Felsőbányai Hírlap, 1912 (17. évfolyam, 1-26. szám)

1912-05-03 / 9. szám

Felsőbányái Hírlap magyar kenyér, magyar levegő s még se átallja a magyar nemzet ellen áskálódni, idegen érdeket szolgálni. Szorgalmával, tehetségével magas állásra emelkedett és nagy szolgálatokat tett az állam­vasutak fejlesztése körül. Felsőbánya város nyaralási ügyének kez­deményezője és lelkes hive volt. Városunk ter­mészeti szépségeinek valóságos rabja lett, a turistaságot nagy kedvvel és kitartással űzte. Az itteni csendre, nyugalomra vágyott, a nagypaloták után itt kis kerti házakba vonult családjával üdülni, pihenni. S mint hálás nyaraló elvitte hirét szép hegyeinknek, gyönyörű kiránduló helyeinknek s azóta mind többen keresik föl Felsőbányát, hol a nyaralás nagyobb arányokat kezd ölteni. Sok élvezetet nyújtott itt nekünk rökíönzött előadásaival. Legutóbbi ittléte alkalmával is vetített gyönyörű képeivel elénk varázsolta Magyarország tündéri szépségű, bájos tájait, gyö­nyörű vidékeit, sok nevezetességeit! Vetített képekkel kisért előadásaival a felvidéki nagy­városokban, Budapesten, Bécsben, Berlinben nagy sikereket ért el. S többet ez életben testi szemeinkkel nem látjuk. Elvesztettük őt örökre. Milyen jő, hogy lelki szemeink előtt jóságos arca ott lebeg! Milyen jó, hogy áldott szelleme mindvégig velünk lehet. Milyen jó, hogy a túl­világon is találkozhatunk. Addig is nemes, jó lélek, Isten veled! Nagy Lajos. * Siegmeth Károly életrajza főbb vonásokban a következő: 1845 szept. 11-én született Znaim- ban (Morvaorsz.) tanulmányait Wienben, a zürichi és müncheni poiytechnikumon végezte, 22 éves korában a müncheni egyetemen docens előadó tanár volt, honnan 1869-ben Magyarországra jött s a tiszavidéki vasút elnökének, Ivánka Imrének meghívására mérnöki állást vállalt. 1871 ben Sátoraljaújhelybe ment, mint vonatmozgóaitási főnök, 1882-ben magyar honos lett, 1883-ban a király a Ferencz József-rend Iovagkereszfjével tüntette ki, 1890-ben a máv. debreczeni üzlet­vezetőség vontatási osztályának főnöke lett, ké­sőbb üzletvezető-helyettes, 1905-ben pedig Buda­pestre helyeztetett át, mint igazgató-h. 1906. év­ben pedig 37 évi szolgálat után vonult nyuga­lomba. Irodalmi téren nagy munkásságot fejtett ki. * A család gyászlapja a következő: Fájda­lomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy forrón szeretett apa, nagyapa, testvér és rokon Siegmeth Károly, Ferencz József rend lovagja, gépészmér­nök, nyug. m. kir. áilamvasuti igazgatóhelyettes, Kárpátegyesület ügyvezető alelnöke, Magyar Bar­langkutató egyesület elnöke s több tudományos társulat tagja folyó évi április hó 21-én í’eggel 5 órakor életének 67-ik évében váratlanul jobb­létre szenderült. Drága halottunk 'hűlt tetemeit f. évi április hó 23-án délután 4 órakor Bethlen- utca 14. sz. házából a róm. kath. egyház szer­tartása szerint fogjuk örök nyugalomra helyezni a róm. kath. sirkeriben. Az engesztelő szt. mise­áldozatot folyó hó 24-én délelőtt 9 órakor fog­juk a róm. kath. templomban bemutatni. Mun­kács, 1912. évi április hó 21-ón. Drága emléke­det örökké meg fogjuk őrizni! Siegmeth Frida férj. Mihalics Pálné, Siegmeth Lujza, Siegmeth Irma, dr. Siegmeth Lajos gyermekei. Kratsmann Gyuláné szül. Siegmeth Lujza, Schneller Ala- josné szül. Siegmeth Leopoldina, özv. Kück Ferdinándné szül. Siegmeth Hermina, özv. Justel -Józsefné szül. Siegmeth Anna testvérei. Mihalics Pál, veje. Mihalics Toncsika, Mihalics Bözsike, Mihalics Palika, Mihalics Irmuska, unokái. Neureit- her Eugén, Neureither Lőrinc sógorai. Temetése óriási részvét mellett folyt le, melyen igen sök küldöttség, a város hivatalos körei, Badapestről sok tisztviselője, barátja és régi kartársai vettek részt. Koporsóját igen sok diszes és hatalmas koszorú borította. Különfélék. Személyi hir. Újhelyi András debreceni nyug. kúriai biró nejével nehány napot váro­sunkban töltött. Szőke Károly nyug. honvéd ez­redes nejével több hétre Herkules-fürdőbe utazott. Uj kir. tanácsos. Ö felsége Dózsa János brassói faipari szakiskolai igazgatónak, a Ferencz József rend lovagjának, ki városunk szülötte, a kir. tanácsosi cimet adományozta. 30 éves jubileum. Dr. Wagner Sándor kir. tanácsost, Losoncz váro3 polgármesterét 30 éves közszolgálata alkalmából városa az elmúlt héten nagy ünneplésben részesítette. Polgármestersége alatt a kis városból egy viruló gazdag és szép gyárvárost csinált, mely gyönyörűen halad a modern fejlődés utján. Jubileuma alkalmából a város képviselőtestülete díszközgyűlést tartott, melyen részt vett a hivatalos vármegye is. Em­lékül egy ezüst plakettet nyújtottak át tisztelői. Este 400 terítékes bankett, volt. Felsőbánya vá­ros kiváló fiának ünnepléséhez őszinte szívvel csatlakozunk. Kinevezés. szatmári püspök Kompasz | Antal ungvári segédlelkészt Fancsikára plébá­nosnak nevezte ki. Láng Pál helybeli segéd- I lelkészt Szaniszlóra helyezte át. A rokonszen- j vés pap és jeles prédikátor távozását sajnáljuk. igazságügyminiszteri rendelkezés. A m. kir. | igazságügyminiszter lovag Berks Lajos debre- j ceni kir. törvényszéki jegyzőt önálló működési j körrel ruházta fel. A Magyarországi Munkások Rokkant és Myugdijegyletónek Budapesten f, év április 28-án ; tartott küldöttek közgyűlése Spáczay Gyula v- tanácsost, mint a felsőbányái 35 ik fiókpénztár elnökét a fiók megalakítása, vezetése és az egylet eszményének terjesztése körül szerzett érdemeiért az egylet tiszteletbeli tagjául meg­választotta. Az Olvasóegylet jubileuma. Múlt számunk­ban magirtuk, hogy a felsőbányái Olvasóegylet 70 éves fennállása alkalmából április hó 17-éa dísz­közgyűlést tartott. A közgyűlésre szép számmal jelentek meg a tagok, mely a Hymnus eléneklé- sével kezdődött. Farkas Jenő lelkes, szép beszéd­ben ismertette a kaszinó legutóbbi 20 évének történetét, mely idő óta évfordulót nem ünnepel­tek. Utána a Szózatot énekelték el. A társaság ezután asztalhoz ült; vacsora közben Farkas Jenő után Pap Márton a tagokért ürítették poha­rukat. Nagy Lajos Farkas Jenőt az Olvasóegylet elnökét köszöntötte fel. Végül Mikola A. Gyula olvasta fel verses köszöntőjét, melyet helyszűke miatt jövő számunkban közlünk. Az Ízletes és jő vacsora után vidám poharazás és nóta mellett késő éjjelig maradt együtt az ünneplő társaság. Esküvő. Doroghy Sándor kádármester polgár­társunk ma délulán vezette oltárhoz özv. Vájcsuk Jánosné szül. Berindán Rózát. Este lakoma volt a Polgári Körben A vármegye tavaszi közgyűlése. Szatmár- vármegye törvényhatósági bizottsága a f. évi tavaszi rendes közgyűlését május 9-én Nagy­károlyban, d. e. 11 órakor fogja megtartani. Nagykároly győzelme. Az április hó 18 án megtartott rendkívüli vármegyei közgyűlésén Nagykároly városának azon gyűlési határozatát, mely szerint a pénzügyigazgatóság részére épí­tendő palota költségeire 600,000 korona köl­csönt vesz fel, a törvényhatósági bizottság 45 szavazat ellenében 157 szavazattal helyben hagyta. A határozat Nagykárolyban általános örömet kelt s megvannak győződve, hogy a pénzügyminiszter a pénzügyigazgatóságot nem fogja Szatmárra áthelyezni. Felsőbánya és Vidéke Népbank Részvény- vénytársaság eiőleges értekezletét 1912 április hó 21-én tartotta meg. A részvényjegyzés any- nyira előrehaladt, hogy a megalakulás és mű­ködés megkezdése junius hó elsőfelére lett el­határozva. Változás a vasúti menetrendben. A nyári menetrendbe május 1-től szeptember 30-ig be lett állítva az esti helyi vonat, mely Felsőbá­nyáról este 7 óra 20 perckor indul és Nagy­bányára 7 óra 50 perckor érkezik. A nyaralás és idegenforgalom szempontjából ezen vonat járatása fontos a városra és ez az első ked­vezmény az állami kezelés idejétől. A kiselej­tezett, lomtárba való kocsikról, a kedvezmé­nyes jegyek körüli következetlenségekről már szinte unjuk a zúgolódást. Az ezüst ára. A pénzügyminister május hónapra 94 koronával állapította meg az ezüst beváltási árát. Fliesz Henrik nagybányai m, kir. bánva- • számellenőr a Teleki társaság tagja április hó 20 án 32 éves korában elhunyt. A jeles költőt legszebb korában, tehetségének hatalmas kibon­takozása közben érte utói a halál. Az élet elleni lázadozó zúgolódása és ’ övéi iránt való rajongó szeretete szinte kettős embernek mutatta a világ előtt; de akár ostorozó szatírával, vagy egészsé­ges humorra], akár mélységes érzésekkel teljes fennkölt lírával irt, alkotásai művészi színvona­lon költői erőktől duzzadtak. Halála nemcsak szerető családjára, hanem a társadalomra ós iro­dalomra is nagy veszteség. Ezen veszteség érzete mutatkozott temetésén, melyen a város minden hivatalos orgánuma ott volt s tisztelőinek, bará­tainak nagy tömege őszinte részvéttel kisérte utolsó útjára a korán sírba szállt költőt. Pintér ós Parlagi müvészestélye elsőrangú szórakozást igér Felsőbánya jkö- zönségének, a milyenhez ritkán juthat hozzá városunk. A műsor napról-napra bővül s nem egy meglepetést tartogat a közönség számára. Az est folyamán énekli először Parlagi Kornélia >A fürészporbaba* cimü bájos francia újdonságot és több gyönyörű apróságot, Pintér Imre három legújabb ma­gyar dallal toldja meg műsorát, Szemere Gyula szalonkomikussal ö kreálja az apróbb színdarabok főszerepeit is. Az egyetlen mű- vészest programmja teljesen fehér és ezt biztosítja Pintérnek ép úgy, mint mindenütt, nem csak az erkölcsi, de a fényes anyagi sikert is, amint legutóbb Eger, Nyíregy­háza, Munkács, Lugos színházaiban történt, ahol már a déli órákban az utolsó ülőhely is elfogyott. A kis művészgárda egyetlen estélyére ezúton is felhívjuk szórakozni szerető közönségünk figyelmét. A művész- est május hó 8-án lesz. jegyek Bónis Sán­dor kereskedőnél kaphatók. Csöndes arcok. Ifj. Kárpáti Endre novellás- könyve. Budapest, 1912. Benkő Gyula cs. és kir. udvari könyvkereskedése. Ára 2 korona. Tiz mesé­vel indult útjára ez a könyv. Mindmegannyi szelíden csöndes emberarcok portréja. Ilyeneket csak eldugott városkák egyszerű fénykép kiraka­taiban lehet látni, amint ismerős arcvonásaikkal nyitott könyvként állanak a komoly szemlélődő elé. Ifj. Kárpáti Endre romantikus iirát ir prózá­ban. Ez a lira saját megfigyeléseiből, szubjektív élményeiből indul ki s alakjai a végső összeállí­tásban az ő megbékélt lelkét adják. Ebben van egyúttal az ereje és eredetisége is, amely a fiatal szerzőnél ritka formaérzékkel ás céltudatos mű­vészettel párosul. További fejlődései bizalommal várjuk. A könyv sorait hangulatosan kisérik Pet- rovits Emil diszkréten finom rajzai. A m. t. közönség figyelmébe I Dobay Jozefa okleveles szülésznő, működését Felsó'bányán megkezdte. Szabályrendelet a fegyvertartásról. Jóváhagyatott a 747/1909. b.jkvi Szatmárvármegyei tör­vényhatósági bizottsági és 22127—1812. IV/a. sz. belügy­miniszteri határozattal az egész vármegye területére való érvénnyel. (Folyt, és vége.) 16. §. Az előbbi szakaszban említett eseten kívül lőpor vagy lőfegyverhez használható más robbanó anyag, kész töltény vagy töltényhü­vely csupán a járási főszolgabíró, rendőrkapi­tány utalványaira szolgáltatható ki. Úgy ezen utalványok, mint a 12. §-ban említett elismer- vények az elárusító által megőrzendők és a 14. § ban érintett nyilvántartással együtt évenként a járási főszolgabíróhoz, rendőrkapitányhoz be- terjesztendők, aki azt felülvizsgálja és az észlelt szabálytalanságok tekintetében a szükséges in­tézkedéseket megteszi. 17. § Akár uj, akár régi lőfegyver csak oly egyéneknek adható el, akik lőfegyvervé­telére az illetékes járási főszolgabírótól, rendőr- kapitánytól engedélyt nyertek, lőfegyverkeres­kedők, puskamüvesek, továbbá mindazok, akik uj vagy régi lőfegyverek eladásával hivatás­szerűen foglalkoznak, végül a 11, illetve 12 -ban megjelölt esetekben a vármegyei alispán, járási főszolgabíró, rendőrkapitány kötelesek ezen engedélyt a vevőtől átvenni és az előbbi esetben havonként a községi elöljáróságnak beszolgál­tatni, utóbbi esetben pedig az ügyiratok mel­lett keresztüllyukasztás által megsemmisítve meg­őrizni. Azon községi elöljáróság, melyhez a

Next

/
Oldalképek
Tartalom