Felsőbányai Hírlap, 1897 (2. évfolyam, 3-22. szám)

1897-01-31 / 3. szám

FELSŐBÁNYÁI HÍRLAP. bebizonyítani, hogy rendszeres ügyvitellel képe­sek leszünk ugyancsak szövetkezeti alapon el­sőbben a házi-ipari és gazdasági élet terén házi­ipari és gazdasági tevékenységet fejteni ki; ké­sőbb vállalkozhatunk már nagyobb ipari tevé­kenység kifejtésére is. Pl. tegyük fel, hogy a dohány-gyárhoz kötött reményeink nem telje­sülnek, úgy elkerülhetlen feladat marad a nép- élet-kereset forrásainak — s ezzel forgalmunk emelése érdekében is — megalakult hitelszö­vetkezet megerősödése után, tagjait más szö­vetkezetek alakítására szólítani fel;«csak egy példával élve : ma népszerű kezd lenni a csipke­verés meghonosítása. E feladat is határozottan csak a szövetkezeti eszme alapján létesülhet, még pedig úgy, ha szövetkezetre hivatnak fel maguk a csipkeverő családok bizonyos szövet­kezeti kötelezettségekkel részvények kibocsá­tása alapján, mely részvény-összeg szintén pl. öt év alatt lenne heti részletekben befizetendő a készített csipke árából; a szövetkezet részére a hitelszövetkezet közvetítené a megfelelő tő­két addig is, mig a tagok részvényeiket befi­zetnék s igy olyan helyzetbe hozná azt, hogy önmagán azonnal segíthetne, a mennyiben a pénz kezelése a hitelszövetkezet tisztviselői által lennének eszközölhetők, a készített csipke pe­dig megállapított áron azonnal beváltható lenne s ügynöki megbízatások által piaczot igyekez­nék szerezni a csipkék részére. A gazdasági élet teljes tevékenységét is csak ezen szövetkezeti alapon lehet kifejteni, ha a jövedelmezőbb gazdasági ipar több ágát j akarjuk kihasználni. Épen igy lenne megoldható a nyaraló-tervezet keresztülvitele is. Minden téren csak egyedül a szövetkezeti eszme meg­honosítása segíthet. De ha a háziipari és gaz­dasági tevékenységét sikerülni fog létesíteni, mint alapvető szervezetet, úgy nyugodtak lehetünk, hogy önmagától fog következni a nagyobb ipari vállalatok terén való tevékenység is. Ne várjuk tehát a sült galambot szájunkba hullani. Ellehetünk készülve, hogy bár a magas Ministerium figyelme néha-néha felénk is for­dul s kell is, hogy forduljon. Szemben a pusz­tuló bányászati hanyatlás miatt, részben pedig a magyar államiság egyik pusztuló oázának megmentése végett; legyünk azonban elké­szülve, hogy az állam részéről csak akkor nyuj­tatik a kívánt segély gyorsan és készséggel, ha itt helyben, városunk fiai élettevékenységre ébredtek s biztos lehet az állam, hogy segélyt I nem csak a jelen fiainak, hanem a továbbra is fennmaradó oáznak - Felsőbánya jövendőbeli fejlődésének hozta áldozatul. Felsőbánya, 1897. jan. 28. Augur. A felsőbányái m. kir. bányamű ismertetése. A nagybányai m. kir. bányaigazgatósági kerület monográfiája« czimii munkából. Ezen határok művelői tehát csak bérlői vol­tak a kincstárnak, a főéren dolgozók a terme­lés értékének egy tizedét, a mellékereken dol­gozók pedig a termények száraz súlyából 15, nedves súlyából pedig 17-edet fizettek, mely 1 lunyadi János kormányzó adománylevele foly­tán a róm. kath. templom pénztárába folyt. Az ilyképp folytatott magánbányászatra vonatkozólag még megemlíthetők a követke­zők: 1823-ban az igy átengedett határokra vi­lágosan kijelentetett — támaszkodva a már hosszú időn át folytatott gyakorlatra, — hogy az átengedett bányarészletek a kincstár tetszé­sétől függően bármikor visszavonhatok. Ily viszonyokat talált az 1854. évi általá­nos bányatörvény, melynek életbe lépésével a nagybányai bánya-, erdő- és jószágigazgatóság, a fennálló rendeletekre való hivatkozással az ezen bányahatárok feletti intézkedést t. i. a ha­tárok további átengedését és tetszés szerinti visszavonását magának tartotta fenn és az ezen határok feletti intézkedések jogát nem engedte át az éppen életbe lépett bányahatóságnak. A bánya-, erdő- és jószágigazgatóság ezen j intézkedését 1855. és 1856. évtől keltezett le­iratok is helybenhagyták s igy ezen kisebb vállalatok, úgy mint eddig, toyábbra is a kincs­tári bányák igazgatóságától tétettek függővé. Az ily határokban bányászkodást folytatók azon­ban ezen intézkedésekkel megelégedve nem lévén, a viszonyok rendezését kérelmezték. En­nek folytán a bécsi cs. kir. pénzügyminisz­térium Dobranszky Adolf cs. kir. helytartósági tanácsos elnöklete alatt bizottságilag tárgyal­tatta a kérdést, főleg azon viszonyok pontos kipuhatolására, mily viszonyban állottak ezek a bányamüvelők a kincstárhoz. A bizottság munkálkodásának eredményét egy részletes je­lentésben elő is terjesztete a bécsi minisztérium­nak, intézkedés azonban nem tétetett. 1867-ben az ország kormányzását átvett Skytha ! Te is midőn mint kérő jelentkeztél azt mondád : Nem Ígérek földi kincseket, mert mind­azt, mivel az anyagiakból bírok gyermekimnek adom sértetlenül, de szivem, lelkem kincseit ho­zom nászajándékul s van nekem egy jóbarátom s e barátság kezesség értem s azért kit elnyerni óhajtok, hogy e házasság Istennek tetsző s ne­künk boldogságot adó leend l ... S ime te meg­nyerted a megkért leányt, a barátságra hivat­kozás itt nem volt kevesebb értékű a földi kin­cseknél miként ama király előtt ! Huszonhárom éves ismeretség, nyolcz év ótai szorosabb baráti kötelék fűzi egybe lelkün­ket . . . E kebelbarátság adja ajkaimra a szót e perczben, midőn Istennek áldó kegyelmét kérem házassági szövetségetekre. Ott voltam, midőn omló könnyeiddel öntö­ződ a koporsót, melyben lelked fele, emlékezeté­ben is áldott boldogult nőd pihent; ott állottam a megásott sir szélén, midőn átadtuk a pornak azt, a mi porból vétetett, . ., Éreztem bánatodat, bánatkönnyünk egybeolvadt, sírtam a siróval, de mint lelkész a koporsónál megállva Istenhez emelni törekedtem a gyászbaborult lelkeket, tudván, érezvén, hogy egyedül a menyei Atya az, ki a bánat sötét éjjelére vigasztalódás, enyhület haj­nalát deritni képes. ... A reménység meg nem szégyenült ! . . . Midőn már-már azt gondolád, hogy »lement a nap, de csillagok nem jöttének.» midőn méltán kesergő lelkeden egész nehéz bá­nat borúja ült : te »ki sötétségben ültél vala lá- tál világosságot,« beborult életegeden megjelent egy fénylő-csillag, reménynapod újra éledt, bá­natos szivedben szerelem lángja gyűlt! .. . Ismét itt vagyok. . . . Baráti szivem öröme könyet csal szemeimbe s mint lelkész ismét Istenhez emelem a lelkeket, tőle esdve számotokra ál­landó boldogságot. Kedves menyasszony ! Ismertelek mint gyer­meket, ki akkor még csak reménybimbó valál az élet fáján; láttalak mint viruló hajadont, s most itt állsz, mint boldog menyasszony s »örömöm va­gyon énnekem te benned.« .. . Mintha bepillant hatnék lelked világába — úgy érzem, — mert biztosnak vélem, hogy mióta megismerted a szi­ved őszinte melegével szeretett ezen férfiút, ki Is­ten jóvoltából ezótától fogva férjed leend, gyak­ran megzendiilt lelkedben aköltő szava: »Minden álmom egy tündérkirályság. Koronája te vagy an­gyalom !« Vallásos szülök neveltek s tőlük megtanul­hattad, hogy »azoknak, kik Istenben bíznak min­denek egyiránt javokra vannak.« Nem tartom azért szíikségesnak hosszasan fejtegetni előtted, hogy mely utón haladj a családi élet mezején, hogy a lelked egén feltűnt boldogság napja ál­landóan hintse reád fénylő sugarait. Nemes szi­ved sugallata — meggyőződésein szerint — min­denkor megjelölendi előtted a helyes irányt. Csak azt mondom azért: légy férjednek hű neje s ápold szivedben állandóan a szeretet virágait, örömöt, bánatot egyiránt oszszatok meg egymás­sal, mint igaz hitvesekhez ifik. Légy mindég a szó magasztos értelmében nemes nő, valódi de­rék papné! ... Most pedig menjetek megharczolni az élet harczát, úgy és akként, hogy egykoron »elvehes- sétek az idvesség hervadhatatlan koronáját« ! Is­tennek áldása kisérjen utatokon, boldogság virá­gai fakadjanak nyomotokon »szerencse fel!« Öröm, megelégedés legyen osztályrészetek. Isten áldjon! Isten védjen! . . . . Imádkozzunk, eképen : Hozzád örök Isten ! hozzád száll fel imánk; Tőled ádásoknak örök kútfeje, tőled kérünk, es­magyar minisztériumra maradt a kérdés meg­oldása. A magyar kormány 1872-ben küldött ki egy bizottságot ezen függőben levő kérdés megoldása tárgyában. A tárgyalások eredménye folytán ezen kisebb bányahatárok, melyek eddig bérelt részeknek tekintettek, a kincstár által az illetők tulajdonába bocsáttattak át; a templom pénztárnak fizetett urbura 1872. év decz. hó 31-ével beszüntettetett; az eddig fennálló lebegő vonal bizonyos bányarészekre 10, illetve 28 bécsi öllel íejebb szállíttatott, a bányarészek il­letőleg most már magántulajdont képező bányák körül a hatósági eljárás a nagybányai m. kir. bányakapitányságra bízatott. Ily módon ren- deztetvén a viszonyok, a magán bányászát vi­rágzó egészen a legújabb időkig. A felsőbányái bányászat a kincstár keze­lésében a nagyobb mértékű felírások keresztül­vitele, a bánya berendezéseinek tökéletesbitése, vizhuzó gépek beépítése, altárók létesítése foly­tán jövedelmezővé vált és egész napjainkig egyike a legjobban jövedelmező fémbányák­nak, habár az ezüst értékcsökkenése érzéke­nyen sújtja ezt a bányászatot is. Egyes évek­ben, midőn nagyobb építkezések, beruházások tétettek, a bányamű veszteséggel zárta ugyan üzletét, más évek jövedelme azonban kárpótolta ezt a veszteséget. A felsőbányái vidéket környező hegysé­gek főtömegét trachit alkotja, az elmállás min­den alakzatát és annak tufáit is előtüntetvén. A trachit és trachit módosulatok között egy többé kevésbé kemény homokkő — kárpáti homokkő, — másrészről pedig ugyancsak he­lyenként nagy keménységű zöldkő módosulatai a dacitnak és hipertszén andezitnek alkotnak egyes csak kisebb terjedelemmel bíró hegy­domborulatokat. A völgy fenekét még eddig ismeretlen vastagságban sötétbarna szinü csillá- mos pala képezi, melyben néha kövületek és kagylók is lépnek fel. [Folyt, köv.] HÍREK. Farkas Jenő polgármester folyó hó 20-án Budapesten jártja dohánygyár ide telepítésének kérése ügyében. Hogy az illetékes tényezők nem minden biztatás nélkül bocsátották el polgármes­terünket, igazolja azon körülmény, hogy statisz­tikai kimutatást kívántak beterjeszteni az 187G— 1888. években született leánygyermekek számáról és jelentést arról, vájjon az ideiglenes gyártás czéljainak megfelelő munka- és irodai helyisé­gekkel rendelkezik-e a város addig is, mig a szi­vargyár felépül. Az ez ügyben tartott szakbizott­sági értekezlet eredményéről más helyen emlé­kezünk meg. dünk áldást e hásaspár egész életére, hogy T e- benned örüljenek s örvendezzenek ők minden­koron. Ültesd kérünk Atyánk ! életök egére a bol­dogság derült napját, hogy annak sugarai hint­senek fényt állandóan életutjukra; atyai szerete- tednek gazdaságában részeltesd őket bő mérték­ben. hogy miként égen a nap, hold s csillagok ezrei fényt árasztanak a teremtmények millióira, úgy az ö nemes és neked tetsző eletök szövői­nek legyen a népek ezrei előtt, kiknek szemei öreájok tekintenek; legyenek ők mindvégiglen hitben erősek, szeretetben gazdagok, élő remény­ségben csüggedetlenek, hogy lelki világosságuk »fényjék mindeneknek, kik a házban vannak,« kik Istennek fiaivá s leányaivá lenni óhajtanak. Nevelj számukra az élet kertében örömvirá­gokat, vezesd őket boldogság, megelégedés utain; jóvoltad napjaikhoz napokat toldjon. Nagy neve­det dicsőítve, áldva szüntelen áldásaidnak har­mata hulljon reájok mint választottidra., . Ha pedig talán többször-kevesebbszer bá­nat felhője árnyalná be — végzésed szerint — boldogságuknak derült napját; ha szemükben köny, szivükben fájdalomérzete találna helyet: dicsőitsd meg akkor is oh. Atyánk ! mindenható erődet az ö erőtlenségökben, őrizd, segítsd szük­ségükben s az idejekorán való szabadulás révpart­jára vézéreld el a keserűségek hullámárjából, hogy a szabaditásérti hála öröméneke zendüljön meg ajkainkon. Légy életök hü őriző pásztora, oh mert akkor semmiben meg nem fogyatkoznak soha! Áldd meg, segéld őket Szent ur Isten ! Esdve kérünk, esedezünk buzgó szívvel. Amen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom