Felsőbányai Hírlap, 1899 (4. évfolyam, 1-27. szám)

1899-01-01 / 1. szám

Felsőbányái Hírlap kikötőnek, a szenvedés, kisértet és halál félel­mei közt biztos menhelynek, mely felé tart. Igen, mert a jelen nehéz idő, mostoha helyzet, rendkívüli körülmény, Ínség, végelszegényedés óriási teherviselés, disiphusi életgondkő-hen- gergetés, keserű csalódás és általános nyomor j karjai közt az élet zivataros tengerén idestova ; hányattatunk, a vészes hullámtól elbontással fenyegettetünk, mi is, mint a hitetlen pogány- kor emberei csaknem minden remény és vi­gasztalás nélkül virasztunk a . haza soványan égő lámpavilágánál, annyi bünhődés daczára oly sok áldozat árán, hiába epedve, egy szebb, jobb jövő, boldogabb lét után! Szebb, jobb jövőt, boldogabb létet pedig úgy érendünk, ha a Krisztus szelleme, élő hite, reménye, szeretete, üdvvallása ujjászüli az em­beriséget vallásra és nemzetiségre . való tekin­tet nélkül, ha mindenki tehetségéhez, köréhez, álláspontjához képest önfeláldozó szeretettel pá­rosult erkölcsi vallásos, józan munkás és köz­hasznú életet él, ha meghalja a haza vészki­áltását az oltár intését, a betegek, haldoklók nyögését, enyhíti az Ínséggel küzdők nyomorát, letörli a szenvedők könnyeit, segíti az irgalom­kegyelem kenyerére szorult árvát. Szóval, ha örömet, boldogságot talál nemcsak a maga, hanem a mások szeretetében és boldogitásában is ! Hogy ez igy legyen a beállott újévben is, őszintén óhajtja s kívánja Bodnár János kekszentmártoni ev. ref. lelkész. Városi közgyűlés. Felsőbánya rendezett tanácsú város képvi­seletének 1898. deczember hó 22-én tartott rend­kívüli közgyűlésében felvett jegyzőkönyv. Jelenvoltak: Nyisztor István városi tanácsos elnöklete alatt: Prohászka Antal r. kapitány, Miskolczy Márton t. ügyész, Spácay Gyula jegyző, Háder Ferencz pénztárnok, Bernovits Emil ellenőr, Kováts Pál erdötiszt. Kerekes Sándor, Nagy Lajos, id. Hajdú Sándor, Dobay János, Delhányi Zsigmond, Mi­kola A. Gyula, Adámcsik Péter, Lévay Károly, Pap István, Műnnich Sándor, Szigyártó József, Szüszner Ferencz, Dr. Szokol Pál, Veress József, Kondor Sándor, Dimand Károly, Gáspárik Ig- nácz, Hanzulovivits Kristóf. 1. Elnök miután előadta, hogy a polgár- mester a jelen közgyűlésen, a mennyiben a bea­dott indítvány által érdekelve van, nem elnököl­het — üdvözölve a megjelenteket, a gyűlést megnyitja, jelen gyűlés jegyzőkönyvének hitele­sítésére Kerekes Sándor, Lévay Károly, Gáspá­rik Ignácz képviselőket kéri fel, s a hitelesítés idejét f. hó 24-ének d. e. 11 órájára tűzi ki. 2. A tanács beterjeszti a vármegyei köz- igazgatási bizottságnak 2420/898. K. B. számú határozatát, melyszerint Felsőbánya városnak a róm. kath. tanítók korpótléka fedezésére állami segélyt kérő folyamadványa tekintetbe nem vé­kaságokra ugyan ki hitelez; az ó-évbe nem hiteleztek s az újba se fognak. De minek is, hisz minden bizonytalan: az anyag is, ha meg­szűnt benne az erő, megszüli létezni ; és ember, szív, lélek, szeretet, mind megszűnik, mind el­múlik a földi halálba. Volt és nincs többé. Boldog, ki az élvekből, a rózsákból minél többet szedett, Ki tudja ; a jövőben lesz-e még alkalom pénzt imádni, kéjeket hajhászni. Rajta tehát, mig van idő, migvan alkalom. Ki tudja, hány újév virad még ? A falu tornyából a kis harang igy szól : »Gingalang, gingalang, az évnek vége van. Az Urat dicsérni, áldását lekérni emberek jöj­jetek!» És bent a szent házba az orgona mélabus kísérete mellett szépen zeng az ének : ,.Keskeny életünk határa, Tűnnek annak napjai; Mint az árnyék, füst és pára, Mint mezők virágai.“ Majd egy ősz lelkiatya szól lelki fiaihoz arról, ki örök és végtelen; ki igaz biró, de kegyes atya is ; ki a földnek esőt és harmatot, napfényt és áldást, az emberi szívnek pedig örömet és bánatot, könyet és vigasztalást adott. Minden szem megindul, minden szív el­lágyul. tetett, s a város az első ötödéves korpótlék megfelelő hányada kiutalására utasítva van. Tudomásul vétetik. 3. A nagykárolyi m. k. pénzügyigazgatóság­nak 58.844/898. sz. értesítése, hogy a Felsőbánya város területén a husfogyasztási adó bor- és italadó beszedésére vonatkozólag megkötött szer­ződés jóváhagyatott. Tudomásul vétetett s a megváltási jegyző­könyv további megőrzés végett a pénztári hiva­talnak kiadatik. 4. Olvastatott Stein Leib felsőbányái lakos kérelme, melyben a serházi bérlet alól magát fel­menteni kéri, s a bizottság javaslata. A bizottsági javaslattal megegyezöleg a képviseleti közgyűlés Stein Leib felsőbányái la­kost a serház bérlete alól, a kérelemben felho­zott indokok alapján 1898. évi decz. 31-ével fel­menteni határozza azzal, hogy nevezett köteles a kizbányai italmérési engedélyéről ezt megelő­zőleg Felsőbánya, város javára lemondani, s ebbeli nyilatkozatát a polgármesternek bemutatni, egyidejűleg pedig a serháznak bérbeadására az árverést mielőbb kitűzni, s annak megtartásával a gazdasági és pénzügyi bizottságot megbízni határozza, 5. Olvastatott Májercsik József kérelme, melyben a város tulajdonát képező Petőfi ligetet tekintettel az általa teljesítendő átalakításokra a 70/898, sz. közgyűlési határozattól eltéröleg 5 évre kiadni kéri, s az erre vonatkozó bizottsági határozat. A' bizottsági javaslattal megegyezöleg a képviselő-testület a kérelemben felhozottak alap­ján 70/898. sz. határozat módosításával a Petőfi ligetet 1899. január 1 -töl kezdödöleg 5 (öt) évre Májercsik József felsőbányái lakosnak kiadni ha­tározza évi 105 frt bér és egyéb az árverési feltételekben irt mellékjárulékok mellett, s egy­idejűleg a félévi bérösszeggel felérő biztosítékot — mivel az ennek megfelelő összegnél többet átalakításokra előlegez — bérlőtől nem követeli, felhívja továbbá tisztiügyészt, hogy nevezettel a szerződést ez értelemben kösse meg és jóváha­gyás végett mielőbb terjessze be. 6. Olvastatott Kovács Pál kérelme, mely­ben az Ábrahám Maria-féle lakházat részére öt évre kiadni kéri. Mennyiben nevezett kérelmező a szóban levő birtok évi bérösszegéül az eddigi bérekhez viszonyítva oly magas összeget Ígért, melynek több évre biztositááa a városra előnyös, de másfelől a bérlő személyében is a bérletre a kellő biztosíték meg van, a képviselő testület a kérelemnek helyt ad, s az Abrahám-féle lakházat 5 (öt) évre évi 125 frt bér mellett Kovács Pál felsőbányái lakosn ik kiadni határozza. 7. A tanács özv. Hitter Ferenczné szül. Lipták Anna bába oklevelét meghirdetés végett átteszi. Meghirdettetett s a hirdetési záradék az ok­Midőn a hálaadó ének utolsó akkordja is j elhangzott: Irgalmad rajtunk maradjon. Reménységünk Benned vagyon. Benned bízunk örökké, Mindörökön örökké.“ a gyertyák elalusznak, a templom bezáródik; de a szivek megnyílnak, s bennök a szent hit fénye uj lángra ’ lobban. — A jámbor hívők haza térnek s miután lelkiismeretűkkel az év végén még egyszer számot vetettek, nyugodtan hajtják álomra fejőket. S a menyei Atya csil­lagos trónjáról gyönyörködve nézi az ő bol­dog népét. És a jámbor lelkek az újév reggelén uj hittel, uj bizodalommal ébrednek, kik az ó-évet Istennel végezték, az utat is ő vele kezdik. Is­mét összegyűlnek az Ur szent házába s ismét szól az ének. Népek nagy Istene áldd meg ezt a földet! Szivünket, mezőnket áldásoddal töltsd meg! Mentsd meg pártviszálytól magyarok hazáját. Áldd meg békességgel öreg jó királyát. Munkánkat végezni, terhűnket viselni Oh adj erőt nekünk Bubán és örömben ez újéven át is Uram maradj velünk ! levélre vezettetni s nevezettnek kiadatni határoz­tatok, valamint a városi főorvos ezen meghirde­tésről értesittetik. 8. Az országos középiskolai tanáregyesület, 40—898, sz. átirata felolvastatott, melyben kö­szönetét fejezi ki azon meleg vendégszeretetért melyben a folyó évi kirándulás alkalmával tag­jait a város közönsége részesítette. Tudomásul vétetett. 9, Olvastatott Dr. Szokol Pál s társai vá­rosi képviselők indítványa, melyben javasolják, hogy azok részére, kik a bányakárpótléki ügy kedvező elintézésénél közreműködtek a képvi­selőtestület részéről elismerés és köszönet fe­jeztessék ki, s azok pedig, kik nagyobb buzgal­mat és tevékenységet fejtettek, érdemükhöz ké­pest jutalmaztassanak, valamint az erre vonatkozó tanácsi, gazdasági és pénzügyi bizottság véle­ménye. A felolvasott indítvány felett a tárgyalás megnyittatván, Szüszner Ferencz képviselő az in­dítvány tárgyalását mindaddig időelöttinelc tartja, mig az erre vonatkozó szerződés miniszteri jóvá­hagyást nem nyer, és legalább az első részlet ki nem utalványoztatik s annak napirendről levételét kéri; , Miskolczy Máton tisztiügyész bár egyet­ért azokkal, kik a munkát s buzgalmat jutal­mazni kívánják, azonban az indítvány 2. és 3. pontját, mint a melylyel a város pénztárára újabb teher hárul, nem fogadhatja el, mivel a pénztár jelenleg is oly helyzetben van, hogy a tulkiadás elenyésztetése végett más alapok készletét kell hogy igénytíe vegye. Az indítvány elfogadása mellett szólaltak még fel Dr. Szokol Pál, Ko­vács Pál. Ezután a tárgyhoz többen szólani nem jelenkeztek, s a vélemények eltérők lévén, elnök az indítványt pontonként szavazásra bocsátja. Az indítvány első részét a képviselőtestület egyhangúlag elfogadva határozatilag kimondja, hogy Gábor József ny. vinczellérképezdei igaz­gató felsőbányái lakos, városi képviselőt, e város szülöttét, a bányakárpótlási ügyben kifejtett ön­zetlen buzgalmáért s tevékenységéért s egyálta­lában a város ügyei iránt tanúsított meleg ér­deklődéséért elismerése jeléül a város díszpol­gárává megválasztja s arczképét megfesteti' és polgári erények példényképeiil a városi közgyű­lési teremben kifüggeszti. Az indítvány 2-ik részét 1 szavazat ellené­ben 24 szavazattal elfogadja s igy a közgyűlés szavazattöbbséggel határozatilag kimondja, hogy Farkas Jenő polgármesternek a bányakárpótlási ügyben tanúsított lelkes és hivatali kötelezettsé­gein messze túlmenő fáradozásai elismeréséül s jutalmául az állami szolgálatban eltöltött 11 (ti­zenegy) évet úgy tekinti, mintha a város szol­gálatában töltötte volna el s majdan bekövetkez­hető nyugdíjaztatása alkalmával azt nyugdíjigé­nyében beszámítja, s ezen körülményt a törzs­könyvbe is feljegyeztetni határozza. Az indítvány 3. részét a tanácsi javaslat alapján 1 szavazat ellenében 24 szótöbbséggel el­fogadja a képviselőtestület s határozatilag ki­mondja, hogy Műn ni eh Sándor jelenlegi város gazdának ezen ügyben kifejtett fáradozásai jutal­mául a városi szervezési szabályzat bekövetkező módosításáig 100 azaz egyszáz frt évi személyi pótlékot megszavaz 1898-tól kezdödöleg kiutal, a városi szervezési szabályzat módosítása, illetve revidealása alkalmával pedig a városgazdái ál­lást törli s helyébe gazdasági tanácsosi állást szervez azon meggyőződésben, hogy ezen uj ál­lásra * nevezettet a képviselőtestület megválasz­tani s ily módon is jutalmazni és bizalmával meg tisztelni fogja, S egyideíileg Gábor József ny. vinczellér­képezdei igazgató. Farkas Jenő polgármester és Míinnich Sándor v. gazda önzetlen fáradozásáért és működéséért a képviselőtestület mindhármuk részére elismerésének és köszönetének jegyző­könyvileg is kifejezést ád. Végre az indítvány 4-ik részét a tanácsi javaslattal megegyezöleg egyhangúlag elfogadja a képviselőtestület s határozatilag kimondja, hogy mindazok részére, kik ügyünk igazságát be­látva a bányakárpótlási ügy kedvező elintézését befolyásukkal és faradozásaikkal előmozdítani s igy városunk jövőjét biztosítani kegyesek voltak nevezetesen nagyméltóságu Wekerle Sándor v. b. t. t. urnák a közigazgatósági bíróság elnö­kének, nagyméltóságu Láng Lajos v. b. t. t. or- szággyiilési képviselő urnák, nagyméltóságu Lu­kács László m kir. pénzügyminiszter urnák, nagyméltóságu gróf Teleky Géza v. b. t. t. országgyűlési képviselő urnák, méltóságos Gren­zenstein Béla pénzügyminiszteri államtitkár urnák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom