Folia archeologica 30.

Lovag Zsuzsa: Kanizsai János esztergomi érsek pecsétgyűrűje

KANIZSAI JÁNOS PECSÉTGYŰRŰJE 203 előírás nem szabta ugyan meg a drágakő anyagát, de - valószínűleg a középkori kőszimbolika miatt, amely a zafírt a belső béke, a szűzies tisztaság és a boldogság jelképének tekintette - ez a leggyakoribb a főpapi gyűrűk között. 3 1 Többek közt Lodomér esztergomi érsek gyűrűjét is zafír díszítette a XIII. század második felé­ben. 3 5 Hangsúlyozni kell azonban, hogy a Nemzeti Múzeum gyűrűje nem valódi, a szó szoros értelmében vett főpapi jelvény. Az ugyanis, bár eredetileg a pecsét­gyűrűből fejlődött ki, a X. századtól már határozottan elvált tőle és szimbólummá, insigniummá vált. A püspökszentelési szertartás keretében adták át a pásztorbot­tal együtt, s ezzel több értelmű aktust is kifejeztek. Egyrészt a szellemi majordo­matust jelképezte, másrészt a püspök eljegyzését az egyházzal, s végül a felügyeleti jogot ruházták rá vele a hozzátartozó egyházrész szellemi és földi javai fölött. 30 A XII. század végén III. Ince pápa azt is meghatározta, hogy a püspökgyűrűnek aranyból kell készülnie, drágakővel díszítve, amelyen azonban semmiféle véset, jel nem lehet. 3 7 Egészen bizonyosan volt János érseknek is egy, a beiktatásakor ill. püspökké szentelésekor kapott főpapi - minden bizonnyal zafírkővel díszített gyűrűje. A ránk maradt, valószínűleg állandóan hordott és használt pecsétgyűrű zafírjával csak utalt méltóságjelvényére. További utalás talán a gyűrűfej, ill. az ékkő nyolcszögletű formája, amely ugyan­csak gyakori, bár korántsem általános a püspökgyűrűk között. Ilyen volt Lodomér érsek már említett gyűrűje s még jónéhány a középkorból. 3 8 Ez az összefüggés azonban egyáltalán nem biztos, annál is inkább, mert világi személyek gyűrűs pe­csétjei közt is több nyolcszögletűt találtunk. Csupán azért érdemel említést, mert - amint korábban már szó volt róla - a XV. században már jellemző az egyházi méltóságok gyűrűspecsétjeire a nyolcszögletű forma. Kanizsai érsek két gyűrűje ebből a szempontból típusalkotónak tekinthető. A ránk maradt aranygyűrű felirata olvashatatlanná kopott. Lehetséges, hogy az érsek ezért csináltatott helyette egy hasonló újat, de az is lehet, hogy elveszítette korábbi gyűrűjét. Majk a tatai vár közelében van, amely Zsigmond korában gyako­ri tartózkodási helye volt az udvarnak s a környéken birtokai voltak a Kanizsai családnak s az esztergomi érseknek is. 3 9 A majki monostorban minden bizonnyal többször is megfordult az érsek, s talán egy ilyen alkalommal veszítette el gyűrű­jét. Végül még egy lehetséges magyarázatot kínál a két pecsétgyűrű felcserélésé­nek időpontja, amely talán nem véletlenül esik körülbelül egybe az érsek életének legjelentősebb fordulójával. Kanizsai János - még mint egri püspök - igen nagy szerepet játszott Zsigmond trónraemelésében, s ettől kezdve a király legbensőbb hívei közé tartozott. Fontos diplomáciai szolgálatait Zsigmond gyakori adomá­nyokkal s teljes bizalmával viszonozta, amit az érsek családjára is kiterjesztett. Az együttműködés zavartalan volt egészen 1401-ig, amikoris az érsek élére állt az állandóan külföldön tartózkodó, a magyar ügyeket elhanyagoló s a pápával is össze­ütközésbe került Zsigmond ellen szervezkedő főuraknak. Ekkor vált rövid időre 3 4 Dalion, O. M., Franks bequest catalogue of the finger rings. (London 1912) XXXVII.;. Bőséges példatárat sorol fel: Kunz, G. F., Rings for the finger. (New York 1973) 273-76. 3 5 Hlatky M., i. m. 18. 3 0 Dalmon, P., Mitra und Stab. Die Pontifikalinsignien im römischen Ritus. (Mainz I960). 77, 23. ).; habhart, V., Zur Rechtssymbolik des Bischofsrings. (Köln-Graz 1963) 43. 3 7 Waterton, E., On episcopal rings. The Archaeological Journal 20(1863) 227. 3 8 Kunz, G. F., i. m. 272. 3 9 Csdnki D., i. m. 507, 522, 525.

Next

/
Oldalképek
Tartalom