Szabó Ervin magyar nyelven megjelent könyvtártudományi, művelődéspolitikai cikkeinek, tanulmányainak és kritikáinak gyűjteménye 1900-1918 (Budapest, 1959)

I. A könyvtári munkával foglalkozó cikkek és tanulmányok

NÉHÁNY SZŐ A MAGYAR SZOCIALISTA KÖNYVBARÄTSÄGRÖL Szeretnénk e cikkhez néhány sort fűzni a magyar szociálista könyvkedvelésről, de bizony kevés erről a mon­danivaló. Mert van ugyan ez is, de majd. oly kezdetleges és kisszerű, mint maga a magyar szociálizmus a némethez vagy osztrákhoz képest. E szemle 2-<iik kötetében ismertették dr. Krejcsi Rezső gazdag könyvtárát. Az övén kívül még dr. Pap Dávid ügyvéd és talán e sorok írójának magánkönyvtára jön számba. Tudtunkkal ezzel ki is merítettük a szocálista iro­dalom jelentékenyebb magyar gyűjtőinek sorát (de na­gyon örülnénk, ha e cikk kapcsán mások is bejelentenék igényüket, hogy ide Boroztassanak). Ezekben a magyar szociálista könyvtárakban is vi­szonylag igen kevés a szociálizmus magyar nyelvű vagy eredetű terméke. Nem azért, mintha ilyesmi nem volna. Hisz idestova egy emberöltő óta tucatjával jelennek meg évről-évre a különböző szociálista párt- és szaklapok, jegyzőkönyvek, jelentések, naptárak, almanachok, év­könyvek, ünnepi lapok és plakátok, és természetesen könyvek és füzetek. De mindez nagyon újsütetű, szinte még nyomdafestékszagú irodalom; és a könyvkedvelőnek — még a szocálistának is — szinte természetrajzához tar­tozik, hogy jobban vonzódik a régihez, mint az \*jhoz. ISO

Next

/
Oldalképek
Tartalom