Felsőbányai Hírlap, 1906 (11. évfolyam, 1-26. szám)

1906-07-18 / 15. szám

rássy és dr Darányi hosszasabban beszél­gettek a küldöttséggel. Megígérték mind, hogy a legjobb indulattal fognak viseltetni a mi határszéli magyar városunk iránt. Képviselőnk kieszközölte azt is, hogy a küldöttség tiszteletét tehesse dr Wekerle Sándor miniszterelnök, ez idő szerint legré­gibb díszpolgárunk előtt is, ki szintén szí­vesen fogadta a küldöttséget s fölhatalmazta a polgármestert, hogy ha a városnak szük­sége lenne az ó segítségére, egész biza­lommal forduljon hozzá. Este a küldöttség a Vampetics-fele vendéglőben vacsoráit, hol megjelentek dr Földes Béla képviselőnk, dr 1. Berks Lajos nyug. cs. és kir. egészségügyi felügyelő és Szmik Antal igazgató mérnök földieink is. Nem mulaszthatjuk el e helyen is leg­őszintébb köszönetiinket kifejezni a mi mé­lyen tisztelt képviselőnknek, ki úgy a ki­hallgatások kieszközlése, mint a küldöttség vezetése ügyében páratlan szívességgel járt el s rendkívül meleg érdeklődést tanúsított városunk ügyei iránt. Ki kell még emelnünk a mi kedves földinknek, Lassner Gusztávnak is a kül­döttség tagjai iránt tanúsított szives előzé­kenységét. F— —o. A rom. kath. templom. Szmik Antal az egész felsőbányái közön­ség elismerését és háláját érdemelte ki nemrég megjelent és nagy gonddal összeállított becses' müvével, amelynek minden egyes sorából elő­tör szerzőnek szülővárosa iránt érzett meleg szeretete és azon forró óhajtása, hogy a vá­rosnak jövője legyen ép oly szép, dicső és vi­rágzó, mint volt a múltja, "amikor Felsőbánya Szatmárral és Nagybányával együtt jelentékeny szerepet játszott a megye történetében és messzeföldön hires volt arany és ezüst bányá­szatáról. Bár Szmik Antal müve 24 évi anyaggyűj­tésnek és fáradhatatlan munkásságnak gyü­mölcse, mégis, mint már ő maga előre sejtette, vannak benne kisebb hibák, amelyeknek kija­vítására felszólítja olvasóit. Csekélységem is leszek bátor ezt megtenni. Van azonban a mű­ben egy nagyobb hiba, egy olyan súlyos vád, amelyet szó nélkül hagyni nem lehet, mert a mű, mint maradandó becsű alkotás a későbbi korban sajnálatos tévedésbe ejthetné az olvasót. De még igy sem javítanám ki ezen hibát, ha tudnám, hogy a közönség megérdemelt párt­fogásban fogja részesíteni a müvet és az eléri a második kiadást, mert hogy abban szerző ki­javítaná hibáját, egy pillanatig sem kételkedem. Azt Írja szerző a 249-250 oldalon: »Az — Köböl van az, domnule, tiszta kősziklá­ból, mind a kettő. — Köböl 1 — Igenis, domnule. Ha nem hiszed, menjünk oda, nézd meg. Oh, mert a jó Isten nem ver bottal! Leereszkedtünk a hegyről, a nem messze eső rétre ... és csakugyan két, szénaboglyához hasonló sziklát találtunk ott. Még egy kis kép­zelődéssel a szénaszálakat is majdnem megkülöm- böztethettük. A félrevezetés annál élénkebb volt, mert a sziklát a moha erősen befutotta. — Különös, nagyon különös — szóltam. — De te Istent emlegettél. Talán valami története is van ezeknek a szikláknak ? — Van, domnule. — Ha nem untatlak, el­mondom. Ü.jüuk le addig ide, a tövébe, legalább kinyugosszátok magatokat. — Jó, tehát pihenjünk; addig mond el azt a történetet. Juon valóságos áhítattal fogott elbeszélé­séhez. — Régen történt — kezdte — domnule, sok száz évvel ezelőtt, mikor még a szegény embernek is jutott annyi föld, hogy gond nélkül megélhetett belőle. Ott lakott a hegyoldalban egy gazdag földmives . . . még látszik is a háza helye. Az egész hegy az övé volt; most a kincs­táré ... A gazdag földmives nem szenvedett semmi szükséget. Marhája, juha csordaszámra járt a legelőre. Hanem a nagy Istenáldást nem becsülte meg. A nagy gazdagság, a könnyű élet kiverte fejéből a jó Istent. — Pedig nem Felsőbányái Hírlap úgy arányaiban, mint részleteiben kiváló tem­plom azonban már csaknem kezdettől fogva nem részesült a kellő gondozásban stb . . . Tör­téntek ugyan többször is nagyobb arányú javí­tási és helyreállítási munkálatok, ezek azonban a templom szomorú helyzetén, nem változtattak, mert minden a pusztulás jeleit viseli mayán és nem lehet eléggé csodálni, de egyszersmint sajnálni is azt a közönyt, melylyel az illetékes és hivatott egyének a templom sorsa iránt vi­seltetnek.« Ezen becses lap olvasói előtt minden meg­indokolás nélkül is teljesen alaptalannak és az igazsággal teljesen ellenkezőnek jelenthetem ki ezen vádat. A templom jó karban van. Jó tető­zettel van ellátva, az összes falak szilárdak és jók, még századokon át daczolhatnak a zord időjárással, esővel, hóval, viharral. Az illetékes és hivatott tényezők maguk személyesen szok­tak meggyőződést szerezni, hogy vájjon rend­ben van e minden, és a templom-pénztár nem kiméi költséget a templom jókarban tartására. Most is tetemes költségen (már eddig is 2992 korona) a templomudvar kerítésének magas talapzatát köröskörül terméskőkoczkákkal ra­katták ki, és a Szent István és a Szent László szobrot újból festették. Különben a kath. egyház hagyományai közé tartozik, hogy a fényes bazilikákat, titok­zatos dómokat és az egyszerű falusi templomo­kat egyaránt gondozza, díszíti, ékesíti, nem fe­lejtkezve meg a zsoltáros szavairól. A buzgó- ság házadért megemészt engem. E tekintetben mi felsőbányaiak sem aka­runk elmaradni. Oltárainkat finom csipketeri- tők, lépcsőzetüket pedig díszes szőnyegek fe­dik. Az isteni tiszteletek végzésére előirt öltö­zeteink nagy számban díszes kivitelben vannak. Az úgynevezett albák, karingek és korporálék gazdagon vannak értékes csipkediszszel ellátva. A misemondó ruhákhoz számos dalmatikája van az egyháznak, különösen fehér színben aranyozott rojtokkal; legszebb egy aranynyal átszőtt selyem moire misemondó ruha ugyan­ilyen dalmatikákkal. A körmeneteknél haszná­latos menyezeten gazdag aranyhimzés van. Az áldoztatókelyhekhez több köpenyke is szolgál, amelyek közül megemlítendő a husvétkor hasz­nálatos köpenyke gyöhyörü aranykeresztjével. Az isteni tiszteletek nagy fénynyel, papi segéd­lettel szoktak történni, emeli az ünnepélyessé­get a kóruson működő ének és zenekar, amely a templom pénztárából fizetést húz. Nagyobb ünnepeken, sőt máskor is, gondos női kezek ízlésesen felvirágozzák az oltárokat és szobro­kat. Sajnos, abban szerzőnek tökéletesen igaza van, hogy a templom belsejében egyes falfest­mények, helyesebben díszítések átnedvesedés miatt felismerhetetlenekké lettek, de hogy a tetőzet nem volt kellő gonddal elkészítve, arról az illetékes tényezők nem tehettek, másrészt ezen a bajon már régen segítettek. El fog jönni az az idő is, amikor a templomot újonnan fog­ják kifesteni és más hiányokat is pótolni fog­nak, amikor is az kivül-belül egy igazi tökéle­tes művészi alkotás lesz. A jelenlegi esperes­volt messze tőle a templom. Nézd, domnule. ide látszik a tornya. Hanem ő nem kereste soha az Isten házát. Lassankint még azt sem tartotta számon, hogy ünnep, vasárnap vagy hétköznap van-e. Cselédjeivel is úgy bánt, ha eszébe jutott, még vasárnap is dologra űzte, hajtotta. Aki ellene szólt, elkergette. Hanem kapott helyettük má­sokat. Mert hát, domnule, sok a rossz ember, aki pénzért, kenyérért mindenre kész. Egyszer, épen szénacsinálás idején, vasár­napi napon erősen Készülődött Tógyer házi népe, még az utolsó szolga is, hogy fölhasználja a gyö­nyörű időt, templomba megy. Amint Tógyer — mert igy hívták a gazdát — meglátta az ünnepi ruhába öltözött háziakat, rájuk mordult. — No, mi lesz ? Hová készültök ?-— Templomba megyünk — szólt az öreg kocsis. — A. rossz idő miatt már úgy is régen nem voltunk templomban. — No hát ma sem mentek — kiáltott a gazda haragosan. — Épen, mivel olyan szép idő van, kimegyünk a hegy alá szénái csiuálni. — De, Tógyer! szólt ijedten a felesége, csak nem hajtod e szent napon a cselédeket dologra ? — Szent nap ide, szent náp oda : szénát kell csinálni. Épen ilyen idő kell a szénacsináláshoz. Hiába volt a cselédség zúgolódása, hiába kérése, könyörgése, a gazda nem engedett és kereken kimondta, hogy akinek nem tetszik, föl is ut, alá is ut. — De a jó Isten . . . próbált az asszony még egyszer szólni . . . plébános ur kezdettől fogva lelkes hive a tem­plom újból való kifestésének, és az ő kezde­ményezésére az egyháztanács is óhajtja és el­határozta a templom kifestését. Itt akarom megemlíteni, amit szerző is jelez művében, hogy a templom-pénztár tartja fenn a zárdát, iskolát, sőt ezenfelül az egyházi és iskolai személyzet fizetése is majdnem tel­jesen a templom-pénztárt terheli. Itt említem meg azt is, hogy az 1848 — 49-iki szabadság- harczban a felsőbányái róm. kath. templom­pénztár a Kazinczy tábora szükségleteire 36 ezer koronát adományozott. A hideg, dermesztő őszi szél felkapja az elsárgult, száraz falevelet és viszi, sodorja ma­gával, nem tudva, hol fogja azokat elejteni és mit fog velük eltemetni. Szerző is egy vádat emelt, amely ha igaz lenne, nem tudhatjuk, ki­ket és mit temetne maga alá. Kertész Pál. Fölhívás. A lapunk f. évi 11. számában ismertetett »Adalékok Felsóbánya város monog ráfi ójához* czimíi munka Színik Antaltól a város pénztárában már kapható. A könyv öt részre van osztva, ezek: I. Felsőbánya története. II. Földrajzi viszonyok és bányászat. III. Népesség. Egyházak. Építkezés. Közgazdaság. IV. Nyelvjárás. Szokások Néprajz. Pintye Gregor. V. Olvasóegylet. Színészet. Felsőbányái konyha Régi jó idők. Az első rész Felsőbánya története, 142 oldalra terjed s már ebből is gondolható, hogy elég ré-zletes. A II. fejezet a következő alczimekre oszlik: 1. Álta­lános leírás. 2. Felsőbánya vizei. 3. Állat- és növényvilág. 4. Bányászat. 5. Bányarém. 6. Bányászleány. 7. Bányász dalok. A III. rész tartalma: 1. Felsőbánya népessége. 2. Az egy­házak története, a) Református egyház. A felsőbányái református főiskola. A református egyház műkincsei és műemlékei, b) Római katholikus egyház, c) Görög katholikus egyház, d) Protestáns egyház. 3 Építkezés. 4. Éoglal- kozás és közgazdaság 5. Iparművészeti emlékek. A IV. rész, az I. után a legnagyobb terjedelmű és 115. oldalon foglalkozik a következőkkel: 1. Nyelvjárás. 2 Játékok. 3 Kukuj Ferencz (ér­dekes szerelmi dráma). 4. Rossz napok. 5. Kuruzsló asszony. 6. Házi orvosságok. 7. Szo­kások, babonák: a) Uj esztendő, b) Lakodalmi szokások és versek, c) Karácsonyi kántálás. d) Karácsonyi pásztorjáték, e) Kortesversek, f) Gyermekversek, g) Állathivogatók és hang­utánzók. h) Különfélék. 8. Adomák. 9 Régi versek és dalok. 10. Pintye Gregor. 11. Pintye Gregor elfogatása. Az V. résztartalma fönnebb van jelezve. A raü terjedelme 478 nyolczadrétü oldal; ára kötve 10, fűzve 8 korona. Fölhívjuk lapunk olvasóit és előfizetőit, hogy az érdekes müvet minél többen megren­delni szíveskedjenek, mert ezáltal városi czélt is előmozdítanak, amennyiben szerző müvének árát egy »Szmik Juliánná alap*; czimü alapít­ványra ajánlotta fel, mely alapnak kamatai — Majd megfelelek én Isten előtt — vá­gott közbe a gazda — ti csak menjetek I A cselédség nagy busán kaszát, gereblyét fogott és ballagott a rétre. A fü gyönyörű volt, nőttek a sorok, szebb szénatermést kívánni sem lehetett volna. Estig készen is voltak a munkával. — No — szólt a gazda elégedetten — ugy-e senki sem harapta le orrotokat. Komédia az egész vasárnap, csak olyan nap az, mint a többi. Ha holnap szép idő lesz, holnapután kész lesz a boglya. Pár nap után két szép boglya állt a réten, nem messze egymástól. A gazda többször gyö­nyörködött a gazdag termésben, és előre örült a sarjunak is, melyből szintén gazdag termést várt. Hanem a sarju csak nem nőtt, pedig má­sok már harmadszor is kaszáltak. Az ö rétje csak nem mozdult, meg kellett elégednie az agg­szénával. Jött a tél, még pedig szokatlanul korán úgy hogy a marha idő előtt istállóba szorult. Persze a marha eszik, s igy Tógyer házi készle­tét hamar elfogyasztotta a sok barom. — Te, Tanaszi — szólt egy reggel kocsi­sához — fogj be, hozz a rétről szénát. De ren­desen dolgozzál ám, jó rendben hagyd a boglyát, mert a szél megbontja. A kocsis kihajtott, de csakhamar vissza is tért, még pedig széna nélkül. — Hát mi az? üresen jöttél vissza? Talán nem találtad meg a boglyákat. — Vagy igen, gazduram, de a boglyákat nem lehet megkezdeni: csonttá vannak fagyva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom