Felsőbányai Hírlap, 1906 (11. évfolyam, 1-26. szám)

1906-01-03 / 1. szám

Felsőbányái Hírlap fogadásával a .közgyűlés Szatmár vármegye kö­zigazgatási bizottságának 24400/904. KB. sz. ha­tározatára 1904. decz. 6-án megejtett gyámpénztári ügykezelés megvizsgálásával felmerült és 5,021 <904. KB sz. határozattal 63 K 04 fillérben megálla­pított vizsgálati költségnek a gyámpénztári tar­talékalap terhére lett kiutalását tudomásul veszi és jóváhagyja; ezen határozatot pedig jogerőre emelkedés után a belügyminiszterhez felterjesz­teni határozza. Az év története. Január 1-én Bencsik Istvánnak, nagybányai ref. egyházmegye esperesének temetése Nagy­paládon. 2—o-án újévi országos vásár. 10—12 "C. hideg. 9-én a nagybányai ref. egyházmegye rendkívüli közgyülüse Szinérváralján az esperesi helyettesítés tárgyában. 9—10. és következő nap­jain igen sok vaddisznót ejtenek el a Limpegye nevű erdörészben, melyeknek húsát külön mé­szárszékben mérik 88 fillérjével, lo-án a várme­gyei közgyűlés a házfeloszlató királyi kéziratot 64 szóval 14 ellen egyszerűen tudomásul veszi és a feloszlatás törvénytelennek minősítésére vonatkozó javaslatot mellőzi. 14-én az olvasó-egylet - (felső kaszinó) közgyűlése. 17-én Siegmeth Károly a magyar turista egylet budapesti osztályülésén vetített képekkel illusztrált előadást tart a Ro- zsály—Guttin hegyvidékről. 17 én j* dr Steinber- ger Ferencz a budapesti központi papnevelő in­tézet kormányzója, a szatmári római kafholikus tanítóképző volt igazgatója 1— 2 6-ig képvi­selő választási mozgalmak az egész megyé­ben, 26-án országos képviselő választás Nagybá­nyán, melyből dr Szappanyos Gerö függetlensé­givel szemben Bay Lajos s/.abadel-vü párti kerül ki győztesen. A vármegye 9 kerületében meg­választanak 5 függetlenségi, 1 dissidens és 3 szabadelvű képviselőt. 29 én polgári olvasókör közgyűlése. 30-án Gombosy János táncziskolát nyit, a ref. elemi iskolák félévi vizsgálata. E hónapban a kirá!y Meszlényi Gyula szat­mári püspöknek a vaskorona rendet adományozza. Február 4-én a polgári olvasókör tánczmu- latsága deficittel, 5-én a takarékpénztár közgyű­lése, 6-án a József föherczeg Szanatórium-egyesü­let höigybizottsága megalakul. 11-én az olvasó- egylet közgyűlése a Borsszem Jankó ez. éiczla- pot Kossuth Lajost gyalázó verse miatt kitiltja es Kossuth Lajos arczképét megszerezni hatá­rozza. 17-én a nagybányai ref egyházmegy e es­peresére beadott szavazatok felbontása Szatmá- ron. Soltész János és Szél György között uj sza­vazás rendeltetik el márczius 9-ig terjedő határ­idő alatt. 19-én holdfogyatkozás, mely a felhős égbolt miatt alig látható. 19 —23-án Városi köz­gyűlések. 25-én Bay Lajos választása eilen be­adják a peticziót. 26-án Háder Ferencz városi pénztáruok neje sz. Barthos Berta. E hónap folyamán Mosdóssy Imre kir. tan felügyelő kir. tanácsosi czimet kap, Nistor János kineveztetik helybeli gör. kath-plébánossá. Márczius 1-én Calico-bál a József föherczeg Szanatórium egyesület javára 148 K tiszta jöve­delemmel. 4-én Kerekes József építész esküvője Bódenlosz Irmával. 5 én a rom. kath. legény- egylet tánczmulatsága. 7-én a hitelszövetkezet ügykezelését megvizsgálja' Márkus Béla központi ellenőr. 7-én a kúria visszautasítja a Bay válasz­tása ellen beadott peticziót. 9-én a nagybányai egyházmegye esperesére beadott szavazatok fel­bontása Aranyosmedgyesea, Esperes lett Szél György avasujvárosi ref. lelkész. 12 én Farkas Jenő polgármester 8 napi szabadságra utazik. 12-én Siegmeth Károly vetített képekkel illusz­trált felolvasást tart Miskolcion, a Borsodi Bükk egyletben a Rozsály — Guttin hegyvidékről. 14 én -j- Meszlényi Gyula szatmári róni. kath. püspök. 15-én a szabadság ébredésének emlékünnepe a ref. templomban az iskolás gyermekek ünnepé­lyével. Este társasvacsora a Koronában. 18-án a Bay választása ellen beadott, de elutasított peticziót újból beadják. 19-én a temetkezési tár­sulat közgyűlése. 21-én nagy tűz Tury Ferenc/. - nél, melynek oltásánál először működnek a víz­vezeték tűzcsapjai. A ref. templom is tüzet fog. 22-tn Városi közgyűlés. 23. S őke Károly ny. honvédezredes beköltözik Farkas Jenő polgármes­tertől megvett házába,30—31-en képviselőválasz­tók öss-eirása a felsőbányái kerületben Márczius hóban A föidmivelésügyi minisz­ter intézkedése folytán a főispán értesíti a gazda­közönséget, hogy a takarmányhiány orvos­lására 7 K árban bocsát rendelkezésére szénát q-ként. Háder Ferencz v. pénztárnoknak boldo­gult neje egyházi adójának örökös fedezésére HO K alapítványt tesz a ref. egyháznál. Nagy­bányai rendörfökapitánynyá dr Komoróczi Iván neveztetik ki. Április 1-én a csendörség megkezdi Nagy- . bányán közbiztonsági szolgálatot 1—2-én kép- j viselöválasztók összeírása .a felsőbányái kerület­ben. 6-án Palkovits János a Három király bá- j nyánál esés következtében lábtörést szenved. 7-én a sár csontkeményre fagy. 8-án 20 czentiméte- ; rés hó esik, a posta'egész nap szánon közleke­dik. 12-én első dörgés este 1j2 7 kor, óriási vil- j lámlások, nyári zivatar. 16-án egy veszett eb két egyént megmar. 19—21-én egy-egy megbetege- j dés roncsoló toroklpbban. 22-én'városi közgyűlés, j 27 — 28-án ref. egyházmegyei közgyűlés Nagybá- i nyán. Szél György esperes beiktatása. Április hóban. Siegmeth Károly áll. vasúti főfelügyelő h. igazgatónak neveztetik ki. Mayer E. Ottó megkezdi az Andás lugolda területén a fűrésztelep építését. Felsőfernezeiyi gör. kath. lelkészszé a püspök Pap Lajos volt szatmári lel­készt nevezte ki. Május 1-én két uj vonat beállítása vasutunk menetrendjébe, o-án est:. 9 teherkocű elszabadul az állomásról. 5 én Nagybánya—felsőbányái vasút igazgatósági ülése Budapesten. 6-án id. Kandó András bányamunkást egy lezuhant kődarab agyon­üti a keleti bányánál. 8-án a városi közgyűlés elfogadja Farkas Jenő vételi ajánlatát a város tulajdonát képező házastelékre, hova uj házat épített. 11—12-én heves közgyűlés a vár­megyén. A közigazgatási ellenzék támadása Nagy László alispán ellen. 13-án a városi képviselő- testület rendes tavaszi közgyűlése, vízvezetéki, vágatási és szemledijak megállapítása, 14-én a hitelszövetkezet közgyűlése. 16-án j* Melegít Adolf s.-újlaki ref. tanító. 19-én f Torday Imre városi tanácsos neje, sz. Vass Ró/.sa Nagybányán. 20-án városi fürdő megnyitása. Társas vacsora a Koronában ez alkalomból Baumerth Károly bá- ! nyatanácsos tiszteletére,' 22-én j Ádámcsik Péter kincstári bánya-altiszt 22-én Háder Ferencz vá­rosi péuztárnok esküvője Csausz Irénnel. 29-én Kádas István m.-szigeti lakos 600 K alapítványt tesz a ref. egyháznak. 29-én este kémény tűz Miklósicza Györgynél. 29—30-án országos vásár Május hóban. Kezdenek jelentkezni a nya­! ralók Junius 4-én fernezelyi róm. kath. templom I felszentelése, 6-án Nagybánya—felsőbányái vasút i részvénytársaság első é^i közgyűlése Budapesten, j 7-én Cauonica visitatio a ref. egyház és iskolák­ban- Szél György esperes, gr. Degenfeld Sándor egyh. m. főgondnok és Magos Ferencz aljegyző részvételével. 