Felsőbányai Hírlap, 1908 (13. évfolyam, 1-27. szám)

1908-02-12 / 4. szám

-XLIII. évfolyam. 4. szétna. 1908. Február IS. HÍRLAP TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS VEGYESTARTALMU LAP. MEGJELENIK NAGYBÁNYÁN MINDEN MÁSODIK SZERDÁN, !' Előfizetési ára : Egész évre 4 korona. Félévre 2 korona. 1 Egyes szám ára 20 fillér. 0; Felelős szerkesztő : DR MOLDOVÁN FERENC Előfizetési pénzek, reklamációk, hirdetések, valamint a lap szellemi részét illető köz'emények a szerkesztő címére Felső­bányára küldendők. — Nyilttér garmond sora 20 fillér. A kisiparosok érdeke. Köztudomású a kisiparnak az egész országban való hanyatlása. A gyáripar — sajnos, nem a mienk, hanem a külföldi, különösen pedig osztrák import — ársza­básaival lenyomja a tisztességes, szolid és értékesebb kézi készítményt és évek óta foiy az erős küzdelem, a létért való harc, hogy a tisztes kisipar és vele egy rend­kívül fontos, komoly társadalmi osztály megmentessék. Az állam is látja ezt a veszedelmet s most ezernyi paragrafussal igyekszik körülbástyázni a kisipar érdekeit; az uj ipartörvény-tervezet lagadhatlanul szép és körültekintő mű; erősen védi a kisiparost, fejlesztő, de egyszersmind oltalmazó irá­nya bizonyára fogja éreztetni jótékony hatását. Azonban a baj gyógyítását a gyöke­rénél kell kezdeni. Ha egy ház repedezik, ne a fedelet erősítsük, hanem az alapokat. A létfentartás ösztöne magában az iparosban lobogjon. Az iparos a maga szakjában mint mester, munkájának legkisebb részletét ön­maga irányítva, a közönség helyi ízlését, szük­ségletét szolid és a concurenliát nagyon visszaszorító tartós készítményeivel kielé­gítheti. A megszerzelt képesség, kézügyes­ség, ízlés, lelkiismeretes pontosság és meg­bízhatóság egyéni feltételei az iparos bol­dogulásának avagy tengődésének; ha ezen jelszavakkal veszik fel a harcot a kisipa­rosok, a küzdelemből bizonyára ők fognak győztesen kikerülni, elhódítva a közönség bizalmát, pártoló kedvét és megelégedését; mert sokkal inkább irányitója a közönség viselkedésének az iparos, mint az iparos boldogulásának a közönség! De menjünk még egy lépéssel mélyeb­ben a kérdés gyökeréhez. Látjuk, hogy csak készült és komoly iparos haladhat; a ki tanuló éveiben nem szerezte meg magá­nak az alapot, vagy mestere elhanyagolta az oktatást, melyre vállalkozott, az mint önálló ember, nem lesz keresett, rossz Emlékezzünk régiekről. Felsőbánya város történetéhez. — Irta: Münnicli Sándor. — Harcz az adómentességért. Rákóczi oltalma alatt a város újra felvi­rult, Tőkés, Feketefalu, Oláh, Magyar-Kékes ösz- szes földbirtokosi jogait összevásárolta és Orosz- faluban kúriákat vásárolt. Legtovább Felsőbányán volt forgalomban a Rákóczi-pénz. 1710-ben ugyan Monte Cuccoli osztrák generális 2500 frt sarcot és 6 hordó bort követelt, de nem meré­szelt erőszakkal fellépni, mert Rákóczi hadai kö­zelben voltak, de már 1711-ben a nagybányai felügyelőség a laczfalusiakat felbujtogatta, hogy pusztítsák el Felsőbánya földjeit, a felsőbányái hivatalnokokokat pedig utasította, hogy az erdőt és a vizi erőket foglalják le. Ajtai Mihály végre a regálékat kobozta el. A kamara bezsebelte a bányák gazdag jövedelmeit, de a városi hitele­zők kielégítésétől — mire szerződésileg kötelezve lett volna — nem akart semmit sem tudni, mire a hitelezők a várost perbe fogták. A megijedt város ezreket költött a szabadalmak megerő­sítésére. a magasabb hivatalnokok feneketlen zsebeit aranynyal tömte, de mindhiába, mert 1713-ban Eszterházy János gróf, azért, mert a tanács merte megvédeni a várost, tömlőébe vetette a tanácsot, hónapokon át kínozta a bör­munkájáért a közönség részéről csak mel­lőzésben fog részesülni Az alapos szak­tudás lelkiismeretes munkával érvényesítve, biztosíthat az önálló iparosnak nyugodt megélhetést. Ámde a mesterséget tanulni, a tanulót tanítani és képezni kell. A mes­terek ezen hivatásában rejlik a kisipar reményt nyújtó vagy hanyatló sorsa. Úgy oktassák az iparosok tanoncaikaí, hogy a tanviszony befejezésével nyugodtan bocsát­hassák őket szárnyra. Minden mesternek saját lelkiismeretével kell számolnia, hogy hogyan tesz eleget elvállalt kötelezettsé­gének; legyen a nyugodt öntudat saját ellenőrzője kinek-kinek, hogy tanoncát an­nak jövője érdekében foglalkoztatta, vagy pedig saját céljaira használta ki szolgá­latát. A mester tanoncában ne csak egy kiszolgáló eszközt lásson, hanem lássa a jövendő önálló iparost vagy a mesternek hasznára váló ügyes segédet. Saját foglal­kozásához való ragaszkodását és abban a folytonos fejlesztést éleszsze fel tanulójá­ban, de mozdítsa ie elő, mert csak igy le­het eredményt elérni. A tanoncban a szol­gálatkész önérzet ápolása sokkal üdvösebb, mint a durva bánásmód, a lealacsonyitás, mit sokszor a keserű visszaemlékezés okozta nemtelen boss^yérzet sugall! - A tanoncot az uj ipartörvény úgyis jobban meg fogja védeni a mester önkénykedései ellen s beleszólása lesz a hatóságnak az oktatásra magára. Akkor tehát, mikor a mesterek a haj­lamuk szerint vállalkozó tanoncot lelkiisme­retesen kitanitják, saját foglalkozásuknak s általában az iparos osztálynak érdekeit védik; egy tanult, szívós, józan iparos gárda sikeresen tud mindig ellentállani az őket fenyegető gyári versenynek. Ha a közön­séget képzett, ügyes iparosok veszik körül és látják el, úgy az bizonyosan használni fogja a kézműipar csinos, de szolid itthoni gyártmányait s maga a közönség lesz az, aki saját iparosait megvédi és támogatja az idegen áruinvasio erőllenitésében. tönben a felsőbányaiakat, kiraboltatta a pol­gárság házait és elfoglalta a város rétjeit. Végre csordultig meglelt a bánat pohara, 1718-ban az egész polgárság fellázadt; a kamarai embereket a városból kiverték, Misztótfalvi Szaniszló főnö­köt kegyetlenül megverték és minden engedel­mességet megtagadlak. De csak erre várt a ne­mes gróf! Egész csapatával Felsőbányára tört, a rosszul felfegyverkezett polgárokat leverte és vérben és tűzben agyon fojtotta a forradalmat. 18 előkelő polgárt fogságba hurcolt, 5200 frt sar­cot behajtott és a városban dolgozott a bakó meg a végrehajtó. De a város nem engedeti 1 Titokban gyűjtöttek pénzt, ügyvédet fogad­tak, az udvarnál sok pénzzel befolyásos embe­reket kerítettek, kik a királynál közbejártak, aki megparancsolta, hogy vizsgálják meg a város sé­relmét. A megszeppent kamarai hivatalnokok azzal állottak elő, hogy Felsőbánya nagyon sza­badalmazott város volt, de miután konokul meg tagadták az adó megfizetését, jogát elveszítette. Évekig húzták, halasztották a vizsgálatot, tömér­dek család koldusbotra jutott, mig végre 1723-ban ki lelt mondva, hogy igenis, szerződésileg mentve van Felsőbánya sz. kir. város minden néven ne­vezendő adótól. Azontúl sok évtizeden át tartó perfid, alat­tomos kegyetlen áskálódás kezdődik a kamarai emberek részéről ezen magyar város ellen. A kamarai emberek ahogy csak tudták, ápolták az A vasárnapi munkaszünet. Utóbbi időben erősen forszírozzák a kormánytól a vasárnapi munkaszünet ki- terjesztését. A vasárnapi munkaszünet fen- tartása jogos, de a munkaszünetnek ki- terjesztése az úgynevezett veres betűvel feltüntetett napokra, kivéve a sátoros ünne­peket, épen a munkás nép érdekében nem kívánatos, mert hiszen a munkásnak ünnepen is enni kell s ha nem dolgozik, akkor nem keres. Érdekes az európai egyik-másik állam­ban a munkaszüneti napokat közelebbről megfigyelni. Angolországban ma a vasárnapi ipari és kereskedelmi munka általában tilos; ital­mérés csakis vasárnap délután és csupán esti 11 óráig van megengedve, sőt Lon­donban szombaton is és vasárnap is 10 órakor van a záróra. Hasonló szigorú a norvég törvény. Norvégiában a szeszes italok árusítása szombaton 1 órától hétfőn reggel 8 óráig tiltva van; hasonló rendelkezéseket alkal­maztak az ünnepekre is. A görögkeleti államok a munkaszünetek nagy számával tűnnek ki. Oroszországban 1906-ig a vasárnapokon kívül még 49 volt a kötelező munkaszünetek száma; Bulgáriá­ban 31, Romániában 18 kötelező ünnepnap van. Általános az, hogy a vasárnap más pihenőnappal nem helyettesíthető. A dán törvény vasárnap reggel 9 órakor kezdődő 15 órás heti munkaszünetet rendel el; évente 26 vasárnapnak okvetlenül kell szünnapnak lennie. Németország törvénye a vasárnap mel­lett az ünnepnek megülését is kimondja. A pihenő vasárnaponkint legalább 24 óra, kettős ünnepen legalább 48 óra. A kivételes munkáért, mihelyt a vasárnapi munka 3 órát meghalad, minden második vasárnap 12 órás, vagy minden harmadik vasárnap 36 órás, vagy heten’kint egy hétköznapon 24 órás szünet adandó kárpótlásul. Ausztriában az ipari munkaszünet va­oláhságot, elősegítették ennek bevándorlását a városi falvakba, úgy, hogy az egész környék el- oláhosodott. Benn a városban természetesen ku­darcot vallottak. Azon ürügy alatt, hogy a pol­gárság pusztítja az erdőt, zár alá helyezték, de a kincstári emberek annál többet vágtak az er­dőkben, úgy, hogy a többi magán bányavállala­tok mind tönkre mentek. Csak sok költséggel, utánjárással kapta vissza a város részben saját erdejét! A Vécsey féle bizottság egy egyezményt dolgozott ki, de a város azt magára nézve kö­telezőnek soha el nem ismerte. Mikor a városi kohó javában dolgozott, vagy a városi zúzdák legjobban munkában vol­tak, a kincstáriak szétrombolták a felső zsilipe­ket és kohózuzdát és a malmok megálltak, a vá­ros kiszámithatlan kárára. A városi munkásokat felizgatták a tanács ellen; saját munkásainak megtiltotta a kamara, hogy a városi bírósághoz menjenek, vagy városi bort, gabonát vagy ipar­cikket togyaszszanak. Főcéljuk volt, hogy a várost tönkre tegyék, hogy a lakosság vagy meghunyász­kodjék, vagy vándoroljon ki. Ezen aljas eljárás által a köznép erkölcsi ereje sülyedt, a tekintély megszűnt, a vallási ér­zület meglazult, miáltal a családi élet is elfajult. Negyven éven át a tanács sok fajtalansági ügy­gyei bajlódott, de hiába minden szigorú Ítélet! Hogy. a szomszéd szomszédjától, a hitestárs hites- társától megszabaduljon, divatba jöttek a boszor kánypürök. Borzasztó képe a szellemi és er-

Next

/
Oldalképek
Tartalom