Fehérgyarmati Hírlap, 1912 (4. évfolyam, 1-39. szám), Fehérgyarmat, 1912 (1. évfolyam, 1. szám)

1912-06-14 / 24. szám

Élethalál harc fejlődött ki a banditák és a szegény munkás ember között. A ha­talmas testi erejű Szabó végre is olyan nagyszerű védelmi állásba került, hogy a két ember, akiknek összesen csak két töl­tény volt a fegyverükben, nem tudták meg­közelíteni. Szabó fölhasználta a kedvező al­kalmat és most már a másik támadóját is megsebesítette. Kését a mellébe döfte és a fején is megsebesítette. Ebben a pillanatban az országúton emberek tűntek föl, mire a két útonálló a közeli bokros erdőbe menekült. Szabó az arra járó emberekkel együtt átkutatta az erdőt, de a betyárokat nem találták sehol. Szabó Endre, amikor hazaért, nyomban jelentést tett a támadásról a csendőrségnek, amely széles körű nyomo­zást indilott, de az utonállókat eddig nem sikerült elfogni. Elégtelen. A királyi tanfelügyelő jelen­téséből merítjük ezt az elszomorító s egyben fölháboritó esetet Szaniszló község gör. kath. iskolája ellen már többen emeltek panaszt a tanfel­ügyelőségnél, hogy az iskola egyik tanítója zsengekoru gyermekek fejét államellenes eszmékkel bóditja és a magyar nyelvet, amely pedig kötelező tantárgy, nemhogy nem tanítja, de a tanulókat egyenesen eltiltja attól, hogy magyarul beszéljenek Bodnár György tanfelügyelő a pana­szok beérkezte után nyomban magáévá tet­te az ügyet s ismert erélyességével megin­dította a vizsgálatot. A kiküldött vizsgálóbiztos megdöbben­tő eredményről számolt be jelentésében A beérkezett panaszok valónak bizonyultak.. Az iskola növendékei egyetlen szót sem tudtak magyarul, feleleteikből pedig kétsé­get kizáróan megállapítható volt, hogy a tanító hazaellenes eszmékkel tömi a gyer­mekek fejét. E jelentés alapján a tanfelügyelő fe­gyelmi vizsgálatot rendelt a tanító ellen s egyben javaslatot tett a miniszternek, hogy az iskolától vonják meg az állami segélyt. Az ellen az iskolafenntartók felebbezést je­lentettek be Szatmár vármegye közigazga­tási bizottságához, melyben egy bizottság hiküldését kérték. A közigazgatási bizottság eleget tett a kérésnek. Bizottságot küldött ki, hogy vizsgálja meg az iskolát. Ennek a bizott­ságnak a jelentésévei foglalkozott a minap a vármegye közigazgatási bizottsága. A jelentés szerint a szaniszlói iskolá­ban a magyar nyelv tanításának eredménye „e 1 é g t e 1 e n“, javasolja a bizottság, hogy a tanító ellen indítsák meg a tegyelmi vizsgálatot, az iskolától pedig vonják meg az államsegélyt. A közigazgatási bizottság magáévá tette a javaslatot. Érettségi bál. A szatmárnémeti-i ref. iőgymnázium ez évben érettségizett ifjúsága e hó 29-én a Pannóniában „Önképzőköre“ alapja javára táncmulatságot rendez. A virágok miatv. Kisar községben Bányász Sándor es Süveg Albert legények a szeretőiknek virággal akartak, kedvesked­ni és Tar Zsigmond ottani gazdálkodó kert­jét szemelték ki a virágok beszerzésére, mint ahol a faluban a legszebb virágok teremnek. Éjjel megjelentek a kertben, de a nagy zajra Tar figyelmes lett, kiment és távozásra szóllitotta őket. A legények ekkor nekitámadtak és véresre verték a szegény 1912. junius 14. FEHÉRGYARMATI HÍRLAP 3 oldal. embert. A legények ellen a hatósági eljárás megindittalott. Tűz. Városunkkan folyó hó 11-én ismeretlen okokból Varga Ignácz háza ki- gyuladt s mire a tűzoltóság kivonult egy láz teljesen leégett. A kár biztosítás utján megtérül. Vicc, amely majdnem végzetessé vált. A misap beállított Bállá Ignác kisari lakoshoz régi ösmerőse egy Remény nevű vigéc. A gazda szives vendéglátó volt s felhozta a pincépől a jó bort. Később Re­ményi azt mondta, hogy ő bemutat egy érdekes kunsztot a falon levő vadászfegy­verrel. Mielőtt a mutatványt produkálta volna, babrálni kezdett a vadászfegyver ka­kasával, amely óriási dörejjel elsült s ke­vés híja volt, hogy az ágyban fekvő Baná­nét meg nem sértette. Nem puskával ölik a patkányt. Szalontai N. tárkányi gépész nem igy gon­dolkozott. Teletömött tehát alaposan puska­porral és söréttel egy puskát s a kamará­ban oly módon helyezte el, hogy az ott mászkáló patkányok egy zsineget megmoz­dítva az azzal egybetöltött puska elsült vol­na s a patkányokat keresztül lőtte volna. Persze csak volna, ha tudni illik a pat­kányok olyan bolondok lettek volna, hogy az öngyilkosságnak ilyen tekervényes mód­ját válasszák. A patkányok ezt nem tették, ellenben Szalontai néhány nap múltán benn járván a kamarában véletlenül rálépett a zsinegre, melyről egészen megfeledkezett volt s a puska elsülő sörétjei behatoltak a szerencsétlen ember lábaiba s úgy összeron­csolták, hogy valószínűleg mind a kettőt amputálni kell. A patkányok közt most ez a közmondás járja: Aki másnak állít pus­kavermet, a saját lábait lövi össze. Lelkész választás Kántorjánosiban az elmúlt vasárnap lett megejtve. Seges- váry József ref. esperes lelkész örökébe több érdemes pályázó mellőzésével Göncy Sándor ibrányi ref. lelkészt ültette a „szent lélek“ csodatevő és felvilágosító erejétől megittasodott népakarat. A választás ellen az ibrányi tanító és a jánosi segédjegyző s mások által elkövetett korteskedés miatt, — mint hírlik — fellebbezést készül beadni a hívek tekintélyes, józan része. Leánygimnázium Debrecenben. A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlésén tárgyalták dr. Balthazár Dezső püspök elő­terjesztését egy Debrecenben felállítandó leánygimnázium ügyében, Az egyházkerület a püspök tervezetét elvben elfogadta s el­határozta, hogy a leánygimnázium érdeké­ben mozgalmat indít. Az uj intézmény a debreceni egyetem lélesülésével jog megnyílni. Az 0. M. G. E. elnöke gróf Károlyi Mihály lemondott ezen tisztségről. Kijelenti, hogy azért távozik az egyesület einöki szé­kéből, mert nem tárgyalhatja az egyesület dolgait mint elnök a jelen esetben a kor­mánnyal. Károlyi Mihály lemondását köny- nyes szemmel hallgatták és nem akarták tudomásul venni. De ő megmaradt határo­zata mellett. Firczák Gyula püspök temetése. Folyó hó 4-én kedden volt Firczák, mun­kácsi egyházmegyei püspök temetése. Az általános, nemcsak az egyházmegye hívói részéről, hanem, az egész ország köztisz­telet és közmegbecsülésében álló főpapnak elhunyta nagy megdöbbenést keltett. El vol­tunk ugyan készülve a gyöngélkedő füpap halálára, azonban mégis oly gyorsan, oly váratlanul jött, hogy szomorodott szívvel vettük tudomásul s szeretetünk, ragaszko­dásunknak adtuk tanujelét az utolsó szer­tartás alkalmával. Az egyházmegye majdnem valamennyi plébánosa s tanítóság nagy számban jelent meg a szertartáson. Egyházmegyéjének vár­megyéi küldöttségileg képviseltették magu­kat s a kultuszminisztérium képviseletében Nyáray-Szabó Sándor államtitkár je lent meg. Ugocsavármegye képviseletében B e c s k y Emil főispán vezetése mellett nagy küldöttség, Komjáthy Rabár János apát ugocsai főe6peres vezetésével a megye papsága. A temetési szertartás a püspöki palotában a ravatalnál kezdődött. Drohobeczky Gyula körösi gör. kath. püspök fényes egyházi segédlettel végezte a templomban a gyászszertartást, majd dr. Bornemissza Tibor szatmári róm. kath. püspök mondotta a nagy Liberát négy infulás segédlelkésszel. A rozmaring virág regénye. Furcsa feljelentést tettek a kántorjánosi-i csendőr­ségnél f. hó 2-án. Lukács Juliánná ottani lakos könnyes szemekkel panaszolta, hogy Szováti Bertalan ottani lakos ablakából egy szál rozmaring virágot cseréppel együtt el­lopott. A csendőr őrmester mosolyogva vette fel a panaszt, mely véletlenül illeté­kességből hozzánk jutott. S mi illő tiszte­lettel, sóhajok között hozzuk nyilvánosságra a rettenetes esetet és kíváncsisággal várjuk, hogy mi lesz a rozmaring virág tolvajának a szomorú sorsa, mert hogy az akasztófát nem kerüli el, az bizonyos. Katonák szabadságolása aratási időre. A magyar királyi honvédelmi minisz­ter rendeletben tudatja, hogy az aratási munkálatokra a közöshadseregbeli katonák három hétre szabadságolhatók. Akik ezt a szabadságidőt igénybe akarják venni zaok kihallgatáson személyesen kérhetik mely kérelmet lesetőleg minden esetben tel­jesíteni fogják. Az ily kérelmek az aratási határidő előtt egy hónappal terjesztendők elő. NESTLÉ gyermeklisztje vízzel felfözve csecsemők, gyermekek, valamint gyomorbajosok régbevált tápláléka Tiszta alpesi fejet tartalmat. 1 doboz 1 kor. 80 fill., minden gyógyszertárban éa drogériában kapható. Prospektus ugyanott. B RÁD Y-féle GYOMOR CSEPPEK Ezelőtt Máriacelli cseppek több mint 30 esztendő óta úgy beváltak, hogy nélkülözhetetlenek minden ház­tartásban. E cseppeknek utólérhetet, lenül jó hatása van emésztési zava­roknál, azután páratlan gyomorrontás, gyomorégés, székrekedés, fej- és­f yomorgörcsök, émelygés, szédülés, lmatlanság, kólika, vérszegénység, sápkór, stb. ellen. Kapható minden gyógyszertárban. Egynagy üveg K 1.60. kis üveg —•90 fillér, 6 üveget K 5.40. 3 nagy üveget K 4-80 beküldése után küld franco. BKÁDY K. gyógyszertára a „Magyar Királyhoz“ BECS, I, Fleischmarkt 2., Depot 5. Ügyeljünk a védjegyre, amely a Máriacelli Szűz Máriát ábrázolja, rózsaszínű karton csoma­golásra, s az aláirásra, amely az oldalt levő kép másolata és utasítsunk viszsa minden utánzatot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom