Felsőbányai Hírlap, 1904 (9. évfolyam, 1-26. szám)

1904-08-17 / 17. szám

tagjai oly távol vidékekről is megtisztelték váro­sunkat megjelenésökkel. — Üdvözli Siegmeth Károlyt, kinek lelkes ügyszeretete hozza össze évröl-évre a tagokat és virágoztatja az egyesüle­tet, úgyszintén Müller Jánost, az egyesület szilé­ziai osztályának elnökét, ki nem kiméivé időt és fáradságot, távol hazájából eljött a mai gyűlésre; végül pedig a vendégeknek mondott köszönetét megjelenésökért. Siegmeth Károly arra való te­kintettel, hogy az egyesület Ausztriából való tagjai a magyar nyelvet nem értik, németül tol­mácsolta a polgármester szavait. Majd Müller János és Hofbauer Henrik nyug. őrnagy szólották, megköszönve társaik nevében is a szives fogad­tatást. Áttérve a napirendre, Pap Márton titkár felolvasta az egyesület 1903. augusztus 9-én Kassán tartott közgyűlésének jegyzőkönyvét, az évi jelentést 1903-ról, valamint a multévi mérle­get. Valamennyit tudomásul vették. Siegmeth Károly bejelentette, hogy az aggteleki cseppkő- barlangban megkezdték ez évben a harmadik ki­járat építését, mely a jövő nyárra elkészülve, nagyon meg fogja könnyíteni a barlang megte­kintését. A Gutin-vidéki választmány nevében Farkas Jenő jelentette, hogy az utat a Bódi-töhoz"elké- szitették s az utjelzéseket megújították. Mindkét bejelentést örömmel vették tudomásul. Siegmeth Károly indítványára a közgyűlés a Gutin-vidéki választmány ügyeinek buzgó veze­téséért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott Farkas Jenőnek, Münnich Sándornak és Pap Mártonnak. Majd dr Nuszer Lajos munkácsi közkórházi igazgató-főorvos javaslatára Siegmeth Károlynak szavazott nagy lelkesedéssel jegyzőkönyvi köszö­netét a közgyűlés az egyesület vezetésénél tanú­sított és soha nem lankadó ügybuzgóságáért, mi­hez Farkas Jenő is igaz örömmel csatlakozott s köszönetét fejezte ki Siegmethnek Felsőbánya város iránt mindenkor tanúsított kedves rokou- szenvéért. Még Farkas Jenő tett jelentést a kirándulási tervezet némi módosításáról s köszönetét fejezte ki a megjelent hölgyeknek azon érdeklődésűkért, melylyel a turisztika ügye iránt viseltettek. A napirend kimerittetvén, a gyűlés az elnök élteté­sével véget ért. Az elnök évi jelentéséből megemlítjük a következőket : A Keleti Kárpátok osztályának volt 1903-ban 322 tagja. Évi bevétele 5628 kor. 17 fill., kiadása 3201 kor. 99 fill, volt, igy 1904-re áthozatott 2426 kor. 18 fill, vagyon. Nagyobb kiadások voltak : az aggteleki barlangban fogana­tosított építkezésekre 150 kor., az aggteleki bar­langban foganatosított építkezésekre 150 kor., az aggteleki barlang egy birtokrészének megvételére 800 kor., útépítésre 67 kor., egy vetítőgép be­szerzésére 661 kor. Siegmeth Károly ügyvivő alelnök vetitett képekkel illusztrált előadásokat tartott 1903-ban Nagybányán, Szatmáron, Mis- kolczon, Nyíregyházán és Budapesten kétszer. Ez évben felolvasásokat tervez Boroszlóban, Becsben, Budapesten, M.-Szigeten és S.-A.-Ujhelyben. Az aggteleki barlangot meglátogatta 1903-ban 903 turista, ezek közöl 107 Budapestről, 765 az ország egyéb részéből és külföldről. Délután 1 órakor közös ebéd volt a Koro­nában, hol fél 4-ig volt együtt a társaság igen — Nem úgy asszonyom ! — Amint ön az előbb, úgy én is jogosítva vagyok, hogy a dolog azonnal elintézést nyerjen. Kegyeskedjék a ruhát azonnal átadni nekem. Nagyon sietek ! Csak a legnagyobb megerőltetéssel tudták a hallgatók nevetősöket elfojtani. — De csak nem kívánja ön, hogy én itt, a törvényszék termében, ennyi ember előtt levet­kezzem ? — kiáltott magánkívül a nő. — A ruha az enyém — válaszolt hideg­vérrel a hadnagy. — Uram ! — szólt most már a férj — ez öntől bizonyosan csak tréfa. — Korántsem! — Biró ur, kérem, járjon a dolog végére !- — A hadnagy ur követelése jogos — volt a biró válasza — a tiszt ur sajátját azonnal köve­telheti — Vonakodik átadni asszonyom? — Természetesen ! — kiáltott fogait csikor­gatva a nő. Ennyi ember előtt sohasem fogok levetkezni. Ekkor a biró a terem ajtajánál álló hajdú­nak intett, hogy jöjjön közelebb, segítse levet­kezni azt az úrnőt. Amint ezt a közönség észrevette, alig bírta nevetését visszatartani. A bankár pedig megré­mülve nézte a közeledő marczona alakot. — Megállljon! — szólt hirtelen a férj. A Felsőbányái Hírlap kedélyes hangulatban. Felköszöntőket mondottak : Farkas Jenő a vendégekért s a közöttök megje­lent hölgyekért, dr Fechtel János a közművelő­dés munkásaiért, a turistákért s ezek egyik lel­kes vezéréért, Siegmeth Károlyért, Krasznay Zsigmond a magyar-lengyel barátságért. Szelle­mes és emelkedett hangú tósztokat hallottunk még Müller Jánostól, Münnich Sándortól, Hofbauer Henriktől, Stoll Bélától stb. 4 órakor a vendégek kirándulást tettek a nyugati árokra. Az ízletes ebédért méltó elismerés illeti Wurscher János vendéglőst. Különfélék. Kiránduló grófi család A gróf Teleki-csa­lád néhány tagja Hosszufaluból és Koltó-Kata- linból f, hó 10-én a guttini menházban meg­pihenve, a Gultinra tettek kirándulást. A Kárpát-Egyesületnek f. hó 14-én váro­sunkban tartott közgyűlésén s az azt követő kirándulásokon a következő vendégek veitek részt s igy voltak elszállásolva: Müller János a Magyarországi Kárpát-Egyesület sziléziai osz­tályának elnöke Breslauból Münnich Sándor­nál ; Czibur Vilmos műszaki tanácsos, Czibur Sándor gymn. tanuló és Kende Csaba gyom. tanuló Ungvárról Májercsik Józsefnél; Siegmeth Károly máv. főfelügyelő és Siegmeth Lajos üebreczenből Nagy Lajos ref. lelkésznél; Sieg­meth Irma Debreczenből özv. Báthy Sándorné- nál; Hofbauer Henrik ny. cs. és kir. őrnagy Pap Mártonnál; dr Haczewski Kasimir légszesz­gyári igazgató, Sysak Eduard, csornahóra egv- leti főpénztáros Kolomeából, Schwarz Osvald vasúti főmérnök, Kasanowicz József cs. és kir. törvsz. biró. Tangl András cs. és kir. törvsz. biró Slauislauból a Korona-vendéglőben ; Lech- niczky József cs. és kir. törvsz. biró Stanislau- ból Nyisztor Istvánnál; Facziswicz Bazil gör. kath. infulás prépost Stanislauból és Endemann Szaniszló cs. és. kir. kohógonduok Lanczynból Baumerth Károlynál; Fechtel János dr kir. fő- gymn. tanár Szatmárról Farkas Jenőnél; Mar­garita Istvánná állomásfőnök neje és leánya Királyházáról özv. Gábor Józsefnénál. Anyakönyvi kinevezés. A belügyminisztérium vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök a hiripi anyakönyvi kerületbe Kiss Elek jegyzői Írnokot, az erdődi anyakönyvi kerületbe pedig Szabó Károly segédjegyzőt anyakönyvvezető he­lyettesekké nevevezte ki Révész János, a »Nagybánya és Vidéke« szerkesztője a múlt héten családjával együtt váro­sunkban nyaralt. Nevető világ. E czim alatt közelebb megje­lenő adomagyüjteményére hirdet előfizetést Vagá- nyi Kálmán helybeli róm. kath. főtanito, ki e kötetben bocsátja közre 30 éves felsőbányái taní­tói működése alkalmából itt összegyűjtött több mint 300 talpraesett jóizü adomáját, melyek jobbára- helyi vonatkozásuak. — A kötetet 2000 tanítványának és azok szüleinek ajánlja. Szerző kéri mindazokat, kik előfizetési felhívást kaptak, hogy öt megrendeléseikkel lehetőleg e hó 22-ig keressék fel, hogy magát a nyomtatandó példá­nyok száma iránt tájékozhassa. Vagányi Kálmán neve jó hangzású lapunk olvasói előtt. E lapnak ruhát visszavásárlom. Itt van az 500 frankja és a pénzt a tisztnek nyújtotta. — Ez nekem nem elég — szólt a tiszt. Saját vagyonáért mindenki annyit követelhet, amennyit akar. Én 2000 frankon alul nem adom. A hallgatóság nem türtőztethette magát; hangos nevetésben tört ki. — A követelés magas; de asszonyom, nem köteles ön azt elfogadni; hagyja itt a ruhát, szólt a biró, most már mosolyogva. — 2000 frank! — kiáltott magánkivül a nő — ez mégis szemtelenség! Épen nem — szólt a tiszt,"— nekem e dolog­ból 500 frank adósságom van, meg a perköltsé­get is fizetnem kell; ami ez összegeken fölül megmarad, azt a katona-árvák intézetének adom. 2000 frank tehát csekély összeg: a ruha árát most már 4000 frankban állapítom meg. Az árverés szeget ütött a bankár fejébe, elővette tárczáját, a dologhoz jó képet vágott és a 4000 frankot a tisztnek nyújtva, igy szólt: — ön azt teszi a pénzzel, amit én akar­tam tenni. Itt a 4000 frank. A leczke egy kissé erős volt nekem, de meglesz a jó oldala. — A felek kiegyezvén, a tárgyalást ezen­nel befejezem — szólt a biró — és a közönség vidám beszélgetés és nevetés között a termet elhagyta. |r#A| éveken át főmunkatársa volt s az ő jeles tollá­ból származtak komoly czikkein kívül a kaczag- tató »Pisák Janó«-féle levelek is, melyekkel sok derűs perczet szerzett olvasóinak. A kötet lapunk kiadója Nánásy István nyomdájából kerül ki s fűzött példányra 2 K-val, vászon kötésű példányra pedig 2 K 50 f-rel lehet előfizetni Vagányi Kálmán róm. kath fötanitónál Felsőbányán. — Gyűjtőknek 6 példány után egy tiszteletpéldány jár. — Ajánljuk e szórakoztató müvet olvasóink szives figyelmébe. Dr Harácsek Imre. Talál" I Egy szépreményü életet oltott ki is- Dr Harácsek Imre niét a kérlelhetetlen ügyvéd folyó hó 4-én hajnali fél 3 órakor örök álomra hunyta le szemeit s itt hagyta e földet legszebb férfi korában; még csak 45 éves volt. A boldogult egészsége már évekkel ezelőtt meg­rendült. Nyarankinl a fürdőket járta gyógyulást keresve, amit nem tudott megtalálni. — Dr. Harácsek Imrét lapunkhoz is kedves kötelékek fűzték, néha-néha felkereste magvas czikkeivel, melyeket igaz gyönyörűséggel olvastunk. Váro­sunk iránt mindig vonzódást érzett s annak ja­vát mindig szem előtt tartotta. Vasalunk ügyé­ben sokat irt, beszélt, utazott, kapaczitált. Mond­hatni : a nagybánya-felsőbányai vasul eszméje leikével teljesen összenőtt. Es ime, nem ada­tott meg neki az öröm, hogy annak megnyitá­sát megérje! A városunkban működő hitelszö­vetkezetnek éveken keresztül ügyésze volt s ezen minőségében a nép érdekét mindig szivén hordozta s azt össze tudta egyeztetni a pénz­intézet érdekeivel. Temetése 6-án d. e. 10 óra­kor volt impozáns részvét mellett. A felsőbá­nyái hitelszövetkezet koszorút küldött koporsó­jára és temetésén három taggal képviseltette magát. Adjon a Mindenható testének csendes nyugodalmat, lelkének üdvösséget, gyászoló kedveseinek vigasztalást! Eljegyzés. Mihálics Pál hajduszoboszlói ál­lomási főnök eljegyezte Debreczenből Siegmeth Károly m. á. v. főfelügyelő nagymtiveltségü ked­ves leányát: Siegmeth Fridát. Sok boldogság, zavartalan szeretet kisérje életutjokon. Szívből gratulálunk! — gy — s. 25-éves találkozó Nagy-Rábén. A debre- czeni főiskolában 1879. évben theologiát végzett papnövendékek — köztök Nagy Lajos helybeli lelkész — abban állapodtak meg, hogy a 25- éves találkozót egyik tanulótárs lakásán fogják megtartani. Ehhez képest a meghívó F. Varga Lajos nagyrábéi lelkész s egyházmegyei főjegy­ző óhajtására aug 21-én Lajos estéjét vendég­látó házánál fogják a volt tanulótársak s jóba­rátok tölteni. A régi és uj üzlet adója. A közigazgatási bíróság egy konkrét esetben 24244 — 903. p. szám alatt kimondta, hogyha a vendéglős meg­adóztatott vendéglői üzletét az adóztatási cziklu- son belül beszünteti és ehelyett a város más területén uj vendéglőt nyit, ez az uj üzlet a ko­rábbi üzlet folytatásának tekinthető nem lévén, a régi üzlet adója az üzlet megszűnése napjától számítva adótárgy-hiány czimén törlendő. Adomány. Háder Ferenczné úrnő 10 drb bekötött regényt ajándékozott a helybeli Ma­gyar Egyletnek. A szives adományért ezúton mond köszönetét az elnökség, A folyó hó 10 én megtartott ifjúsági bál reményen felül sikerült. Felülfizettek : Bay Ká­roly 1 K 20 f, Csausz Károly 80 f, Róka P. Pál 40 f-t. Bevétel 106 K, kiadás 96 K 40 f. Maradt 9 K 60- fillér. Jelenvollak asszonyok: Baumerth Károlyné, Csausz Károlyné, Csausz Tivadarné, Farkas Jenőné, Husovszky Gyuláné. Harant Dezsőné, Hámori Nándorné, Lassner Gusztávné, Mészáros Gyuláné, Nyisztor Istvánné, Puskás Antalné, Révész Jánosné, Szemere Kál­mánná, Szüts lilémé, Stephens Ferenczné, Szó­itól Pálné, Tarján Antalné, Tomasovszky Im- réné, — Leányok: Adámcsik Etelka, Baumerth Tercsiké, Bay Margit, Báthy Juliska, Csausz Tu­sika, Gerzsó Ilonka, Hanzulovits Ilohka, Jékly Vilma, Komócsy Máry, Lázár Elvira. Lassner Irén, Lassner Margit, Mészáros Ida, Mészáros Mariska, Nyisztor Málika, Nyisztor Erzsiké, Pus­kás Mariska, Szemere Viola, Szüts Miczike, Stephens Olga, Stephens Magda. Szokol Margit, Török Anna. Uj könyvkereskedés Nagybányán. ROZSA SIMON lapunk egyik előző számában már jel­zett könyvkereskedését Nagy-Bányán a Főtéren a Plalthy- féle házban megnyitotta. A dúsan fel­szerelt és csinosan berendezett könyv-, papír-, Írószer- és hangjegy-kereskedést a legőszintébben ajánljuk t. olvasóközönségünk figyelmébe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom