Felsőbányai Hírlap, 1910 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1910-01-13 / 1. szám

TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS VEGYESTARTALMU LAP. MEGJELENIK NAGYBÁNYÁN MiNDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetési ára: Egész évre 4 korona. Félévre 2 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Felelős szerkesztő : DR MOLDOVAN FERENC |*l *;i A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő címére l'jj Felsőbányára küldendők. Vidéki előfizetési pénzek, reklamá­ld ciók és hirdetések Nánásy István kiadóhoz, Nagybányára inté- I zendők. — Nyilttér garmond sora 40 fillér. Közgyűlés. Múlt év december 31-én tartotta a képviselőtestület utolsó közgyűlését 1909. évben. Még az év legutolsó napján is szorgoskodtak a városatyák, hogy a köz­ügyeket intézzék és előbbre vigyék, de csak kevesen és azok, kik legbuzgóbb tagjai a képviselőtestületnek. Részletes tudósításunk a következő: 1. A Tölgyliget vételi ügyében miután városi ingatlan elidegenítésről van szó és a közgyűlésre a tárgyalás és határozathoz szükséges összes képviselőtestületi tagok nem jelentek meg, uj határnapul folyó hó 31-ike tűzetett ki. 2. Hasonló határozat hozatott a Reismann Hermann cég földvételi ügyé­ben, melyben a már megkötött szerződés feltételei módosulnak. 3. A pénztárvizsgálati jelentést, mely szerint a házi pénztárnál, az egyes alapok­nál és a gyámpénztárnál úgy a készpénz, mint az értékpapirkészlet teljesen rendben találtatott közgyűlés tudomásul vette. 4. A múlt évben a vármegyei kikül­dött által foganatosított gyámpénztári vizs­gálat költségeinek a gyámpénztári tartalék- alapból való kiutalását kögyülés jóváhagyta. 5. A városi végrehajtónak a fogyasz­tási adóbehajtása körüli buzgalmáért köz­gyűlés 100 korona pótlékot engedélyez, mely összeg a fogyasztási adókezelés költségeibe fog beszámíttatni és az állam által a városnak megtéríttetni. 6. Zsigmond Ágnes városi szülésznő­nek közgyűlés évi 16 ürköbméter tűzifát fajárandóságképen kiutalványoz. 7. Közgyűlés a gazdasági és pénzügyi bizottság javaslata alapján az 1. számú piaczközi boltot Ferencz Mihálynak, mint többet ígérőnek, évi 180 korona 20 fillér bérösszeg mellett 3 évre bérbe kiadja. 8. Jékly Károly rom. kath. tanítónak a fizetési előleg megadatott. 9. Közgyűlés a Ganz-féle villamossági részvénytársaságnak a. beruházási kölcsön- törlesztés elhalasztását engedélyezte úgy, hogy a törlesztés nem az átvétel idejétől, hanem 1910. január 1-től veszi kezdetét 5 százalékos, félévenként előlegesen fize­tendő részletekkel. A múlt évi február hó 27-ig a cégnek adott 134228 korona 01 fillér kölcsön annozilása az év végéig 4925 korona 47 fillért tesz ki, mely összegnek a bányakárpótlási alapból való további kölcsönzését közgyűlés szintén engedélyezi azzal, hogy ezen összeg az alap kölcsöntőkéhez csatoltatván, 139777 korona 49 fillér után kezdi meg a cég f. évi január hó 1-én a törlesztést. 10. Közgyűlés tudomásul veszi, hogy dr. Berks Aurél, Salamon Mayer, Bónis Sándor, ifj. Szabó Kú< .ily és Róth Salamon virilis képviselők a Acpviselőtcetülelnek választott tagjai óhajtanak maradni. Tanulmány a tervezett rendes nyomtávú láposvölgyi li. é. vasút forgalmáról. A fenti cim alatt egy igen érdekes füzet jelent meg Nagybánya város képviseletében dr. Makray Mihály polgármester és Hollós Jakab ny. vasúti főfelügyelő, mint engedményes tervezők aláírásával. A füzet a legszorgalmasabb adatgyűjtéssel, reális következtetésekkel bizo­nyítja be a tervezett vasútnak nemcsak élet- képességét, hanem annak szép jövőjét és egy j nagy vidék minden irányban való fellendülésé- ! nek biztos kilátását- Szeretnénk a 10 oldalas j füzet tartalmát egész terjedelmében közölni, de helyszűke miatt csak a legfőbb összevont ( adatokra szorítkozhatunk. Vidékünkön már köztudomású, hogy Nagy­bányától Felsőbányán és Magyarláposon át Tőkésig és Magyarlápostól Oláhláposig szab- ! ványos nyomtávú gőzmozdonyu h. é. vasút van ! tervezet alatt. Az állomások s azoknak egymástól való távolsága, a giródtótfalusi elágazást 0 pontnak véve, a következők: Giródtótfalu — — — — '0 km. Felsőbánya állomás — — 3’2 » Laczfalu vizállomás — — 10 » Sándorfalu—Bajfalu megálló 12 » Gyertyános megálló — 16 » Kővár-Berencze rakodó megálló 21 » Szurduk—Kápolnok megálló 23 » Kápolnokmonostor vizállomás 26 » Rózsapataka rakodó — — 30 » Nagyhegy megálló — — 34 » Csernefalu megálló — — 36 » Kobpataka rak. megálló — 40 » Istvántelep rak. megálló — 44 » Magyarlápos vizállomás — 46 » Alsószőcs rak. megálló — 54 » Felsőszőcs rak. megálló — 62 » Tőkés végállomás — — 66 km. Elágazás Magyarlápos állomástól: Domokos rak. megálló — 4 km. Rogoz » » — 8 » Oláhlápos állomás — — 13 km. E szerint a tervezett vasút hossza mintegy 90 km. Az uj vasút forgalmi kerülete 248388 kát. hold földterület 66437 lélekkel és igy a pálya 1 kméterjére 841 lélek esik. Ezen számadatok úgy a személy-, mint az áruforgalom intenzív alakulására nyújtanak biztos kilátásokat. A vasútra hajló földterület művelési ágak szerint a következőleg oszlik meg: Szántóföld — — 55306 kát. hold Kert — — — 5422 » Rét — — — — 34630 » » Enyém leszel. Enyém leszel! Nincsen oly gát uiamban, Mit lelkem át ne törne, hogyha kell; Enyém leszel, az álmaim susogjak És nézz, oh nézz a csillagokra fel: Enyém leszel, olt látod láugbetükbe, Ez az én sorsom, a le végzeted. Az alkotó is úgy akarja érzem, Hogy bírjalak, szeresselek. Király, országok, kincsek birhatója Nem versenyezhet szivedért velem, Oh nincs halandó, a ki diadallal Győzhetne szenvedő, vad lelkemen. Enyém leszel 1 Habár te mást szeretsz is, Megtámadhatják érted az eget, Enyém leszel, az én szép büszke párom, Senki másé e föld felett 1 Enyém leszel: csókod csak engem éltet, Enyém leszel: mig vágyban ég szived. A te csókodból és ölelésedből Nem jut ki többé másnak senkinek. Enyém leszel, ha máskép nem halotton, Patyolattiszíáu, márvány hidegen, Vagy itt lobogsz el boldog lángolással Szerelmes, vérző szivemen! Peterdi Andor. Louan. Louan pogány volt. A Füiöp-szigetcsoport ' Luron szigetének északi részén élt s nem ismert í más istent, mint azt a durván faragott fabálványt, ( melyet édesatyja törzsének a főpapja a fűzfák | erdejében fölállított. A Gaddenese-törzsnek sötét­barna arczbőrével, rövid, göndör hajával birt, arczvonásainak azzal a magasztos és méltóság- í teljes jellegével, mely fajának különös sajátja volt. Melle tele volt aggatva a legkülönbözőbb I csecsebecsékkel és függőkkel s a bambusz szálai- I bői készített szalag, meg pirosra festett lenfona­dék csak arra szolgált, hogy a rajta elömlő ! kedves bájt még inkább kiemelje. Ezeket, mint valami övét úgy hordta a csípői körül keresztbe kötve. A lenyiszált fejbőrök után Ítélve, miket vőlegénye az övén hordott, Louan volt az egész törzsnek legszebbik leánya, legbájosabb csillaga. De azért szive nem ismerte még a szerelmet, i mig csak az a kékszemü Cahila nem keresztezte élete útját. Percy Raymond volt a neve. Orvos volt, ki a tartomány megbízásából tudományos ! kutatásokat eszközölt az ország belsejében, mig | csak le nem vette lábáról a láz éppen ott, Louan- nak szülőföldjén, aki vad és zabolátlan termé- j szetének egész odaadásával, gondosságával fogott j ápolásához. Midőn Manillába visszatért, ami fölgyógyu­lása után azonnal megtörtént, megígérte volt a I lánynak, hogy kijön még búcsúzni hozzá, mielőtt Angliába véglegesen visszatér. Roppant hosszú­nak találta ez időt Louan, kinek szive folyton csak vele foglalkozott, kinek elméjét egyre csak az ő képe kötötte le. Ez alatt az idő alatt maga a természet is megváltozott az égaij alatt, hol a hő és a gazdag csapadék a növényzet buja tenyésztésére oly nagy befolyást gyakorol. Különös, idegen külsejű virágok, melyeknek lángoló színekkel ékeskedő kelyheiben élő lelkek látszottak himbálódzva remegni, azt a vágyat keltették az emberben, vajha ez a gyönyörű ta­vasz örökké tartana. A röpködő, zümmögő bo­garak, a pillangók és szitakötők szárnycsattogása által előidézett hang összhangzatos, zeneszerü, édes dallamnak rémlett.. Valamelyik forró napnak alkonya felé volt. Louan kilopódzott a leveles pálmák s a sásnak árnya alól, hol az úgy is elég kíméletes napnak heve elől oltalomra talált s azon volt, hogy az illatos fűzfák nagy erdejében fölállított mozdu­latlan fabálvány előtt valami mindennapos, val­lásának megfelelő áldozatot hozzon. Zokogott, kezében tartott egy kicsike képet, melyet szen­vedélyesen a kebeléhez szorított. Most ezt a ké­pet a nagy bálvány ölébe helyezte, majd oda­vetette magát eléje a földre, a legrajongóbb imádás jelei között. Lelkében fölkiáltott, fölsóhajtott, fo­hászkodott az istenekhez, hogy hallgassák meg — küldjék el hozzá a Cahilát. És ime — mintegy válasza gyanánt e lel-

Next

/
Oldalképek
Tartalom