Fradi-híradó (1975)

1975. április

JÓ CSERÉT CSINÁLT Az élet kiszámíthatatlan. Olyannyira: néhány pilla- nat elég ahhoz, hogy egy ember sorsa, pályafutása 180 fokos fordulatot ve­gyen ... Nyár volt, 1974 nyara. Az átigazolási időszak ese­ményei foglalkoztatták a szurkolókat. Mindenki ar­ról beszélt: ki hová megy, ki honnan jön. Nevek soka­sága forgott közszájon. Az övé nem! Kispesten edzett, nem is gondolt arra, hogy ő lesz a főszereplője az átigazolás­nak, ő lesz a bomba ... Azt mindenki tudta, hogy Páncsics eltávozik az Üllői útról, s azt is, hogy a zöld­fehérek cserejátékost, meg­felelő „fajsúlyú” cserejáté­kost kémek érte. Kocsis, Pintér neve hang­zott el. Mindketten maradtak Kispesten ... Az átigazolási időszak 24. órájában aztán kiderült, hogy a Bp. Honvéd vezetői Pusztai Lászlót ajánlják fel. („Behívattak a klubba, s közölték velem az elképze­lést. Hogy meglepett-e? Na­gyon! Mindenre számítot­tam, csak erre nem. Hirte­len nem is adtam választ. Nem tudtam, hogy mit csi­náljak. Sok időm nem volt, de kértem, hogy hadd be­széljem meg a feleségem­mel. „Jó” mondták, s hoz­zá tették: „Siessen ..Ha­zarohantam, mondtam a feleségemnek, aztán döntöt­tünk: megyek! Visszamen­tem, s aláírtam az átigazo­lási lapot. Másnap már — hiába vittek volna a lába­im Kispestre —, az Üllői útra mentem, hiszen az FTC játékosa voltam!”) Ez a villámcselekedet egyébként jellemző rá. A pályán is ilyen. Szegeden és Kispesten is a villámgyors elfutások, cselekedetek jel­lemezték. De a Tisza-part- ján és a Honvédnél is más stílust játszottak, mint az Üllői úton. Tele volt kétségekkel: be- kerül-e a csapatba? Játéka illik-e a zöld-fehérek stílu­sához? („A nap minden órájában vissza-vissza tér­tek ezek a gondolatok. Alig tudtam aludni. Gondok gyötörtek, hiszen a Fradi­nak nagyszerű képességek­kel rendelkező jobbszélsője volt, Szőke. De akár hány­szor gondoltam is végig az életem következő időszakát, mindig azt a következtetést vontam le: ha Páncsicsért elfogadtak cserébe, akkor számítanak is a játékomra, s csak rajtam múlik, hogy játszom-e!”) Az első napon már sze­retettel fogadták. Vezetők, edzők, játékosok. Dalnoki Jenő megmutatta melyik szekrény lesz az övé. („Gé- czi és Mucha között kap­tam helyet. Hogy tudom-e kié volt azelőtt? Nem. Csak annyit: nem Szőkéé ...”) A szekrény nem, de a he­tes számú mez — igen. És ezt húzta magára Pusztai László 1974. augusztus 31- én, a Csepel ellen. Először játszott bajnoki mérkőzést az FTC-ben. („Húszezer néző volt kíván­csi ránk. Engem ösztönöz a sok néző. Szeretek nagyszá­mú közönség előtt játszani. Lámpalázas voltam, de nem a 20 000 néző miatt. Száz­nyolcvankét NB I-es talál­kozón játszottam már, egyi­ken sem voltam annyira lámpalázas, mint ezen. Még a legelsőn sem! Nekem — tudtam — bizonyítanom kell. Bizonyítanom, hogy a Honvéd korán mondott le rólam, s bizonyítanom ön­magámnak, hogy képes va­gyok az újjászületésre”) Lámpaláz ide, lámpaláz oda: jól játszott. És gólt is szerzett. Örömében szinte vitustáncot járt. A bemutatkozás zöld-fe­hérben — sikerült! („Ki­mondhatatlanul boldög vol­tam. Éjjel a boldogságtól nem tudtam aludni... De ez mennyivel jobb volt, mint azok az éjszákák, ami­kor az álmot a gond űzte el a szememről...”) Sorozatban a kezdőcsapat tagja. Befogadta a csapat, s befogadta a közönség. A játékán látszott: jól érzi magát az új környezetben. („Nyugtatóként hatott az FTC-stílus. A gyors ellen- támadásokra épülő játék­felfogás nekem fekszik. A meredeken előrevágott lab­dáknál jól tudom kamatoz­tatni a gyorsaságom. És rá­adásul hamar összeszoktam Juhásszal és Nyilasival, s ez a jobbnál jobb és ponto­sabbnál pontosabb indítá­sokban jelentkezett. Ked­vemre futkározhattam, ad­hattam be a labdát, lőhet­tem kapura. Persze ez nem elégített ki, mert én is, mint minden csatár gólt is szeretek lőni. Négyszer ta­láltam az ellenfél kapujá­ba. Nem sok, de nem is kevés. Igaz, a VM Egyetér­tés eredményeinek megsem­misítése miatt ez a négy gól ma már csak három ... Tudom, többet is lőhettem volna, mert helyzeteim vol­tak. Sokat, a gyors cselek­vés miatt elpuskáztam") A bajnoki mérkőzések mellett a Kupagyőztesek Európa Kupájáért folyó ta­lálkozókon is mindig ját­szott. Előkészített, befeje­zett ... („A legkedvesebb emlékeim közé tartoznak a Cardiff és a Liverpool el­leni találkozók. Cardiffban gólt is szereztem”) Látszik az arcán: boldog ember. Fél évvel ezelőtt még boldogtalan volt... („Üjjászülettem! Most már nem az Üllői útra járok ed­zésre, hanem haza. Ez a ki­lencedik kerületi pálya ugyanis ma már a második otthonom. Amilyen félve jöttem ide, most olyan bol­dog vagyok. Örülök, hogy elcseréltek! Ez pedig egy­ben válasz is azoknak, akik már megkérdezték: »Med­dig maradsz?« Addig tehát, amíg szükség van rám, ameddig játékommal hasz­nára leszek a Ferencváros­nak.”) Pusztai László úgy érzi: jó cserét csinált. És ez a véleményük a szurkolóknak is ... Az élet kiszámíthatatlan. Olyannyira: néhány pilla­nat elég ahhoz, hogy az em­ber sorsa, pályafutása 180 fokos fordulatot vegyen ... LANTOS GABOR 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom