Krúdy Gyula Budapestje (Budapest, 1978)

Bevezető

BEVEZETŐ Egyik neves történészünk, a dualizmus korának szakértője, azt írta egy megemlékezésében, hogy a történelemtudomány eszközeivel sem sikerült ennek a korszaknak olyan hiteles képét megrajzolni, mint ahogyan azt Mikszáth, az író megjelenítette müveiben. A főváros történetének kiegyezés utáni alakulásáról sem lehet pontos fogalmat alkotni Krúdy Gyula regényeinek, elbeszéléseinek és más publikációinak ismerete nélkül. Krúdy, aki regényeiben oly sokszor merül el egy titokzatos álomvilágba, szereplőit elviszi a megfoghatatlan múlt messze­ségébe, aki lírai vallomásokkal szakítja meg elbeszélő mííveinek folyamatát - az éles valóságábrázolásnak is utolérhetetlen mestere volt. A századforduló lég­körét, a mindennapi élet szokásait, hangulatát, a társadalom általa ismert réte­geinek embertípusait; világszemléletüket, életformájukat, gondjaikat és vidámsá­gaikat, - a főváros lélegzését, közérzetét Krúdy müvei közvetítik hozzánk az élet elevenségével. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye is forrásértékűnek tekinti Krúdy Gyula Budapesttel kapcsolatos írásait, a kapitalis­ta nagyváros kialakulásának időszakára vonatkozóan. Kiadványunknak is az a célja, hogy az író regényeinek részleteivel bemu­tassuk a főváros hétköznapjait és ünnepnapjait, színes, mozgalmas freskót tár­junk az olvasó elé abból a korból, amikor "fiatal volt még Budapest". Váloga­tásunknak korlátokat szabott a kiadvány terjedelme, ezért elsősorban szépirodal­mi műveiből, azok közül is regényeiből emeltük ki a Budapesttel foglalkozóakat. Az élet álom c. elbeszéléskötet darabjai az Utolsó szivar, az Arabs Szürkéhez c. gyűjtemény első kötetében is megjelentek, innen vettük azokat a novellarész­leteket, amelyek helyet kaptak a szemelvények között, az író munkásságában be­töltött kiemelkedő művészi értékük miatt. Szerepel még a kötetben a Vallomás c. életrajzi összeállítás és a Budapest vőlegénye c. Podmaniczky Frigyes emlékira­tait feldolgozó mű néhány részlete. Egyéb publicisztikai munkáit, sem a belőle kiadott válogatásokat /pl. Pesti levelek, Pest-budai séták/, sem elbeszéléseit ill. azoknak témánkhoz kapcsolódó részeit nem vehettük figyelembe a kötet ösz- szeállításakor. Ebben egyaránt akadályozott a válogatás korlátozott terjedelme és Krúdy életművének szinte beláthatatlan nagysága. A legismertebb regényeiből válogatott részletekkel igyekszünk változatos és valósághű körképet nyújtani a főváros történetének egyik legizgalmasabb kor­szakáról . A kiválasztott szemelvényeket öt fejezetbe csoportosítottuk, a témakör és a feldolgozás, megjelenítés formája alapján. Az első fejezetben, A "nagyvilágias korát élő Budapest’'-ben az író általános jellemzését adja a hirtelen felnőtt, új épületekkel és új erkölcsökkel, új életstílussal hencegő városnak. A kortársakat, így Krúdyt is, elbűvölő gyors átalakulás felemásságát mondja el ezekben, a 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom