Folia historica 26

I. Tanulmányok - Vér Eszter Virág: Egy elfeledett kultuszhely: Az Erzsébet Királyné Emlékmúzeum

a valóság illúziójának a felkeltése még inkább fokozta, egyúttal teljes egységében láttat­va az alakja köré szőtt „legendát". E jelenség sikeres megvalósítására és a látogatókra tett hatására utalnak az egyik szemlélő elfogultsággal telített sorai is: „Az a sok szép, amit megírtak már élettörténetéből és az a töméntelen kedves dolog amit róla hallottunk már a tőlünk idősebbektől, azt hittük, hogy glóriafényen keresztül és az évek távoli perspektíváján át merész mérveket öltöttek, pedig most látjuk csak, ha a budavári emlékmuzeutn ereklyéiből olvasunk, hogy még mindig keveset mondottak el nekünk - de talán sohasem is lehet eleget." 5 8 A „múzeumi teremben" a királyné életének különböző, magyar kultikus megközelí­tésből fontos eseményeit idézték meg emléktárgyainak segítségével. A főfalon Hermann Klotz az Örökimádás-templom számára készített szobrának gipsz öntvényét helyezték el, 5 9 a falakon körben közel 100 képet állítottak ki, melyeken Erzsébet életútjának ma­gyar szempontból is lényeges történéseit lehetett nyomon követni menyasszony korától a koronázáson át utolsó útjáig. 6 0 A kultusz által kiemelt szerepbe került 1857-es magyar­országi körútját magyar művészek által a királyi párnak ez alkalomból átadott festmé­nyekkel (1. sz. forgóállvány) és a felkeresett települések ajándékaival mutatták be. 61 (3., 6. kép) A királyné magyarok iránti szeretetének érzékeltetésére egy tárlót (3. sz.) szen­teltek, melyben magyarul tanulásának fázisait lehetett végigkísérni Erzsébet, Falk Miksa, Eötvös József és Andrássy Gyula kéziratai, könyvei alapján. Kiemelt szerepet kapott 11. Vilmoshoz intézett híres távirata, 6 2 melyet a következő sorokkal zárt: „drága hazánk iránt kifejezett érzelmek oly jól esnek egy magyarul érző szívnek." 6 3 A magyarok királyné iránti hódolatának és szeretetének megjelenítésére a neki átadott díszalbumokból és feliratokból nyújtottak válogatást (6. sz. tárló), továbbá külön is kiemelésre került - elhelyezése folytán - a kiegyezést, illetve a királyné „jóságát" is szimbolizálni szándékozó, a koronázási ajándékát tartalmazó szekrényke (8. sz. állvány) és azon magyar gyász-díszruhája, melyben a magyar országgyűlés hódolatát fogadta utolsó magyarországi hivatalos szereplése alkalmából (11. sz. szekrény). 6 4 58 Horthy Merry. Erzsébet királyné emlékmuzeum. Budai Hirlap 1913. június 8. 4. 59 A templom építéséhez, illetve a szobor történetéhez lásd: Vér E. V. i. m. 112-122.; Borovi D. i. m. 92-93. 60 A királyné magyar vonatkozású hivatalos portréiról bővebben: Borovi D. i. m. 64-95. 61 Az uralkodópár 1857-es magyarországi tartózkodásának részleteihez lásd: Manhercz Orsolya: Ferenc József 1857-es utazása Magyarországon. (Szakdolgozat) Bp., 2005. Kézirat.; valamint ennek egyes elemei speciális, sajtótörténeti szempontú megközelítésben: Manhercz Orsolya: Ferenc József 1857-es magyarországi utazása a Times hasábjain. Magyar Könyvszemle 125. (2009) 1. sz. 47-65.; Manhercz Orsolya: Az 1857-es császári utazás sajtója. In.: Fejezetek a tegnap világából. Tanulmányok a 19-20. század történelméből. Főszerk.: Gergely Jenő. Bp., 2009.56-75. 62 Erzsébet táviratot küldött a német uralkodónak köszönetül a budai várban 1897. szeptember 21-én tartott pohárköszöntőjéért, melyben a magyarokat méltatta. 63 Szalay I. Az Erzsébet Királyné i. m. 1911. 41. 64 Erzsébet ruháihoz lásd: F. Dózsa Katalin: A világ legszebb asszonya. In.: Erzsébet a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Bp., 2001. 111-114. 14

Next

/
Oldalképek
Tartalom