A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1920

1920-01-22 / 6417

1920. január 22. i^oL°iv.számhoz HIRDETÉS az 1898., 1897., 1896. és 1895. években született hadkötelesek alkalmassági vizsgálatának megtartása ügyében. A magyar kormány által a tényleges szolgálatban álló idősebb születési évfolyambeli hadkötelesek felváltására igénybevett 1898., 1897., 1896. és 1895. születési évfolyambeli és Budapesten összeírt hadkötelesek alkalmassági szem­pontból való megvizsgálása a f. évi február hő 4-ike és február hó 19-ike között fog megtörténni hat vegyes bizottság előtt. Az I., II., és III. kerületben összeírottak II. kér., Hattyú-utca 3—5. sz. alatt (óvoda) működő bizottság előtt, a IV. és V. kerületben összeírottak a IV. kér., Váci-utca 62—64. sz. alatt (Újvárosháza) működő bizottság előtt, a VI. kerületben összeírottak a VI. kér., Aradi-utca 23. sz. alatt (VI. kér. elüljáróság) működő bizottság előtt, a VII. kerületben összeírottak a VII. kér., Dohány-utca 32. szám alatt (óvoda) működő bizottság előtt, a Vili. kerületben összeírottak a Vili. kér., Szentkirályi-utca 26. sz. alatt (Nemzeti Tornacsarnok) működő bizottság előtt, a IX. és X. kerületben összeírottak a IX. kér., Üllői-út 51. szám alatt (Mária Terézia-laktanya, sorozó helyiség) működő bizottság előtt fog­nak alkalmassági szempontból megvizsgáltatni. Az alkalmassági vizsgálatra való idézés névre szóló behívási parancs kézbesítése útján történik. Aki behívási parancsot folyó évi február hó ll-ig nem kap, köteles a lakhelyének meg­felelő alkalmassági vizsgáló bizottság előtt behívási parancs nélkül is jelentkezni. A vizsgálaton a hadkötelesek tisztán jelenjenek meg és a birtokukban levő összes katonai személyi okmányukat vigyék magukkal. Azoknak a hadköteleseknek, akik a véderőtörvény 21—27. §-ai értelmében tudományos képzettségük alapján az egyévi önkéntes! kedvezményre igénnyel bírnának, anélkül, hogy ezáltal részükre a szolgálat teljesítése körül bármiféle előny biztosíttatnék, az egyévi önkéntesi karpaszománynak a tényleges szolgálat tartama alatt való viselése engedélyeztetik. Ezen kedvezmény elismerését a vonatkozó tanulmányi bizonyítványok bemutatása mellett az alkalmassági vizsgálatnál kell kérni. Papjelöltek és felszentelt papok részére a véderő törvény 29. íj-ában biztosított mentesség változatlanul érvényben marad. A kedvezményi igényt az alkalmassági vizsgálatnál kell érvényesíteni. Az öröklött mezei gazdaságok birtokosai és az egyedüli családfentartók, amennyiben az állományi viszonyok megengedik, kérelmükre tartósan szabadságolandók. Mindazok a hadkötelesek tehát, akik, mint öröklött mezei gazdaságok birtokosai, vagy mint egyedüli családfentartók a tartós szabadságolás kedvezményében kívánnak részesülni, tartoznak a kedvezményükre való igényüket a véderő törvény utasítás I. részének 108. §-a, 2. pontjában, illetőleg III. §-ában előirt módon igazolni és az ilyen módon felszerelt folyamodványukat az alkalmassági vizsgálatnál, vagy legkésőbb az alkalmassági vizsgálattól számított 8 napon belül a tanács IV., (katona és illetőségi) ügyosztályában (Központi Városháza, IV., Károly-körút 28. sz., II. em. 40.) benyújtani. A családfenntartás érdekében való tartós szabadságolási kedvezmény szempont­jából megvizsgálandó keresetképtelen férfi családtagok keresetképtelenségük felülbírálása céljából az alkalmassági vizsgálaton szintén megjelenni tartoznak. A tanulmányi okokból való tartós szabadságolás iránti kérelmet a tanulmányok folytatását igazoló bizonyítvány beterjesztése mellett annak idején az elöljáró csapatparancsnokságnál kell előterjeszteni. Tájékozódás céljából értesíttetnek az érdekeltek, hogy katonai szolgálatra való igénybevételük csupán ideiglenes lesz, mert csak arra az időre fog terjedni, amíg a békeszerződés értelmében fentartható hadseregünk megszervezhető lesz. Ez az időtartam egy évet valószinűleg nem fog meghaladni. Amennyiben egyes hadkötelesek eme hazafias kötelességük teljesítése alól magukat kivonni akarnák s ebből a célból az alkalmassági vizsgálaton való megjelenést elmulasztják, vagy a tényleges szolgálati kötele­zettség alól magukat fondorlattal kivonják, az 1890. évi XXI. t.-c.-be ütköző behívási parancs iránti engedetlenség miatt, illetőleg amennyiben ez a bűncselekmény nem forog fenn, a véderötörvény 67. §-ába ütköző bűncselek­mény miatt a törvény teljes szigorával felelősségre fognak vonatni. BUDAPEST FŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA 1920. A Főváros Tanácsa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom