Fehérgyarmati Hírlap, 1912 (4. évfolyam, 1-39. szám), Fehérgyarmat, 1912 (1. évfolyam, 1. szám)

1912-09-29 / 39. szám

1912. szeptember 29. FEHÉRGYARMATI HÍRLAP 3 oldal Elítélt uzsorás. Róth Salamon jánki lakos a megszorult s e tekintetben hozzá forduló kis gazdáknak nyújtott hitelt, — kijátszva, illetve félre téve a hitelbe vagy kölcsönadott pénz vagy áruk után törvény szerint szedhető kamatlábot az oly módon szabta meg, hogy Csaholyi Gedeon és Czi- bere Bálint szamossályi-i kisgazdáknak, kik ily célból hozzá fordultak, fél évre hitelbe adott 1 és fél m. m. búzát 34. kor 50. fill, értékre 13. korona 50 fill, kamatot vett s ezen felül az egész összegre, 48 koronára, váltót is kért. A törvényszék 7 hónapi bör­tönre és 100 korona pénzbüntetésre ítélte a lelketlen uzorást. Református lelkészek a fizetésren­dezésért. Az országos Református Lelkész- Egyesület Október 1-én tartja meg hatodik naggyülését ok Baltazár Dezső püskök elnöklete mellett Budepesten, a Főherczeg Sándor-utcai régi képviselőház üléstermé­ben. A naggyülésre eddig jelentkezett lelké­szek száma meghaladja az ezret. Majdnem az összes szatmármegyei lelkészek is jelent­keztek. Az idei tanácskozásnak is fontos tárgya a lelkészi fizetésrendezés valamint a Kálvineum ügye. A fizetésrendezés kérdé­se előreláthatólag nagy viharokat fog kel­teni és kifejezést ad annak a nagy elkese­redésnek, amely a protestáns lelkészi kar mellőzése folytán teljesen betölti. Elnökjelölés. A szatmár vármegyei Községi és Körjegyzők Egyesületének vá­lasztmányi gyűlésén a Bodoki Béla volt «Inök elhalálozása folytán megüresedett el­nöki székbe egyhangúlag Komoróczy Jenő győrteleki jegyző jelöltetett. Szat mári ref. egyházmegye közgyű­lése. Folyó hó 26-án két napon át tartotta a szatmári ref. egyházmegye őszi rendés közgyűlését. A gyűlésen igen nagy szám­ban jelentek meg a lelkészek és egyházak képviselői. A betegen fekvő Biky Károly el­nököt az egyházmegyei főjegyző Kiss Ber­talan helyettesítette. Világi gondnok, elnök Madarassy Dezső volt. A gyűlésen nagy számú folyó és bírósági ügyek tárgyaltattak. Kinevezés következménye. A sza- niszló községbeli görög katholikus oláhok kántortanitójukat, Budó Remuszt a múlt hé­ten vasárnap kivezették a templomból, meg­tiltották neki, hogy kántori funkciókat mer­jen végezni. Az egésznek pedig az volt a közvetlen oka, hogy Budó Remuszt a köz- oktatásügyi miniszter kinevezte tanítónak az októberbdn megnyíló szaniszlói állami is­kolához. Ebből pedig á fellázított nép azt következtette, hogy a kántar elhagyja a ke­resztet, a hitét és persze a román érzéseit /* Budó Reusz természetesen bűnvádi fel- ’"t tett. A nyomozás során majd ki­jelentés. -.itak azok, akik a népet ilyenre tűnik, kik Vu. izgatták. y adómentessége. A községi legelő ^bb az állatte. A közigazgatási bíróság leguu. Jelen_ nyésztő községekre nézve rendku ha a tős ítéletet hozott. Kimondta, hogy .. község abból a eélból bérel legelőt, hogy a község marhatenyésztését előmozdítsa s e végett a bérbevett legelőt a lakosság álla­tainak legeltetésére adják át, a lakosoktól pedig csak annyi legelőbért szed be, ameny- nyi a legelő haszonbérének kifizetésére szükséges, tehét nem nyerészkedik a bérle­ten, kereseti adót fizetni nem tartozik. Ed­dig a földbérletek, tekintet nétkül a bérlőre s a célra, amelyre akibérlés történt III osz­tályú kereseti adó alá estek. A háziasszony gondja a legnagyobb. Mit főz ma? Ez a legfontosabb kérdés és a legügyesebb háziasszony is gyakran za­varba jön. Ilyenkor jó. ha kéznél van a szakácskönyv, de hasznos akkor is, amikor megakarjuk tudni, mint lehetne főzni olyat, ami ízletes, olcsó és egészséges. Minden művelt és modern uriasszonynak készsége­sen szolgálatára áll a „Háztartás“ a ma­gyar asszonyok régi és népszerű közlönye. Aki most egy fél esztendőre hat koronával előfizet erre a régi, Kürthy Emilné szer­kesztésében megjelenő folyóiratra, az telje­sen ingyen és bérmentve megkapja a Ház­tartás Könyvtára most megjelent pompás húsz következő kötetét: 1. Hús és böjti levesek kipróbált receptkönyve. 2. Levesbe- való tészták és mellékételek készítési mód­ja. 3. Előételek könyve. 4. Tojásételek köny­ve. 5. Marha, borjú és sertéshúsok készí­tése. 6. Szárnyasok és szárnyas vadak köny­ve. 7. Nyúl, őz és egyébb vadhúsok könyve. 8. Halak elkészítése. 9. Hogyan kell jó fő­zeléket készíteni. 10. Gyűrött és kifőtt tész­ták könyve. 12. Torták könyve. 13. Sós és édes mártások. 14. Édességek és cukorkák készítése. 15. Apró sütemények. 16. Házilag elkészíthető italok. 17. Hogyan kell jó ke­nyeret sütni. 18. Fagylaltok, kocsonyák, kré­mek. 19. A gyümölcsbefőzés könyve. 20. Zöldség, ugorka eltartása. A „Háztartás“- ból mutatványszámot ingyen küld a Ház­tartás kiadóhivatala, Budapest, VI. Eötvös- utca 36., hova az előfizetési pénzek is küldendők. A szélvihar elleni csapás. A köziga- tósági bíróság a napokban egy konkrét esetben elvi jelentőségű határozatot hozott, kimondván, hogy a szélvihar által okozott károk elemi csapásnák minősitendők s az ily címen kárt szenvedők igénnyel bírnak arra, hogy adóelengedést kérhessenek. Az eddigi gyakorlatban az adóelengedésre az igénjogosultságot a szerint bírálták el, hogy az elemi csapás mily területre terjedt — és nem lévén taxatíve felsorolva az időjárás kártételei, a pénzügyi hatóságok a szélvi­harok következtében és adó elengedésért be­jelentett kártételek tudomásvételét rendsze­rint elutasittatik. A nyugdíjba menés megszorítása. A v. és k. miniszter rendeletet bocsátott ki az iránt, hogy a tanitók nyugdíjaztatása kö­rül a tanfelügyelőségek és a közigazgatási bizottságok szigorúbban járjanak el, mert vannak olyan tanitók, akik 10—15 évi szol­gálat után minden alapos ok híján nyug­díjba mennek. A jövőben tehát csak tény­leges ok (hajlottkor, betegség, testi gyen­geség stb.) alapján fognak a néptanítók nyugdijaztatni. Ma már minden kétségen kívül áll hogy a Nestlé-féle gyermekliszt egy mindenkor teljesen megbízható gyermektáplálékot nyújt, mert félszázad tapasztalata és eredménye nemcsak az orvosokat és a közönséget elégítette ki teljes mértékben, hanem — mi­vel Nestlé sok esetben már a harmadik generátiónál van használatban — ki is •'tatta, hogy ezen készítmény kiváló jó mu. » van a gyermek első alkati fejlő- hatássa. ■■‘Meg azt erősen támogatja. A désére illem 'v, mint diätikus tápszer Nestlé készitméhj betegségeknél is (tur- gyomor- és fertőző o- - gyakran és ki- berkulosis, tiphus), nagyou tűnő eredménnyel használtatik. Szat­Gál Jenő mérnök iirodája. ^ máron, Bercsényi-u. 33. szám - helyezte át. Telefonszán i 189. A helyiérdekű vasutak segélyezése. Szatmárvármegye törvényhatóságnak folyó évi május 9-én tartott közgyűlésen a létesí­tendő h. é. vasutak segélyezésére külön törvényhozási felhatalmazás mellett kivet­hető 3 százalégos vármegyei pótadó enge­délyezése tárgyában hozott hatátozatot a belügyminiszter a törvényben megállapított alakiságok be nem tartása miatt érdemleges elbírálás alá nem vette, miért is a vármegye alispánja ezen 3 százalékos vármegyei pót­adó kivetésének engedélyezése iránt a f. évi október hó 10-én tartandó őszi rendes gyűlésnek ujab határozatait fogja kérelmezni. Tanitók fürdője: Részvényei és villatelkei. Országos mozgalom, széleskörű tevékenység indult meg ujjabban a tanitók társadalmi gyógyfürdője, üdülő és gyermek nyaraló telepének a székelyudvarhelyi Szojko- fürdőn, részvénytársasági alapon való szer­vezése érdekében. A most kibocsátott fel­hívás szerint is egy részvény 2 korona, melyekből bárki jegyezhet tetszés szerinti mennyiséget. A részvények legalább fele rész azonban ez évi november hó 5-ig, az Udvarhelyi Takarékpénztár Székelyudvarhely Tanitók fürdője rérszvényei számláján az illető részvényjegyző nevén, kamatozó betétképen elheleyzendő, hogy az aláírási iv: az „Alapi­tói tervezet“, az illető címére elküldhető legyen. Múlt nyár folyamán, az ország különböző vidékeiről, nyaralni Szejkén összejött tanítók1 szerzett tapasztalataik alap­ján, lelkes szózattal fordulnak a hazai taní­tósághoz : a fürdői részvények és parcel­lázás alatt álló villatelkek mentői tömege­sebb eladása, s ez alapon tanitók fürdőjének mielőbb, teljes eredménnyel való megterem­tése végett. Megismerték ezen kiváló természeti kincsnek bő forrású, kénessós víznek utólérhetetlen gyógyerejét, a szép fekvésű fürdőnek könnyű megközelíthetőségét, város közelében való fekvésénél fogva rendkívüli olcsóságát és más számos előnyeit s teljes erejétől készek áldozni csakhogy a biztos jövőt előnkbetáró tanitók fürdője Szejkén szerveztessék s igy a tanítóság, mint más állású egyének olcsón nyaralhassanak, üdül­hessenek és gyógyulhassanak. A részvények, villatelkek vételére, nemkülönben az épít­kezésre vonatkozólag a további felvilágosí­tással bárkinek is készséggel szolgál a szervezési munkálatokat vezető: Gyerekes Mihály áll. igazgató — tanító Székelyudvarhely. ESTLÉ gyermeklisztje vízzel felfőzve csecsemők, gyermekek, valamint gyomorbajosok régbevált tápláléka Tiszta alpesi tejet tartalma*. 1 doboz 1 Kor. 80 fill., minden gyógyszertárban ás drogériában Kapható. Prospektus ugyanott. Fehérgyarmaton a jelenlegi posta­épülete, illetve az egész telek bérbe kiadd. Értekezhetni özv. Fodor Károlyné postamesternővel lehet á

Next

/
Oldalképek
Tartalom