Felsőbányai Hírlap, 1900 (5. évfolyam, 1-26. szám)

1900-08-26 / 17. szám

Felsőbányái Hírlap. Helyreigazítás. Prokáj Antal v. erdőör halálhírének közlése alkalmával lapunk múlt szá­mában emlités volt téve arról is, hogy a boldo­gult kótyagos fejjel ment hazafelé s eközben érte a halálos kimenetelű baleset. Ezen hírünket a család kérelmére oda módosítjuk, hogy Prokáj nem volt mámoros, hanem kizárólag balesetnek ett aidozata. i/ernóczi Jcz-efet furcsa megL-petés érte f. hó 19-eu éjjj 1. Öreg ember létere azt kellett tapasztalnia, hogy csaladja egy nyávogó teremtés­sel megszaporodott. Amint egy 2 évesnek látszó gyermeket Cs. T. kocsisának a felesége tette le öntudatlan állapotban V. J. háza küszöbé­nek közelébe. Az egész éjen át árva gyermeket másnap visszaszármaztatták szülőihez. Nagy László alispán fegyelmi ügyében a közig, bizottság fegyelmi választmánya teljesen felmentő határozatot hozott s a további eljárás abbanhagyását egyhangúlag kimondotta. Követendő példa. N.-Szőllös város hatósága a jövő fejlődés érdekéoen hirlapilag hívta fei a figyelmet azon határozatára, hogy oly ipar-válla­latnak, mely a város területén nagyobb számú munkást foglalkoztató gyárat vagy ipar-telepet létesít ingyen telket és a legmesszebb menő ked­vezményeket ad. Talán akadna vállalkozó szellem, aki ilyennemü kedvezmények biztosítása mellett nálunk is létesítene valamit, ami által a hatá­runkon levő jó agyagot edénygyártásra, a pom­pás bükk és gyertyánfát, tölgyfát gazdasági szerszámok, ipari és művészeti anyagok, gyermek- játékok, sétapálczák stb. stb. gyártására igen nagy haszonnal lehetne értékesíteni s ami a fő dolog, nehány családnak tisztességes megélhetést bizto­sítani. Ajánljuk a tanács szives figyelmébe! Véres búcsú volt a nagyboldogasszony-napi. Petrusán és Juhász János nagybányai, KissFerencz, Kiss Sándor, Mihálcsik György és Kovács Pál felsőbányái bányászlegények zavarták meg a két testvér-varos polgárai között uralkodó példás békeséget. Dulakodás közben Kiss Sándor emlé­kezetnek okáért késsel ejtett szurási sebet ka­pott. A rendzavarásokat csak nagynehezen tudta szétverni a rendőrség. Kovács Pál és juhász János hűvösre kerültek. Schmied Antal kezdeményezésére Vagányi Kálmán helybeli róm. kath. tanító lefényképezte a ref. egyház régi, értékes urasztali tárgyait, (Egyik 1647-ből, másik 1798-ból való.) A Lymited C. felépítendő gyártelepének tel­kére két gép már megérkezett a napokban. Valahára csak felépül a rég óhajtott horgany- gyár A bel. bei kincstári bányász-zenekar Nagy- Bo.dogasszony napján délben a piaczon a követ­kező programmal térzenét adott: 1., Chinai katona induló. 2., Gulyás csárdás 3., Im Feuer. — Ga­lopp — 4., Keringő. 5., Torna-induló. A zenekar egybevágó, precíz játékáért elismerés illeti Jékly Károly karnagyot, ki fáradságot nem ismerő türelemmel vezeti már hatodik éve a sokszor az irás-olvasás mesterségét alig sejtő tagokból álló zenekart oly szép eredménynyel, hogy azt, aki az eddigi kedvezőtlen viszonyokat ismerte, igazán bámulatra ragadja. Itt nem kaptak a zenekar tagjai munkakedvezményeket, a kiválóbbak sem igen juthattak altiszti rangtokozatra, a tanórákon egyesek rendetlenül jelentek meg, mi a haladha- tást szinte kizárja; zenedarabokat csak úgy lehe­tett legtöbbször szerezni, ha azokat a karnagy szívességből megkapta s maga irta át. Itt nem voltak katona-bandából átvett vezető kürtösök stb stb. s az eredmény mégis meglepő. Remél­jük, hogy az eddigi, talán akaratlan mulasztások a közel jövőben helyrepótoltatnak s e derék tes­tületnek megadatik minden, ami a korral való haladást lehetővé teszi! Drágul az ásványvíz. A sztojkai viz árát is felebb emelték a bikszádi után üvegenkint 1 krajczárral. Ha valami áruczikknek indokolatlan a fogyasztó közönség kárára felemelése, akkor sokszorosan azaz ásványvizeket drágítani. Ezt a tulajdonos minden munka nélkül ingyen Isten kegyelméből kapja. Miért akarnak a sztojkai viz bérlői a vízzel túlságosan nyerészkedni, hogy a szenvedő betegek azt még drágábban kapják ? Ajándékok. A felsőbányái magyar egylet részére Szilvásy József nagybányai lakos, a »Füg­getlen Újság« 1895. évi 2. kötetét; Nagy Károly helybeli lakos, az egylet könyvtárnoka pedig a Családi Lapok 1894. évi folyamát és 1893. évi 12 füzetét adományozták. Fogadják az egylet köszönetét szives adományaikért. Névmagyarosítás. Bodenlósz Péter Pál felső­bányái születésű és illetőségű, balassa-gyarmati lakos vezetéknevének »Lónyai«-ra kért átváltoz­tatása folyó évi 82360. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett, A kereszténység 900 éves jubileuma Nagy­bányán. Az első apostoli magyar király, szent István napján ünnepelték meg Nagybányán a kereszténység 900 éves jubileumát. A harang- j zugás, tömjénfüst és a hálaének mind a nagy í nap magasztosságát, szentségét hirdették Egy fönséges eszmét, ünnepeltek azon a napon, hálát adtak az Ég Urának, hogy annyi bal- j sors és viszály között megőrzé Mária orszá­gát. — Annyi száz év küzdelme, harcza és története csendült ki azon a -napon minden hangból, amely hangnak szavátmegérté minden magyar szive. Megértette mindenki, hogy csak a vallás, a testvéri egyetértés és összetartás lehetnek e haza fentartó elemei. — Nagybánya ünnepe kiválik az ország oly sok ünnepe közöl, mert ott nem csak a katholikusok, de velők együtt a protestáns egyházak is ünnpel- tek. — A testvéri megértés, a fenkölt gon- t dolkozás nyert méltó és frappáns kifejezést i ezen együtt-ünneplésben. Az ünnep előestéjen fél nyolcz órakor toronyzene volt, amely alka­lommal régi egyházi énekeket adtak elő. Ezu­tán következett a bányász-zenekar által adott zenés takarodó, 9 órakor pedig megszólaltak a város összes harangjai és egy félóráig hirdet­ték a bekövetkezendő ünnep jelentőségét. Ugyanezen este fényesen kivilágították az egész várost. A polgári körben estély volt, amelyen igen sokan voltak jelen. Ott láttuk Nagy László alispánt, Gőnyei István megyei t. b. főjegyzőt

Next

/
Oldalképek
Tartalom