Csomor Tibor: Magyarország honismereti bibliográfiája, I. (Budapest, 1972)

Bibliográfia - B

BOB.SOD-ABAŰ J-ZEMPLÉN MEGYE 116 A kötet tanulmányai: Kiss István, N.: A mezőgazdasági termelő népesség fluktuációja és az extrancus bir­toklás Hegyalján a XVI. században. — Ve­ress Éva: Jobbágytelek és parasztgazdaság az örökös jobbágyság kialakulásának kor­szakában. /Hegyalja, Bodrogköz./ — Kirilly Zsigmondné: A homonnai uradalom jobbágy­ságának gazdálkodása és társadalmi tagozó­dása a XVII. század első felében. — Román János: Zemplén megye falusi és mezővárosi iparának termelési viszonyai a XVI — XVII. században, különös tekintettel a Hegyaljára. DANKÓ Imre: A Sajó—Hernádmelléki hajdú-telepek. Sárospatak 1955. 40 1. /Sárospataki Rákóczi Múz. fűz. 1./ B 25.780 DÖMÖTÖR Sándor: Aszlay Szabó János. A jakobinus per egyik borsodi már­tírjáról. = Történelmi évkönyv. 2. 1968. 205 — 220. 1. Bibliogr. 208-210. 1. ROMÁN János: Adatok Borsod, Abaúj és Zemplén megyék XVI—XVII. szá­zadi gazdaság-, társadalom- és műve­lődéstörténetéhez a Liber Redituumok alapján. = Történelmi évkönyv. 2. 1968. 109— 156.1. Bibliogr. jegyz. 145— 156. 1. ROMÁN János: Különleges jobbágy- terhek, pénzek és mértékek Borsod, Abaúj és Zemplén megyékben a XVI— XVII. században. = HÓMÉ. 7. 1967. 115- 125.1. SZABÓ Lajos: Zsujtai András Lajstromos könyve. = Történelmi évkönyv. 2. 1968. 1. A kor érdekesebb politikai, gazdasági, tör­ténelmi, néprajzi feljegyzései a XVIII. szá­zadi Abaújból. TILKOVSZKY Lóránt: Borsod megye és Miskolc az 1831. évi „koleralázadás” idején. = Borsodi Szle. 1959. 4. sz. 21—22. 1. DEÁK Gábor: Az 1848/49-es szabadság- harc felsőtiszai eseményeinek szerve­zési és gazdasági kérdései a kormány- biztosi iratok alapján. = Történelmi évkönyv. 2. 1968. 221 — 247. 1. Bibliogr. jegyz. 243—247. 1. DEÁK Gábor: Forrásaink Borsod-Abaúj - Zemplén megyének az 1848/49-es sza­badságharcban játszott szerepéről. = Borsodi Szle. 1959. 2. sz. 23 — 25. 1. KILIÁN István: A Védegylet Borsod­ban. = Történelmi évkönyv. 1. 1965. 93 — 123. 1. SÁRKÖZI Andor: A nemzetőrség készen áll!... Borsod megye és Miskolc a sza­badságharcban. Miskolc [1948], Bor­sodi ny. 75 1. 167.281 BODGÁL Ferenc: [Hetven] 70 éve: ag­rárszocialista mozgalom Borsod me­gyében. = Borsodi Szle. 1968. 1. sz. 70— 73. 1. TÓTH István: Agrárszocialista mozga­lom Borsod megyében 1898-ban. = Párttört. Közi. 1963. 2. sz. 111 — 131. 1. DEÁK Gábor: A századelej i kivándorlás gazdasági, társadalmi, politikai okai­nak vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megye adatainak tükrében. = Történelmi évkönyv. 1. 1965. 153 — 165. 1. BAJKÓ Mátyás: Oktatástörténeti adatok a Tanácsköztársaság Hajdú-Bihar me­gyei történetéhez. = MSZMP Hajdú-Bihar M. Biz. ju­bileumi tud. ülésszaka. 1969. 131 — 144. 1. Bibliogr. jegyzetekben és 144. 1. A szabolcsi és zempléni szegényparaszt- mozgalmak. = MMTVD. 2. köt. 492-523. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom