Felsőbányai Hírlap, 1908 (13. évfolyam, 1-27. szám)

1908-01-02 / 1. szám

I Felsőbányái Hírlap Egyébként örülök, hogy az iskolák álla­mosítása és a templom államköltséggel való restaurálása helyeslésével találkozik. Megfigye­lem, hogy a fiatal óriások mily buzgalmat és leleményességet fognak ez irányban kifejteni? Kuszkó István. Felsőbánya bányászata. — Irta : — (Folytatás) A kincstári bánya-művelés jelenleg nagyobb­részt csak a föteíérre szorítkozik, emellett azon­ban a fötelér északkeleti elágazását képező Ig- náci és Leppeni telér hálózat felsőbb szinti fej­tési maradványai is még élénk lemivelés alatt állanak és a fötelértöl dél-nyugat felé elágazó Eli telér is, melynek érces köve a felsőbb szin­teken már teljesen lemiveltetett, a IX-ik szinti folyosón két vájatvégben sikeres feltárás alatt van. Ezen Bányamivelés két aknából és egy ezen aknákkal közlekedő altáróból történik. A Teréz-akna a Nagybánya hegyet kelet felől határoló völgyben 480 méter tengerszin feletti magasságban van 321 méternyire lemé- lyitve és a bányamű fő szállító és vizmentesitö aknáját képezi, melyen át az összes bányatermé­nyek szállíttatnak a külre. Az akna a bányamű egyes folyosóival a következő mélységben közlekedik. I-sö szint 56 m. IV-ik szint vagy a Borkúti altáró: 98 m. V-ik szint 113 m. VI ik szint 133 m. VII-ik szint 150 m. VIII-ik szint 168 m. IX-ik szint 190 m. X-ik szint 256 m. XI-ik szint 316 m. A bányatermények az egyes munkahelyekről guritókban az elősorolt folyo­sókra döntetvén, vasúton emberi erővel az akná­hoz és innen az akna szállító gép segélyével a külre szállíttatnak. Az aknaszállitást, úgyszintén a vizemelést is, vizoszlopos erőgépek s megfelelő vizerő hiányában, mi a nyári hónapokban rende sen be szokott állani, villamos motorok által hajtott külön munkagépek eszközük. — A szük­séges erővizet a Rozsály és Gutin közötti hegy- láncolaton végig vezetett 17000 méter hosszú vízgyűjtő árok szolgáltatja. Ezen vízgyűjtő árok szolgáltatta erővizmennyiség másodpercenkint : 8 és 60 liter között változik és a vízgyűjtő me­dencéből az aknáig 50 m. ható eséssel az akna szállítást és az aknában az altáróig 95 m. esés­sel a vizemelést végzi. A vizoszlopos szállító gép, mely 1866 óta működik, egy kéthengerü fekvő vizoszlopos gép és hajtója másodpercenkint 32 liter erő vizet igényel. Az aknaszállitási gyorsaság 1.00 m. Az aknaszállitás két akna osztályában — tehát egyidejűleg két, egy felfutó és egy lefutó szál­lító kötéllel történik. A bányatermény a termelés helyén megrakott vasúti csillében az aknához szállitatván, az akna szállító kasban a csillével együtt emeltetik az akna ház talpára, hogy innen külvasuton közvetlenül rendeltetési helyére tovább szállíttathassák, Az akna szállítási nettó teher: 600 kg. A szállító kas Veisz György-féle fogó (biztositó) készülékkel van ellátva, mely kötélszakadás esetében a szállító kast felfogja és a lezuhanástól megóvja. A két egymástól független és egészen azonos vizemelő gépezet 1866 óta van az aknában beépítve és áll; 1) az álló hengerü vizoszlop hajtó gépből, 2) ennek tömör akasztott függélyes akna rudazatból és 3) ezen rudazat által hajtott három egymásfölé te­lepített viznyomatjából. A vizoszlopos gép a fentebb említett ható esés mellett másodpercen­kint 16 liter erővizzel működik és percenkint 4—4 y„ 1.65 m. hosszú járatot tesz. A három nyomattyu átmérője az emelő vízmennyiséghez képest külömbözó. A legmélyebb (Xl-ik) folyosó szintjén telepitett és legkisebb (185 m m.) viznyo- mattyu az akna fenékben összegyűlendő vizet a X- ik folyosó szintjéig (60 m. magasra) emeli. Innen az emelt vizet a X-ik és IX-ik folyosóbeli bányavízzel megszaporitva, a második (235 m. átmérőjű) nyomattyu a VII-ik folyosó szintjéig (93.70 m, magasra) és innen az itt ismét meg­szaporodott vizet a harmadik (250 m. romács átmérőjű) nyomattyu további 61 méter magasra emelvén, a külszínre vezető Borkúti altáró víz­csatornájába önti ki. Az összegyűlendő és kiemelendő összes víz­mennyiség percenkint a külömböző évszakok és időjárás szerint: 250 és 500 liter között változik. Az itt rendelkezésre álló eröviz mennyisége azonban a nyári hónapokban a minimális szük­ségletnél is alább száll. Ezen idő alatt az akna szállítás és a vizemelés villamos erővel történik. E célra az aknaházban egy második azonos munkaképességű, de villamos motorral hajtott akna szállítógép, a bányában pedig a IX-ik és a XI- ik szinten az akna mellett kivájt egy-egy géphelyiségben két-két villamos erőre berende­zett, gyorsan futó iker szivattyú van telepítve. A négy munkaképesség és szerkezetre nézve, egymással egyenlő iker szivattyú mindegyike percenkint 320 liter vizet képes 120 méter ma­gasra emelni s a két géphelyiségben egyidejű­leg többnyire csak egy szivattyú van üzemben, a másik pedig tartalékul szolgál. Az 550 Volt feszültségű villamos egyenáramot a leirt munka­gépek motoraihoz egy, a fővölgyi zuzómü mellett külön gépházban telepitett s gőzerővel hajtott 72 kilovatt teljesítményű villamos generator szolgáltatja. — Végre nagyobb üzembiztosság és a rendelkezésre álló vizerő jobb kihasználása érdekében, az altári szintjén közvetlenül az akna mellett kivájt géphelyiségben egy másik 44 kilovalt teljesitményü villamos generátort hajtó Pelton turbina két futó kerékkel bir, melyekkel a szükség szerint csak az aknában rendelkezésre álló ható eséssel avagy az ároktól az altáró szintjéig rendelkezésre álló összes 150 méternyi ható eséssel működik. Itt az akna szállítást és a vizemelést egy- egy 12 m. illetve 11.30 m, átmérőjű felülcsapott vizi kerék végzi. A szállítás ezen aknában is két kötéllel, de csak bőrtömlökben történik, s a hu­zal kötél közvetlenül a váltva járó vizkerék gö- röndjére ékelt dobra kanyarodik. A másik vizi- kerék által hajtott vizemelő gépezet csak fa­szerkezetű szivattyúkból áll. Ezen kezdetleges vizemelő berendezés már két év óta használaton kívül van és itt is a Teréz-aknai berendezéssel azonos vizemelő gépezet fog beépíttetni. A Ferencz irányaknának eröviz szükségletét a 11000 m. hosszú kisbányai viziárok szolgáltatja, mely árok másodpercenkint 12—40 liter vizet képes az aknához vezetni, hol a ható vízesés azonos a Teréz-aknaival. A borkúti altáró, mely a bányavíz kivezeté­sére, a bányamű szellőztetésére és közlekedésül is szolgál, a két aknát és a külszínt összekötő részében 4000 méter hosszú. Ezen altáró kivágása 1768 ik évben kezdetett meg. A fötelér csapás irányában már 2000 méter­nél nagyobb hosszban— dőlés irányban a külszíntől számítva mintegy 500 méter mélységben táratott fel ez ideig. A feltárt érc közlemivelése főte pásztákban történik és ott, ahol a telér nagyobb (8 — 12 m.) vastagságot ér el, annak feküjén haladó feltáró vágatból, a kőzet minősége és a helyi viszonyokhoz képest, főte és oldal- pásztákban, avagy oldal főte pásztákban szokott a telér lefejtetni. A leröivelés folytán visszamaradt üregnek meddő tömedékkel való kitöltése, a fejtő pászták előre haladásával folyton lépést tart. A kőzet lefejtése az elmúlt évszázad köze* péig tűzzel történt, a robbanó por feltalálása óta azonban mai napig kizárólag fúrás és repesztéssel eszközöltetik. Robbantó anyagul újabban csak dynamit van használatban. A bányamiveletek biztosításánál ácsolat vagy falazat van alkalmazásban. Oly folyosók, melyek hosszabb ideig vannak hivatva a bánya- mivelést szolgálni, terméskővel, többnyire szára­zon, beboltoztatnak. Régente napszinti mivele- tekkel folytatták a báoyászkodást, mint azt az érces erek kibúvásai, valamint a külső fejtések­nek máig is látható maradványai igazolják, sőt még 1867 —1877 évig terjedő időközben is nap- szini mivelettel fejtették le az úgynevezett Levesi ért; ezen régi külfejtés melynek mélysége 35, méter, szélessége valamint hossza pedig meg­közelíti a 100 métert, Teréz akna közelében igen szép látványt nyújt meredek szikláival. Az érces bányatermény lehetőség szerint már a bányában a termelés helyén a következőleg osztályoztatik; 1, Dús érc, mely minden további előkészítés nél­kül, csupán lisztté való felzuzás után már bevált­ható kész terményt képez. 2, Középére, melyben az értékes ércnemek kisebb-nagyobb darabok­ban vannak a meddő kőzettel összenőve. 3, Zu- zóérc, melyben az érc már csak oly kis szemek­ben van a quarc és a telér kitöltését képező egyéb meddő ásvány és kőzetbe behintve, hogy annak elválasztása az egész tömegnek lisztté való felzuzását teszi szükségessé és 4, meddő, mely a bányában visszamarad és ott tömedék gyanánt szolgál. Az első három rendbeli bánya termény a Teréz aknai gorcz térre kiszállíttatván, a termelő bánya osztály, úgy szintén az egyes mellék erekből nyert és fémtartalomra nézve jelenté­kenyen elütő minőségük szerint külön-külön hal- moztatnak, Ezen különnemü készletek a gorc- téren, illetve az itteni ércválasztó helyiségben kézi kalapácscsal történt felapritás közben, a fenti négy osztály szerint még szorgosabb vá­logatásnak vetjük alá és innen az osztályozott bányatermények lóvonatu vaspályán az érc-elö- készitö müvekhez kerülnek. (Vége köv.) 1908. Elérkeztünk egy újév határkövéhez. A bu- csuzás pillanatában mégegyszer visszatekintünk a letűnt esztendőre; minden öröme és bánata, jó és rossz napjai egyszerre tolulnak emlékünkbe. Egyik boldogan látta teljesülni vágyait, a másik lesújtva áll összetört reményeivel; mennyi fo­hászkodás, sóhajtás, titkos vágyak, a küzdeni kész tetterő minő kitörései hangzottak el tavaly ilyenkor, s most a zárlatnál, a néma megadás pillanatai után, ugyanazok ismétlődnek az éltető remény jótékony hatása alatt. * A fojtogató köd ráül a testre és lélekre, mint egy nehéz függöny áll a jövőbe kutató sze­mei előtt; a legközelebbi tárgyak, a legközelebbi események is a bizonytalanság homályában rej­tőznek. A kihalt természetnek talán legtalálóbb játéka ez a borzongató, nedves fátyol, mely körülvesz, átölel, de mindent eltakar. A magába- szállásra, az önbirálatra ilyen idők a legalkalma­sabbak, mikor a kedély és lélek izgalmát még a természet külbehatása is fokozza. * Milyen bölcs és ugyanakkor művész volt, ak az év végét a természet legmélyebb álmának hatá­rára helyezte, a fordulópontra, midőn a sötétség hosszú óráit száműzni kezdi a világosság, az életet adó fény; és milyen psychologus volt, aki a sze­retet ünnepe utánra tette az uj esztendőt, hogy az emberek még a felfrissített, megerősített ne­mes érzelmekkel nyissanak uj lapot életükben, A világosság és a szeretet, a természet és a lé­lek termékenyítő áldásai boldogíthatják csupán az embert s a melegség, mely mindkettő nyo­mán fakad, éltetője mindannak, ami a földön él, fejlődik s aminek valamilyen rendeltetése van. * Csak a m. kir. posta tudja igazán megmon­dani, milyen jók az emberek egymáshoz az újév alkalmával, mindenki siet szeretteinek, rokonai­nak, barátainak üdvözletét küldeni. Jókivánatok- tól duzzadnak az érdekből, udvariasságból, con- ventioból, vagy traditiók folytán Írott levelek. Szégyenkezve repülnek január másodikán a vá­ratlan gratulátiókra a válaszok, Szerencse, hogy a postás ezen napokon kapja a honoráriumot, mert bizony a sok jókívánság oda volna a Mer­kur szolgáié mellett! — A végzet pedig halad feltartózhatatlanul, s aki a legtöbb jókívánság­gal lett elhalmozva, másnap talán már csendes ember, vagy zokogva tépi szét a sors iróniájá­nak kacagó bizonyítékait! * A központi statisztikai hivatal tekintettel az iparfejlesztési és olcsó munkaerő források szer­zésére irányuló mozgalomra, fölkérte, azt a min­dent számokkal kifejező nagy ismeretlent, hogy a következőket számítsa ki: 1. Hány akadémiai kritikus pukkadna meg azon versek bírálása közben, melyeket a levél­hordó, az utcaseprő, kéményseprő, hivatalszolga, egyházi fáklyások, a temetkezési intézet dara­bontjai, a cselédszerzö, a tejes ember, a kiflis- ember, a szenes ember, a szemetes (legújabban a kosaras ember! szedő) s a számlákkal visszame- nesztett iparos inasok légiói stb. stb. január el­sején vagy Írásban leadnak, vagy pálinkás pa- thossal elszavalnak ? 2. Hány lóerőnek felel még az a munka, melyet a bugyelláris ki és bezárása a fenti napon igényel ? 3. Az ajtókilincsek ko­pása folytán a réz árának milyen fokú emelke­dése várható? A két testvérváros villanyos tele­peit nem lehetne-e azon folyadékokkal elhajtani, melyek Szilveszter-estéjén és újév napján a sze­retet és jókívánságok rohamaiban felhajtatnak f Igaz e az, hogy Matuzsálem tacskó korában halt meg ahhoz képest, ameddig a végrehajtónak él­nie kell a reá zuduló újévi áldások következtében ? ' Stix.

Next

/
Oldalképek
Tartalom