Felsőbányai Hírlap, 1903 (8. évfolyam, 1-26. szám)

1903-07-22 / 15. szám

Felsőbányái Hírlap Klimkó Sándor vejei. Gál Lujza, Gál Lili unokái. 1 Leményi Papp József após. Papp Sándor, Papp András, Papp Emilia férj. Búd, Papp Kornélia özv. Gózsáné, Papp Mária özv. Gózsáné, Papp Terézia testvérek. Áthelyezés. Lépes Viktor főhadnagy, Lépes Ödön nagykárolyi százados képzett és derék fia Königgrátzből Debreczenbe a 36-ik ezredhezhelyez- tetett át. 25-éves találkozó- Azok, kik a szatmári r. kath. főgymnasiumban ezelőtt 25 évvel tettek érettségi vizsgát, julius 2-án kedves találkozóra gyűltek össze Szatmáron. A 43 érettségit tett kö­zött volt a mi polgármesterünk, Farkas Jenő is, ki s még 6 társa feleségüket is elvitték a barátságos találkozóra. A volt tanulótársak ösz- szesen 34-en jelentek meg. Hogy mily kedélyes örömteljes egy ily találkozó, csak az tudhatja, ki­nek ilyenben már volt része. Az iskola falai közt ; sokszor a legjobb barátok, a szélrózsa minden irá- j nyában elszóródva, egyik egy, másik más állást foglalva, nem is találkoznak egymással. S a 18 —19 éve; ifjak 25 év után annyi édes, mint gyakran keserű tapasztalattal találkoznak a rég elválás után most újból. Mennyi reminiscentia! amit most ki nem tudtak beszélni, azt majd elmondják 5 év múlva, mert akkor ismét találkoznak, akiket addig Isten éltet. Értesítők. Megjelentek: Nagybánya sz. kir. rend. tan. város községi népoktatási tanintézetei­nek XXVIII, évi értesítője Doroghy Ignácz igaz­gató szerkesztése alatt. Az értesitöt Lázár Pau­linának »A gyermeki lélek nemes virágainak, szellemi érzelmeinek fejlesztése s azok gondos ápolásáéról irt, jó lélekre valló, szép szakértelmű értekezése nyitja meg. Ez évben még a leányok csak IV osztályban, a fiuk VI osztályban jártak. De a jövő évtől a leányok is V. majd VI. osz­tályban fognak tanulni. Feltűnő, hogy még a IV. osztályban sem tanulnak történelmet a növen­dékek. Egyébként az értesítő az igazgató áta- ! lánosan ismert szorgalmával, a legkisebb részle­tekre kiterjedő figyelemmel van szerkesztve. Tárgyalja az átalános tudnivalókat, a helyi szabályzatot és értesítést a jövő 1903—1904. iskolai évre, stb. — A nagybányai m. kir. állami fögymnasium XVI. évi értesítője. Közzéteszi Vida Aladár igazgató. A fögymnasium nemrég elhalt ifjú jeles tanáráról, dr. Koller Jánosról em­lékszik meg szeretettel az elhunytnak egyik tiszt- | társa, Dergáts Sándor, az értesítő elején. Ezt kö­veti Gaál Lajos tudományos történeti értekezése. A terjedelmes értesítőből kiemeljük, hogy a fö­gymnasium ifjúsága önképzése s a nemzeti érze­lem ápolása végett a Petőfi-önképző körben elis­merésre méltó szorgalommal dolgozott ez évben is. Felolvasások, szavalatok, szabad előadások voltak. Pályakérdések is tűzettek ki, de nem kedvező eredménynyel. Bencsik János felügyelő tanár veze­tése alatt megjelent 12 kiváló ifjú az Erdösy Syl­vester János Szinérváralján emelt emlékoszlopának leleplezési ünnepélyén is, s díszes koszorút tettek a nagy iró emlékoszlopára. Érettnek nyilvánítta­tott 25 fögymnasiumot végzett ifjú. Jelesen 3, ezek közt van Pap László, a közelebb elhunyt helybeli gör. kath. lelkész-esperes Pap István fia is. Jó eredménynyel érettségizett 7 ifjú. Meghívó. A magyarországi Kárpátegyesü­let Keleti Kárpátok osztályának tisztelt tagjait és pártolóit a Kassán, ez évi agusztus 9-én (vasárnap) a városház tanácstermében d. e. 11 órakor tartandó XXVI. közgyűlésre ezennel meghívjuk. Programm: Augusztus 8-án, szom­bat: Érkezés Kassára. Este 7 órakor alulírottnak »Vándorlás Rákóczi birodalmában«, »Képek a Magyar Erdős Kárpátokról« czimü felolvasása vetítő képekkel. Közös vacsora a Schalkház- szállóban- Augusztus 9-én, vasárnap: A székes- egyház és a Rákóczi ereklye-kiállításnak meg- j tekintése. 11 órakor közgyűlés. 1 órakor közös ebéd a Schalkház-szállóban. Délután kirándulás a Csermely-völgybe és a Bankóra. Kirándulások a szádellői és áji völgybe, az aggteleki barlangba, Ránk-főrdőbe, vagy a magas Tátrába tehetők. Aki az aggteleki barlangot akarja meglátogatni, augusztus 9-én este 8'45 indul Tornára, ott meghál és másnap reggel 4 órakor Színre utazik, hová a vonat 4'57-kor érkezik. Innen másfél­órai kocsizás után érünk az aggteleki barlang uj bejáratához. Színről a visszautazás d. u. 4.06 perczkor történhetik, amikor is Kassára 7-55-kor este érünk. Magának a szádellői völgynek meg­tekintésére elegendő Kassáról aug. 10-én reg­gel 7'30-kor indulni. Ránk-fürdőbe a kirándu­lás Kassáról kocsin történik és tart 3 óráig. Az erre vonatkozó kívánalmakat méltóztassa- nak a csatolt szelvényeken jelezni. Vasúti menet- dij-kedvezmények: A m. kir. államvasutak a közgyűlésen résztvevőknek ama kedvezményt nyújtják, hogy másodosztályú jegygyei az I. osztályon, a harmadik osztályú jegygyei a 11. osztályban és fél-másodosztályu jegygyei a III. osztályban utazhatnak. A vonatkozó igazolvá­nyok a jelentkezés beérkezte után állíttatnak ki. Jelentkezés: A csatolt szelvényeket julius j 31-ig 10 filléres bélyeg ’melléklése mellett mél- tóztassék alulírottnak Debreczenbe küldeni. A ' Kassán tartandó Rákóczi-kiállitás miatt a laká­sokat előbb kell megrendelni, épugy az agg­teleki barlang látogatói részére Színről kocsit Aggtelekre és Aggteleken ebédet előbb kell rendelni. Utóbbiak szíveskedjenek jelentkezés­kor posta-utalványon 5. kor. beküldeni, mely­nek fejében Színről Aggtelekre és vissza a kocsi és Aggteleken ital nélkül az ebéd meg lesz rendelve. A vezetők és kivilágítás dija a helyszínen fizetendő. Debreczen, 1903. június hava. Az ügyvivő alelnök Siegmeth Károly. Akik Felsőbányáról a közgyűlésen megjelenni akar­nak : Münnich Sándor v. gazdasági tanácsos ur­nái jelentkezhetnek jul. 30-ig, ahol a vasúti ! kedvezményes jegy váltása végett szükséges : igazolványt is átvehetik. Amerikai predikáczió. Amerika egy községé­ben érdekesen búcsúzott' egy pap hívéitől. »Ked­ves híveim! Elválunk egymástól. A válás fájdal­mas volna, ha nem vigasztalna 4 dolog. Az első az, hogy ti nem szere ttek én gem, a második, j hogy ti egymást se szeretitek, a harmadik az, i hogy mindezért az Ur se szeret titeket, a negyedik, hogy én se szeretlek benneteket. Ti nem szeret­tek, különben javítottátok volna a fizetésemet, mikor kértem, ti nem szeretitek egymást, mert j különben sűrűbb lett volna az esküvő, az Ur nem szeret titeket, mert különben gyakrabban vett volna magához egyet-egyet közöletek s én sem ; szeretlek titeket, mert különben nem hagynálak itt benneteket.« Baleset. Bányász' Gyula felsőbányái lakos kincstári bányamunkás József nevű 6-éves gyer­meke folyó 19-én délelőtt az özv. Lévay Zsig- mondné kertje előtti közkutba beleesett és meg- fuladt. A nevezett gyermek vasárnap délelőtt 8 óra után távozott otthonról az utczára játszani, a szülőknek csak délben tűnt fel a gyermek távol­léte és keresésére indultak, azonban sehol nem találták; keresés közben megtalálták a fiúnak j vizes kalapját a kút közelében, mi sejtette a szörnyű valót, hogy a fiú a kútba esett, honnan csak másnap reggel húzták ki. Minthogy a sze- j rencsétlenség megtörténténél senki jelen nem volt, hogy a magas kút gárdja daczára mikép eshetett be, nem tudják, azt kideríteni a rendőri nyomo­zás feladata lesz. Gyászhír. Dr. Fibiger Sándor főgimnáziumi hittanár, a maga és rokonai nevében mélyen ! szomorodott szívvel jelenti, hogy a jó Istennek tetszett szerető édes, jó anyját, özv. Fibiger Gusztávnét szül. Urbanyiczky Teréziát folyó hó 9-én reggel fél 10 órakor a szentségek ájtatos felvétele után életének 82-ik évében magához ; szólítani. Az Istenben boldogult kedves halott földi maradványai f. hó 11-én d. e. 10 órakor Ung- váron a dombalja-utczai .halottas háznál a róm. k. anyaszentegyház szertartásai szerint beszenteltetni, onnan a róm. kath. plébánia-templomba, majd az engesztelő szentmise-áldozat bemutatása után a kálváriái sirkertbe vitettek s a boldog feltáma­dás reményében nyugalomra helyeztettek. Az örök világosság fényeskedjék neki! • Református tanitó-képezde Szatmáron. Régi vágya teljesül e vidék református közönségének azzal, hogy folyó év szeptember havában Szatmá­ron megnyílik a ref. tanitónö-képezde. Szatmá­ron évenkint sok református leány szokta végezni a tanitónö-képezdét. Eddig ezek a róm. kath. zárdában tanultak, most már saját hitfelekezetök iskolájában, annak szellemében végezhetik tanul­mányaikat. A derék nönöveldei igazgatónő közre­működésével ügybuzgó, lelkes tanárok vállalkoz­tak a tanítás végzésére addig is, mig az intézet kellő anyagi erővel rendelkezik. A tanitónö-képzö intézet I. osztályába oly növendékek vétetnek fel, kik 14. életévöket betöltötték s a polgári vagy felsőbb leányiskola negyedik osztályát vagy a lelsöbb népiskolát sikerrel végezték. A felvétel iránt benyújtott levélbeli jelentkezéshez a követ­kező okmányok csatolandók: 1. Születési bizo­nyítvány. 2. Iskolai bizonyítvány. 3. Orvosi bizo­nyítvány a jelentkezőnek a tanítónői pályára alkalmas voltáról. 4. Ujraoltási bizonyítvány. Azok, kik a polgári vagy felsőbb leányiskola í osztályát jelessel végezték, felvételi vizsgálatot nem tesznek. Akik a felsőbb népiskolát végezték, azok felvételi vizsgálattal vétetnék fel. A felvételi vizsgálat díjmentes. Egyházmegyei közgyűlés. A tiszavidéki egy­házmegye ezidei közgyűlését folyóévi augusztus hó 4-én és 5-én Nagybányán fogja megtartani. Tízéves találkozó. A Nagybányán ezelőtt 10 évvel érettségit tett ifjak folyó hó 10-én tíz­éves találkozóra gyűltek egybe. Ez alkalommal leplezték le az akkori igazgató, Szunter Nándor síremlékét. A síremlék leleplezésénél dr Winkler Jenő körorvos, az ev. ref. templomban tartott hálaadó Istentiszteleten Szabó Miklós s. lelkész, a főgimnáziumban lefolyt ünnepélyen dr Gergely György máramaros-szigeti jog-tanár mondtak tanulságos szép beszédet. Nyaralók. Kedves nyaralóink megérkeztek ez évben is. Nem ijeszti el őket a betegségről elterjedt rémhír. Tudják jól, hogy a tulovatosság az ilyes dolgokat kissé színezni szokta, valamint azt is, hogy mint a halál elöl nincs menedék, úgy a betegséget sem lehet elkerülni. Ha Felsőbányán megtalálja azt valaki, utolérheti a föld kereksé­gén bárhol is. Siegmeth Károly vasúti üzletve­zető és családja Debreczenből, Spiegelhalter Lajos vasúti főmérnök és családja Miskolczról, Bottyán Pál ref. lelkész és családja Lázáriból, Bárthos Mihály pénzügyigazgatósági tisztviselő és neje Szegszárdról, Karácsony Sándorné és családja Budapestről, Mosdóssy Imre központi tanfelügyelő és családja Budapestről. Pramberger Dezső tanár Budapestről, Bodnár István ezredes és családja Debreczenből stb. Két nagy halott egy nap alatt. Folyó hó 15-én harangzúgások jelezték városunk társa­dalmi életének is veszteségét. Már a kora reggeli órákban halottuk özv. Bojthor Endréné, született Zazula Etelkának halálát. Délután pedig gyorsan terjedt el a szomorú hir, mely Papp István gör. kath. lelkész elhunytát tudatta. Bojthor Endréné temetése 16-án délután 5 órakor volt igen nagy részvét mellett. Részvéttel közöljük a család által kiadott gyászjelentést: Alulírottak a maguk és az összes rokonság nevében a szív legmélyebb fájdalmával tudatják a szerető testvérnek, a felejt­hetetlen nevelő-anyának és a jó rokonnak, özv. vörösmarti Bojthor Endréné szül. Zazula Etelká­nak folyó h) 15-én a halotti szentségek ájtatos felvétele után életének 55-ik évében történt el­hunytát. Az Istenben boldogult kedves halott földi részei folyó hó 16-án délután 5 órakor fog­nak a róm. kath. anyaszentegyház szertartásai szerint az anyaföld ölébe helyeztetni. Az engesz­telő szentmise-áldozat pedig folyó hó 16-án d. e. 8 órakor fog az élők és holtak Istenének bemu- tattatni. Felsőbányán, 1903. évi julius hó 15-én. «Kedves halott Isten veled! Csendes legyen nyugvó helyed , . .» Iván Gergelyné szül. Zazula Róza, Zazula Sándor, Zazula Béla, Zazula Mária, testvérei. Kovács Imre és Kovács Mária nevelő- gyermekei. Zazula Róza gyermekei: Irén, Róza, Jenő és Margit. Zazula Mária gyermekei : Béla, László, Etelka és Endre. Halas város póladója. Azt tudjuk, hogy országunkban egyes városok pótadója megközelíti vagy el is éri állami adóját, de az hallatlan, amit Halas város pótadójáról olvasunk. E város pót adója ugyanis 139%. Ugyan tudják-e ezt a bécsi sógorok? Mondja aztán valaki, hogy nem boldog a magyar .... Az országos vásár julius 13. 14-én tartatott meg városunkban, minthogy a Demetermezön fellépett ragadós száj- és körömfájás miatt a hasított körrnii állatok behozatala tiltva volt, állatvásárunkra csak lovak kerültek. Felhajtatott 209 drb, eladatott 147 drb. Méhészek figyelmébe. Forgách Lajos méhé­szeti szaktanár folyó hó 22-én városunkba érkezik és az nap délelőtt 10 órakor a gör. kath. iskola helyiségében az érdeklődőknek szaktanácsokkal és útbaigazításokkal szolgál. A Vadászati jog bérbeadására az árverés folyó hó 23-án délelőtt 10 órakor fog a város tanács­termében megtartatni. Marha-VÓSZ. Nagybányán a marha állomány­ban a ragadás száj- és körömfájás mellett a lép- fene is fellépett. Nyári tánczvigalom. A nagybányai iparos ifjúság önképző egyesülete folyó évi augusztus hó 1-én, a Széchenyi-Ligetben, saját pénztára gyarapítására zártkörű tánczmulatságot rendez, melyre a meghívókat a napokban küldötte szét a rendezőség. Belépő-díj személyenkint 1 korona 60 fillér. Család-jegy (1 személyre) 4 korona. Kez­dete este 8 órakor. Jegyek előre válthatók : Jan- j csovits József és Kovács Gyula üzleteiben. Felülfizetéseket köszönettel fogadnak és hir- lapilag nyugtáznak. A kik meghívót tévedésből nem kaptak, de arra igényt tartanak, szívesked­jenek az egyesület titkárához Jancsovits József­hez fordulni. A mulatság kedvezőtlen idő esetén is meg fog tartatni. A meghívó kívánatra előmu­tatandó. Gyászeset. Gurszky János helybeli bánya- ! hatósági tisztviselő nejének édes anyja özv. Dulo- vits Ferenczné hosszas betegeskedés után elhalt a napokban. Temetése a rokonság és ismerősök részvéte mellett 13-án volt a felsőbányái utcza- beli gyászháztól. Választás. Thanhoffer Pál oki. gazdászt, állatorvost, Nagybánya város képviselőtestülete egyhangúlag állatorvosnak választotta. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom