Felsőbányai Hírlap, 1905 (10. évfolyam, 1-26. szám)

1905-01-04 / 1. szám

csüli, sőt a munkást — a munka speczializáiásá- i val -— a maga szakmájában utolérhetetlen mes­terré neveli; a termelvényeinek azonban szintén emeli az értékét és igyekszik a világ minden piaczán érvényesíteni, tehát becsületes áron ér­tékesíteni. Ebben a munkában és ebben a törek­vésében Amerika az utolsó években hihetetlenül megerősödött és óriási léptekkel közeledik nyíl­tan bevallott czélja felé, mely Amerika erkölcsi és anyagi szupremáczióját tűzte zászlajára. Amerika előkelő politikusai nyíltan hirde­tik, hogy náluk a haladásnak mindaddig nem szabad pihenni, mig az Egyesült államok ipara győzedelmes útjában meg nem hódította az egész j világot, mig Amerika nem lett a világ bankárja és nem hajtotta igájába az egész világ kereske­delmét. Az öreg angol és más európai államok pénzes zsákjai az ilyen elég hangos kijelentéseket ma még egy kicsit megmosolyogják. De ez a mosoly fanyar és keserű, mert a mosolygók na­gyon jól tudják, hogy immár komolyan meg kell kezdeni a védelmet Amerika elhatalmasodása el­len a gazdasági élet legtöbb ágában. Az üzlet, a munka, az izmok és az erő megfeszítése, sőt néha tulfeszitése oly általánossá vált az Egyesült államokban, hogy Carnegie j And. és utána sok Amerika-járta közgazdasági iró ezt a hatalmas nagy országot Empire of bu- j sienness-nek nevezte el. Az üzlet, a munka birodalma! Hatalmas, komoly gondolat, mely tiszteletet és hódolatot : parancsol, — de könnyű szerrel hadat is izén mindennek, ami marad és stagnál. . . És ez a gondolat nemzette az úgynevezett »amerikai veszedelmet«. . . Különfélék. Boldog újévet! Lapunk előfizetői­nek, munkatársainak és olvasóinak bol­dog újévet kivánunk! Előfizetési felhívás. 1905. január 1-jével uj előfizetést nyitunk lapunkra: a Felsőbányái Hír- | lapra. Lapunk a közérdek szolgálatában áll s minden jó ügynek előmozdítója kíván lenni a jö- j vőben, mint volt a múltban is. Ezen munkánkban a nagyérdemű közönség és mélyen tisztelt munka- j társaink nagybecsű támogatását kérjük, mert ezek nélkül a mi munkánk csak fel munka. Re­méljük, hogy kért támogatásukat ez uj esztendő- ' ben sem fogják tőlünk megvonni. Mivel a lap előállítása sok kiadással jár, bizalommal kér­jük előfizetőinket előfizetéseik megújítására, eset­leg hátralékaik rendezésére. A Felsőbányái Hírlap előfizetési ára : Egész évre — — — — — 4 K, Fél évre — — — — — 2 K, Egyes szám ára — — — 20 f. Helybeli előfizetések a szerkesztőhöz Fel­sőbányára, vidékiek pedig a kiadóhoz Nagybá­nyára küldendők. Felsőbánya, 1905. január 3. Hazafias tisztelettel: Imre Károly Nánásy István szerkesztő. kiadó. Elnökválasztás. A felsőbányái középhegyi bányamegye decz. 18-án Madán Ferencz bánya­kapitány elnöklete mellett tartott közgyűlésé­ben a Kremnitzky Albert elhalálozásával meg­üresedett elnöki állásra egyhangúlag Farkas Jenő polgármestert választotta meg Karácsonyfa-ünnepély. Lélekemelő ünnepély folyt le a helybeli állami óvodában decz. 22-én d, u. 1/2 4 órakor, amidőn a Jézuska ajándékait ki­osztogatta a kicsinyeknek a jó Janka néni. A gyönyörűen díszített karácsonyfa, mely egészen a mennyezetig ért, ragyogott a gyertyák fényé­ben, alatta pedig a sok ajándék volt elhelyezve, ezekből minden gyermek számára egy-egy cso­mag volt készítve. Babák, puskák, takaréktüzhe- lyek, alma, dió, szentjánoskenyér, lüge stb. ké­pezték egy-egy csomag tartalmát, melyeknek a Kicsinyek úgy örültek. A gyermeksereg Jancsó Janka óvónő vezetése alatt szebbnél-szebb dalo­kat énekelt és alkalmi verseket szavaltak. Ott volt az óvodabizottság elnöke : Süssner Ferencz, a tagok majdnem teijes számmal s az érdeklődő szülök és tanügybarátok. Alig volt képes a nagy terem valamennyit befogadni. A szép ünnepély­ről mindenki emelkedett lélekkel távozott. Vármegyei bizottsági tag választás. Deczem- bér 29-én tartatott meg városunkban a megyei bizottsági tag választás Süssner Ferencz ym. biz. tag elnöklete mellett, bizalmi férfiak vol­tak: Pap Márton, Kovács Olivér, Eszenyi László és Novy Salamon, jegyző Spáczai Gyula, Le­adtak összesen 72 szavazatot, valamennyit Bau- merth Károlyra, ki e szerint egyhangúlag lett megválasztva. A leadott szavazatok közül 55 felsőbányái és 17 vidéki volt. Pénztár-vizsgálat. Deczem bér 24 én a város­házán hivatalos pénztárvizsgálatot tartottak, mely alkalommal a pénztár rendben találtatott. Ajánlatok a sörház bérletére Múlt hó 30-án d. e. a gazd. és pénzügyi bizottság közremű­ködése mellett tartatott meg az árverés a sör­ház bérletére nézve. Beérkezett 2 írásbeli . zárt ajánlat. Stein Emánuel 410 K. évi bért Ígért, valamint a szokásos járulékok fizetését, Mayer Salamon pedig a járulékok betudásával 30Ö K évi bért ajánlott. Az ajánlatok felett a köz­gyűlés fog dönteni. Iskolaszentelés Erdöszádán Az erdöszádai ev. ref. leányegyhíz:, iskolája évek óta . avatag-.s nem a czélnak megfelelő , épület volt. Ezen a hiányon segített mosc az egyház kegyes jóte­vője, gr. Dégenfeld Sándor erdöszádai földbirto­kos, egyházmegyei fógondnok, midőn a kisded leányegyház számára 9000 korona költségen dí­szes uj iskolát építtetett. Az iskola felszentelése deczember 26-án tartatott meg, mely alkalom­mal Soltész Elemér nagybányai ev. ref. lelkész, az erdöszádai leányegyház felügyelő lelkésze tar­tott ünnepi beszédet és az Úrvacsorát is kiosz­totta az egybegyült híveknek. A nemes gref ál­dozatkészsége önmagát dicséri 1 Vizvetetsk. ifj. Knuth Plároly vállalkozó deczember 22-én városunkban járt. Az eddigi munkálatokról vele a leszámolás megtörtént. A hivatalos átvétel azonban csak az eddig tel­jesített munkálatoknak, bizottságilag leendő felülvizsgálata után fog megtörténni. Hogyha nem nyomják is a húzóját le-fel. Azután meg befagy, hogy az idő fordult Téli hóra, fagyra, hogy csakúgy csikordult Vártuk a Jézuskát jó meleg szobába, Meg sok kis apróság fent az óvodába’; Ahol, amily öröm fakadt sok kis szájon, Kedves hü olvasóm, mind te reád szálljon 1 haj. kir. névt. jegyz. A Magyar Remekírók uj sorozata. Három éve indította meg a Franklin-Tár- sulat a magyar irodalom remekíróinak nagysza­bású gyűjteményes kiadását, s az idei karácsonyra immár a hatodik ötkötetes sorozata jelent meg a Magyar Remekíróknak : Madách Imre, Arany László, Fazekas Mihály és Gvadányi József mun­káival gyarapítván irodalmunk e kincsesházát, Tompa Mihály munkáinak harmadik, s Vörös­marty müveinek befejező kötetével együtt. Az uj sorozatnak talán legerdekesebb kötete az, amely Arany László válogatott munkáit tar­talmazza Kozma Andor rendezte sajtó alá, meg­festvén nagyértékü bevezetésében a maga velős tollával Arany László életpályáját, lelki vívódá­sait, jellemezvén költői és szépirói munkás­ságát s szeretettel, de igazságosan kijelölvén azt a helyet, amely e kiváló elmét irodalmunkban megilleti. A kiegyezési korszak tehetséges ma­gyarjainak típusát rajzolja meg Kozma Arany ! Lászlóban, kidomborítván a politikai bizonyta- 1 lanság bénító hatását a költészetre. A kötet maga Arany László minden értékes munkáját tartalmazza. A költői müvek közöl az Elfridát, a Délibábok hősét és a Hunok harczát ; a tanul­mányokból hármat; Magyar népmeséinkről, A magyar politikai költészetrő és A magyar emigráczió mozgalmai. Gvadányi és Fazekas válogatott müveit egy kötet foglalja össze, amelyet Négyesy László ren­dezett sajtó alá, egyben két hosszabb becses ta- i nulmányban méltatván irodalmunk e két régi út­törő bajnokának életét és működését. Gvadányi- nak Egy falusi nótárius budai utazása czimü épo- szát. Fazekasnak Ludas Matyiját s 27 kisebb köl­teményét közli ez a kötet. Madách Imre munkáit Alexander Bernát rendezte sajtó alá. Az ember tragédiáján kívül Madách költeményeinek legjavát válogatta ki nyolcz csoportba osztva : Szerelem. Benső küz­dés, Benyomások, Elmélkedések és Epigrammák czimmel. A bevezető tanulmány a jeles esztéti­kusnak égjük kis remekműve, mely a költő életéből magyarázza a költő hatalmas alkotásait, s mint­egy bevezeti az olvasót Az ember tragédiájának művészi és bölcselmi titkaiba. A Vörösmarty-kötet (Vörösmarty munkái­nak hatodik kötete) befejezi a gyűjteményben a Zalán futása nagy költőjének összes müveit. A Dramaturgiai Lapokat közli három részben: El­Az ujesztendei országos vásár f. hó 2-án és 3-án tartatott meg városunkban. 2-án a ba­romvásárra kevés felhajtás történt; a nagy hideg (10 —12° C.) sokakat visszatartott a vásáron való megjelenéstől. A szarvasmarháért magas árakat kértek, sovány és hizott sertések közepes áron keltek. A vásárnak d. u. 2 — 3 órára vége volt, kiki igyekezett hazafelé. A kirakó vásár 3-án szintén igen lanyha lefolyású volt. »Magyarország.« A magyar sajtót valóság­gal reformálta a »Magyarország«, amely meg­valósította azt, amit mindaddig lehetetlenségnek ítélt minden szakértő. Megrogziteni az eseménye­ket születésűk pillanatában, s azonnal szolgálni vele a nagyközönségnek. Ez a »Magyarország« óriási sikerének egyik titka, a másik törhjtetlen hűség a zászlóhoz, a magyarság szent ügyéhez, a magyar alkotmányhoz, amelyet mindig szói­gáit. Ítéletében komoly, iránya mindig hazafias, igazságérzete megvesztegethetetlen. Magjmr lélek­kel, magyar szívvel van megirva minden sora, amint nem is lehet máskép hisi a magyar esz­mék olyan törhetetlen erejű hirdetője áll élén, mint Holló Lajos, a lap főszerkesztője és politi­kai vezérczikkirója, a magyar publiczisztika dicső­sége, Bartha Miklós. E két kimagasló alak kerül csoportosulnak a magyar publiczisztika jelesei. Rendes politikai czikkirói a lapnak báró Kaas Ivor és Lovászy Márton felelős szerkesztő. A »Magyarország« az egyetlen napilap, amely a maga teljességében már kora reggel az ország távoli részeiben közli az országgyűlési tárgyalá- 1 sokat és az összes napi eseményeket. Gondos­kodik a szépirodalomról is s az eredeti tárczán felül mindennap közöl egy fordított novellát s j regényt. A szépirodalmi részben nem hajszol semmi modern léha irányzatot, hanem mindig az abszolút szépet keresi. A külföld legelőkelőbb Íróitól közöl novellákat, mig eredeti tárczáit a legkiválóbb magyar Írók fiják. A »Magyarország« ezen okok- | ból vált a magyar társadalom legkedveltebb lap- j jává. Finom Ízlés, becsületes egyenesség, lángoló hazafiság, ez a »Magyarország« iránya, amely- lyel meghódította a közönséget és amelylyel kivivta azt, hogy a magyarság ügyének zászló­vivője lett. A »Magyarország«-hoz a nagy közön­ség bátran fordulhat bizalmával, mert abban senki csalódni nem fog. Felekezeti iskolai hatóságok portómentes- SÓge. A kereskedelemügyi miniszter 1904. évi 54,636. sz. rendelete szerint a felekezeti tanitók fizetésének kiegészítésére és korpótlékának fede­zésére az 1893: XXVI. t.-cz. alapján engedélye­zett államsegélyekre vonatkozó nyugtákat a lel­készek iskolaszéki elnöki minőségűkben, az isko­laszék nevében a m. kir. adóhivatalokhoz »okta­tási ügyben portómentes« záradékkal portómen­tesen küldhetik be. Ha a levélboritékon nem az iskolaszék szerepel feladóként, vagy a hivatalos levél külzete nem a megfelelő záradékkal láttatik el, az eljárás postajövedéki kihágást képez és a vonatkozó szabályok szerint biráltatik el. A »koronamázsa« megszűnése. A kereske­delemügyi miniszter arról értesítette az Országos Magyar Gazdasági Egj'esületet, hogy az áru- és értéktőzsdén f. évi január 1 -töl az eddigi 50 kg-os gabonajegyzési sulyegység helyett 100 kg-os sulyegység lép életbe. Helyes intézkedés, méleti töredékek, Drámabirálatok és Játékszini Krónika. Nagyon becses a kötet végén levő Név­mutató és a tárgyalt darabok betűrendes jegj'- zéke. E hatkötetes Vörösmartyt Gyulai Pál ava­tott keze rendezte sajtó alá. A Tompa-kötet Tompa Mihály munkáinak harmadik kötete. Lévay József rendezte sajtó alá, s ebben a kötetben Tompa balladáit, beszé- lyeit és regéit foglalta össze. Az uj sorozatban levő arczképek (Madách, Arany László, Fazekas és Gvadányi) R. Hirsch Nelli művészi rajzónját dicsérik. Az uj öt kötet a gyűjtemény eredeti pro- grammjához híven az 55 kötetből a magjrar iro­dalom különböző korú kincseit ragadta ki és sorozta egymás mellé a sorozat keretén belül. Az uj kötetek beléillenek a maguk helj'ére a teljes gyűjteményben, amely időrendben foglalja majd egybe remekíróinkat. A Fazekas-Gvadányi-kötet a VI., a Vörösmarty-kötet a XXVII., a Tompa­kötet a XXXIX., a Madách-kötet a XLIX és az Arany-kötet az LII. kötet lesz a gyűjteményben. Az uj sorozat kiállítása mindenben a régi. Csupa diszszel ékesített kötet, amelyeknek szép­ségével csak szolidságuk versenyezhet. Az 55 kötetes teljes gyüjteménj' ára 220 K, s az egész gyűjtemény pár koronás havi részletfizetésre is megrendelhető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom