Szabó Ervin magyar nyelven megjelent könyvtártudományi, művelődéspolitikai cikkeinek, tanulmányainak és kritikáinak gyűjteménye 1900-1918 (Budapest, 1959)

I. A könyvtári munkával foglalkozó cikkek és tanulmányok

Már pedig régi — viszonylag régi, mondjuk: harminc- negyven év előtti — magyar szocdálista irodalom mennyi van!? A „Népszava” és „Volkstimme” elődeinek sorozatai; Táncsics, Külföldi, Csorba stb. néhány röpirata; néhány nagyobb pör tárgyalása; néhány röplap stb. efféle. Egy polcon elfér valamennyi. S ez is majdnem föl találhattam Hisz mennyi üldözés, hány rendőri házkutatás tizedelte ezt az anyagot! A mun­kásegyesületeket és a „Népszava” szerkesztőségét is, me­lyek könyvtáraiban sokhelyt gondosan gyűjtötték, hány­szor oszlatták fel, ugrasztották szét! Erről az irodalomról is áll az, amit a szabadságharc irodalmának gyűjtői keser­vesen panaszolnak: amit a kortársak kegyelettel megóv­tak, azt az egyebekben konzervatív fensőbbség pusztította el. A magyar forradalmi kormánynak volt gondja arra is, hogy napjai története megírhatásához az adatokat össze­gyűjtéssé és 1849 márciusában az egyes hadvezérek tábo­raiba is küldött történeti jegyzőket. De mi maradt meg ebből! „Nemzeti hírlapjainkat pedig — írja Szeremlei Samu Krónikájában, 4. 1. — a ránk nehezült abszolút osztrák kormány olyannyira elpusztította azon időről, hogy azok ritkábbak az ezeréves kódexnél és megszerzésük annyira hihetetlen nehézségekkel jár, hogy a történetírás érdekében kívánnunk kell, vajha a becsesebbek (például a „Közlöny”) újra nyomattatnának.” Természetesen nemcsak a hírlapokkal bánt így az osztrák rendőrség, hanem a röpiratokkal, könyvekkel, falragaszokkal 'és egyéb forradalmi emlékekkel is. De mióta Szeremlei e sorokat írta, a földerült szabadság e kincsekből sókat napfényre csalt féltékeny rejtek­helyeikből. Ha az öreg Szinnyei új kiadását készíthetné érdemes könyvészetének a forradalom hírlapjairól, sok új adattal bővíthetné azt. S ez a bővített könyvészet a magyar könyvészet, a 181

Next

/
Oldalképek
Tartalom