Felsőbányai Hírlap, 1917 (22. évfolyam, 2-24. szám)

1917-10-25 / 22. szám

FELSŐBÁNYÁI HÍRLAP a város képviselőtestülete előtt az üdvözlésért köszönetemet tolmácsolni méltóztassék. Biztosí­tom a tekintetes Tanácsot, hogy Felsőbánya sz. kir. r. t. város érdekeit mindenkor hathatósan előmozdítani igyekezem. Fogadja a tanács leg­őszintébb üdvözletem tolmácsolását. Budapesten, 1917. október 17-én. Földes s. k. Személyi hirek. Farkas Jenő kir. tan., polgármester a M. O. Bányászati s Kohászati Egyesület közgyűlésére Budapestre utazott. Kacsó Károly ny. műszaki főtanácsos, Nagy Bálint várm. utbiztossal és Kerekes Andor alezredes, továbbá Gábor Sándor nagykárolyi m. kir. erdő­tanácsos hivatalos ügyekben itt jártak. Kitüntetés. Őfelsége a, király Sztáncsek Zoltán tanfelügyelőt, néh. Sztáncsek János, volt k. táblai biró fiát királyi tanácsossá nevezte ki. A nagybányai kér. bányaegylet f. hó 13-án választmányi ülést tartott Alsóferneze- lyen. Az ülésen jelen voltak: Farkas Jenő elnök, Moldován László alelnök, Pap Márton jegyző, dr. Makray Mihály és Thordai Imre választmányi tagok. A választmány az egylet képviseletére a M. O. Bányászati és Kohászati Egyesület f. havi 21-iki közgyűlésére az elnököt, alelnököt és dr. Makray Mihályt küldötte ki; azután elhatározta, hogy a kohói mázsáltatási költségek leszállítása tárgyában a nagybányai m. kir. bányaigazgató­sághoz átiratot intéz s végül megállapította az elnök és választmányi tagok háborús napi és fuvardíjait. Ezúttal tartatott meg a kohószemle is, melyen a föntebb nevezetteken kivül a m. kir. bányakincstár részéről Veress József bányaigaz­gató, Oblatek Béla főbányatanácsos és 1. Berks Leó pénzügyi főtanácsos vettek részt. A bizott­ság a kohónál mindent rendben talált s jegyző­könyvileg teljes elismerését fejezte ki Hullán János bányatanácsos kohóhivatali főnöknek. A azegónysorsu iskolás gyermekeket segélyező bizottsága ülést tartott f. hó 18-án a városháza tanácstermébeu Farkas Jenő kir. tan. polgármester elnöklete alatt. A bizottság uj ta­gok gyűjtésére Dimand Károlyt és Várady Jánost kérte föl. Kimondotta, hogy a meglevő pénz­készletből az alaptőke (kikerekitve) 6000 korona legyen s az ezen felül levő összeg segélyezé­sekre fordittassék. A segély összegének megálla­pítására Farkas Jenőt, Dimand Károlyt és Várady Jánost küldötte ki, a segélyezendők összeírására pedig Anka Jánost, Nagy Lajost, Dimand Károlyt, Nagy Károlyt és Várady Jánost. Elhatározta, hogy az iskolás gyermekeket elsősorban lábbeli segélyben fogja részesíteni s a lábbeliket a segé­lyezettek által fogja elkészíttetni. E célia a gazd. elemi iskola és a gör. kath. iskola helyiségében tanfolyamokat rendez, melynek vezetői Alexy Pál igazgató-tanitó és Gábor Ilona tanítónő lesznek. Egy uj család. Felsőbányán. Mikó De­zső nyug. abrudbányai városi tanácsnok család­jával állandó lakásra ide költözött. Nevezett veje néh. Színik Ignác, volt bányafőmérnöknek, kinek legkisebb leányát, Rózát vette feleségül. Esküvő'. Kossuth Mihály földbirtokos folyó hó 20-án délelőtt tartotta esküvőjét özv. Delhányi Zsigmondné leányával: Margittal. Mély részvéttel vettük a hirt, hogy Lacheta János tn. kir. főbányatanácsos, ki nyugdíjaztatása után Nagybányán telepedett meg, f. év okt. 13-án, életének 78. évében jobblétre szenderült. A derék öreg ur igen rokonszenves egyéniség volt és sok tisztelője, jóbarátja igaz részvéttel gyászolja elhuny- tát. A boldogultat Nagybányáról Alsófernezelyre szállították s ott helyezték örök nyugalomra. A család a következő gyászjelentést adta ki: Lacheta János kir. ny. főbányatanácsos, az orsz. magyar gyorsíró egyesületnek választmányi és az országos magyar bányászati és kohászati egyesületnek tagja stb. életének 78. évében f. évi okt. hó 13. nap­ján Nagybányán elhunyt. Temetése a róm. kath. vallás szertartása szerint nagybányai lakásán (Szom- baí-u. 2. sz.) folyó évi 14. napján d. u. 2 órakor leendő beszentelés után az alsófernezelyi sirkert- ben lesz. Lelki üdvéért a szentmisét másnap d. e. 9 órakor a nagybányai r. kath. plébánia-templom­ban mondják. Az öreg bányászt az utolsó mű­szakra rokonainak, barátainak és szaktársainak me­leg szeretete és kegyelete kiséri. Áldott legyen emlékezete! Lacheta Béla fia. Özv. dr. Lacheta Brunóné szül. Boros Jolán menye és Lacheta Irénke unokája. A szatmári házi ezred. Vajay Károly szatmári polgármester a legutóbb tartott törvény- hatósági közgyűlésen jelentést tett arról, hogy a szatmári házi ezredek, az ötösök és a honvédek rövidesen ismét vissza fognak kerülni Szatmárra. Ezt a bejelentőt mi is nagy örömmel vesszük tudomásul. A most Szatmáron állomásozó 65. gyalogezredet Munkácsra helyezik át. LövéB a vonatra. Folyó hó 5-én éjszaka Apa és Szinérváralja között ismeretlen tettesek reálőttek a szatmár-nagybányai vonatra s a lövés özv. Porgánszki Mihályné felsőbányái asszonyt érte, aki épen az egyik kocsi plateforméján állott. Az asszony súlyosan megsebesült s Csausz Károly és Tóth Gábor főorvosok részesítették az első se­gélyben. Nagybányán, a városi kórházban ápolják a súlyosan sebesültet. Megállapították, hogy a lövés Manlicher fegyverből történt. Csodálatos, bár a vo­naton csendőrök is utaztak, még sem állították meg a vonatot, hogy a merénylőt üldözzék. Hogy lássuk el magunkat ecettel? A Természettudományi Közlöny legutóbbi száma Írja : A gyümölcshulladékot összetörve (gyümölcs­héjat is) vagy még célszerűbben húsdarálón meg­darálva nagyobb cserépfazékba vagy ugorkás üvegbe tesszük s annyi meleg cukoroldattal önt­jük le, hogy az egész tömeg higabb pépet alkos­son. Hogy a levegő bőséges hozzájutását meg ne akadályozzuk, csak ritka organtinnal kötjük le s állandóan meleg (20—35 C) helyen tartjuk. 8—10 nap múlva ecetünk már kész is, lefejthet­jük vagy még inkább adhatunk hozzá újabb cukoroldat részletet. A cukoroldat körülbelül 10 százalékos legyen, vagyis egy kilogramm cukrot 9 liter vizbem oldunk fel. Pótolgatva a cukor­oldatot, egész évre elláthatjuk magunkat első­rendű, igen kellemes zamatu gyümölcsecettel és hozzá, ecetünk literenként nem is kerül többe 20—30 fillérnél. Pályázati hirdetmény. Szatmárvármegye törvényhatóságánál üresedésben levő mátészalkai főszolgabírói s ennek betöltése-folytán megüre­sedő állásokra, valamint az üresedésben levő há­rom szolgabirói és egy központi aljegyzői állásra vármegyénk főispánja nov. 20-iki lejárattal a pá­lyázatokat meghirdette. Nagyon sok jelölt neve van már forgalomban, de különösen a mátészalkai fő­szolgabírói állás iránt nagy az érdeklődés. Uj napilap Szatmáron. A demokratikus eszmék hatása alatt a vármegyei egyesült füg­getlenségi és 48-as párt uj napilap megindítását határozta el. Az uj lap már a közeli napokban megjelenik s czime „Szatmári Újság“ lesz. A lap részvénytársasági alapon indul s a független­ségi párt sajtóbizottsága főszerkesztőül dr. Havas Miklós szatmári ügyvédet választotta meg. A lapkiadó r.-t. igazgatósági elnöke: Jékey Sándor, vármegyénk főispánja. Fehérneműt a hadseregnek. A hadve­zetőség ismét a magyar társadalomhoz fordul még pedig fontos kérdésben; a hadseregnek fehérne­műre van szüksége! A készletek fogyóban van­nak, az anyagok feldolgozása a munkáshiány kö­vetkeztében meg van nehezítve, úgy, hogy a fe­hérnemű szükséglet gyors kielégítését csak az ország lakossága biztosithatja. A honvédelmi mi- nisterium Hadsegélyző Hivatala országos akciót indít a fehérnemüek gyűjtésére. Színre és minő­ségre való tekintet nélkül mindén textilterméket szívesen fogad, a fősulyt azonban a vászonnemü- ekre fekteti. A gyűjtés módozatait a Hadsegélyző Hivatal falragaszok és hírlapok utján legközelebb közölni fogja. Addig is mindenki gondoljon a fronton küzdő hősökre, a kórházak betegeire és készítse elő szeretettel nélkülözhető fehérneműit. Kosciuszko emlékünnepe. A „Magyarok Lengyelbarát Szövetsége“ Budapesten okt 21-én, vasárnap d. e. fél 10 órakor a Szerviták Templomá­ban (VI. Szervita-tér) a lengyel nemzet nagy fiának: Kosciuszko Tádénak halála száz éves évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet rendezett. A szent misét: dr. Várady L. Árpád, kalocsai érsek; a lengyel szent beszédet: Plywarczyk Szaniszló, a szalézi atyák igazgatója; a magyar szent beszé­det: Buttykay P. Antal, a szent Ferenczrend tar­tományi főnöke mondotta. Esküvő meghatalmazott utján. Érde­kes esküvő volt a napokban Nagykárolyban. Nagyilosvai llosvay Péter, a debreczeni 3. hon­véd zászlóalj századosa, aki jelenleg orosz fog­ságban van, igazságügyminiszteri engedélylyel meghatalmazott utján házasságot kötött llosvay Erzsébettel. A polgári esküvőnél a vőlegényt a menyasszony édes apja, llosvay László helyettesí­tette. Mint tanuk llosvay Gusztáv határrendőrségi főnök és Kálnay Gyula főispáni titkár szerepeltek. Gyászhir. Vettük a következő gyászjelen­tést : Meghalt a mi jóságos édes apánk, a felejt­hetetlen hitves és sógor: Szabó József állami elemi és ipariskolai tanító f. hó 23-án reggel 6 Va órakor áldásos és fáradhatatlan életének 50-ik és házassága 24-ik, buzgó tanítóskodásának 28-ik évében, rövid, de súlyos szenvedés után megerő­sítve az üdvösségünkre rendelt utolsó szentségek­kel. Drága halottunkat folyó hó 24-én délelőtt 3 órakor fogjuk a róm. kath. szertartás szerint örök nyugvóhelyére kikisérni Felsőbányai-utcza 28-ik számú gyászos háztól. Jó lelkének üdvéért a szent­misét f. hó 25-én, reggel 8 órakor fogjuk a Min­denhatónak bemutattatni. Nagybánya, 1917. okt. 23. Áldás emlékezetén, béke poraira ! Özv. Szabó Józsefné Bartha Emma neje. Gizella, Piroska, De­zső, Etelka gyermekei. Özv. Bartha Pálné anyósa. — A tanítótestület gyászjelentése igy hangzik: A nagybányai állami elemi iskoláknak tanítótes­tülete megilletődéssel tudatja, hogy Szabó József állami elemi és ipariskolai tanító életének 50-ik évében f. hó 23-án meghalt. Munkás, fáradhatat­lan, becsületes, a közügyek iránt melegen érdeklődő ember volt. Benne a családjáért küzdő, a tanítói ügyekért harezoló tanitótársunkat vesztettük el. Te­metése f. hó 24-én, d. u. 3 órakor lesz. Emléke le­gyen áldott! Nagybánya, 1717. október hó 23-án. Állatok a tüzvonalban. Edmond Perrier, a párisi Pasteur-intézet tagja, a „Matin“-ban azzal a kérdéssel foglalkozik: hogyan viselkednek az állatok a tüzvonalban. Az ütközetben részvett katonáknak feltűnt, hogy az állatok általában közömbösen viselkednek a golyózáporban. Egy franczia tiszt a Mort-homme körül lezajlott ütkö­zetekben egy fürjet figyelt meg, amely a legna­gyobb golyózápor közepette a lövészárok pere­mére szállott le és ott zavartalanul pitypalatyolt. Ezt a fürjet később is többizben látták még a buzaföldön, és a réten, ahol a fészke volt. Ugyan­csak a Mort-homme körül tanyázott állandóan egy fogoly-pár, amely, mintha mi sem történnék körülöttük — nyugodtan fészkelt és éldegélt a legnagyobb tüzelés közepette. Egy nagy nyúl két hónapig tanyázott egy gránáttölcsérben, amely­ből zuhogó golyózáporban mászott ki, hogy a gránátverte domboldalon friss füvet tépegessen. A csalogányok a leghevesebb tüzelés idején sem hagyták abba az éneklést, de a vadkacsák sem zavartatták magukat megszokott életmódjukban. Az állatok azonban — már hogy ha már meg­Lacheta János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom