Felsőbányai Hírlap, 1896 (1. évfolyam, 11-20. szám)

1896-12-20 / 20. szám

FELSŐBÁNYÁI HÍRLAP. teni határozza. 2. Tudomásul veszi polgármester­nek a közgyűlésen előterjesztett beszámoló je­lentését a legközelebbi közgyűlésből nyert kikül­detéséről, illetve a városnak a minisztériumoknál levő fontosabb ügyei előmozdítása czé'jából tett eljárásáról. Hitelesités 1896. deczember 7-én d. u. 3 óra. Hitelesítők: Szüts Illés, Delhányi Zsig- mond, Almásy János. Kitüntetett kiállítók. Az ezredéves ki­állításon következők lettek kitüntetve. Elismerő oklevélben-. Nagybányai m. kir. főereőhivatal, ver­senyen kívül erdészete- és vadászatáért, ugyan­csak Nagybányáról, Kovács József gépiparért, Kovács István jó munkájáért. Milleniumi nagy- éremmel; a nagybányai nöegylet házi iparosztá­lya jó ízlés, verseny- és kivitelképesség sásfonó munkáért, Vásárhelyi Gyula jó gyümölcstermelé­sért, eltartásáért és helyes elnevezésért, Kiállí­tási érdemmel: a nagybányai gazdasági egyesület és Szász József szép gyümölcsért. Télapó. Úgy látszik, hogy hiába állunk a karácsony küszöbén, csak nem akar kemény le­gény lenni. Megbánta, hogy a hónap elején oly derekasan viselte magát. Bezzeg akkor olyan csikorgó fagyok is voltak, hogy némely utazónak még a fülkagylói is megfagytak; a fagyon pedig láb magas hó kitűnő szánut, az Ambrus-taván pompás jég volt örömére a szánkózás kedvelők­nek illetve a korcsolya-egyletnek, még nem csak egyszerre — elérzékenyedve, beadta az öreg a derekát, meglágyult. A múlt héten valóságos po­csolya tengerben eveztünk a sárczipökkel, mert hóié folyt végig az utczákon akár csak tavasz- szal, a hó olvadáskor. Most már se hó, se hóié, se eső, csak az elpusztult hó nyomán visszama­radt sár és zimankós sürii köd, melyeket látva, sehogy se tudjuk elhinni, hogy karácsony előtt állunk. De talán addig még csak megfordul az idő? S jobb lesz úgy a szánkázóknak mint a kor­csolyázóknak is — majd ha fagy. Virilisek összeírása 1897. évre. Stein Leib 440 frt 10 kr, Süssner Ferencz 389 frt 32 kr, Erdészeti kincstár 340 frt 11 kr, Csausz Ist­ván 293 frt 06 kr. Dr. Wagner Sándor 272 frt trt 98 kr. Dr. Szokol Pál 172 frt 40 kr. Szüts Illés 163 frt 72 kr, Gábor József 124 frt 32 kr, Bányakincstár 111 frt 9 kr. Pemp Antal 105 frt —40 Kr, Bernovits Emil 100 frt 68 kr, Kremnitzky Albert 93 frt 99 kr. Joós Lajos 93 frt 40 kr. Ev. ref. egyház 89 frt 17 kr, Dr. Sandeán Gergely 85 frt 70 kr, Roth Salamon 81 frt 1 kr, Dimand Károly 80 frt 49 kr, Nyisztor István 79 frt 63 kr, Miskolczy Márton 74 frt 27 kr, Kerekes Sándor 69 frt 35 kr, Gáspárik Ignácz 61 frt 97 Herr József 61 frt 20 kr. Ferencz Mihály 59 frt 33 kr. Lévai Mihály 59 frt 28 kr. Husovszky Gyula 58 frt 50 kr, Róth Lázár 58 frt 22, Lö- küs Jánosné 53 frt 57 kr, Tomasovszky Imre 53 frt 54 kr, Csausz Tivadar 52 frt 42 kr. Felsőbá­nyái részvény takarékpénztár 50 frt 78 kr, Han- zulovics Kristóf 49 frt 28 kr, Salamon Májét 51 frt 98 kr, Remetyán Ignácz 51 frt 35 kr, Pus­magamnak, — de ki kell mondanom, — hiszem azt is, hogy én meg fogom magamat teveled úgy szerettetni, a mint még nem szerettél soha. Már kicsiny gyermek koromtól fogva arra taní­tottak — hogy az emberben — nem a külsőt, a testi kellemet, — szépséget kell becsülni, — ha­nem a lelket, annak nemességét jóságát. Ebben az irányban igyekeztem fejlesztem magamat ed­dig, ebben az irányban fogok haladni ezentúl. Én ösmerlek téged édes Gáborom. Te jó lélek vagy, — s méltó egy női szív igaz szerelmére! . . . Gábor oda hajolt a kedves kis barna fele­ségéhez s körülfonva karjával derekát, megcsó­kolta azt szenvedélylyel. Mikor Ilonka Gábor ölelő karjai közül ki­bontakozott egy tompa koppanás vonta magára figyelmét. Lehajolván, látta, hogy a kis kopott könyv esett ki zsebéből. Ez a kis ördög, ez a te rosszul létednek okozója! Égessük meg Gáborom! — A mint akarod édesem! Ilonka hirtelen felkelt a kanapéról, s a kis könyvecskét bedobta a lobogó tűzzel égő kály­hába s visszaszaladt ismét az macskájához -— s a mint a kis könyv meggyuladt, — a kályha aj­tajának két nyílásán kicsapott két kis láng-nyel- vecske, mintha azt mondta volna Ilonkának: ha ilyen hütelen voltál sok jóakaród emlékéhez, — nem fogsz te hü lenni Gáborodhoz sem! Vége. kás Antalné 44 frt 17 kr, Konczvald András 44 frt 11 kr, Hámori Nándor 42 frt 95 kr, Krem­nitzky F. Jakab 41 frt 74 kr, id. Lévai Sándor 41 frt 56 kr és végre Mikola Antal Gyula 41 frt 50 kr egyenes állami adóval. Figyelmeztetések. Az év vége és a' adó főkönyv évi zárlata közelegvén, felhivatnak mind­azon adófizetők, a kik adótartozásokkal hátra­lékban vannak, hogy ezeket saját jól felfogott ér­dekükben minélelőbb fizessék be, nehogy a tör­vényadta kényszer eszközök vétessenek alkalma­zásba. — Továbbá felhivatnak az adófizetők még az iránt is, hogy az 1897. évre szóló, az ált. jöv. adókivetésnél tekintetbe veendő, az ingatla­nokat terhelő adósságok bevallási ivét mielőbb, de legkésőbb 1897. évi január hó 12-ik napjáig kérjék ki, töltsék be, illetőleg szolgáltassák át a városi adóhivatalnak, annál is inkább, mert ezen határidőn túl beérkezett vallomási ivek többé fi- gyelembn nem vehetők. Nagybányai hírek. A jótékonyczélu nöegylet e hó 27-én a városi nagyvendéglö dísztermében színi elő­adással előképekkel, a dalegyesület közreműkö­désével, nagyszabású estélyt rendez. Tekintve a városszerte megindult mozgalmat és készülődést, — egy igen szép, élvezetes estélynek nézünk elébe s csak is azok fognak veszíteni, a kik részt nem vesznek. Köszönetnyilvánítás, A nagybányai ipa­ros ijuság önképző-egyesülete hálás köszönetét fejezi ki Szabó Antal nagybányai szobafestő és mázolónak, ki ugyanis a nevezett egyesületnek két asztalt és egy asztal-kuglit szíveskedett díj­talanul befesteni. Az önkéntes tűzoltó egyesület e hó 13-án tartott rendkívüli közgyűlésében feloszlá­sát, — a működő tagok indolentiája folytán — kimondotta, minek kövezkeztében a városi tanácsa tűzoltó ügyek iránt melegen érdeklődő szakférfiakból álló bizottságot nevezett ki, kik is hivatva lesz­nek a tűzoltó ügynek ideiglenes vezetésére s az egyesületnek a tüzrendőri szabályrendelet alapján leendő szervezésére. PÓ tvás ár- A tolyó hó 14-én megtartott külbaromvásár igen rosszul sikerült. B ár vevő volt elég, de a felhajtás gyenge s a minőség még gyengébb volt, a felhajtott disznóálomány mind elkelt roppant magas árban, forgatmány 382 adatott ki. A kereskedő ifjak köre I897. évi jan. hó 9-én Harácsek Vilmosné úrnő őnagysága véd­nöksége alatt tánczestélyt rendez. Az ifjú egye­sület első fellépte méltán megérdemli, hogy fá­radozásaikat a kellő siker koronázza, A dalegyesület. Az újonnan szervezett dalegyesület e hó 10-én mutatta be igen előkelő társaság előtt a polgári olvasókörben tartott dalestélyen eddigi tanulmányának eredményét a program öt számot jelzett, de a meglepő siker által lelkesített közönség tapsaira a dalkör több darabbal megtoldta azt, s fellépésöket a legszebb eredmény elismerése jutalmazta, — a szép siker Pethe Endre karmester ur kizárólagos érdeme; előadás után a kereskedő ifjak köre a jelenlegi fiatal hölgyeket t.ínc/.ra vitte s a vigságnak a reggeli órák vetettek veget. IB-u.cLa.pesti levél. A kiállítás lezajlása után a közélet ismét vissza­tért régi medrébe; az érdeklődés megint a köz­szükséglet, az általánosan hasznosak megtudása felé irányul. A hosszú téli esték a küszöbön le­vő karácsonyi ünnepek kellemessé tevésére tö- rekesznek mindenütt. Ez alkalomnak egy jól is­mert és már régen közhasználatban levő házi czikk- nek nagyobb föllendüléséről értesíthettük t. ol­vasóinkat. A Szalády-féle »Hungária kávé«, mely köztudomásúlag a legegészségesebb tápszer s az ázsiai kávénál felényivel olcsóbb, de azt teljesen pótolja, s nem csak hogy nem hevít, izgat, hanem igen jó hatással van az egészségre, mert a gyo­morból és belekből a nyákot és minden az emész­tést akadályozó részeket eltávolítja, a vért tisz­títja, táplál és erősít, s egyáltalán kellemes és ol­csó tápszer. Ennek a kitűnő élelmi szernek a gyár­tását most, a feltaláló Szalády Antalnak nyuga­lomba vonulásával fia Szaládi Árpád vette át, ki eddig már külömben is 16 év óta,vezette a «Hun­gária kávé« gyártását. Szaládi Árpád, ki a pót­kávé gyártás terén Európai tapasztalatokat szer­zett, a gyárat most megnagyobbította, újabb munkagépekkel és segédeszközökkel szerelte fel és az összes létező pótkávék gyártását is meg­kezdette, úgy hogy a külföldi e nemű gyártmá­nyokkal teljesen hasonló minőségben, de jutá- nyosabban szállítja azokat. Hazai gyáriparunk­nak ezen újabb fellendüléséről midőn örömmel adunk hirt, egyszersmind felhívjuk t. olvasóin­kat, hogy megrendeléseikkel támogassák azt, Kívánatra kimerítő leírást díjmentesen küld Sza­ládi Árpád. Budapest, Andrássy-ut 86. sz. A karácsony közeledésével mint mindig, most is Kertész Tódor díszműáru raktára (Bu­dapest, Kristóf-tér) hívjuk fel t. olvasóink figyel­mét a karácsonyi ajándékok beszerzésére. Leg­jobb ha Kertész nagy képes árjegyzékét kérjük egy levelező lapon; megtalálunk abban mindent, mi szép, czélszerü és olcsó játék tárgy, diszmü vagy hasznos czikk. Tájékozásul közöljük az óri­ási árjegyzékből annak kivonatát, mit karácsonyi ajándékul leginkább ajánlunk: Csillogó karácsonfa disz összeállítva 5 frt. egy dobozban tartalmaz 104 darabot. Karácsonyfa állvány melyben tet­szés szerinti vastagságú fa alkalmazható 2.50. Játékszerek kis gyermekeknek, Automatikus já­tékszerek óraművel. Játékszerek leánykáknak mosható törhetlen babák 70 krtól. Zenélő szek­rények. Játékszerek fiuknak czinkatonák 50 krtól kard, puska, csákó, dob, trombita, stb. Hinta ló 4.50 krtól. Kedély derítő tréf. tárgyak könnyen előadható bűvész mesterségek egy készlet 50 kr­tól 15 frtig. Laterna magika 1.20 krtól. Richter kőépitő szekrények 40 krtól. Lomfürész készlet 2írttól. Fröbel oktatva mulattató játékszerek. Tár­sasjátékok az Ifjúság és felnőttek számára. Tom­bola játék 100 táblával 2.80 Tombola nyeremény tárgyak össze állítva 5, 10, 15, 20 írton. Petit cheveaux automatikus lóverseny játék 3.50krtól 40 frtig, Finom bőr áruk, pénz-tárczák. divatos kézi táskák, fénykép albumok és par-a-vent szi­var és czigarette tárczák. Uj Maypole soap, minden szinfokozatra fest selyem, atlasz, pamut, csipkét, tollat stb, színe nem változik kezet nem fogja 40 kr fekete 50 kr. Igen czélszerü és hasznos karácsonyi aján­dékot képeznek a Berdorfi fémáru-gyár (Krupp Arthur) Budapest, váczi-utcza 25 sz. a. raktárá­nak Alpacca-ezüst, khinai-ezüst és tea-szűrök, gyertya-és karos gyertya-tartók, gyümölsc-álvá- nyok, stb. A Berndorfi fém áru-gyár gyártmá­nyai fehér fémből dús ezüstözéssel készitvék, s a kések pengéje általában szegecseléssel erősittetik meg, mi által a nyélből való kitágulása meg van gátolva. Tiszta nickel főzőedényei úgy czélszerü- ségi, mint egészségi tekintetből is ajánlhatók, év­tizedekig használatban lehetnek, s majdnem sem­miféle kopásnak nincsenek alávetve, miután a nickel oly kemény és hajlékony, mint az aczél szinük fehér s használatban is változatlan marad. Az eddig is díszes eladási helyiség a váczi ut- czában újabban kétszeres nagyságra kibővítetett s a raktár a leggazdagabb választékban, rendkí­vül szép, hasznos és czélszerü tárgyakkal szerelte­tett fel. Képes árjegyzékét a ezég kívánatra díj­mentesen megküldi. A Berndorfi fémáru gyár 1843, évben Krupp Herman és Schoeller Sándor által alapittatott; 1890-ik év óta Krupp Arthur az egyedüli tulajdonos. A munkások száma 50 évi fennállás óta 200 személyről 3000-re emelkedett. A túlságos munkaképesség bizonysága, hogy másnemű czikkek nagymérvű gyártásán kívül évente 1 millió tuczat evőeszköz készül. A Budapestre utazó t. vidéki közönséget figyelmeztetjük, hogy a kiállítási időre gomba módra keletkezett szükség-szállodák, melyek primitív berendezésükkel a nagy szállodákkal ha­sonló árakat számítanak, ma már teljesen feles­legessé váltak. Ezért ajánlják Kommer Antal »Metropole« szállodáját a kerepesi utón, mely a közúti vaspálya mellett s a villamos vasút meg­álló helyéhez közel van. E minden kényelemmel berendezett szállodában a szobák le.gnagyobb részének ára 1 frt 60 kr naponta, melybe azon­ban be van számítva a villám világítás, kiszolgá­lás és a fűtés, a mennyiben a szálloda központi gőzfűtésre van berendezve s a szálloda minden helyiségében egyeletes meleg van. Felelős szerkesztő: Pap Márton. Kiadó : Nánásy István. 1453—1896. sz. vh. Árverési hirdetmény. Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX, t.-cz, 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagybányai kir. já-

Next

/
Oldalképek
Tartalom