Folia archeologica 13.

Barkóczi László: Adatok Brigetio későrómai történetéhez

112 L. BarkócaJ tinianus, Theodosius, Arcadius és Honorius pénzei, 2 2 amelyek a római szervezet továbbélését kell, hogy mutassák. Fent ismertetett temetőink leletanyagában ennek a továbbélésnek további bizonyítékait véljük felismerni. Ha tehát a sírokból nem is kerültek elő a legkésőbbi római érmek Brige­tióban, azért szórványleletekből — amint már említettük — ismertek, így a temetők valamelyikének végig kellett húzódnia a római uralom feladása idő­pontjáig. A sírokba 375 után már nem teszik be az ekkor forgalomban levő „ritka" pénzeket, hanem korábbi érmeket raknak, amelyekből több állott ren­delkezésre. Legalább egy korábbi érem sírbatétele a kurrens pénzek mellett, általában szokásban volt a temetkezéseknél. Az első temető Theodosius érme szerencsés lelet, mert valóban azt mutatja, hogy a Valentinianus, Valens és Gratianus érmeivel datált temető — némely esetben — tovább használatban lehetett, egészen a római uralom feladásáig. A belső pannóniai telephelyek sírjaiból, mint pl. Ságváron és Kisárpáson, szintén nem kerülrek elő a legkésőbbi római pénzek, pedig ezeken a telep­helyeken sem szűrhetett meg az élet 375-ben. 2 3 Kérdés még, hogy a temetőrészek közül melyik volt a legkésőbbi. A négy temetőrész mindegyike elég késői. A sírok megépítése a második temetőrész­ben még nagyon jó, úgyszintén jók a harmadikban és jónak mondhatók a ne­gyedikben is. A legelnagyoltabbak és leggyengébbek az első temetőrész sírjai, itt fordul elő a legkevesebb kősír és téglasír, illetve csak egy-egy. Ugyancsak itt találkozunk avval a szokással, hogy a halottat peremes téglákkal fedik le, a sír oldalfalai és alja azonban már nincsenek téglából. Ez a temető fekszik leg­közelebb a táborfalhoz, Paulovics szerint már a tábor sáncai mellett kezdődött. Ebből a temetőből kerültek elő a vascsatok, melyek egyik temetőben sincsenek meg,és itt feltűnő a fibulák teljes hiánya is. Ez a temetőrész mutat arra, hogy a hagymafejes fibulákat viselő katonaságot olyan katonai csoport váltja fel az évek folyamán, akiknek az öltözékéhez már nem tartozott hozzá ez a jelleg­zetes későrómai katonai felszereléshez tartozó ruhakapcsoló tű. Végül a te­mető legkésőbbi voltát bizonyítja a 14. sír Theodosius érme is. Ebből a temető­ből előkerült, kézzel formált, rossz minőségű kerámia mutatja az elszegénye­dést, az igények megcsappanását, de erre utalnak a leletszegény, ill. lelet nél­küli sírok is. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy az első temető volt Bri­getio legkésőbbi temetője, amely az V. sz. elejéig, Brigetio feladásáig, volt használatban. Az említett temetők leletanyagában a későrómai uniformizált áruk között olyan darabokat is találunk, melyek barbár népcsoport jelenlétére utalnak. Első helyen kell szólnunk az első temető igen rossz minőségű, kézzel for­mált agyagedényéről, (XIX. t. 3.) ami azonban rem jellemző forma, etni­kumhoz kötni nem lehet. Ugyarezen temetőben előkerült vascsatok szintén idegen, határvédelemre betelepített barbár etnikai csoporthoz tartozhattak. A regyedik temető 20. sírjából előkerült durva korongolású szürke edény szintén „barbáros" készítménynek mondható. Jellemzőbb ugyanezen temető 2 2 Alföldi A., Der Untergang der Römerherrschaft in Pannonién. I. (Berlin 1924) 42—44. A szerző itt felsorolja a legkésőbbi érmeket Brigetióból. Megemlít több II. Valentinianust, több Theodosiust, több Arcadiust, sőt Honorius éremmel is találkozunk. Megemlít még ezenkívül 2 db Iustinianus nagybronzot, melyek biztosan Brigetio vidékéről származnak. 2 3 Bíró E., i. h.; Radnóti A., MTAK II. i. h.

Next

/
Oldalképek
Tartalom