Felsőbányai Hírlap, 1917 (22. évfolyam, 2-24. szám)

1917-01-18 / 2. szám

XXII. évfolyam. 2. swám. 1917. január IS, TÁRSADALMI KÖZGAZDASÁGI ÉS VEGYESTARTALMU LAP. = MEGJELENIK NAGYBÁNYÁN MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖKÖN. = Előfizetési ára: Egész évre 4 korona. Félévre 2 korona. | Egyes szám ára 20 fillér. Felelős szerkesztő: Dr. Moldován Ferenc helyeit FARKA5 JENŐ I A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő címére \ Felsőbányára küldendők. Vidéki előfizetési pénzek, reklamá | ciók és hirdetések Nánásy István kiadóhoz, Nagybányára inté- zendők. — Nyilttér garmond sora 40 fillér. Előfizetési felhívás ! Uj korszak küszöbére léptünk. Kö­rülöttünk áyynk zenéje adja a dörge­delmes muzsikát, mely millióknak az örök pihenést és a még több milliók­nak, családoknak, népeknek, nemzetek­nek a kínzó gyötrelmeket, a fájó köny- nyeket és a véghetetlen küzdelmeknek láthatatlan sorozatát jelenti. Ez óriási világ felfordulásban mi, az ősi Felsóbánya városának szószólói, érdekeinek képviselői megingathatatlan hazafisággal álltunk ama helyen, hova ezelőtt huszonegy évvel helyezte lapun­kat Felsőbánya és vidékének közönsége, Hiszen itt, a végvidéken, egy fejlődni, haladni vágyó népnek helyi újság nél­kül élni különösen a mai viszonyok között teljes lehetetlenség. Nehéz időket élünk, e nehéz viszo­nyok között szólunk lapunk olvasó közönségéhez és kérjük, hogy lapunkat most, mikor a huszonkettedik évfolya­mába lép, továbbra is felkarolni, illetve előfizetéseivel virágzását elősegíteni méltóztassék! Szép múlt áll a hátunk mögött, hisszük és reméljük, hogy a szép múltat értékeli Felsőbánya és vidéke közönsége és tömegesen siet belépni előfizetőink sorába. A Felsőbányái Hírlap szerkesztősége és kiadóhivatala. Értékek devalvációja. (*) Nem a pénz s a papírok érték- csökkenésére gondolunk. Erre vonatkozó­lag már sok és teljesen megnyugtató kijelentést hallottunk az illetékes szak­emberektől. Vannak más, a jegybanktól független, aranyfedezettel nem biztosít­ható értékek, a nemzeti vagyonnak igen súlyos tételei, amelyeknek valutáját a háború erős ingásba hozta, de amelyek­nek szilárdságáról senki sem nyugtathat meg bennünket. A nemzet erkölcsi tőkéjét értjük. Az erőteljes nemzeti élet alapfeltételei között szerepel az önálló államiság, földrajzi és néprajzi kedvező elhelyezkedés, számí­tásba jön a szabad közlekedés biztonsága s a természeti kincsek gazdagsága. Leg­döntőbb fontossága mégis csak a nemze­tekben fekvő erkölcsi erőnek van. Hol­landia népének erkölcsi erejével pótolni tudja az összes többi tényezők hiányát: Babilon, Róma, Carthago mindama ténye­zők bőséges birtokában is elpusztult," Franciaország pedig pusztul, mert rom­lásnak indult ősi erkölcsük. A nemzeti életnek e lüktető erén, az ősi magyar erkölcsön a háborút meg­előző évtizedekben már nem egy aggasztó tünetet vehettünk észre. Az a nemzetfen- tartó szigorúság, amely őseink erkölcsi felfogását jellemezte és fenmaradásunkat vészben, viharban biztosította, lazulni kez­dett, engedett hajthatatlanságából, helyet adott a megalkuvásnak. Az elvek feladása, meggyőződések, árubabocsátása ezelőtt fehér holló volt s az elvtagadó erkölcsi halálát jelentette. Ma ez mindennapos jelenség és egész rétegeknek egyik megélhetési forrása. Ma szalonokban, keresztyén magyar urak aj­káról lehet hallani a nyílt beismerést, hogy ők közéleti állásfoglalásukat nem a jelöltek- elveihez, hanem összeköttetései­hez szabják. Az üzleti becsületesség ma­holnap csak múzeumi emlékekben lesz található; a hivatali becsületesség, köte­lességtudás és megközelíthetetlen romlá­sáról egyre több fekély kifakadása tesz szomorú bizonyságot. A puritán önzetlen­ségnek, közért mindenét odaadó áldozat- készségnek felemelő példái, hogy meg- kevcsebbedtek ! És hogy megsokasodtak azok, akik a közterhek alól kivonják ma­gukat s a közjavakból élősítödnek. Most élethalálharcunk folyamán fog­házaink megteltek úriemberekkel, nagy vagyonosok tulajdonosaival, előkelő ál­lások betöltőivel, történelmi nevek vise­lőivel, akik próbákként éppen akkor szív­ták el a nemzet vérét, mikor annak min­den csöppre szüksége van. Nálunk ezer számra akadnak fásult lelkiismeretek, amelyek a köznyomort és vértsajtoló drá­gaság nehéz napjaiban mások zsarolásá­ból élnek, sőt vagyont gyűjtenek. És akármilyen nagy a hiány szükségleti cik­kekben, jó pénzért mégis meglehet kapni bármit: akármilyen szigorúak a törvények, drákóiak a rendelkezések, ezerszemü az ellenőrzés, egyeseknek mégis minden le­hetséges. Hol lennénk most katonai, köz­R „Felsőbányái Hírlap" tárcája Uzsok. A püspök ur a bérmáláskor Az iskolában vizitált, Előtte a sok apró tudós Ünneplőben szép sorba állt. A sok okos kis apróság közt Legokosabb volt Nagy Pali, A püspök ur kérdéseire Mindent megtudott mondani. Olvasott szép folyékonyan . . . Egy verset is szépen elszavalt, Hittan, biblia, nyelvtan, számtan, Semmit össze nem zavart. „No még egy kérdést, kis fiacskám, — Szólott a püspök kegyesen, Hallottadé már e szót, Uzsok ? Erre felelj még meg nekem.“ S e kérdésre Pali arcát A könnyek árja önti el, Cstiggő fejjel csak áll s kabátja Gombján babrál kis kézivel. „No nem baj - szólt a kegyes püspök, Plisz mindent nem tudhatsz te sem; Uzsok egy kis falucska Ungban, A mappán sincs meg rendesen . . .“ Palkó erre felemeli Bánatos, könnyes két szemét S a zokogástól alig tudja Ajkát elhagyni a beszéd: „Tudom én kérem, Uzsok hol van — Tavaly karácsony éjszakán, Mikor itthon a Jézuskát vártuk, Ottan esett el éd’s apám.“ Molnár Károly. A bolgár katona és a bolgár nép. A bolgár nép a Balkán egyik legbecsüle­tesebb, legkomolyabb s logfegyehnezetebb népe. A komoly munka szeretete, a fegyelmezettség és kötelességtudás, a józanság, az egyéni ér­dek alávetése a nagy közönség, a nemzet ér­dekének, a nemzet érdekében való megértő együttműködés és összetartás becsületes önér­zetességgel párosulva, egy balkáni népben sincs meg, csupán a bolgárban. Ehhez járul még a bolgároknak Ferdinánd cárjuk iránt való igaz szeretete, föltétien bizalma, ragaszkodása és hűsége. A bolgár nép rendkívül szorgalmas és igen takarékos; semminemű munkát nem röstell, de legjobban mégis az olyat szereti, mely beha­tóbb tevékenységet igényel. Hiszen láthatjuk nálunk is, hogy az oly rendkívül figyelmet kí­vánó és az embert kora reggeltől késő estig folytonosan elfoglaló konyhakertészetnek ők a legkiválóbb művelői. Már például a kevesebb munkát adó baromfitenyésztést a bolgár éppen azért nem kedveli annyira, mert az nem igé­nyel oly beható muukát. Ezért Bulgáriában a baromfitenyésztéssel a legtöbb helyen beván­dorolt és megtelepedett magyarok foglalkoznak. Egész magyar falvak vannak ez országban, me­lyek lakói csaknem kizárólag baromfitenyész­tésből élnek. Csak az a sajnos, hogy e magya­rok ott végleg megtelepedtek, mig a bolgárok külföldön keresve is, hazájuk nagyságáért dol­goznak. A bolgár kertészek kora tavasztól késő ! őszig megfeszített szorgalommal kertészkednek Magyarországban, Ausztriában, sőt Németor­szágban is, de minden év őszen, október, no­vember hónapban összegyűjtött pénzükkel meg­térnek hazájukba, hogy külföldön szerzett pén­zükkel nemzetük vagyonát gyarapítsák. Katonatisztjeiket a takarékosság mellett különösen jellemzi demokrata szellemük is, ami különben Bulgáriában az egész hadsereget át­hatja. És ez a demokrata szellem egyáltalában nincsen a fegyelem rovására, sőt inkább hasz­nára. Ez ugyanis megteremtője az öntudatos fegyelemnek, melynek alapja az önálló gondol kozás és az önfegyelmezettség. Mennyivel ha

Next

/
Oldalképek
Tartalom