8-án j- Báthy Karolin. 13-án y Jó­zsef föherczeg Fiúméban 14-én a Kúria Bay i Lajos madáturpa ügyében a vizsgálatot elrendeli ; s annak foganatosításával a debreczeni táblát oizta meg. 17 — 28-ári évzáró vizsgálatok az elemi iskolákban. 2l-én lapunkban egy levél jelenik meg a polgármesterhez czimezve, a Felsőoányá- rol elszármazottak összejövetele tárgyában! 29-én j Várady Albert nagybányai kincstári bányahiva­tali számtiszt esküvője Literáty Ilonkával. Junius hóban. Kristóffy József, vármegyénk főispánja, belügyminiszter-lesz a Fejérváry kabi­netben. Julius 1-én bányaiskoiai tanulók tánczmulat- sága. 2-án a felsőbányái magánbányatársulatok igazgatóinak gyűlése, 8-án Bodnár György vár­megyénk tanfelügyelőjévé neveztetik ki. 10 — 11 -én országos vásár, 12-én requiem József f&he'i czegért, 12-én Fl-Mark banyatársulat zuzójának arverese. 15-én vasutunkon uj menetrend lép életbe. 16 án városi közgyűlés, a bányakincstár és a város -birtokviszonyainak rendezése. 17-én vízjogi tár­gyalás a vas.uti vizszabályozás tárgyában. 18-án Forgách Lajos méhészeti váudortanár előadása. 19-én polgármester levele az elszármazottak ta­lálkozója tárgyában. Elszármazottak névsora. Fel­hívás a találkozóra. 25-én -J Báthy Sándor szat márvárosi számtiszt. 28-án a felsőbánya — m.-szi- : geti-ut bejárása. 31-én Morár János kincstári | bányamunkás robbantás, közben , súlyos ' sérülést szenved. Augusztus 2-án »Jövünk« czim alatt Szem­lélő válaszol a meghívásra. 3-án rendkívüli vm. közgyűlés, mely a miniszterek kinevezéséről szóló leiratot irattárba helyezni rendeli és eltiltja a. községeknek az adók elfogadását. 10 én este . nagy tűzvész Nagybányán, a Nagyszálló elpusztul. 12—13-án egy havi szárázság után jótékony eső esett. 1.3-án rendkívüli városi közgyűlés. 13-án j özv. Nyisztor Jánosné sz. . csikszentgyörgyi és bánkfalvi Füstös Mária. 15-én Elszármazottak ! összejövetele, este tánczmulatság a Koronában. 17-én a Mayer E. Ottó-fele fűrésztelep átvétele. 12 en Petrik András 11 éves fiú felett elrobog a vonat Felsőbánya és Giródtótfalu között, súlyos sérülésen kívül más baja nem történik. 29 —30-án a felsőbánya—kapnikniki útvonal bejárása az esz- | közölt javítások és építések felvétele végett. Augusztus hóban a város külömböző pont­jain 3 levélgyűjtő elhelyezése. Szeptember 1-én az iskolákban a beírások megkezdődnek. 7-én vármegyei közgyűlés az al­ispánt felfüggeszti. 10-én temetkezési társulat közgyűlése megállapítja a törlendő tagok jegy­zékét. 14-én y Karácsony Giziké Budapesten. 18- án a felsőbánya — m.-szigeti útvonal bejárása. | 28 án városi őszi rendes közgyűlés, mely elhatá­rozza a begyült adók takarékban leendő elhelye­zését. 28-án nagy jégeső. 29-én ref. egyházme­gyei közgyűlés Szinérváralján. Október 1-én megalakul a katkolikus kör. 2—3-án országos vásár. 6-án aradi vértanuk em- ; lékünnepe. 7-én j özv. Barthos Józsefné, sz. Lé- ; vay Karolin. 12-én a vármegye őszi rendes köz­gyűlése. 14-én városi rendkívüli közgyűlés. 17-én I Mayer Béla dr szatmári püspökké neveztetik ki. 19- én j: Bartha Miklós hírlapíró, orsz. képviselő. 24-én járvány miatt az iskolákban 8 — 10 napi szünet. 25-én j Lupán Miklós kisbányai gör. kath. lelkész neje, sz. Zajkás Viktoria. 26-án virilisek . összeírása. 26—27-én. az első hó esett, mely ne­hány óra múlva elolvadt. 28-án városi rendkívüli közgyűlés. (Gözfurész. Virilisek. Ismételadók ügye.) 28-án Holló Lajos kincst. gépész halála a Teréz- aknában. 29 én a reformác/.ió emlékünnepe. 30-án az orosz czár alkotmányt ad. Október hónapban Dunay János tudorrá avatása Budapesten. Nagy László főispánná ne- ! veztetik ki. Bay Lajos kilép a szabadelvű párt­ból. Szakadatlan esőzés az egész hónapban. Ra­gályos betegségek, városszerte. November 1-én Szatmáron iparfelügyelőség szerveztetik. 4-én a »Szatmármegye« ez, koali- cziós hetilap megindul Nagykárolyban. 7., 8., 9. és 10-én Felsőbányán és környékén iskolaláto­gatást végez Gálffy Lajos kir. segédtanfelügyelö. A vidéki iskolákban kevés az eredmény. 7., 8., 9., 11, és 12-én Palotay Antal színtársulatának szereplése. 20 —21 én Nagybánya —kolozsvári és Nagybánya—m -szigeti állami ut felülvizsgálása. 21-én Liha Bertalan ózdi társulati bányamérnök és Szüts Emma esküvője. 22-én a kúria meg­kezdi a Bay választása elleni peticzió tárgyalá- 1 sát. 23-án Bay Lajos mandátumáról lemond, a kúria a tárgyalást beszünteti. 23-án járványos betegségek miatt az iskolák bezáratnak. 26-án rendkívüli városi közgyűlés, gramophon hang- j verseny a polgári körben, telepengedély tárgya­lás a horganygyárnál, a Reismann-czég által fel­állítani tervezett gözfürész ügyébeu. November hónapban. A ragályos megbete­gedések nem szűnnek. Szakadatlan esőzés. Deczember 3-án a függetlenségi párt köz­gyűlést tart Nagybányán, hol dr Szappanyos Geröt képviselőnek jelölik. 5-én a vármegyei tisztviselők szolidaritásba lépnek a kormány ha­talom túlkapásai ellen. 7. A póttartalékosok e napra behivatnak tényleges szolgálatra. 13-án az uj vágóhid átadatik a használatnak. 14-cn Le­esik az állandó hó, főorvos jelenti az alispáni hi­vatalnak, hogy a járvány megszűnt s az iskolák megnyithatók. 14-én zajos vármegyei közgyűlés. A tisztviselők eltiltatnak a főispán rendeletéinek j végrehajtásától. 17-én a magyarkékesi gör. kath. templom átadása isteni tisztelet tartására. 19-én •f Za/.uia Béla. 22 én f ifj. Szabó Károlyné sz. Tury Erzsiké. 27-én a központi választmány jan, 10-re tűzi ki a képviselőválasztást. 27 én a gör. kath. iskola megnyílik. 28-án Ilosvay Aladár al- 1 Ispán-helyettes által összehívott közgyűlés nem tartható meg a megyeházban. A képviselőket csendőrszuronyok fogadják. A gyűlést a városi tornateremben tartják meg. 29-én a református iskola megnyitása, f Kende Ircnke, 29—30-án a nagy hideg után 6 8" C meleg, nagy eső, j hóolvadás 31-ig. 31-én rendkivüli városi közgyü- ; lés, Sylvester ést a Koronában. Deczemberben Mosdóssy Imre Pestmegye tanfelügyelőjévé neveztetik ki. Különfélék. Boldog újévet. Mai számunk első a beállott 1906 dik esztendőben. Először van alkalmunk üdvözölni előfizetőinket, olvasóinkat és munka­társainkat, kik érdeklődésükkel, anyagi és szel­lem) támogatásukkal niegkönnyitik, sőt édessé teszik immár 11-dik éve a mi fárasztó és költ­séges munkánkat. Szivből kivánunk mindnyájuk­nak egyenként és összesen boldog uj esztendőt. Előfizetési felhívás. 1906. január 1-jével uj előfizetést nyitunk lapunkra : a Felsőbányái Hír­lapra. Lapunk a közérdek szolgálatában áll s minden jó ügynek előmpzditója kivan lenni a jö­vőben, mint volt a múltban is. Ezen munkánkban a \

Next

/
Oldalképek
Tartalom