Felsőbányai Hírlap, 1910 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1910-04-07 / 7. szám

Felsőbányái Hírlap a kővetkezőkben üdvözölte a főispánt: »Mélyen tisztelt Méltóságos főispán ur! Őszinte köszö­nettel vettem úgy a város közönsége, a tiszti­kar és a magam nevében is Méltóságodnak folyó hó 14-én 178. szám alatt kelt becses értesítését. Megígérem, hogy a város közön­sége, a tisztikar és magam is azon leszünk, hogy Méltóságodat felelősségteljes hivatalos munkálkodásában, mi — mint megvagyunk győ­ződve — mindig a megye javára fog irányulni, minden erőnkből támogassuk. Örömmel várjuk Méltóságod itteni látogatását is, mikor szóval is kifejezést adhatunk annak az őszinte tiszte­letnek és nagyrabecsülésnek, melyet Méltóságod iránt eddig is viseltettünk. Kiváló tisztelettel Felső­bányán, 1910. márczius 23-án. Farkas Jenő, polgármester.« Áthelyezés. Serig István szolgabirót Máté­szalkáról Szatmárra, Pavella Zsigmond tb. szolga­birót pedig Nagysomkutról Mátészalkára helyezte át a főispán. Az amsterdámi konzulátus uj vezetője. A hivatalos lap közli, hogy őfelsége a király jóvá­hagyta Szatmári Király Domokos II. oszt fő- konzulnak az amsterdámi konzulátus vezetésére történt meghívását. Szatmári Király Domokos, az amsterdámi konzulátus uj vezetője sógora L. Bay Lajosnak. Pályázati hirdetmény. A főispánunk kine­vezésével megüresedett szatmári főszolgabírói állásra, valamint, ezen állás betöltésével meg­üresedő állásokra kibocsátott pályázati hirdetmény a vármegyei hivatalos lap legközelebbi számá­ban jelenik meg. A pályázati határidő 1910. ápril 30-ig bezárólag terjed. Gyászhir. Óvári Szeőke Barnabás nyug. vármegyei főmérnök, törvényhatósági bizottsági tag, márc. hó 22-én 78 éves korában elhunyt Szatmáron. 24 ikén temették el Udvariban nagy részvét mellett. Gyümölcsoltó Boldogasszony. Az idén az a ritka eset fordult elő, hogy Gyümölcsoltó Bol­dogasszony ünnepe nagypéntekre esett. A pápa emiatt Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét április 4-re helyezte át. Uj politikai napilap a fővárosban. Március 30-án uj napilap indult meg Budapesten »Világ« címmel, a szabadkőművesek kiadásában és szer­kesztésében, a szabadkőmives-eszmék és elvek (fölvilágosodás, emberszeretet, haladás, művelt­ség, jótékonyság stb.) terjesztése és a konkrét közéleti célok (általános, titkos, egyenlő választó­jog; szekularizáció; felekezetien közoktatás; progresszív adórendszer) kivívása érdekében. A lap emellett erősen hazafias, magyar szellemű, amit összeegyeztethetőnek tart a legszélsőbb liberalizmussal s ezt a vezetők egyénisége látszik garantálni, akik eddig is ilyen irányban működ­tek. A most folyó politikai kavarodásban min­denesetre érdekes az egészen uj. határozott állásfoglalás és a független, pártokra és kor­mányra való tekintet nélkül megnyilatkozó eszmekor. Előfizetési ára : Egész évre 28 K, fél­évre 14 K, negyedévre 7 K, egy hóra 2 K 40 fillér, egyes szám ára 10 fillér. Kiadóhivatal: Budapest, V., Nagykorona-u. 17. Abnormis időjárás. A szép tavaszi idő egyszerre fagyosra fordult. A nagyhét második felében minden reggel a hőmérő R szerint fagypont alá sülyedt. Erősen fagyott s a hideg a barackfáknál, melyek már teljes virágzásban állottak, nagy károkat okozott. Husvét első és másodnapján reggel hóesés is volt. Hivatalos órák változása. A nagybányai m. kir. adóhivatalnál a hivatalos órák április hó 1-től kezdve hétköznapokon d. e. 7 órától d. u. I óráig, vasár- és ünnepnapokon d. e. 8 órától II óráig állapittatik meg s a pénzkezelés hét­köznapokon d. e. 8 órától 12 óráig tart. Gyászhir. Vettük és közöljük a következő gyászlapot: »Oda van a mi szivünk öröme, gyászra fordult a mi örömünk. (Jer. sir. 5, 15.) Alantirottak mélyen megszomorodott szívvel tu­datjuk, hogy a szerető édes apa, nagyapa, testvér és rokon Kerekes János rendőrtisztviselő, volt tűzoltóparancsnok életének 54-ik évében, folyó év április hó 2-án hajnali 4 órakor, hosszas szenvedés után, csendesen jobblétre szenderült. A megboldogult földi maradványai folyó hó 3-án, délután 4 órakor fognak a ref. egyház szertartása szerint, Fazekas-utca 6. sz. gyász­háztól örök nyugalomra helyeztetni. Nagybánya, 1910. április hó 2-án. Emléked örökké él lel­kűnkben, nyugodj békével! Kerekes János, Kerekes Margit férj. Pálmai Sándorné gyer­mekei. Kerekes László, özv. Szunyoghy Sán­dorné szül. Kerekes Mariska, Hetey Abrahámné szül. Kerekes Ida, özv. Penty Albertné szül. Kerekes Ilona, Kerekes Ferencz, özv. Füley Gusztávné szül. Kerekes Piroska testvérei. Ke­rekes Jánosné szül. Soltész Mariska, Pálmai Sándor menye és veje. Kerekes Manci, Kerekes Zoli unokái. Mérlegjavitó tanfolyam. A debreczeni m. kir. állami fémipari szakiskola igazgatóság az ottani iparkamara kerületéhez tartozó lakatosok részére f. évi április hó 24-től kezdődőleg 10 napig tartó mérlegismertető és javító tanfolya­mot rendez. Ezen tanfolyamra a kamara kerü­letéhez tartozó vidéki városok iparosai vétet­nek fel. A tanfolyamon 60 tanórában a mér­legek és sulyok szerkezetét és javítását tár­gyalják, 40 tanórában pedig a gyakorlati fogá­sokat sajátítják el a hallgatók az iskola tan­műhelyében. Jelentkezni a szakiskola igazgató­ságánál 5 K lefizetése ellenében Írásban is lehet. A tanfolyam sikeres bevégzéséről a hallgatók bizonyítványt kapnak. Debreczen, 1910. márc. 31. Sztankay F. Béla igazgató. A debreczeni kamara ösztöndíjai. A deb­reczeni kereskedelmi és iparkamara pályázatot irt ki a folyó évre megállapított következő ösz­töndíjakra és jutalmakra. 1. Tanulmányutazási ösztöndíj iparos-ifjú számára, külföldi utazásra 600 korona. 2. Szabó Kálmán utazási ösztöndíj két, egyenként 300 koronás, egyike iparos, másika kereskedő ifjú számára. 3. Iparos önállósitási ösztöndíj, két, egyenként 200 koronás, Debreczen- ben felszabadult jóravaló iparos ifjú részére. 4. Munkásösztöndijak. Öt, egyenként 100 koronás és hat, egyenként 50 koronás jutalomdij és ok- mánykitüntetés. E négy fajta ösztöndíj pályázati lejárata 1910. május 15. 5. Szakiskolai ösztön­díjak. A debreczeni fémipari szakiskola tanulói­nak 7, egyenként 200 koronás, a szatmári faipari szakiskola tanulóinak 3, egyenként 150 koronás, más idegen ipari vagy kereskedelmi szakiskolák tanulóinak 4, egyenként 150 koronás ösztöndíj, 6. Kereskedelmi iskolai ösztöndíjak. A debreczeni felsőkereskedelmi iskola tanulói részére 3, egyen­ként 200 koronás ösztöndíj, ezek közül kettő tandijmentességi. A szakiskolai és kereskedelmi iskolai ösztöndíj pályázatok határideje 1910. jú­lius 15. 7. Tanoncziskolai kitüntető érmek a ke­rület tanoncziskoláit jeles eredménnyel végző iparos- és kereskedő tanulók részéré, az iskolai igazgatóságok javaslatához mérten, összesen 100- 110 nagy ezüst érem, okmánnyal. Általános fel­tétel, amennyiben más kikötés nincs, az, hogy a pályázók a debreczeni kamara kerületében ille­tékes jóravaló szegény ifjak legyenek s első sor­ban jönnek figyelembe a kereskedők és iparosok gyermekei. Ezenkívül a kamara a kereskedelem­ügyi miniszter megbízása folytán pályázatot irt ki. 8. Goldberger-féle »Erzsébet« ösztöndíjakra, 10, egyenként 300 koronás segélydij iparosok özvegyei számára, és a 9. Voigtlender-féle 2 egyenként 1150 koronás ösztöndíj önállósulni tö­rekvő iparosok számára. Lejárat 1910. április 15. Gyűlések. A nagybányai ref. egyházmegye ez évi tavaszi rendes közgyűlését április 26- és 27-ik napján tartja meg Nagybányán, Széli György, esperes és Helmeczy József, egyházmegyei gond­nok/ elnöklete alatt. Az egyházmegyei tanügyi bizottság Sátor Dávid elnöklése mellett április 7-én Szatmáron gyűlést tart. Triesti általános biztositó társulat (Assicura- zioni Generali) Budapest, V., Dorottya-utca 10. és 12. A »Közgazdaság« rovatában közöljük a Triesti általános biztositó társulat (Assicurazioni Generali), e legnagyobb, leggazdagabb és leg­régibb biztositó intézetünk mérlegének főbb adatait. Teljes mérleggel a társulat minden­kinek, aki e célból hozzá fordul a legnagyobb készséggel szolgál. Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg- és betörés elleni biz­tosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszontbiztosító részvény- társaság, baleset és szavatossági biztosításokat az Első o. általános baleset ellen biztositó társaság, valamint kezességi és óvadékbiztosi- tásokat, eltulajdonitás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosításokat és versenylovak, telivérek és egyéb értékesebb tenyészállatok biztosítását a »Minerva« általános biztositó rész­vénytársaság számára. A nagybányai ügynökség Spinetti Sándor utóda és Troplovits M. Képviselőjelölés. A nagykárolyi választó- kerület a kerület képviselőjelöltjéül gróf Károlyi József szaniszlói nagybirtokost kiáltotta ki párton- kivüli függetlenségi programmal. Gróf Károlyi a jelöltséget elfogadta s már a napokban a ke­rületbe fog utazni programmbeszédének elmon­dására. Az ököritói rémes szerencsétlenség- Husvét másodnapján éjjel szivettépő tüzkatasztrófa tör­tént megyénknek Ököritó községében. Ököritó kis községnek, mely a csengeri járásba tartozik, 256 háza van s lakosainak száma az utolsó nép- számlálás adatai szerint 1616 mind magyar, ev. református. A község ifjúsága az egyház javára jótékonycélu táncmulatságot rendezett s e célra egy óriási tágas csűrt használt föl, mely szoron­gásig megtelt. A jelentések szerint 600—700 ember volt jelen. Éjfél felé kigyuladt a csűr s alig pár pillanat alatt tüztenger öntötte el az egészet. Táplálékot adott a kitörő lángoknak a sok száraz galy és papir diszités, valamint a papír lámpionok. Végzetes szerencsétlenség volt, hogy a rendezőség a csűr kijáratait erős desz­kázattal elzárta, beszögezte s tölgyfaoszlopokkal is megerősítette, csakis egy kis ajtócskát hagyott nyitva a be- és kimenetelre. Eddigelé 342 ember pusztult el. Ugyanis, mikor az egész lángban álló építmény beszakadt, az egymás hátán tolongó embertömeg fejére, — azt maga alá temette s ezen szerencsétlenek közül egyetlen­egy sem menekülhetett meg. A fővárosnak egyik legfontosabb egészség­ügyi intézménye, dr. Batizfalvy István Zoltán egt. tanár, Pest vm. t. főorvosának, az operativ és műfogászat speciálistájának fogorvosi intézete (Károly-körut 3.) A főváros ezen joggal egyedüli- nek mondható ilynemű intézményének, melyben évtizedeken keresztül száz és százezer fogbeteg­ség kezeltetett, csakis e célra átalakított helyi­ségei a közegészségügy és operativ kívánalmai­nak megfelelően a legmodernebbül vannak beren­dezve. Évek óta jól begyakorolt műtői az igazgató személyes közreműködésével egész nap reggel 8-tól este 7-ig nyújtanak biztos segélyt a fog­fájás kinzó betegsége által gyötörteknek. Az in­tézet laboratoriummal és technikai mühelylyel van összekötve, hol a legjobb rendszerű müfog- pótlások készülnek és minden kellemetlenség nélkül helyeztetnek be. Mérsékelt árak. Levelekre az intézet készséggel válaszol. Megjelent a Halley-üstökös. A gyengeszi- vüek talán megriadnak egy kissé e hir halla­tára. Pedig nincs rá okuk! A Halley-üstökös megjelent ugyan s a Boszniában levő Zepceben már szabad szemmel is látták, de megjelenése koránlsem jelent még veszedelmet, mint ahogy május 18-án sem hoz bajt az emberiség fejére! A Halley-féle üstökös pár nap múlva szabad szemmel nálunk is látható lesz. A kora hajnali órákban, napfölkelte előtt a keleti égboltot fogja díszíteni. Hogy pompás látványban lesz-e ré­szünk, vagy homályos, kisfényességü, csóvállan jelenségben, azt még most sem tudják meg­mondani az asztronómusok. Lehet, hogy tün­döklő fényű lesz és hatalmas csóvát bocsát, olyat amilyennel 1607. évi megjelenését tette emlékezetessé, de lehet, hogy olyan szegényes és jelentéktelen külsővel ábrándit ki bennünket, ahogy legutóbbi megjelenésekor tette. 1835-ben ugyanilyen feszült várakozás előzte meg a jöve­a szezon legújabb dívatu bel- és külföldi szobafestő-minták? íVJindenféle szobafestési munkálatokat első­rendű kivitelben és jutányos árakon készit Templomfestés, czimirás, aranyozás, mázolás, tapetirozás, floderozás. ftietférkeztek Kuhtt és Szentmihályi szobafestő czég Tessék árajánlatot kérni - Munkák felvállalása végett vidékre készséggel kimegyünk.-utca.

Next

/
Oldalképek
Tartalom