Fradi-híradó (1972)

1972. január

Fradi FUTBALL­TŰRTÉNELEM Az FTC labdarúgó csapatát is rendkívül érzékenyen érintette a háború kitörése. Bár az 1913—14-es bajnokság elsősége elúszott, a csa­pat kiváló játékereje sok jóval biz­tatott. 1914 őszén azonban majd­nem az egész csapat behívót kapott s ezzel hosszú évek sikertelensége vetette elő árnyékát. Az MTK-val is egyre romlott a viszony. Az ellenté­tes pályaérdekek és pénzügyi kér­dések kerültek az előtérbe. A két nagy egyesület diplomáciai küzdel­me nem a világháború elején kelet­kezett. Már 1911-től mutatkoztak a nézeteltérés jelei, még az MLSZ közgyűlésein is. Az MTK és az FTC körül két tábor alakult ki igazság­párt és békepárt néven. Ilyenformán az ellentétek nyílt szakadáshoz ve­zettek. Az FTC és a veletartó klu­bok bojkottálták az MTK-t és kü­lön serlegmérkőzéseket rendeztek, 12 egyesület részvételével. Labdarúgó csapatunk ezt veretlenül, nagy fö­lénnyel megnyerte. (63:1 volt a gól­arány). Az MTK tábor ugyanakkor a Hungária serlegért játszott. Az MLSZ vezetőségének hatalmas erő­feszítésébe került a szembenálló fe­leket kibékíteni. 1915 elején jött létre a béke és a ligabajnokságban már valamennyi élvonalbeli csapat együtt küzdött. A 14 csapat részvé­telével lebonyolított mérkőzéssoro­zatból az FTC került ki győztesen 1 ponttal megelőzve nagy ellenfelét, az MTK-t. A Hadi-kupa mérkőzé­seken az FTC egyre mérsékeltebben szerepelt, szinte hétről hétre válto­zott az összeállítás a háborús hely­zet miatt. Az FTC nem feledkezett meg a távollevőkről sem. A hazaiak kis szeretetcsomagot küldtek a harcme­zőn levő társaiknak. Volt abban fi­nom ennivaló, sőt még pezsgő is. De a legkedvesebb megemlékezés egy kézzel írt újság az „FTC Hírek” volt. Az újságot Taffel Miksa írta és szerkesztette. Szó volt ebben a csa­pat szerepléséről, az itthoniakról és ebből tudták meg a szomorú hírt, hogy a csapat egyik kitűnősége, Szeitler Károly tüdővészben meg­halt. 1915 év végén történt a korszak legnagyobb port felvert átlépése. Schlosser Imre átigazolását kérte a rivális MTK-hoz! Az FTC vezetői profizmussal vádolták Schlossert és az MTK-t. Hosszú évek áldatlan, feszült állapota lett az eredménye ennek a lépésnek. Itt vetődött fel az anyagi kérdés először és mind­járt ilyen viharos formában. Ma már természetesnek vesszük, hogy a jobbat, a különbet jutalmaz­ni kell, és nem ütközünk meg azon, ha az ellenszolgáltatás „osztályon felüli". A tízes évek közepén azon­ban igazi amatőrszellem uralkodott a magyar labdarúgásban. Pénzért A cikksorozat eddig megjelent négy részében tájékoztattuk olvasóinkat az „ősidő" — a megalaku­lástól a tízes évek elejé­ig - nagy diadalairól. Ez az időszak részletes és ala­pos ismertetést igényelt s örömmel időztünk e baj­nokságokkal és nemzetközi sikerekkel jelzett éveknél, annál is inkább, mert ta­lán erről az időszakról ed­dig kevés tájékoztatást kaptak szurkolóink. A következő folytatások­ban már nagyobb „sebes­séggel" haladunk a Fradi képzeletbeli nagy „törté­nelmi országútján". vagy egyébért történt az egész Sló- zi-..ügy" — ma is kideríthetetlen. Az MLSZ mindenesetre Schlosser Im­rét és az MTK-t felmentette a pro­fizmus vádja alól s a játékos átiga­zolását jóváhagyta. HADI BAJNOKSÁGOK 1916—17-ben rendezték az első őszi-tavaszi hadi-bajnokságot, . ahol az MTK győzedelmeskedett. Az FTC a 4. helyen végzett, 16 ponttal le­maradva a kék-fehérek mögött! A nagy különbséghez az is hozzájá­rult, hogy a Schlosser-ügy miatt az FTC az MTK elieni mérkőzésekre nem állt ki. 1917 novemberében, amikor ez ismételten megtörtént, az MLSZ kizárta a csapatot a további küzdelemből, eredményeit pedig megsemmisítette. Az 1918 tavaszán létrejött tárgya­lások eredményeképpen az illetéke­sek megbékéltek, sőt az elmaradt mérkőzéseket is lejátszották. Csa­patunk játékerején felüli eredményt ért el, amikor a bajnokság 2. helyé­re küzdötte fel magát. Az FTC a régiekkel kiegészülve és tehetséges új játékosok bevonásával az 1918— 19-es bajnokságban ismét elérte a 2. helyet. A háború utáni állapotok, a nem­zetközi érintkezést csaknem telje­sen lehetetlenné tették. 1919 júniu­sában volt az első portya Ausztriá­ban. A csapat mérsékelten szere­pelt, sorra vereségeket szenvedett. Mint érdekességet említjük, hosz- szú idő után itt találkozott először más ország területén az FTC az MTK-val. Az eredmény 0:1, majd a másik találkozón 0:5. AZ UTOLSÓ AMATÖR ÉVEK Az 1919—20, és az 1920—21. évi bajnokság 3. helye után a háború óta első ízben kiírt Magyar Kupa elnyerése említésre méltó siker volt. Az 1921—22-ben sorrakerülő baj­nokságra ugrásszerűen feljavult az FTC. A harc hevességét és az erők kiegyenlítődését mutatta, hogy a bajnoki cím sorsa az utolsó mérkő­zésen, az FTC—MTK találkozón dőlt el. Hallatlanul izgalmas 0:0-ás első félidő után az 52. percben kitört a botrány. Orth a 16-oson belül fel­lökte az őt akadályozó Szabót, aki estében kézzel ért a labdához. A já­tékvezető 11-est ítélt! A zöld-fehérek amikor látták, hogy tiltakozásuk hiábavaló, levo­nultak a pályáról. Helytelenül cse­lekedtek, mert a sportszerűtlenség miatt az MLSZ az MTK javára ír­ta a két pontot és így ezzel a nagy vetélytárs lett a bajnok. Az 1922—23-as bajnokságban az FTC a 3. helyre esett vissza. Mivel a gazdasági válság miatt sok játékos külföldre ment, átszervezésre is sor került. Nagyban gátolta a csapat- építést az állandó játékosvándorlás. A körülöttünk levő államok sorra alakították profi csapataikat, s a nehéz gazdasági helyzetben levő or­szágból egymás után mentek érté­kes labdarúgók külföldre. Az FTC vezetői áldatlan állapotnak .tartot­ták a magyar labdarúgásnak ezt a tisztázatlan helyzetét. A hivatalos szerveknél és a sajtóban egyaránt a 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom