Felsőbányai Hírlap, 1913 (18. évfolyam, 1-25. szám)

1913-04-17 / 7. szám

_L Veress Islvánnó gyermekei. Nagy Lajos, Mi- kóla A. Gyula, Bottyán Pál, Barthos Mihály, Veress István vejei. Nagy Lenke, Nagy Ernő, Nagy Vica, Bottyán Erzsiké, Bottyán Vilma, Bottyán Imre, Bottyán Pali, Bottyán Boriska, Bottyán Jancsika, Báthy Sándor. Báthy Gyön­gyike unokái. Szoboszlay Sándor testvére, ne­jével, gyermekeivel. Báthy Szeréna férj. dr. Gócs József unokahuga. Nagybánya önálló választókerület Értesü­lésünk szerint az orsz.-gyűlési választókerüle­tek beosztásánál Nagybánya külön városi vá­lasztókerületet fog képezni Igaz, hogy ez még csak javaslat, de semmi kétség benne, hogy törvényerőre is emelkedik. Úgy hisszük, hogy Nagybánya polgársága örömmel fogja venni, ha ez a hir megvalósul s teljesen függetlenül választhatja meg a maga képviselőjét. — Ez a hir városunkra nézve sem közönyös, mert te­kintettel Felsőbánya fekvésére, itteni székhely- lyel a tőlünk keletre eső községékkel hasonló­kép önálló választókerületet lehet alakítani. Ezen terv kivitele érdekében Farkas polgár- mester már tett is lépéseket az illetékes helyen. Szatmár uj gyorsvonatot kap. A májusi menetrendben lényegesen megjavul a Szatmár és Budapest közötti közlekedés. A nyári menet­rend szerint ugyanis május 1-től több uj vonat­összeköttetés létesül; Nagyvárad és Szolnok között is uj gyorsvonat fog közlekedni és ez az, ami bennünket érdekel. Nevezetesn az uj gyors­vonat Budapestről, a keleti pályaudvarból dél­után 5 órakor indul, 8 50 perckor érkezik Püs­pökladányra, ahol csatlakozást kap azzal a sze­mélyvonattal, amelyik Nagykárolyba éjjel 1 órakor, Szatmárra pedig 2 órakor érkezik. Dühöng a kanyaró Debrecenben.Debrecen bői jelentik: A városban már néhány hét óta dühöng a kanyarójárvány, úgy, hogy Debrecen belső és külső területén ezerötszáz gyermek fekszik betegen. A tiszti főorvos jelentése szerint a járvány szerencsére nem veszedelmes, a ha­lálozás igen kevés és van rá remény, hogy a megtett óvintézkedések következtében rövidesen elmúlik a veszedelem. Az iskolákat nem zárták be, mert az újabb orvosi tapasztalatok szerint ez az intézkedés úgy sem szünteti be a bajt. »Szatmári Hétfő« címen egy uj hetilap jelent meg Szatmáron. A lap hétfő délelőttön­ként jelenik meg. Főszerkesztője: Dr. Tanódy Endre, felelős szerkesztő Borgida József és szer­kesztő dr. Mandel Jenő Országos állatvásárok 21-én Mátészalkán, 22 én Aranyosmedgyesen, 29-én Szatmárnéme­tiben, 30 án Misztóttaluban. Mint említettük, a kereskedelmi miniszter engedélye folytán az ápr. 28 és 29-ére (a gör. kath. husvétra) eső felsőbányái vásár az idén — kivételesen — május 5 és 6-án lesz megtartva. Oláh izgatás a g. kath magyar püspökség ellen. Lelketlen és szigorú megtorlást érdemlő izgatás folyik Szatmárvármegye g. kath. hívei körében a g. kath. magyar püspökség ellen. A fanatizált nép Jaczkovich Mihály hajdudorogi püspöki helynököt Részegén, Piskolton, Csen- gerben, Szaniszlón, de főképen Kismajtényban majdnem inzultálták, úgy hogy Kismajtényban a helynöknek Madarassy István főszolgabíróval menekülni kellett. A főszolgabíró Marosán György g. kath. lelkészt 14 bujtogatóval letar­tóztatta és a szatmári ügyészség fogházába ki­sértette. A vizsgálat a legnagyobb erélylyel folyik, a főispán táviratilag tett a belügymi­niszternek jelentést az esetről. A letartóztatott lázitókat a vizsgálóbíró az ügyész indítványára előzetes letartóztatásba helyezte. Az egész or­szág sajtója sürgősen követeli a g. kath. püs­pöki állás betöltését, mert a hosszas huza-vona nagy bajoknak lehet még okozója. Gyászhir. Husovszky József magánzó, Nagy­bányán f. hó 14-én 80 éves korában meghalt. Az elhunyt régebben Nagybánya város közéle­tében tevékeny részt vett, a bányászatnak pedig haláláig lelkes szószólója volt. Halála városunk­ban is, hol Husovszky Gyula testvérét gyászolja benne, őszinte részvétet keltett. A család a követ­kező gyászjeienlést adta ki: Alulírottak a magunk, mint az összes rokonság nevében mélyen szo­morodott szívvel tudatjuk, hogy a forrón sze­rető, gondos férj, apa, nagyapa és nemeslelkü rokon: Husovszky József f évi április hó 14 én délután 4 órakor, a halotti szentségek ájtatos felvétele után, életének 80 ik évében jobbléíre szenderült. Családja és övéinek boldogitására Felsőbányái Hírlap szentelte önzetlen életét. Áldott emlékét vallásos kegyelettel fogjuk mindenkor megőrizni és mi, akik úgy szerettük őt, siratni fogjuk, amig csak élünk. Á megboldogult földi maradványai folyó hó 16 án d. u. 4 órakor helyeztetnek a róm. kath. egyház szertartása szerint örök nyugalomra. Az engesztelő szentmise áldozat f. hó 17-én d. e. 9 órakor lesz a helybeli róm. kath plébánia femplomában megtartva. Nagybánya, 1913. ápr. 14-én. Béke hamvaira, áldás emlékére 1 özv. Husovszky Józsefné szül. Husovszky Ida neje. Özv Szabó Péterné szül. Husovszky Irma, dr. Olsavszky Viklorné szül. Husovszky Kornélia, Husovszky Erzsébet, Husovszky Ferencz, Hu­sovszky József, dr. Husovszky László gyermekei. Dr. Olsavszky Viktor veje. Husovszky Ferencné, Husovszky Józsefné, dr. Husovszky Lászlóné menyei. Husovszky Gyula testvére. Szabó Ma­riska, Szabó Irén, Szabó Ida, Husovszky Erzsiké, Husovszky Iduska, Szabó Viktor, Husovszky József, Olsavszky István, Husovszky Józsika unokái. Husovszky Gyuláné, özv. Deák Károlyné, özv. Herr Józsefné sógornői. A Magyarországi Munkások Rokkant és Nyug- dijegylete évi rendes közgyűlését f. évi április hó 20-án d. e. 11 órakor fogja a város tanács­termében megtartani. Az erdődi Bartók-ünnepóly. Erdőd község emléktáblával jelöli meg Bartók Lajos költő szülőházát. Az emléktábla már el is készült és a leleplezés május 25-én lesz, amikor is a Pe- tőfi-Társaság több tagja utazik le az ünnepélyre. Az ünnepség előestélyén Rákosi Szidi színész- iskolájának növendékei előadják Bartók Lajos­nak egyik drámáját. Hivatalosak lesznek a le­leplezési ünnepélyre a különféle irodalmi tár­saságok is. Színházi hir. Heves Béla, a szatmári szín­társulat igazgatója április hó végén kezdi meg Nagybányán kitünően szervezett társulatával a négy hétre terjedő szezont. Fősorozás. Az idei fösorozás városunkban április hó 21-én lesz megtartva. Sor alá kerül az I. korosztályból 76, a II-ból 46, a III ból 38. Magas korosztályú 1, idegen 2, összesen 163. Figyelmeztetés. A városi adóhivatal fölhívja a közönséget, hogy a IV. oszt. keresetadó, tőke­kamat és járadékadó alá tartozó jövedelmek be­vallását a kibocsátott adóbevallási ivén folyó hó 20-ig okvetlen közöljék. Ismét bányaszerencsétlenség. A veresvizi bányában ismét bányaszerencsétlenség történt. Az aknában meglazult a törmelék s a törmelék­kel vegyesen hatalmas kövek zuhantak alá, me­lyek maguk alá temették Weisz László bánya munkást. A szerencsétlen munkás szörnyethalt, de mintegy hat órai nehéz munkába került, mig társai a holttestet a törmelékek közül kiáshat­ták. A boldogultat bányász-gyászpompával, nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra. Köszönet. Mindazok, kik boldogemlékü jó édesanyánk temetésén megjelentek s ezzel vagy részvéteiknek más iránybani kifejezésével fájdalmainkat enyhíteni törekedtek: ezúton is hálás köszönetét nyilvánítunk. Felsőbánya, 1913. ápril. 12. Báthy Sándornó családja. Pályázat ipari munkások jutalmazására A kereskedelemügyi miniszter a debreczeni keres­kedelmi és iparkamara területén lakó ipari mun­kások jutalmazására 5 drb 100 koronás állami jutalmat, a kamara 6 drb 50 korona munkás­jutalmat fog kiosztani. Pályázni május hó 15-ig lehet. A felvételek a városházán kifüggesztett hirdetésen olvashatók. Felvételi értesítés. A honvédelmi minister a m. kir. honvédfőreáliskolában és a honvéd Ludovika Akadémiában az 1913/14. tanév kez­detén betöltendő államköltséges alapítványa és fizetéses helyekre, továbbá hivatásos honvéd- állatorvosi tisztviselők kiképzésére pályázatot hirdet. A feltételek a városházán az iktatóhiva- taíban megtekinthetők. A rettenetes időjárás, mely az egész ország­ban nagy károkat okozott, városunkat is meg­látogatta. Múlt héten 10-én erős éjjeli fagy volt, mely a cseresznyét és diót erősen megviselte. Hétfőtől kezdve havazik, különösen tegnap szaka­datlanul hullott a hó. A városnak és a környező hegyeknek egészen téli képe van. Elhunyt kanonok A szatmári katholikus papságot mély gyász érte. Dr. Lessenyey Ferenc kanonok f. hó 10-én elhunyt. Az elhunyt főnap már hónapok óta betegeskedett. Szerdán dél­után állapota válságosra fordulf és csütörtökön éjjel 2 órakor csendesen kiszendedett. Lessenyey egyike volt az egyházmegye legjótékonyabb fő­papjainak, kanonoki jövedelméből csak annyit tartott meg, amennyiből szerényen megélhetett, a többit mind jótékony czélokra adományozta. Eddigi adományai meghaladják a százezer ko­ronát. Az elhunyt főpap gazdag irodalmi mun­kálkodást is fejtett ki. Igen sok müve jelent meg részben önállóan, részben pedig egyházi lapok­ban. Az elmúlt szombaton helyezték nyugalomra Szatmáron a város és a vidék óriási részvéte mellett. Fehér gyász. Ápr. 13-adika gyászos betűkkel lesz beírva ez év annaleseiben. A korai kikeletet, mely rügybe, virágokba csalta az egész vegetá- cziót, zimankós, hideg téli idő váltotta föl. Óriási hóviharokat jelentenek az ország minden részé­ből, melyek ezideig még felbecsülhetetlen káro­kat okozlak úgy a gyümölcsösökben, mint a szőlőkben. De már most is megállapítható, hogy a hó, a fagy egyes vidékek egész gyümölcster­melését elpusztította. A hóvihar némely helyütt oly nagy mérvű volt, hogy egyelőre a közleke­dést is megakasztotta. A vihar nagyságát semmi sem mutatja jobban, minthogy a budapesti tele­fonhálózatnak a kára negyedmilliónál többre rúg. Vármegyei közgyűlés. Szatmárvármegye tör­vényhatósága ezidei rendes tavaszi közgyűlését május hó 8-án tartja meg. Nyugalomba vonulás. Az igazságügyi mi­niszter Géresy János nagybányai telekkönyv­vezetőt saját kérelmére nyugdíjazta. Nagybányai művészek Nagyváradon. Bálint József, a nagybányai ifjabb művészgeneraczió talenlumos tagja és Boromisza Tibor festőmű­vész nagysikerű képkiállitást rendeztek Nagyvá­radon Pozsonyi Jenővel társulva. A tiszta, mo­dern, művészi képek már a vernissage-on nagy tetszést arattak és a vásárlás is megindult. Po­zsonyi Jenő is sok kvalitást eláruló festő, aki azonban annyira ingadozik a festő poezis és a reális piktura között, hogy sok energiára lesz szüksége, mig a helyes utat megtalálja. A meg­nyitáson ott volt a főispán is s igen nagy elő­kelő közönség és nagy tetszéssel nyilatkoztak a modern nagybányai képekről. Áthelyezett telekkönyvvezető. Az igazság­ügyi miniszter Szupkay Gyula szinérváraljai teiekkönyvvezetőt hasonminőségben a nagy­bányai járásbírósághoz helyezte át. Katonaság Nagybányán. A szatmári cs. és kir. közös gyalogezred egy-egy százada a tavasz- szal ismét Nagybányán fogja tartani gyakor­latait. A katonák a bodonkuti-téren sátrakban fognak lakni s a századok egymást fogják föl­váltani Az első század május hó 5-én érkezik városunkba. A tanító levele. Székely Gyula dési tanító zsarolás vétségével vádolva állott hétfőn a szat­mári királyi törvényszék büntető tanácsa előtt. Székely még két évvel ezelőtt állítólag 9 ko­rona 50 fillért kölcsönzött Benedek József, ak­kor szintén dési, jelenleg nagybányai tanítónak. Benedek, akit időközben áthelyeztek Nagybá­nyára, távozásakor a kölcsönt nem fizette vissza. A kölcsönpénz miatt a két tanító között vesze­kedés támadt, amelynek a vége az lett, hogy, Benedek József Székely ellen bűnvádi feljelen­tést tett a szatmári királyi ügyészségen. Erre pedig az adott okot, hogy Székely Gynla leve­let irt Benedek igazgatójának, Székely Árpádnak. A levélben többek között ez állott: »Szóljon igazgató ur Benedek Józsefnek, hogy fizesse meg a 9 korona 50 fillér adósságát, amelyet már annyiszor kértem. Egyben pedig adja tudtára, hogy ha elsején a pénzt meg nem kapom, úgy hírlapokban fogom szellőztetui dolgait. A világ elé tárom, hogy Désről több piszkos adósság hátrahagyásával megszökött.« A levél írója ellen az ügyészség vádiratot adott. A vádtanács vád alá is helyezte. A főtárgyaláson a vádlott azzal védekezett, hogy neki szüksége volt a pénzre s azért irta a levelet. Benedek viszont tagadta, hogy ő tartozott volna Székelynek. A törvény­szék büntető tanácsa Székely Gyulát zsarolás vétségében bűnösnek mondotta ki és 5 napi fogházra átváltoztatható 50 korona pénzbírságra Ítélte el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom