Felsőbányai Hírlap, 1917 (22. évfolyam, 2-24. szám)

1917-01-18 / 2. szám

FELSŐBÁNYÁI HÍRLAP jogi, közélelmezési és még sok más té­ren, ha a önzetlen, becsületes, hazafias ősmagyar erkölcs hatotta volna át a nem­zetnek minden fiát. Ha az erkölcsi felfogás kisér át ben­nünket a béke korszakába, akkor a leg­fényesebb győzelembe is belepusztulunk. Már pedig a magyar nemzetnek él­nie kell. Azért pusztuljanak az elvtagadók, a hazán élősködők, a vesztegetők és meg- vesztegethetők. A büntető törvénykönyv­vel itt nem elégedhetünk meg. A társa­dalmi életbe kell belevinnünk és kímélet­lenül érvényesítenünk a tisztitó vihart. — A lelkek forrását kell felidéznünk, hogy az elemi erővel vessen ki a közerkölcs nemes borából minden salakot, aljasságot. Ebben a harcban is győznünk kell. Sz. H. Népmozgalmi statisztika. (1916. év.) A világháború második éve erősen érez­tette hatását a népmozgalmi adatokon is; kivált­képen a születési esetek száma csökkent, melyen alul maradva a rendes évi átlagon is. A halálozások száma a rendes évi átlagot megtartotta, sőt azonfelül is emelkedett, mit a hiányos táplálkozás, a háború izgalmainak min­dent felörlő hatása magyarázza meg, mihez já­rul a hazáért hősi halált haltak száma is. — A házasodási kedv is lelohadt, a házasságkötések száma alig éri el az évi átlagszám 50-60%-át, bár ezt a hadisegély élvezetének reménye mel­lett a szükségházasságkötések száma is nagyban emelt. 1916. évben a születések bejegyzésének száma 77 volt, 1915. évben 118 és igy 41 -el kevesebb. Ezek közül 41 íiu, 36 leány, tehát 5 fiúval több született. Vallás szerint a születések száma következőleg oszlik meg. — Róm. kath. fiú 14, leány 15, együtt 39. Gör. kath. fiú 8, leány 14, együtt 22. Ref. fiú 7, leány 3, együtt 10. Izraelita fiú 2, leány 4, együtt 6. Ezek közül utónevet nem nyert egy, halva született 2 és pedig 1 rom. kath. és 1 gör. kath. fiú; törvénytelen születés volt 6 esetben éspe­dig rom. kath. fiú 2, leány 2, gör. kath. leány 1, ref. leány 1. Hónapok szerint következőleg oszlik el a születés: talmasabb pedig az ilyen fegyelem a vak fe­gyelemnél, azt eléggé megmutatta ebben a vi­lágháborúban is a német és orosz katonaság közötti különbség. A bolgár tisztek demokrata szellemét iga­zolja a következő két kis történet is. Egy alka­lommal egy bolgár hajóállomáson beszállt a hajóra egy ezredes. A beszállásnál maga segí­tett legényének a podgyász bevitelénél és a ha­jón, midőn a legény a podgyász lerakása után feszes tisztelgéssel elköszönt, az ezredes kezet nyújtott tisztiszolgájának és meleg kézszoritás- sal búcsúzott el tőle. Másik igen jellemző eset a következő : Egyszer egy bolgár gárdista fő­hadnagy utazott egy hajón Belgrád felé. A ha­jón volt — természetesen a harmadik osztályon — a legénye is. Mikor a hajó a Vaskapu csa­tornájához közeledett, a tiszt engedelmet kért a hajó kapitányától, hogy legényét egy időre hátrahivhassa az első helyre. Itt azután a csa­tornán való áthaladásuk közben részletes, ki­merítő és teljes tájékozottságra valló előadást tartott tisztiszolgájának. Megmagyarázta neki a Vaskapu csatorna rendeltetését, építésének kö­rülményeit, méreteit stb. Ebben a hadseregben, hol a tisztek ily mó­don bánnak a legénységgel, igazán példás fe­gyelem uralkodik. Az igy kezelt legénységet tisztjeihez a fegyelmen kívül a szeretet, tisz­telet, bizalom, megbecsülés és a legnagyobb ra­gaszkodás fűzi. Ez a katonaság, tekintve még végtelen haza- és királyszeretetét, a legnagyobb teljesítményekre is képes. Rendkívüli a bolgárokban a fajszereteí és az ebből folyó összetartás. Bárhol legyenek is, Január fiú 3 leány 3 összesen 6 Február 5 1 6 Március 3 3 6 Április 2 8 10 Május 2 2 4 Junius 1 3 4 Julius 6 6 12 Augusztus 5 4 9 Szeptember 2 2 4 Október-4 — 4 November 3 1 4 Deczember 4 4 8 A születések száma a rendes átlagon alul maradt úgy havonként mint az egész évi ese­tek számát ha tekintjük. Házasságkötés volt 25, és igy 4-el több j mint múlt évben; ezek közt szükségházasság volt 15 a hadisegély miatt, kik részben eddigi együttélésüket, részben házasságon kívül szár­mazott gyermekeiket törvényesítették. Hónapok szerint: januárban 1, februárban 2, márciusban 2, áprilisban 5, májusban 5, június­ban egy sem, júliusban 2, augusztusban 3, szep­temberben 2, októberben 2, novemberben egy sem, decemberben 1. Házasságkötések között volt egy vallásu tiszta 16, vegyes 9 és pedig r. k. vallásu házas­pár 12, g. k. 4, r. k. férfi 9, r. k. nővel 1, g. k. férfi r. k. nővel 2, ref. férfi r. k. nővel 4, ág. h. ev. férfi ref. nővel 1 esetben kötött há­zasságot. - A házasulok között volt férfi nőt­len 21, özvegy 4, a nők között hajadon 22, özvegy 2, elvált 1. Korszerint házasságot kötött: férfi nö 15-20 éves 4 7 21-25 „ 9 5 26-30 „ 4 5 31-35 „ 5 3 36-40 „ 2 3 41-45 „ — 1 46 - 50 „ 1 1 Egyezséget a gyermekek vallására nem kö­töttek. Meghaltak 134-en. Ezek között van a harc­téren a hazáért hősi halált halt 12 egyén halál­esete is. Vallásra nézve volt az elhaltak között és pedig r. k. férfi 41, nő 33, g. k. férfi 25, nő 12, ref. férfi 13, nő 8, izr. férfi 1, nő 1. Korra nézve volt: 5 éven aluli 41, 5 -10 éves 3,11 - 15 éves 1, 16-20 éves 6, 21-25 éves 6, 26-30 éves 1, 31-35 éves 9, 36-40 éves 5, 41-45 éves 2, 46 — 50 éves 6, 51-55 éves 8, 56-60 éves 5, 61—65 éves 13, 66 — 70 éves 5,71-75 éves 11, 76-80 éves 6, 81-85 éves 6,86-90 éves 2. bárhová kerüljenek is, mindig, minden körül­mények között bolgárok maradnak és egymás­sal a legszorosabban összetartanak. Ha pártol­ják is honfitársukat, de ha igaza nem volt, úgy maguk világosítják föl, sőt rendre is utasítják. A nézeteltérések különben legtöbbnyire a bolgárok rendkívüli önérzetességéből és ebből folyó érzékenységéből erednek. A bolgárok ugyanis rendkívül önérzetesek. Önérzetességük : azonban sohasem csap át a gőgbe. A szerbek- : nél ezzel ellentétben az önérzetesség határtalan gőgben és hencegésben nyilvánul. Nagy súlyt vetnek a bolgárok mindig if- jaik kiképzésére. Ebből a célból katonatisztjei­ket azelőtt többnyire Pétervárra küldötték na- gyobbíoku kiképzés miatt. Igaz, hogy ezáltal hadseregük körében az oroszok iránt való bi­zonyos fokú tisztelet fejlődött ki, de ez soha­sem lett olyan szolgai, mint például a szerbek­nél és sohasem ment az észszerüség határán tuí. Tudományos pályára készülő ifjakat azon­ban, mint tanárok, orvosok és mérnökök, csak­nem mind, Németországban taníttatják. Hamar fölismerték ugyanis a németek kiváló tulajdon­ságai^ és az azokban rejlő hatalmas erőt. Általában a bolgárok sem áldozattól, sem veszedelemtől, sem egyébtől nem riadtak vissza soha, hogy népük és hazájuk nagyságát növel­jék. Az ilyen sokat küzdött és sokat szenvedett önérzetes, törekvő és becsületes fajnál ez kü­lönben természetes. A bolgárok igazán megérdemlik tőlünk, hogy mindig becsüljük őket s a hozzánk való szives érzelmeiket mi - mint velünk rokon népfaj — hasonlókkal viszonozzuk. Halálozásoknál normál állapot volt, legtöbb halt el 5 éven aluli gyermekkorban és 50 éven felüli élet-korban; mint halál ok legyakrabban fordul elő veleszületett gyengeség, heveny gyo- morbélhurut; a férfikorban pedig a tüdőgümőkór és szervi szívbaj. A következő halálesetet okozó betegségek fordultak elő: agyhüdés 2, agyvizkór: 1, bélrák 1, bélzavarodás 1, borda-szu 1, görvélykór 2, görcsök 1, gümös térdizületi lob 1, gége és tüdőgümőkór 2, genyvérüség 1, gyermekaszály 2, féloldali hüdés 1, heveny gyomor bélhurut 5, heveny tüdővizenyős 1, hólyagos himlő 1, hurutos tüdőlob 18, influenza 1, idült veselob 1, idült szivbelhártyalob 1, köszvény 1, májlob 1, rák 1, ránggörcs 4, sok goczu fekete husdag 1, roncsolótoroklob 1, szivhüdés 4, szervi szív­baj 11, szivbelhártyalob 2, végelgyengülés 8, vizkór 1, tüdőlob 5. tüdőgümőkór 23, tüdővér­zés 1, wershofféle kór 1 dynamit robbanás munka közben 1, önmegmérgezés 1, hősi halált halt a hazáért 12. Az előző évivel összehasonlítva 1915-ben volt születés 118, 1916. évben 77, kevesebb 41 -el, házasság köttetett 1915. évben 21, 1916. évben 25, több 4-el, halálozás volt 1915. évben 122, 1916. évben 134, több 12-vel. A születések száma, volt 1916. évben 77, a halálozások száma 134, több volt a halálozás 57-el, melyből levonva a hősi halálozások szá­mát apadás 45. Spáczay Gyula. Városi közgyűlés.- 1917. évi január hó 12-én. — Elnök: Farkas Jenő kir. tan. polgármester, jegyző: Spáczay Gyula közig, tanácsnok,főjegyző­helyettes. 1. Napirend előtt elnök bejelentette, hogy a kövezetvámszedés 1916. évi zárószámadását alispán megsürgette, ez azonban a tárgysoro­zatban a meghívó kibocsátásakor felvehető nem volt; de azóta főszámvevő által felülvizsgálva lett; indítványozta annak a jelen közgyűlés által tár­gyalását. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott. 2. A tanács beterjesztette az 1917. évi legtöbb adót fizető képviselőtestületi tagok név­jegyzékében felvett jogi személyek, valamint választott képviselők névjegyzékében is előfor­duló tagok bejelentéseit. A közgyűlés a beje­lentéseket tudomásul vette, ezek alapján és a bejelentett megbízottak figyelembe vételével az 1917. évi legtöbb adót fizető tagok névjegyzé­két a következőleg álapitotta meg: Lévay Károly, (Takarékpénztár), Róm. kath. Egyház, Bradofka Frigyes, Újhelyi András, Fizély Sándor, Mike Imre, (Erdőkincstár), Szellemy László, Lányi Gyula, (Kincstári bányászat), Kilián Béla, Nagy Lajos, dr. Szokol Pál, Dácsek Péter, Pály Ede, Adámcsik Gyula, Wider Lázár, Maiker József, (Kremnitzky Albertné), dr. Berks Aurél, Túri István, (Ref. Egyház), Vagányi Kálmán, (Varga Gyula), Nóvy Salamon, Hámori Nándor, özv. Haranth Gyuláné, Literáthy Zsigmond, Pramperger Dezső. 3. Jelentés a múlt évi december hó 21-én megtartott árverésről. A közgyűlés a bizottság javaslatával megegyezőig a ki nem adott vas­úti alsóház, kenyér-szin, rendőr-utcai bolt, bér­letek kiadásával a tanácsot megbízni határozta. 4. Olvastatott a bizottság jelentése, hogy az 50.000 koronás kölcsön a szatmári Osztrák­magyar Bank fiókjától felvehető nem volt, mi­I vei a regálé kártalanítási kötvény zálogul nem ! köthető le és igy a kölcsön ugyanolyan 6%-os kamat mellett a helybeli Részvénytakarékpénz­tártól vétetett fel. Á közgyűlés a jelentést egy­hangúlag tudomásul vette. 5. Olvastatott Szatmár vármegye törvény- hatósági bizottságnak 1085/1816. tjkb. 3690/916. alisp. sz. véghatározata, amellyel Felsőbánya r. t. város elhagyott gyermekek segély-alapjának 1907/11. év zárószámadását jóváhagyta. Tudomá­sul vétetett. 6. Olvastatott Szatmár vármegye törvény- hatósági bizottságának 1157/916. tjkv. 19277/916. alisp. sz. véghatározata, amellyel a városi dij- nokok háborús segélyét megállapító 63/916. kgy. számú határozatot jóváhagyta. A közgyűlés a felolvasott véghatározatot egyhangúlag tudomá­sul vette s elfogadta. 7. Olvastatott Csíkszereda rend. tan. város segély iránti kérelme. A közgyűlés a bizottság- javaslatának elfogadásával, tekintettel arra, hogy a háború folytán keletkező károsodások az ál-

Next

/
Oldalképek
Tartalom