Fehérgyarmat, 1913 (2. évfolyam, 2-51. szám)

1913-04-18 / 16. szám

FEHÉRGYARMAT 5-ik oldal. 1193/1913. tkvi szám. árverési hirdetmény kivonat­A fehérgyarmati kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság közhírre teszi, hogy a Szat- márvármegyei Takarékpénztár r.-t., Fehérgyar­mati Takarékpénztár r.-t. és Fehérgyarmati Népbank r.-t. végrehajtatóknak Székelyhídi Sán­dor Lajos és neje Karácsonyi Karolina végrehaj­tást szenvedők elleni 1040 kor., 1800 kor., 230 kor., 400 kor., 4500 kor., 1300 kor., 420 kor., 600 kor. tőke követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémeti-i kir. törvényszék a fehérgyarmati kir. járásbíróság területén levő Majtis községben fekvő a maj- tisi 13. sz. betétben A. I. 1. és 20. sor, 45. és 46/1-a hrsz. a. felvett ingatlanokra 1259 kor. 2., a majtisi 120. sz. betétben A. I. 1-16 sor. 46/2 b, 210/2, 211/1, 227/2, 228/2,229/1, 230/1, 404/2-a, 445/2, 446/1, 511/1-b. 512/1-b, 513/1-b, 514/1-b, 515/1-b, 516/1—b hrsz. a. felvett ingatlanokra 1567 K. 3.) A majtisi 122. sz. betétben A. I. 1 sor. 47/1—a hrsz. alatt felvett ingatlanból Székely- hidy Sándor Lajos és neje Karácsonyi Karoli­na végrehajtást szenvedettek B. 3. 4. al. 6/12 rész illetőségükre 24 koronában ezennel meg­állapított kikiáltási árban utóajánlat folytán az újabb árverést elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1913. évi május hó 24-ik napájn délelőtt 9 órakor Majtis köz­ség házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is, azon­ban a kikiáltási ár 2/3-án, vagyis 839 kor. 34 fillér, 1044 kor. 68 fillér és 16 koronán alul eladatni nem fognak. A kir. kincstár mint árverelő kivételével ár­verezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10%-át vagyis 125 kor. 90 fillért, 156 kor. 70 fillért és 2 korona 40 fillért kész­pénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számítót és az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazságügyiminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság­nál előleges elhelyezéséről kiállított szabálysze­rű elismervényt átszolgáltatni. A kir. kincstár mint árverelő kivételével az, aki az ingatlanokért a kikiáltási árnál nagyobb igéretett tett s többet Ígérni senki sem akar, köteles a bánatpénzt az általa Ígért magasabb vételár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni, mit ha meg nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad s az árverésben, mely nyomban folyta­tandó többé részt nem vehet. Az utóajánlat akkor is kötelező, ha az aján- attevő az árverésnél meg nem jelent. Ha az árverésen az utóajánlamál magasabb ígéret nem tétetett, az ingatlan az ajánlat te­vő által megvettnek jelentetik ki. Az újabb árverés költségeit a vevő az Ígért vételáron felül köteles fizetni. Fehérgyarmat, 1913. április 2-ik napján. Balás Zoltán s. k. kir. járásbiró. A kiadmány hieléül Mittalik: h. kir. telekkönyvvezetö. 1913. április 18. __________________ 11 92/1913. tkszám. árverési hirdetmény kivonat­A fehérgyarmati kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Qrünstein Mayer- né, Fehérgyarmati Gazdasági Bank r.-t. és Tóth Ferencz végrehajtatóknak Erdei Lajos s neje Szűcs Terézia vég ehajtást szenvedők elleni 55 korona, 137 kor. 38 fillér, 172 korona tőke követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémeti-i kir. törvényszék, a fehérgyar­mati kir. járásbíróság területén levő Fehérgyar­mat községben fekvő, a fehérgyarmati 1873 számú betétben A. I. 1—2 sor 828, 829 hrsz. a. felvett s végrehajtást szenvedettek nevén ál­ló ingatlanokra az árverést 895 korona ezen­nel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1913. évi május hó 15-ik napján d. e. 9 órakor a fehérgyarmati kir. járásbíróság mint tkvi ha­tóság hivatalos helyiségében megtartandó nyil­vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is, azonban a kikiáltási ár 2/s-adán, vagyis 596 kor. 68 filléren alul eladatni nem fognak. A kir, kincstár mint árverelő kivételével ár­verezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 20%-át vagyis 179 koronát kész­pénzben, vagy az 1881. évi LX. t-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában ki­jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX t. c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró­ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály­szerű elismervényt átszolgáltatni. A kir. kincstár, mint árverelő kivételével az, aki az ingatlanokért a kikiáltási árnál magasabb igéretett tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka sze­rint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem tesz, Ígérete fi­gyelmen kívül marad s az árverésben, melyet haladéktalanul folytatni kell részt többé nem vehet. Fehérgyarmat, 1913. évi április hó 2. napján. Balás Zoltán s. k. kir járásbiró.— A kiadmány hiteléül: Mitialik h. kir. telekkönyvvezetö. 1124/1913. tkvi szám. áwerési hirdetmény kivonat. A Szatmárvármegyei Takarékpénztár végrehaj­tatnak 1200 korona tőke, ennek 6 % kamata, 64 korona 35 fillér perbeli, 45 korona 50 fillér végrehajtás kérési, 6 kor. 20 fillér óvási, Vs % váltódij; Tiszaujlaki Népbank r.-társaságnak 235 kor. tőke, ennek 6 % kamata, 7 kor. 55 fillér óvási, 1/s % váltódij, 30 kor. perbeli 18 kor. végreh. költség; Beregalföldi Takarék­pénztárnak 1500 kor. tőke, 6 % kamata, 92 kor. költség; Fehérgyarmati Népbanknak 255 kor. tőke, 6 °/o kamat, 6 kor 20 fill óvási, 1/a °/o váltódij, 42 kor 85 filler perbeli, 35 K 85 fill, végrehajtási; Feuerstein Bernát tiszauj­laki lakosnak 150 korona töke, 6 % kamat, 24 kor. 80 fillér perbeli, 22 kor. 60 füll vég­rehajtási költségek, valamint 40 kor. 50 fillér árverési költség erejéig Smajda István és neje Mészáros Zsuzsánna végrehajtást szenvedett el­leni végrehajtási ügyében a kérelem következ­tében a végrehajtási árverés az 1881. LX. t.-c. 144. §-a alapján és a 146, §-a értelmében a szatmárnémeti-i kir. törvényszék a fehérgyar­mati kir. járásbíróság területén levő Kölese, községben fekvő kölesei 7. betét A. I. 926 927, 1375, 1376, 1556, 1609, 1912 hrsz. in­gatlanokból Smajda István 1/a részére 303 ko­rona, a kölesei 135. betét 65, 66/1 hrsz. in­gatlanra 843 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendeltetik. Az árverés megtartására határidőül 1913. évi junius hó 24. napjának d. e. 10 órája Kölese községbe tűzetik ki. Ezen árverésen a fent körülirt ingatlanok a kikiáltási áron alul is, azonban a kikiáltási ár, 2/3-án, vagyis 202, illetve 562 koronán alul el­adatni nem fognak. 2. ) A kir. kincstár mint árverelő kivételével az, aki az ingatlanokért a kikiáltási árnál ma­gasabb Ígéretet tett, köteles nyomban a bánat­pénzt az általa ígért ár 10 °/o-ára kiegészíteni, mit ha nem tenne Ígérete figyelmen kívül ma­rad s az árverésben, melyet haladéktalanul folytatni kell, többé részt nem vehet. 3. ) A kir kincstár, mint árverelő kivételével árverezni szándékozók tartoznak az ingat­lanok becsárának 10 %-át, vagyis 30 kor. 30 fillért, 84 kor. 30 fillért készpénzben vagy az 1881. LX. t. c. 42 §-ában jelzett árfolyam­mal számított és az 1881. november hó 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazságügyminisz­teri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér­tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. c. 170. §-a értelmében a bá­natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé­ről kiállított szabályszerű elismervényt átszol­gáltatni. Fehérgyarmat 1913. évi március 27. Kunczly s. k. kir. járásbiró. A kiadmány hitéléül Mitialik h. kir. telekkönyvvezető. 505/1913: tkvi szám. Árverési hirdetmény kivonat. A fehérgyarmati kir. járásbíróság mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Fehér- gyarmati Takarékpénztár rt. és társai végrehaj­tatóknak Spitz Jenő végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyében a kérelem követ­keztében a végrehajtási árverés 6000 kor. tő­kekövetelés és ennek 1912. április hó 20 nap­tól járó 6% kamatai, 6 K 20 fill, óvási, 1/3-% váltódij, 66 kor. Ítéleti illeték, 124 K 15 fill, perbeli, 81 kor. 85 till, végrehajtási máf megállapított, valamint jelenlegi 89 kor. 30 fill.; Spitz Jenőné Róth Fáni javára 100 Ktőke, 35 K végrehajtási költség; Tóth Zsigmond javára 206 K 40 fill, tőke, 36 kor. 05 fill, költség“, ifj. Freund Sámuel javára 267 kor. 66 fill, tőke, 46 kor. 34 fill, költség ; Grósz Dezső javára 322 K 80 till, töke, 32 K költség; Fehérgyarmati Népbank r-t. javára^260 K tőke, 270 K tőke, 73 K 80 fill, költség; Fekete Ignácz javára 154 kor. 50 fill, tőke, 95 K 40 fill, költség; Schvarcz Mór javára 550 kor. tőke, 129 K 30 fill, költség; Dr. Hunwald Izidor javára 555 K 47 fill, tőke, 142 K 50 fill, költség; Fehérgyarmati Népbank r-t. javára 260 K tőke, 6 K 20 fill óvási, 67 K 70 fill, költség; Szatmárvármegyei takarékpénztár r-t. javára 297 K töke, 6 K 20 fill óvási, 80 K 65 fill, költség; Dr. Szőke Sándor javára 6000 K tőke, 186 K 87 fill, költség; Edelman Ábrahám javára 209 kor. 22 fill, tőke, 73 kor. 30 fill költség; Krémer Jakab javára 108 K tőke, 63 K 30 fillér költség; Illés Elek és társa javára 482 K 16 fill, tőke, 141 kor. 68 fill, költség; Mayer B. Ferencz javára 571 K 53 fill töke, 185 K 16 fill, költségek és a még felmerülendő költségeknek kielégítése végett az 1881. LX. t.-c. 144. §. alapján és a 146. §. értelmében a szatmárnémeti kir. tör­vényszék a fehérgyarmati kir. járásbíróság te­rületén levő a Fehérgyarmati 1928. sz. betét­ben fekvő A. I. 1568. 1569. hrsz. ingatlanra 199 kor. 2155/1, 2156/1,2157/1, hrsz. ingatlan­ra 682 kor.-ban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, Az árverés megtartására határidőül 1913. évi Május hó 10-ik napjának d. e. 10 órája a tkvi. hatóság székhelyére tűzetik ki. Ezen árverésen a fent körülirt ingaltanok a kikiáltási áron alul is, azonban a kikiáltási ár 2/3-adán alul eladatni nem fog. A kir. kincstár mint árverelő kivételével az, aki az ingatlanokért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, köteles nyomban a bánatpénzt az általa ígért ár 10 %-ára kiegészíteni, mit ha nem tenne, ígérete figyelmen kívül marad s az árverésben, melyet haladéktalanul folytatni kell, többé részt nem vehet. A kir. kincstár, mint árverelő kivételével árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 %-át, vagyis 19 korona 90 fill. 68 K 20 fillért készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügyiminiszteri rendelet 8-ik §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül­dött kezeihez letenni, avagy az 1881. évi LX. t -c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí­róságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza­bályszerű elismervényt átszolgáltatni. Fehér- gyarmat, 1913. évi február hó 13-án. Kunczly Sándor, sk. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Horváth Jenő s. k. kir. tkvezető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom