Fehérgyarmat, 1914 (3. évfolyam, 1-32. szám)

1914-06-28 / 26. szám

3 oldal. FEHÉRGYARMAT 1914. junius 28 Hírek. Ráömlött a fal. Kisarból jelentik, hogy Hajdú Mihály e hónap 22-én házát bontogat­ta, s hogy hamarább elkészüljön munkájával a házat aláásta, hogy az ledőljön, a fal azonban épen ellenkező irányban dőlt mint ő gondolta s maga alá temette Hajdút is, akit holtan húz­tak ki a törmelék alól. Az óra tragédiája. Varga (Fala) József helybeli lakosnak erősen ketyegett az órája. Az óra ketyegése roppantul imponált Patai Jó­zsef, a helybeli zeneművész gárda egyik oszlo­pos tagjának s elkérte az órát Vargától s még azon melegében elzálogosította Salamon Mó­zes mészárosnál. Varga a feljelentést megtette. Újabb panaszok. A járdán keresztül veze­tő csatornafedők tudvalevőleg legnagyobbrész rossz karban vannak. Lépten nyomon lehet a panaszokat hallani, de kijavításukról szó sincs A legfurcsább a dologban, hogy a városháza körüli csatorna is oly állapotban van, hogy a véletlen okozta rálépés a nyaktörés veszedel­mét idózné elő, Ez a bizonyos csatornafedő azonban csupán csak a többi rossz felkiáltójele. Súlyos csapós érte Horváth István járási iroda s. tisztet. Juliska nevű 8 éves kis leány­kája 26-án, pénteken reggel meghalt. Valóban súlyos csapása a sorsnak, rövid egy esztendő alatt már harmadik kedves gyermeküket vesz­tik el a boldogtalan szülők, kiknek fájdalmá­ban az egész város osztozik. Halálozás. Molnár Imre, a nagyari gróf Vay-féle uradalom intézőjének édes anyja, Mol­nár Józsefné, szül. Horváth Borbála f. hó 26- án 69 éves korában meghalt. Temetése vasár­nap délután 3 órakor lesz. Az ördöngős Bugáné. Teréz Anna nagyká­rolyi mindenest elhagyta a kedvese. A szerel­mes leányzó Buga Józsefnéhez fordult, akiről azt hallotta, hogy az ördögökkel cimborái. Bu­gáné vállalkozott rá, hogy visszatéríti a csa- podár legényt. Ezen a címen mintegy 6 koro­nát csalt ki a hiszékeny cselédtől. Mikor Te­réz rájött, hogy Bugáné becsapta, feljelentést tett ellene. Szatmárvármegye közegészségügye a múlt hóban. A vármegye t. főorvosa a múlt hét folymán tartott közigazgatási bizottsági ülésen jelentette, hogy a megye területén az egészségügyi viszonyok nem voltak kielégi tők, bár a járványok lefolyása nem is volt rosszin­dulatú. A Sárköz és Sárközujlak községekben fellépett hólyagos himlő esetek szintén loka- lizáltattak, amennyiben újabb kóreset elő nem fordult, egyben tovább terjedésre vonatkozó óvintézkedések megtétettek. Ki a legény a csárdában ? Mulatozás közben igen gyakran felmerülnek kérdések, melyekre nézve a vitatkozók véleménye nem egyezik. Legutóbb Oláh, József és Jáger Já­nos nagydobosi juhászok kezdtek pálinkázás közben vitázni egymással. Oláh Józsefben mindenképpen ágaskodni kezdett a juhászvir­tus, amit az elfogyasztott alkohol még erő­sebben fokozott. A beszélgetés verekedésbe fűlt s ennek] során Oláh József nagyott ütött juhászbotjával a Jáger fejére. A szerencsétlen embert súlyos sérülésével a nagykárolyi kór­házba szállították. Oláh a véres tett után a a falu árkába lefeküdt aludni. Ott találtak rá a csendőrök. Letartóztatták és bekísérték a mátészalkai járásbírósághoz. A láposvölgyi vasút. A láposvülgyi vasút kiépítése immár teljeseit befejezett delog. Te- leszki pénzügyminiszter levélben értesítette L. Bay Lajos országgyűlési képviselőt, ki a va­sútépítésnek egyik legagilisabb mozgatója volt, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a vasútépítési és üzletberendezési tőkének részbeni beszer­zése céljából kibocsátandó elsőbbségi rész­vényeknek 85 százalékban megállapított árfo­lyama a pénzügyi viszonyokra való tekintettel leszállittassék és 80 százalékban állapíttassák meg; valamint biztosíttat a vasút részére a bányakincstár érdekeltsége cimén kilátásba vett 3000.000 korona hozzájárulást. A pénzügy- miniszter e döntésével a vasút ügye végleges megoldást nyert s annak kiépítéséhez mielőbb hozzá is fognak, Nagy tűz Mátészalkán. A Szálkái Sándor tulajdonát képező Ujfalussy tanyán csütörtö­kön éjjel úgy 12 óra tájban a gazdasági szesz­gyárban tűz támadt. A mátészalkai tűzoltóság gyorsan kivonult, de ekkor már az egész szesz­gyár lángnkban állott, mindössze a közelfekvö gazdasági épületek megmentéséről lehetett-»eó. A tűz továbbterjedését sikerült is meggátelni de a szeszgyár teljesen leégett. A tűz keletke­zésének okát eddig nem sikerült megtudni, A kár körülbelül 50-60,000 koronára tehető. Az épület biztosítva volt. Sz'atmármegyei fürdőstatisztika, Merj ilyen is van ! Ebből a statisztikából pedig kö­zöljük az alábbi érdekes kimutatásokat, melyek bizony nem a legkedvezőbben mutatják be a köztisztasági állapotokat. Szatmárvármegye te­rületén fürdője van: Színéi váraljának. Szinér- váralja lakosainak száma 5056, akik az elmúlt év statisztikája szerint igénybe vettek össze­sen 2340 fürdőt, tehát száz lakosra esik 44 fürdő. Felsőbányának ven 4442 lakosa, akik az elmúlt év statiszlikája szerint igénybe vettek összesen 1712 fürdőt, tehát évente 100 em­berre mindössze 38 fürdő jutott, Nagybányá­nak van 12877 lakosa, akik igénybevettek 11024 fürdőt s igy 100 emberre jut évenként 85 fürdő. Nagykároly városnak van 16078 la­kosa, egy kádfürdője, részletes statisztika hiányzik. Mind a négy helyen van külön rituális fürdő is. Ellenben nincs fürdője a következő 3000 ezernél több lakossal birő községnek: Aranyosmeggyes (3263), Avasfelsőlalu (3253), Csenger (3522), Erdőd (3602), Fehérgyarmat 4627), Kapnikbánya (4517), Nagyecsed (4666), Nagytomkut (3013), Szaniszló (4822). Tűraktár egy leány gyomrában. A bos­toni (Mass.) Charles Gate Hospitalban húsz jeles orvos jelenlétében meglepő operációt vég­zett Dr. Harry H. Germen. Egy Marion Gibbs nevű urileány gyomrából eltávolított ötven tüt, amelyeket Miss Gibbs három négy év óta óta nyelgettett le. Az érdekes leány elmondotta az orvosnak, hogy a tűket, amelyeknek hoszu- sága agy inch és három inch közt váltakozott, i azért nyelte le, hogy fájdalmat okozzanak neki' A rokonai azt hitték, hogy gyomorbaja s ke­zeltették is ez ellen, de «gy orvos sem fedez­te fel a gyomrában levő tükészletet, arnig Röntgen sugarakkal meg nem vizsgálták. Dr. Germain a torkától a gyomráig fölvágta a kü­lönös mániáju leány testét és a nyeldeklőben meg az emésztő szervekben itt is ott is ráa­kadt egy-egy tűre. Végre is ötvenet sikerül kiszedni. Miss Gibbs egy vagyonos család busz éves sarja, jelenleg a waverly McLean Hos- pfiaiban fekszik, ahol elmeállapotát figyelik ápolása közben. Pályázati hirdetményt küldött be hozánk a nagykállói földmivesiskola igazgatósága 3 ál- ami ösztöndíjas, 2 alapitványcs és 10 fizeté­ses helyre kisgazdák fiai részére. Az iskola célja: 2 éves tanfolyam alatt a befogadott if­jakat a mezőgazdaság minden ágában gyakor­latilag kiképezni, hogy a kilépő tanulók saját gazdaságuk okszerű kezelésére képesek, vagy nagyobb birtokban a munkák felügyélésére, vezetésére mint gazdák, munkafelügyelők stb. alkalmazhatók legyenek. Folyamodványok f. évi agusztus hó 10.-ig nyújtandók be, részletes feltételek nevezett iskola igazgatóságánál tudhatok emg. Az uj vizjog életbelépése. A vizjogrólszó ó 1885. évi XXXIII. t.-cikket az elmúlt évben módosította és kiegészítette a törvényhozás. Az erről szóló 1913 évi XVII. t.-c. végrehaj- ési rendelet utasítja a képviselő testületeket hogy mindé évben legkésőbben addig az időig, amikor a községi adót kivetik, az abban az évben végzendő munkálatok költségvetését és a szükséglet fedezésére megkivántató járuléko a vizíigyf bizottság javaslata alapján állapít­sák meg és azt az érdekeltségi tagokra a ha­tóság által megállapított arányban vessék ki. A miniszter e rendeletben kimondja azt is hogy a száz lóerőt meghaladó vízerőmű enge- delmezése iránt folyamodónak kötelezettséget kell vállalni aziránt, hogy abban az fesetben ha nyerendő engedelme bármily okból meg­szűnik, az elkészített műszaki műveletet a földművelésügyi miniszter állal egyoldalúan megállapított összegért a szóban forgó vizerő mü létesítésére a jelentkező újabb vállalkozó­nak vagy az államkincstárnak át kell engednie Két honvéd miniszteri rendelet. A hivata­los legutóbbi száma közli aahonvédelmi minisz­terkét rendeletét amelyben a hadügyminiszterrel egyetértőén a véderőtől vény 81, §-a szerinti kedvezmény jogosulatlan élvezését megakadá­lyozó intézedéseket ir elő, továbbá elrendeli hogy a tényleges szolgálatára beüizandó újon­cok és az első katonai kiképeztetésre behívan­dó póttartalékosok behivójegyeit ezentúl éven­te legkésőbb szeptember hó 1-ig fogják kézbe­sítés végett az illetékes járási tisztviselőnek megküldeni, mig az egyévi önkéntesek behivó­jegyeit évente legkésőbb julius 20-ig fogják kézbesítés végett az illetékes járási tisztvise­lőknek megküldeni. A szatmári törvényszék nyári szünete. A nyári szezon beálltával kezdetét veszi a törvényszéken a bírák szabadsága. Határidejét dr. Papolczy Gyula törvényszéki elnök a kö­vetkezőkben állapítja meg: Balogh Józseftáb- labirói cimmel s jelleggel felruházott kir. tör- vényszéki-biró részére julius 13-tól agusztus 23-ig és okt. 13—20-ig, Dr. Németh József bíró julius 6-tól agusztus 9-ig, október 12 — 18-ig. Hegedűs Gyula biró julius 14-től augusz tus24-ig. Szügs Lajvs biró julius 6-tól augusz­tus 16-ig Péchy Aurél julius 23-tól augusz­tus 23-ig Rozgonyi Viktor biró julius 6-tól augusztus 19-ig és október 12—18-ig Balázs János biró julius 27-től szeptember. 6-ig. Knoll Béla biró julius 27-től szeptember 6-ig Dr. Paál István biró julius 13-tól augusztus 13-ig és októberl2—19 Leilner Emil biró junius 30 tói julis 27-ig és október 12—18- ig. Jeney Sándor biró julius 6-tól augusztus 9-ig és október 12-18 ig. Dr Viski Sándor julius 13-tól agusztus 23-ig. Dr. Berényi An­tal biró julius 6.tói augusztus 8-ig és szeptem bér 1—5-ig. Füzessy Árpád biró agusztus l- tői 11-ig. Riedl Gyula biró julius 6-tól agusz­tus 14-ig. Székely Eduárd albiró julius 27-t61 agusztus 30-ig és szoptember 21—27-ig Dr. Félegyházy Kálmán albiró augsztus 9-től szep­tember 9-ig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom