Fradi műsorfüzet (1975-1979)

1976. június

IQ ___1966- újabb remény­ly vlU ségek újabb sikereit 1Q7ft hozza. Ezek a fiatalok ly I ” már pótolni tudják az előző évben más egyesületbe távo­zott Schicket és Petróczyt. A felnőt­teknél újabb sprinter tehetség bon­togatja szárnyait: Szegvári. Elisme­résre méltó, hogy már az év során feliratkozik a bajnoki helyezettek listájára. Ismét a kétüléses verseny­ben és ismét idegen párral, Fülöp- pel lesz bronzérmes. Bárdos, Bence, Kápolnás és Nagy mind többet hal­lat magáról. 1967-ben szinte soro­zatban születnek a serdülő, ifjúsági és junior bajnokságok. Bárdos egyé­ni és csapatban Kissel, Verebessel, JäcklleL együttműködve lesz bajnak. De serdülő és sportkerékpár kate­góriában ugyanígy szereznek bajnoki címet Bodnár, Gencsi, Büchler. Mar­ton, Nagy, Szűr, Szoboda és Veres. Hóbor Lajos pedig nemcsak junior pálya üldözőbajnok, hanem a 25 ton­es bajnokságon is második, sőt a két idősebb Szegvárival és Bojtival, valamint az ifjúsági Bárdossal ösz- szeverbuválódva a magyar csapat üldöző bajnokság harmadik helyét érik el. Az FTC az eredmények nyo­mán, hosszú idő után a pálya egye­sületi bajnokság 3. helyezettje. 1968- ban még mindig a junior korosztá­lyú jó szereplés van előtérben. Vere­bes országúti ifjúsági bajnokságot nyer. Csapatban Verebes, Kis, Jäckl, Horvát révén szerez az FTC bajnoki címet. A két fős junior járőr bajnok­ság a Kis—Verebes kettős zsákmánya. A junior Komszomol Kupa csapat- versenyben az első és második he­lyen végzett csapat is az FTC le­génysége. Hóbor átrándul a felnőt­tekhez is és nem hiába. Az egyéni üldöző bajnokságban harmadik, si­keres a Népsport és Millenáris Ku­pában is. Biztató fejlődése nyomán bizalmat kap, és válogatott az uk­ránok ellen. Szegvári korábbi part­nerével, Fülöppel a kétüléses baj­nokságban harmadik, Böjti a steher- ben második. A sikerek útján nincs megállás. Hóbor megnyeri a 4000 m-es üldöző bajnokságnak felnőtt futamát. Böjti is tovább harcol a motorvezetéses versenyben és bajno­ki harmadik helyezett. Színre lép Nagy Gábor, mégpedig úgy, hogy rögtön junior országúti bajnokságot nyer, a csapatbajnokságon Szűrrel, Jäckllel, Büchlerrel másodikok és a hegyi csapatbajnokságon is fellép­nek a dobogó harmadik fokára. Nagy mint újonc, a nemzetközi Bükk Ku­pa versenyen két szakaszon is do­bogós. Tíz bajnokság Bodnár Jóska, a másik nagy reményű junior a Budapest 100 fem­es országúti bajnokság megnyerésé­vel bizonyítja tudását. Szűr ifjúsági bajnoksággal iratkozik fel a győzte­sek listájára. Nagy Gabinél három ifjúsági bajnokság megnyerése szin­te ráadás. 1970: a 10 magyar baj­nokság önmaga helyett beszél. Sok­oldalú, mindenre kiterjedő lesz a támogatás. Az érdem ebben Ha- rót János ügyvezető elnöké és köz­vetlen munkatársaié. Széles látó­körrel ismerték fel, hogy az or­szág egyik legnépszerűbb egyesüle­tében a labdarúgó szakosztályon és az eddig is sikeresen működő szak­osztályokon kívül a kerékpárosokban is van perspektíva. Ennek az elgon­dolásnak végrehajtásában méltó partnerre találtak. Ez a partner a Magyar Édesipari Vállalat volt, amelyik fokozott támogatással nyúj­tott segítséget a további teendők za­vartalan végrehajtásához. Nagy Gábor üstökösként tűnt fel, sajnos, mint az égen megjelenő fé­nyes csodák, hamar el is lobban. Egy azonban biztos: amíg a pályafutása tartott, magára vonta a figyelmet. Ebben az évben felnőtt 4000 m-es bajnok lett. Az FTC csapata fiatal és éppen ezért ellenállhatatlan csikók­ból állt és üldöző csapatbajnaki cí­met szerzett. Nagy, Szűr, Hóbor, Jäckl az év során nem talált legyő­zőre. A magyar bajnokságon kívül jeleskedtek a Budapest-bajnokságo- kon is. Az FTC pozsonyi partnerrel nemzetközi pályaversenyt rendezett, és két számban nyert. A szervezett és céltuda­tos munka az országúti 1971 'IQ'"7C eredmények javulásában I is megmutatkozik. Szin­te felsorolhatatlan az a sok jó ered­mény, amit a fiatal gárda elér. Bod­nár József és Nagy Gábor az 50 km­24

Next

/
Oldalképek
Tartalom