Felsőbányai Hírlap, 1912 (17. évfolyam, 1-26. szám)

1912-01-11 / 1. szám

Felsőbányái Hírlap kimondja, hogy a felveendő 72,000 ko­rona kölcsön részletezésénél kitüntetett és a városi vágóhidi jégveremre előirány­zott 2260 koronának a vendéglői jég­verem kiépítésére fordithatását megen­gedi, illetve, hogy ideiglenesen ezen célra fordittassék, hozzájárul azzal, hogy ezen építkezést Rumpold Gyula vendéglőbér­lője vitesse keresztül azon kötelezettség­gel, ha ezen építkezés után is a jégverem rendeltetésének meg nem felelne, úgy a reáforditott összeget nevezett vendéglő­bérlő a városnak megtéríteni köteles. A vágóhidi jégverem költségeinek fedezésé­ről gondoskodni köteles lesz a tanács. 7. Előterjesztés közkönyvtár létesítése ügyében. A tett előterjesztésre a közgyűlés egyhangúlag hatáozatilag kimondja, hogy városi közkönyvtárt létesít és a létesítés­sel a v. tanácsot bízza meg. 8. Országos gyermekszanatórium egye­sületének kérelme, melyben tagul csatla­kozásra hívja fel a várost. A közgyűlés a bizottság javaslatá­val megegyezőleg egyhangúlag határoza- tilag kimondja, hogy Felsőbányavárosa a gyermekszanatórium egyesületbe pártoló tagul belép és a 100 azaz egyszáz korona pártoló tagsági dijat egyszer s minden­korra kiutalja és annak beküldésére a pénztári tisztséget utasítja. 9. A tanács Lesniczky Lajos illetőségi ügyére vonatkozó iratokat beterjeszti. Felsőbánya város képviselőtestülete a pótlólag beszerzett iratok alapján Les­niczky Lajos és leánya illetőségi ügyét újólag tárgyalás alá véve nevezetteket felsőbányái illetőségüeknek ezúttal sem ismeri el: Indokok: Mert Lesniczky Lajos Felsőbányá­ról, több mint 20 év óta eltávozott, azóta állandóan távol volt, ide sem ő, sem gyer­mekei nem tértek, — az iratokból meg­állapítható, hogy Brádon, mint bányamun­kás három éven át, saját vallomása sze­rint 12 éven át dolgozott, ott adóval a bányamüvezetőség igazolása szerint meg­róva volt és 1898. évben adót is fizetett. Mint bányamunkás adóval megrovandó lett volna egész tartózkodása ideje alatt s igy Brádon az 1886. évi XXII. t.-cz. 10. §-a alapján uj illetőséget szerzett s Felsőbányán birt öröklött illetőségét, mind Lesniczky Lajos mind gyermekei elvesz­tették. 10. Olvastatott a városi tisztviselők és tanítók kérelme fizetési előleg iránt. Közgyűlés a kérelmező tisztviselők­nek és tanítóknak a kért előleg összeget a-szokásos feltételek mellett megadja. Népmozgalmi adatok. (Anyakönyvi statisztika.) A felsőbányái anyakönyvi kerületben a ! múlt 1911. évben előfordult bejegyzések szerint az 1911. évben születés bejegyeztetett 167 és j pedig fiú 79, leány 88. Vallás szerint a következőleg oszlik meg: ! Róm. katb. fiú 44, leány 42, ref. fiú 7, leány 13, izraelita fiú 4, leány 5, gör. katb. fiú 24, leány 28. Ezek között halva született róm. kath. fiú 2, leány 1, gör. kath. fiú 1, összesen 4. Ikerszületés volt 2 esetben. Vallás szerint következőig: gör. kath 2 fiú, ref. 2 leány. Törvénytelen gyermek született 21. Vallás szerint elkülönítve : rom. kath. fiú 5, leány 7, l gör. kath. fiú 5, leány 2, ref. leány 1, izr. fiú 1. I Az elhaltak száma volt 130 és pedig férfi 77, nő 53. Vallás szerint következőleg oszlik meg: róm. kath. férfi 45, nő 28, gör. kath. férfi 17, nő 13, ref. férfi 12, nő 22, izr. férfi 3. Korszerint elhaltak: 1—5 éves korban 48, 6—10 éves korban 4, 11—15 éves korban 4, 16—20 éves korban 1, 21—25 éves korban 3, 26-30 éves korban 1. 31 — 35 éves korban 4, 36 — 40 éves kórban 6, 41—46 éves korban 4, 46—50 éves korban 5, 51 — 55 éves korban 4, 56 — 60 éves korban 7 61—65 éves korban 11, 66—70 éves korban 10, 71—75 éves korban 3, 76 — 80 éves korban 9, 81—85 éves korban 5, 91—95 éves korban 1. Halált okozó betegségek: agybüdés 1, agy- hártyagyuladás 1, agyszélhüdés 1, alhasidaganat 1, alhasi tályog 1, allábszár fekély 1, általános vizenyő 1, croup 1, bélcsavarodás 1, gyermek­aszály 1, gyomorrák 1, gyomorbólhurut 1, fül­mirigy és hólyagrak 1, érelmeszesedés 1, görcsök 1, gümőkóros csipő izületi csuz 1, gerinc agyhü- dés 1, heveny gyomor bélhurut 5, hurutos tüdő­lob 10, heveny vesegyuladás 1, heveny veselob I, heveny tüdővizenyő 2, imfluenza 1, idült vese­lob 3, idült vesegyuladás 1, idült gyomorbél hu­rut 1, köldökzsinór nyakkörüli csavarodása 1, köldökzsinór előesése 1, ráng görcs 4, roncsoló toroklob 1, szervi szívbaj 7, szivszélhüdés 4, torokgyík 1, tüdőgyuladás 1, tüdőgümőkór ^24, tüdőlégdagauat 2, tüdővizenyő 1, végelgyengülés II, veleszületett gyengeség 12, vizkór 1, vörheny 13, véres agyguta 1, szerencsétlenségek: földom­lás következtében 1, megégés folytán 1. A születéseknek és elhalálozásoknak vallás szerinti összehasonlítása: róni. kath. született fiú 44, leány 42, összesen 86, elhalt férfi 45, nő 28, összesen 73, szaporodás 13; gör. kath. született fiú 24, leány 28, összesen 52, elhalt férfi 17, nő 13, összesen 30, szaporodás 22 ; református szü­letett fiú 7, leány 13, összesen 20, apadás 4; izraelita született fiú 4, leány 5, összesen 9, el­halt férfi 3, összesen 3, szaporodás 6. Házasság köttetett 42. Vallás szerint követ­kezőleg oszlott meg: tisztán rom. kath. 6, gör. kath. 6, ref. 6, izr. 1. Vegyesek: róm. kath., ref. 3, róm. kath., gör. kath. 4, gör. kath, róm. kath. 8, ref, róm. kath. 6, ref., gör. kath. 1. A gyermekek vallására nezve egyezség köt­tetett 5 esetben és pedig a róm. kath. vallás javára 3, a ref. vallás javára 2. Házassági kihirdetés volt 57. Házasságot kötött: özvegy férfi 6, özvegy nő 8. Házasságot kötöttek kor szerint: 15 — 20 éves korban férfi — nő 15 21—25 » » » 23 » 12 26-30 » » » 10 » 5 31—35 » » »1*4 36—40 » » » 3 » 1 41-35 » » »1.2 46-50 » » » 1 » 1 51—55 » » »2*1 56-60 » » » 1 » 1 Születések, és házasságok havonkénti ered­ménye : Született Házasságot kötött Január havában 9 2 Február » 12 8 Március »16 — Április » 16 3 Május » 16 3 Junius » 18 2 Julius » 12 5 Aug. » 14 1 Szept. » 14 4 Október » 13 3 Nov. » 11 3 Dec. » 16 8 Összehasonlítva az 1910 év eredményével: Akkor volt a születések száma 191, most 167, kevesebb 24-el. Ikerszülés volt. 2 esetben, most 2 repét. A változatlan színhely miatt jeienetvégei- ket úgy jelzik, hogy ilyenkor az egész játékos­csoport énekelve fölvonul, a szereplők közéjük állnak s körmenetben dalolják, mint valami klasszikus kar, a betoldott lírikus éneket; elvo­nuláskor mind kimegy csak a következő jelenet szereplői maradnak vissza : ime, legnaivabb meg­oldása a fölösleges személyek eltávolításának s az újak szcénikai beállításának. A hozzáértő ezenkívül tömegét fogja benne meglelni az ava- tag formáknak: mesterdalnokszerü üdvözlőéne­keket, több rendbeli prológusokat s'b. Vagy hogy még egy általános érdekű voná­sát említsük, tekintse meg a néző apró fácskái- kat az Ádám-Éva-jatékában, azután a föréviek nagy fenyüfaját a rajta lógó egyetlen almával, nézze meg áhítattal, mert az a mai karácsonyfánk egyenes éke! Megállapított dolog ugyanis, hogy ez a kedves családünnepi szokás ilyen formájá­ban aránylag éppen nem régi. Nyugat-Európa nem ismeri, a németség is csak mintegy másfél­száz éve (Goethe idejében keletkezik), nálunk Podmaniczky Frigyes német származású édes­anyja állítja az első karácsonyfát magyar család asztalára és Brunswick Teréz terjeszti el. Hon­nan kerülhetett elő ez a ma példátlanul nép­szerű divat, hová nyúlik vissza gyökere? Kará­csonyt megelőző nap Adám és Éva napja s en­nek tulajdonítható, hogy a régi századok misz­térium előadói Krisztus születését tárgyaló jele­neteik előtt bemutatták a paradicsomi jelenete­ket is. Az ő kellékük volt a bibliai tudásfája az almával, a rajta átfonódó arany- és ezüst-papir- lánc a csábitó kígyó; vagyis a mi karácsonyfánk eredetileg nem is tartozik az Üdvözítő születés­ünnepéhez, hanem az előző napnak szimbóluma s a játékok letüntével veszi át minden ház kü­lön a fenyőfa-állítás szokását, megfeledkezve arról, hogy az nem egyéb a régi paradicsomjá­ték egyszerű kellékénél. De nem részletezzük tovább. A Néprajzi Társaság erkölcsi kötelességet teljesít e már-már kiveszőben levő, értékes régiségek megmentésé­vel és bemutatásával s a péntek-szombati két előadás voltaképp nem is ez érdemes szakem berek igazolására fog szolgálni, hanem valami egyébre: a közönség intelligens voltának lesz csalhatatlan próbakövei Mert az egész mozgalmas kép ott a szín ­padon, megvallhatjuk őszintén, teljesen szokatlan látványoság lesz. Idegenszerü minden eddig lá­tott színpadi produkciótól elütő, ami ugyan biz­tos jele érintetlen régiségének, dé majd a kö­zönség érzékfejlettségén múlik, nem tekintik-e puszta piramus és Thisba jeleneteknek s el­nyomja-e benne az értetlenség felszínes szatírá­ját a töténeti illúzió ereje s a naiv ereklyék megértéséből fakadó, önkéntelen komoly kegyelet­hangulat. Magát az előadást a cikkíró az alábbiakban ismerteti: Drámatörténelmi szempontból fölötte érde­kes előadásban volt részünk ma délután az Urániában. Felsőbányái magyar aranybányászok és pozsonyfővéri német földművesek három já- játékot mutattak be, amelyek bár látszólag kü­lönböznek egymástól, lényegükben mégis össze­tartoznak. Mert azt a karácsony-vizkereszli so­rozatos német misztériumot, melyet oberammer­gaui változata világhírűvé tett, nemcsak a po- zsony-fővéri német földművesek, de a felsőbányái magyar bányászok is ismerik, Ennek a misztériumnak első része az Ádám és Éva cimü paradicsomjáték, mely az . ember teremtését, bűnbeesését és büntetését tárgyalja. Ez mintegy expozíciója annak a misztérium­drámának, mely a Megváltó születését, a pász­torok és királyok megtérését és végül Heródes pokolra jutását tartalmazza. A Néprajzi Társaság, mely ezeket az előadásokat rendezi, a misztéri­umnak csak ezt az első részét adatta elő a ma­gyar változatban a felsőbányái aranybányászok­kal. A második részt pedig, mely amannak foly­tatása, a pozsony-fővériekkel játszatta el. Az Ádám és Éva játéknak tiz szereplője van. A kengyelfutó, aki a prológust mondja, azután a biró, az angyal, Ádám, Eva, a kígyó, három paradicsomfa és a tiltott fa. A szereplők két csoportra osztva szembeállnak egymással. Az angyal, mint a bibliából tudjuk, elmondja Adámnak az Ur parancsolatait és inti őt a til­tott fa gyümölcsétől. De a kígyó, mely a tiltott fa mögött áll korbácscsal a kezében, elcsábítja Évát. Éva beleharap az almába és ad belőle Ádámnak is, akinek csakhamar torkán akad a falat, mire Éva néhányszor hátbaüti. Adám tuda­tára jut bűnének és Évával egy-egy fa mögé rejlőzik. Az angyal azonban előszóiitja őket, rájuk méri a büntetést, nem kímélvén a kígyót sem, mely dühös sziszegéssel és korbácssuhintásokkal felel a korholásra. Ez a tárgya a felsőbányaiak misztériumának, melyet a szerep'ők erős hangon ékes rigmusokban adnak elő. Kosztümje csak angyalnak van. A három paradicsomfát és a

Next

/
Oldalképek
Tartalom