Felsőbányai Hírlap, 1909 (14. évfolyam, 1-26. szám)

1909-01-14 / 1. szám

Felsőbányái Hirla v kedett, hogy a vendéglő 3, esetleg 6 évre 2400 korona és a járulékok mint évi bér fizetése mel­lett árlejtés utján kiadassék. Az árlejtésre a ta­nács f. év január 28-dikát tűzte ki. Egy érdekes vadászat. A vadászizgalom egy vadász képzeletében a gyönyörök gyönyöre. A veszély tudatát le­győzi az esetleges pompás eredmény. A csikorgó hidegben melegséggel fizet a — vadászremény s a kihalt, üres végtelen tájék felér a legizlése- sebb szalonnal, ahol párolgó theák mellett gya­koroljuk ősanyáink jogát: a szapulást. Pedig itt künn a mi párazatunk az egyedüli melegítő szer. Erdeinkben a vadászat a szarvasok meg­telepítése után rohamos fejlődésnek indult. Gr. Károlyi Lajosé az érdem megtelepítésük körül. Kevés az a vadász, ki leghőbb vágyai közé ne sorozná azt az óhaját, hogy a kedvező alkalom egy szarvast puskacsöve elé tereljen. Van valami költői is ebben a túlfeszített vágya­kozásban. Férfiasság, elszántság, dacolás a fe­nyegető veszélylyel, mely minden vadászt — bármily alakban is — fenyeget. Engem és vadásztársaimat is ez a vágy he­vített. Szarvast lőni: csak az határozhatja meg ennek a kijelentésnek gyönyörűséges értelmét, kit Diana nagyon kegyel s aki a szarvasaggan- csokból valódi múzeumot rendezhet be. December harmincegyedikén indultunk út­nak. Az időjárásra kellemetlenül hatott a köd, ami a vadászatnak halálos ellensége. Fél nyolc órakor kocsiztunk Fernezely felé. A fernezelyi kohónál vártak az erdőőrök és a hajtők. Örven­detes hírül adták, hogy az elmúlt napon egy nagy csapat szarvas tülekedett a Cicsera olda­lára. Előzetes intézkedésül két hajtőt már a reg­geli órákban nyomozásra küldtek. A kilátások kedvező hatása alatt a legde rültebb reménynyel folytattuk utunkat. Az ut síkos, meredek volt. A fáradságot azonban csak­hamar elfeledtette a nyomozó hajtők jelentése. Pontosan megjelölték a Cicsera azon völgyét, hol a szarvasok tartózkodnak. Három órai nehéz és verejtékes hegymá­szás után Már bácsi, a tapasztalt főerdőőr, az állásokat jelölte ki a hegy gerincén. Az én »stan­dom« a hajtás közepén, a Sólyomkőtől mintegy száz méterre volt. Az idő engedett zordonságából. A ködöt elűzték a felhőkön ál villanó napsugarak s csak­hamar az egész táj csodás fényben tündöklött. A havon tovasikló napsugarak, mint tündérlá­nyok iramlottak tova. Elbűvölő látvány tárult szemeink elé. Mintha a nagy mindenség csupa gyémántokból volna kirakva . . . Csend. Megdöbbentő csend. Csak néha rop­pan le a fákra tapadó hótömeg s a képzeletileg úgy is felcsigázott vadászt még nagyobb figye­lemre ingerli. Háromnegyed órai várakozás után 300—400 lépésre tőlem egy őzet pillantottam meg. Figyelve állanak, majd pár pillanat múlva gyors ugrással szinte tova repülnek. Két fegyvert vittem magammal. Az egyik tizenkét lövetű golyós, a másik egy sima kettős fegyver. A golyós fegyvert irányítottam az őzekre s néhány másodpercnyi célzás után fegyverem eldördült. Az őzek vad iramban menekültek fü­tyülő golyóimtól. A hegyek tízszeresen visszhan­gozzák a lövéseket, melyekhez a felső állásokról is erős tüzelések járulnak. Egyszerre megelevenedik a mellettem fekvő cserje. Robaj, robajt követ. Minden idegszálam kifeszül. Izgalmam tetőpontját éri el. Golyós fegyveremet lövésre készen tartva, figyelek a cserje irányában. És hirtelen egy falka szarvast veszek észre, amint méltóságosan felém közeledik. A gondo­latnál gyorsabban kicserélem a golyós puskát. Fiatal tehenek és bikák vannak a csordában Őket a vadászönzés megkíméli. Az egész csa­pat egy falankszot képez, kivéve a vezértehe­net, mely öt lépés távolságban vezeti a délceg állatokat. Jól szemügyre vettem. Egy dördülés. A vezértehén fején találva hét-nyolc métert előre szökik még, azután összerogy. Második lövésem a második vezér tehenet gerincen éri s pár pil­lanatnyi vergődés után élettelenül bukik le a lejtőn. A többiek a gyors duplázástól megré­mülve a szörnyű veszély érzetében vad futással iramodnak el s dobogó rohanásukat még jó so­káig hallani. Időközben megjelentek a hajtők. Öröm­ujjongással állották körül az elejtett szarvaso­kat, amelyek valóban ritka szép és hatalmas példányok. Fáradalmaink kipihenése után egy újabb hajtást rendeztünk a hegyen. Az eredmény itt is kedvező volt. Nagy László erdész barátom terí­tett le egy őzet olyan lávlövéssel, mely minden vadász lövőképességének csak hízeleghetne. Zsákmánynyal megrakodva, a legjobb han­gulatban töltöttünk el még pár órát a fernezelyi erdész-tanyán. Ott búcsúztattuk el az ó-évet, hogy az uj-év is legalább mindig ennyi vadász­szerencsét és zsákmányt juttasson Nimród hűsé­ges híveinek. Ifj. Moldován László. Különfélék. Kinevezések. Őfelsége a király Obhoiczer Gyulát a nagykárolyi pénzügyigazgatósági szám­vevőség főnőkét m. kir. pénzügyi tanácsossá ne­vezte ki. — A szatmárnémeti tanfelügyelő Csausz Etelkát Remetemezőre helyettes tanítónőnek ne­vezte ki. Az uj tanítónő állását már el is fog­lalta. — Őfelsége dr. Moldován Ferenc városi jegyzőt, lapunk felelős szerkesztőjét a cs. és kir. 5-ik gyalogezredhez tartalékos hadnagygyá ne­vezte ki. Eljegyzés. Nagy László m. kir, erdészjelölt a napokban jegyezte el Molcsány Adélkát, Mol- csány Gábor erdőtanácsos leányát Nagybányán. Díszes esküvő. Wider Mária, Wider Lázár felsőbányái lakos leányának házzsságkötése Gold­stein Mendel beszterczei lakossal deczember 30-án délben volt a városháza tanácstermében; délután ment végbe az esketés vallási szertartás szerint s este fényes lakodalom követte a Korona ven­déglő uj földszinti termében, melyen mintegy 130-an vettek részt. Gyászhirek. Szabó Kálmán országgyűlési képviselő a debreczeni keresk. és iparkamara el­nöke január 1-én reggel 4 órakor meghalt. — Sarkadi Nagy Zsigmond nyomdatulajdonos, a »Nagykároly és Vidéke« kiadótulajdonosa de­czember 30-án meghalt Nagykárolyban. Teme­tése január 1-én délután 1 és fél órakor volt ref. szertartás szerint. Nyugodjék békében I — Vettük a következő gyászlapot : Alulírottak úgy a maguk, valamint az összes rokonság nevében is mélyen megszomorodott, bánatos szívvel je­lentik, hogy a hü nő, a jó anya, anyós és nagy­anya: Lendeczki Jánosné szül. Schuller Erzsébet folyó évi január hó 2-án hajnali 2 órakor, életé­nek 65-ik évében, rövid, kinos szenvedés és a halotti szentségek ájtatos falvétele után jobblétre szenderült. A megboldogult földi maradványai folyó évi január hó 4-én délután 3 órakor fog­nak Felsőbányán a r, kath. szertartás szerint örök nyugalomra helyeztetni, az engesztelő szent­mise-áldozat pedig ugyancsak e napon, reggel 9 órakor fog az Egek Urának bemutattatok A béke angyala lebegjen drága porai felett 1 Felsőbányán, 1909. január hó 2. Lendeczki János férje. Schul­ler Mária férj. Csuha Mihályné, Lendeczki Erzsé­bet, férj. Maár Józsefné, Lendeczki József, Len- deczki Mária férj. Ginzer Kálmánná, Lendeczki Emma gyermekei. Schuller Juliánná özv. Szeke- rán Péterné testvére. Modis Róza menye. Csuha Mihály, Maár József, Ginzer Kálmán vejei. Hírlapírói jubileum, Kuszkó István kolozs­vári hírlapíró, városunk szülötte újév napján töl­tötte be hírlapírói működésének huszonötödik év­fordulóját. Ez alkalomból a vidéki hírlapírók or­szágos szövetsége a következő átirattal üdvözölte örökös tagját, Kuszkó Istvánt: Igen tisztelt kartárs ur 1 Egy véletlen körülményből értesülünk, hogy tiszteit kartárs ur 1909. január elsején negyedszázados irói és hírlapírói működésének évébe lép. Örömmel üdvözöljük ez alkalomból és elismeréssel adó­zunk értékes működéséért és a napi sajtóban kifejtett jeles tevékenységéért, mert tudjuk, hogy mindenkor a tiszta közérdek szolgálatá­nak nemes irányát követte. Szerencsét és uj sikereket kívánunk továbbra is a hirlapirás tö­vises pályáján, melyen már eddig is sok el­ismerést aratott. Kartársi üdvözlettel: Szege­den, 1908. dec. 29. Szávay elnök, Palócz titkár. Kuszkó István az erdélyi részek és különö ■ sen Kolozsvár városának anyagi és kulturális föl­lendülése érdekében igen mélyreható tevékeny­séget fejtett ki. Több intézmény az ő kezdemé­nyezésének köszöni létét, azonkívül a független­ségi eszméknek egyik legigazibb, törhetlen har­cosa. Egyik müvét »Erzsébet királyné kolozsvári emlékei« címen az ottani szépítő egylet adta ki és egyik diszkötésü példányát őfelsége a király a hitbizományi könyvtár részére elfogadta. (P. H.) — A magunk részéről szívből csatlakozunk a jó­kívánságokhoz azon óhajtással, hogy jövő hosz­egy füzetke is, a melyben a mai szertartás volt leírva. Ez alatt beharangoztak. A sekrestye mel­letti csengő jelezte a szertartás kezdetét. A nagy orgona teljesen kinyitva méltóságteljesen megszólal s nehány akkord után rázendít 2—3 ezer ember teljes animóval: Keskeny életünk határa, Tűnnek annak napjai, Mint az árnyék, füst és pára, S mint mezők virágai! Isten, ki a századoknak Egybefüzted láncait, Csak Te nézed változatlan’ Az idők futásait . . . E nagy és eddig nem hallott igazság hal­latára megdöbbentem; de úgy hiszem, hogy ilyen hatással volt ez mindnyájunkra, az egész néptömegre. Sőt az egyesek felbuzdulása hat­ványozott erővel hatott mintegy orkán az egész néptömegre. Mondhatom, hogy ennél megka- póbb, fölemelőbb, magasztosabb istenitiszteletet még nem hallottam életemben. És miért volt mindez ? Nem csak azért, hogy ilyen nagy néptömegben az egyesek egymást animálják s az egyesek lelkesítésének összegéből egy óriási lelkesedés származik, amely, mint az orkán ma­gával ragad mindent; nemcsak azért, mert maga a dallam is klasszikus (Haydu szerzemé­nye), hanem főkép azért, mivel a szöveg, az ének oly magasztos igazságokat tartalmaz, a melyek előtt a leggőgősebb, elbizakodott em­beri elme kénytelen beismerni a maga csekély­ségét, gyarlóságát, korlátoltságát s efemer létét. Vagy mondja meg bármely tudós, hogy az időnek hol volt a kezdete és hol lesz a vége ? j Én részemről úgy vagyok vele, ha ilyen ; tárgy fölött kezdek gondolkodni, hogy azonnal el fog a szédülés, s ilyenkor azonnal más tárgyra térek, mert ez, mint az emberi tehetséget túl­szárnyaló tárgy hamar nyakát szeghetné az embernek. A legnagyobb tehetség és őrültség között csak egy mértani vonal van s ez a Rubikon. Ha tehát a Rubikont átléptük, ott a bu­kás, az őrültség. Hány zseniális ész bukott meg I A megható ének után csakugyan a várva ; várt szónok lépett fel a szószékre. Beszélt nagy ' pathosszal, gesztikulácziókkal, szinházias mo­dorban. A beszédje nagy olvasottságról tett ta­núságot Azonban egyetlen egy uj eszmét (ön­állót) nem lehetett felfedezni beszédjében, ami képes volna megkapni az embert. Rám nézve azt a benyomást tette, hogy beszédje inkább a színpadra való, mint a taní­tói katedrára. De azért a burgerségnek, külö­nösen a szépnemnek nagyon tetszett De gus- tibus ... Isteni tisztelet után tudakozódtam bará­tomtól, hogy nem tudja-e ki volt a szerzője annak a nagyszabású éneknek. Mire azt mondja, hogy adandó alkalommal megmutatja a szerzőjét. És ez nem is késett soká. Egy napon ott a piacztéren sétáltunk ketten. Eközben jött ve­lünk szemben egy pap s Ő figyelmeztetett, hogy nézzem meg jól ezt a papot. Az pedig maga elébe nézett, mintha keresne valamit a földön, semmit sem törődve a mellette elhaladó embe­rekkel. Ruhája kopott-vedlett volt. Reverendája inkább zöld, mint fekete; látszott, hogy rég szolgálja gazdáját. Mikor hozzánk közel ért, tisztelettel köszöntöttük, de ő tudomást sem vett róla, csak tovább ballagott nézve a földet. S ekkor megszólal a barátom. Nos tehát ha akarod tudni, hogy ki a szerzője annak a szép éneknek, hát annak a szerzőjét most itt szemtől, szembe láttad. A szerencsétlen talán mélyebben akart oda pillantani, a hová az emberi elmének tilos és a Rubikont átlépve, lezuhant abba a mély­ségbe, a honnan nincs menekvés. Most sze­génynek a Mizerikordiánusok zárdája adja a menedéket. — És még azután sok évig tengette szánalmas életét. Végre megszánta őt a Teremtő, magához szólította a lelkét s porhüvelyét átadták az anyaföldnek, vissza, amelyből vétetett. A Sza­moson túl való sirkertben a sírja behorpadt s vadvirágok nőnek rajta. A szereplő pap, a szónok fölemelkedett, kanonok lett. Azt is már elhantolták. A sírját egy drága, díszes márvány-oszlop jelzi. Vájjon melyik volt nagyobb ? Toiuasovszky Imre,

Next

/
Oldalképek
Tartalom