Forrás, 1981 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1981 / 12. szám - SZEMLE - Szekér Endre: Kálnoky László: Egy hiéna utóélete és más történetek

versű” költőt állították elénk. De a múló évek, évtizedek új Kálnoky-kötetei — s felfedezéseket tevő műfordítás-gyűjteményei — már félreért­hetetlenül a „nagy vers” folytatását, a nagy köl­tészet továbbépülését jelezték. Alföldy Jenő Kálnoky Lászlóról írt monográfiája jól rajzolja meg a költői alkat sajátosságait, különösen rej- tezkedő jellegét. Költői egyéniségének ezen rejtezkedő voltával is összefüggésbe hozható az, hogy csaknem váratlanul fordult a költői kifejezés zártabb formája után a prózaihoz. Egyik vallomá­sában maga a költő fejtegette azt, hogy terve szerint élete utolsó éveiben akarta megírni emlé­kezéseit. Aztán letett erről a szándékáról, hiszen kevésnek tűnt a költői sorsban a nagyközönség számára érdekes pillanat. De végül megváltozott a véleménye, elkezdte az „Egy magánzó emlék­irataiból” című versciklusát. S a szokatlanul nagy visszhang, érdeklődés késztette a költői vállalko­zás folytatására. De itt hadd jegyezzük meg e vállalkozás magyar irodalomtörténeti hátterét, vonatkozásait: miként bújik meg Arany János költői egyénisége, saját sorsa a múlt században divatos verses regényben, a byroni-puskini lát­szólag epikus ábrázolás folyamatában. Lényegé­ben egy effajta költői vállalkozásnak lehetünk részesei Kálnoky László költészetében. A lírai én különböző alakban való megnyilat­kozása újra és újra felvetődik a modern líra történetében. Weöres Sándor Psychéje volt e vállalkozás egyik legmeglepőbb és legeredménye­sebb fejezete. Egyik vallomásában Weöres a XIX. században túlzottan előtérbe kerülő lírai én, költői egyéniség helyett inkább az egyéniség­fölöttit, az általánost tartja fontosnak. S máshol Pessoara hivatkozik, lírai énje megosztottságára, különböző alakban való megjelenésére. Kálnoky is szűkösnek érezte a hagyományos lírai kifejezés- módot, olykor a „kancsal” világot örökítette meg szokatlanabb költői tükrökben (A kegyelet oltárán, Shakespeare XIX. Henrik). A műfordító a legkülönbözőbb álarcokat tartotta maga elé, s így szólalt meg a Déltenger sokszínű hullámve­rését érzékeltetve — Kálnoky magyar nyelvén Eliot, Neruda és más költőtársa. S az Egy magán­zó emlékiratai után nem tudta befejezni az „emlékezést”, a saját élményeinek különböző alakokban és élethelyzetekben való lírai mege- levenítését. „Rájöttem, hogy a jelentéktelen, mindennapi események is érdekfeszítővé válhat­nak, hogyha a költészet fényébe emeljük őket. A zsákutcában véget érő sorsok, rég holt ismeret­lenek porlepte arcképei sem kevésbé szenzáció­sak a nagy emberek életénél, föltéve, hogy az ábrázolás művészileg életteljesre sikerül, vagyis, ha sikerül az olvasóval megéreztetni a tehetség vagy kitartás hiányában kudarcba fulladt törek­vések tragi komikumát” — állapította meg Kál­noky László. A jelentéktelen történetek tehát csak látszó­lag semmitmondók, valójában a költői látás priz­máján nézve egy-egy szín megváltozik, egy-egy vonás a panoptikum módszerére jellemzően felnagyítódik, eltorzul. Vissza-visszatér Kálnoky költészetében a vidék torzképe, szemérmesen rejtegetve a maga városát, Egert. Amikor Ho- málynoky Szaniszló kedvelt alakját félreérthetet­lenül dunántúlinak nevezi és szülővárosát csak csillaggal jelzi, „váraljának” nevezi, természete­sen ez az ábrázolás lehetővé teszi az egri emlékek, élmények mikroszkopikus megközelítését, avagy túlzott felnagyítását. A költő így tudott „felül­emelkedni” a maga egyéni életének fordulatain, s iróniával, öniróniával láttatva az eseményeket, s közvetve vagy közvetlenül a lírai önéletrajz egy-egy elemét jellegzetes, korra jellemző adalé­kokkal gazdagította. Az éttermi találkozás „hő­se” 1912-ben született mint a költő, ő fordítja le e kötetben említett Dennis Joseph Enright- verset, a Hokusai nevető hiénája címűt, az Eliot- vers, aj. Alfred Prufrock című fordításának prob­lémáival ő küszködött, a költő vall a dohányzás gondjairól („Két végén égettem a gyertyát, úgyhogy végül csak a megfulladás vagy a dohány­zásról való lemondás között választhattam” — ír­ja), és még folytathatnánk e sajátos emlékiratok egyértelműen önmagára utaló részeit. De ez csak a mű egy rétege, mégpedig talán épp a felü­leti, s a lényegesebb az emögötti, az ezen túl­mutató, a mindezeket ironikus idézőjelbe tévő lírai ábrázolásmód. Hiszen a házasságkötés tör­ténetének nem anekdotikus csattanója pukkan el a sorok vége felé, hanem mindjárt az elején az álom és a valóság fonódik össze, majd a jegygyűrű és az ebgyűrű játéka következik és így tovább. Az őszi találkozás egy étteremben lévő öreg­asszonnyal is a különös, morbid felé hajlik el, szinte érzi a „testtelen árnyak” melléjük telepe- dését, s a hölgy is „szellemszerű” lesz, s a félre­értés már groteszk humor forrása is; Micike nem macska, hanem az anyósa. A szatíra lehető­ségeit kutatja Kálnoky az N. Egon utolsó utazása című fejezetben. A nagy emberek görcsösen ra­gaszkodnak hivatali pozíciójukhoz, állapíthatná meg a stílus objektív eszközeivel. De ez kevés. A költő szinte kafkai világot idéz, a nagy aggas­tyán „ujjai belemélyedtek az asztallapba, középső ízületükig, két lába pedig bokáig belenőtt a parkettába, akár két fagyökér. ”A fantasztikum Kálnokynál az éles bírálat eszköze. N. Egont ismeretlen pilótaszerű alakok viszik el, talán a naprendszeren is túlhaladva. Itt már nincs jelen­tősége a Földön olyan fontosnak tulajdonított dolgoknak, társadalmi helyzeteknek, itt már nem fontos a „fölfelé” vagy a „lefelé”. Kálnoky nemzedéktársai közül néhányan visszapillantottak a maguk pályájára, irodalmi kapcsolataikra. Vas István például a Miért vijjog a saskeselyű? című emlékiratában idézi e kor irodalmi viszonyait. Kálnokytól idegen az emlék­iratírás magaközpontú szemlélete. Szívesebben helyezi önmagát groteszk, furcsa helyzetekbe (melyeket épp e kor valóságosan állított falként közéjük). S így áttételesen lírai énjének kifejezése mellett a költői emlékirat töredékeivel is talál­kozunk e kötet lapjain. A felszabadulás után az 87

Next

/
Oldalképek
Tartalom