Fehérgyarmati Hírlap, 1911 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1911-10-13 / 42. szám

1911. október 13. FEHÉRGYARMATI HÍRLAP. 3. oldal. Hírek. Áthelyezett főszolgabiróság. Az ava­sijárás főszolgabírói hivatala, mely eddig Avasfelsöfaluban székelt, Avasujvárosba helyeztetett át. Vármegyei közgyűlés. F. hó 12-én volt Nagykárolyban a vármegyei közgyűlés, amelyen is dr. Schönpflug László Il-od osztályú vármegyei aljegyzővé és dr. Hel- mecy Pál pedig szolgabiróvá választatott. Ezenkívül több más folyamatban levő ügye­ket tárgyalt a közgyűlés, amelyekről jövő számunkban emlékezünk meg. Nyilvános nyugtázás. A Milotai Nyi- as István háromszázados jubileuma alkal­mával tartott táncmulatságon felülfizettek: Sipos József, Sipos Józsefné, Szeles Adél, Szeles Árpád, Tarpay Lajos, Nagy Pál 2—2 kor. Méhész Jenő, Majos Pál, Végh Antal 1 — 1 kor. Simon Péter, Gacsályi József. Lind Béla, Sipos Bertalan, Misky Gusztáv 3 -3 kor. Koós Sándor 6 koronát. Jegyeiket megváltották a következők: Székelyhidy Béla 10 k, Dr. Boross Lajcs 29 k. Dr. Jármy Béla 7 k. Thurócy Gyula, Bakcsy Gergely, Bortnyik György, Szarka Károly, Kiss Bertalan 5—5 k. Szeles Irma, Selyeby Géza 4 k. Majthényi András 2 koronával. Fogadják a kegyes jószivü adakozók az egyháztanács hálás köszönetét. Síremlék leleplezése. Kegyeletes ün­nepség keretében leplezte le f. hó 1 én délelőtt a szatmárnémeti függetlenségi párt volt elnökének néh. Csornai Imre ügyvéd­nek síremlékét. Az ünnepélyen dr. Kelemen Samu országgyűlési képviseli mondott magas szárnyalásu emlékbeszédet. Az ünne­pélyen Szatmár város közönsége nagy számmal jelent meg s több egyesület kép viseltette magát. Az aradi tizenhárom vértanú emlé­kezetét kegyeletes emlékünnep keretében újította fel a szatmárnémeti-i ref. tanitónő- képző intézet és felsőbb leányiskola növen­dékeinek „Tompa Önképzőkörbe '.október 6-án. A lélekemelő és tartalmas emlékünnep műsora ez volt: 1. Arad. Szabados Bélától, énekli a kar. 2. Tizenhárom. Irta: Várady Antal. Szavalja: Szabó Lóri képzőintézeti növendék, 3. Emlékbeszéd. Tartja: Váczy Ferenc vallástanár. 4. Ríff. Fileuse Zongo- rázza: Kolb Margit felsőbb leányiskolái növendék. 5. Aradi tizenhárom. Ábrányi Emiltől. Szavalja: Szenes Mariska képzőin­tézeti növendék. 6. Hymnusz. Énekli a kar. Szilágymegye a vasúiért. Szilágy­vármegye legutóbbi közgyűlésén vasútépí­tési célokra 100.000 korona segélyt szava­zott meg. Ezen összeg, melyet kölcsön utján szerez meg, kamatainak fedezésére 3 %-os uj vármegyei pótadót vet ki. A segélyezendő vasutak között van Szilágycseh alsószopori vasút is. Meglopták a papjukat. Papp Dániel és Biró Sándor nagyecsedi lakosok erősza­kos módon behatoltak Berey József ottani ref. lelkész kamarájába s onnan több rend­beli élelmiszert elvittek, mi kitudódván, a kárvallott lelkész ellenük a csendőrségnél feljelentést tett. Munkában érték. Még a múlt évben történt, hogy özv. Ganyu Jánosáé gebei lakos Szunyogh Ábrahám házának ablakát betörte s a szobában lévő érétékes holmit hamarosan összepakolta és távozni készült. Közben azonban rajta kapták s feljelentet­ték. A szatmári kir. törvényszék egy évi börtönbüntetésre Ítélte. Após és vő. Lány József szaniszlói lakos f. hó 6-án délelőtt a szaniszlói ha­tárban veszekedés közben veiére If jú Résch Mihály szaniszlói lakosra revolverből rálőtt. A golyó azonban nem talált s a határból nagy számmal összesereglett emberek ele­jét vették a nagyobb bajnak. Résch Mihály büntető feljelentést tett. Lovakról lelopott szerszámok. Ter­mészetesen ez is as avasban történt hol tudvalevőleg még az ember szemét is ki lopnák, ha lehetne. Drágos Joan és testvére Péter szekerükkel kimentek az erdőre fáért. Egy tisztásra érve megállapodtak s szeke­rüket ott hagyva bementek gályát szedni. Ezalatt valami becsületes atyafi leszedte a lovakról a szerszámot és elvitte. Alapos a gyanú, hogy a vakmerő tolvajlást Buzduk Vaszil és Gyene Vaszil juhászlegények kö­vették el, akik már régóta bujkálnak az er­dőben a csendőrök elől. Szegény Drágusék nemcsak a szerszámot sajnálják, hanem azt is, hogy a gallyal megrakott szekeret kidül­ledt szemekkel ők húzták a falun végig. Hurokra került betörők. A kismaj- tényi csendőrőrs egy több tagú betörőban­dát leplezett le. A társaság tagjai id Varga Sándor, Varga Samu, Koszonyi Mihály, Var­ga János és Mezei Sára cigányok, mig orgazdáik Andri Lászlóné érkisfalui és Gro­za Lászlóné érkávási lakosok, kik a lopott árukat rejtették el. A banda legutóbb Hart­man János gilvácsi lakosvál követett el be­töréses lopást. A csendőrőrs mindannyiukat letartóztatta s bekísérte a szatmári klr, ügyészség fogházába. Megőrült. Kádár István szaniszlói la­kos a múlt évben Amerikába vándorolt ki. Ott ismeretlen okból csendes őrültségbe esett, úgy, hogy hozzátartozói kénytelenek voltak hazaszállítani. Az elméjében megza­varodott ember sok ideig ártalmatlan volt, úgy önmagára, mint hozzátartozóira, A múlt héten azonban dühöngeni kezdett, úgy, hogy a hatóság kényteten volt az őrül­tek házába való szállításról intézkedni. A szerencsétlenül járt embert felesége s több kicsiny gyermeke siratja. Gyászhir. Súlyos csapás érte Dellin­ger István helybeli adótárnokot. Édesanyja, özv. Dellinger Dávidné ma, csütörtökön reggel 4 órakor 75 éves korában elhunyt. Temetése holnap, pénteken délután két órakor lesz. Kén és szénsav tartalma egyedül álló! "8® Kapható Fehérgyarmaton: § GROSZ DEZSŐNÉL. 2453/1911 tksz. Árverési hirdetmény kivonat. A fehérgyarmati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. kincstár végrehajtanának Dr. Bornemisza Béla ügyvéd, mint az amerikában (ismeretlen helyen) tartózkodó Gáspár Gyula és Gáspár Károly végrehajtást szenvedők részére kine­vezett ügy-gondnok, fehérgyarmati lakos elleni 123 korona 75 fillér adóhátralék tőkekövete­lés és járulékai iránt végrehajtási ügyében a szatmárnémeti kir. törvényszék, a fehér- gyarmati kir. járásbíróság területén levő Tiszakóród községben fekvő, 1., a tiszakóródi 228, sztkvi betétben A. I. 1. 2. sor 334. 335. br. sz. alatt felvett jószágtestből Gáspár Gyula (nős Ács Julian­nával) ; B 2. alatti 3/7-ed és Gáspár Károly (nős Gavallér Albertinával); B. 3. alatt s/7-ed rész illetőségére 756. koronában. 2 , a tiszakóródi 323. sztkvi betétben A. f I. Borsz. a. feivett a 99. számú betét A. , lapján bevezetett közös legelőből járó 24/5232-ed rész B. 1. alatt 1/2-ed részben Gáspár Károly (nős Gavallér Albertinával); B. 2. atatt Va-ed részben Gáspár Gyula tulajdonát képező jószágtestre, az árverést 69 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlan illetőségek és ingatlan 1911 évi November hó 27-ik napján délelőtti 10 órakor Tiszakóród kisközség házánál hiva­talból megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is, azon­ban a kikiáltási ár 2/s-ad részén vagyis 504 koronán és 46 koronán eladatni nem fognak. A kir. kincstár — mint árverelő — ki­vételével, az árverezni szándékozók tartoz­nak az ingatlan illetőségek és ingatlan becs­árának 10 %-át vagyis 75 korona 60 fillért és 06 korona 90 fillért készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42-ában jelzett árfo­lyammal számított és az 1881. évi november 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes érték­papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 LX. t.-c. 170 §-a értelmében a bá­natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé­séről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. A kir kincstár — mint árverelő kivé­telével az, a ki az ingatlan illetőségekért és ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tesz, ha többet Ígérni senki nem akar, az 1908 évi XLI. t.-c. 25 §-a értelmében köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ezen kötelezettségének eleget nem tesz, Ígérete figyelmen kívül marad és az árverésen, melyet haladéktalanul folytatni kell részt nem vehet. Fehérgyarmat, 1911. augusztus 29-én. A fehérgyarmati kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. Szabó s. k. kir. atjbiró. A kiadmány hiteléül: Horváth kir. tkvezető

Next

/
Oldalképek
Tartalom