A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1919

1919-05-27 / 2330

/. Pif ' ^plt A petróleum-jegyszelvények nyári beváltási helyei. A budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács elnökségének közgazdasági osztálya közli, hogy június 9-től kezdve további intézkedésig csak az alább felsorolt kereskedők részére utal ki petróleumot. Mindazok a kereskedők azonban, akik eddig petróleumot árusítottak, kötelesek mind­addig, amíg készletük tart, az esedékes jegyszelvényeket feltétlenül beváltani, tekintet nélkül arra, hogy felvétet­tek-e a nyáron át petróleumot árusító kereskedők közé. I. kerület. Hruška Imre..................... Berger Lipót ..................... S zloboda B. és társa Schmindt Sándor . . . Varga Ernő..................... Dobozi István................. Kohn Lajos..................... Kohn Simon ...... Schleimmer János . . . Bruck Imre..................... D eutsch és Olasz . . . Schriffert Mátyásné . . Schwarcz Miksa . . . . Goldstein Fülöp .... Groszfeld Ignácné . . . Grosz Ignác ..................... P ollák Lajos..................... G öczi Lajos ...... Delbel Ferenc................. K loze Róbert................. A lkotás-utca 27. Attila-körút 16. Bors-utca 2. Budafoki-út 81. Csaba-utca 8. Fehérvári-út 44—46. Fehérvári-út 6. Fehérvári-út 76. Hegýalja-utca 21. Hidegkúti-út 4. Krisztina-körút 141. Lágymányosi-út 17 b. Lövőház-utca 16. Mészáros-utca 62. Parádi-utca 5. Szarvas-tér 7. Uri-utca 72. Várfok-utca 8. Zárda-utca 12. Zugligeti-utca 19. II. kerület. Brunner Oszkár ................. S chvabl Alajos................. Stampfer Márton .... Szabó Kálmán..................... W eisz Jakab......................... L eichtner Józsefné .... Popp János ......................... F reiwirth A. utóda Binner S. Schwarcz Miksa................. A ntóczy Mátyás................. Herczfeld Samuné .... Büchler Ármin..................... Tóth Árpádné..................... B atthyány-utca 21. Csalogány-utca 52. Fő-utca 11. Főherceg Albrecht-út 18. Fő-utca 33. Gül Baba-utca 10. Hidász-utca 1. Horváth-utca 19. Lövőház-utca 16. Margit-körút 7. Retek-utca 47. Toldy Ferenc-utca 50. Villányi-út 10. III. kerület. Gittinger György . . . . Lemler József ..................... G rosz fivérek..................... W eisz József..................... S chmidkuncz Lajos . . . Biró Mór ............................. J assovitz Mór..................... L emberger Mózes .... Hauser Józsefné .... Forstinger Károlyné . . . Stein Elemér és Greischitz Aladár.....................• H echt Györgyné................. W eisz Lipót......................... B rüll Ignác......................... G ellért Izsó......................... F lórián-tér 16. Kerék-u. 2. Kiscelli-u. 20 Kiskorona-u. 35. Kórház-u. 17. Lajos-u. 88. Lajos-u. 176. Lajos-u. 2. Majláth-u. 64. Matróz-u. 9. Polgár-tér 2. Ürömi-u. hl. Tavasz-u. 5. Vörösvári-u. 92. Zsigmond-u. 44. IV. kerület. Steiner József .Csarnok-tér 5. Á dám Miksa .....................Ferenc József-rakpart 67. S zép Ferenc • . .... Grassalkovich-u. 8. Reiner Rezső.Irányi-u. 9. W olf Gyula.Magyar-u. 7. F ölsei H. Kornél ..... Váci-u. 49. V. kerület. Klug testvérek ................. Kapronczi István .... Sonnenfeld Benjámin . . . Spiegel Sománé ................ H old Ferenc......................... S chlési^ger Jakab .... Weisz Ignác......................... F iditz Simon......................... R evitz Hermann................. Schwabl Alajos................ K ovács Ákos..................... S chwarcz József.................. B ál vány-u. 1. Corall-u. 10. Csáky-u. 11. Fáy-u. 76. Hold-u. 15. Pannonia-u. 21. Párkány-u. 1429. Váci-út 55. Váci-út 161. Vilmos császár-út 22. Visegrádi-u. 46. Visegrádi-u. 117. VI. kerület. Dobó Béla .............................Angyalföldi-u. 38. S zügyi Dezső.....................Aréna-út 140. R echnitzer Lipót.................Babér-utcai kislakások. B ékeffy Ignácné.................Bulyovszky-u. 37. B udapest, 1919. május 27. A névsor a következő: Fleischmann Ignácné . . Rogáts Béla......................... Adler Jakab......................... Fodor András..................... Gipsz József ......................... Németh Lajosné . . . . Leopold Samu.................... N ey Mór................................. B ácskay Lajos..................... Go dberger Adolf .... Mayer Imre......................... S challing József................. Holcz Józsefné..................... László Mihály..................... H arsányi Sándorné . . . Oblatt József..................... Pauker Károly..................... Stika Antalné..................... Hunwald Izidor................. Wilcsek Wilmos................. B ack Samu......................... B artos Ernő ....... Braun Mórné..................... Kollár József..................... S ternlicht Albertné . . . Weisz Ernő......................... K ertész Henrik................. Pap József............................. A ppel P. Fülöp ..... Fislitzer Miksa................. Fiškál Sándor..................... Lőrinczy József................. Sternlicht Elemérné . . . Lukács Ferenc..................... Guthlohn Zsigmond . . . Braun Arnoldné................. Klein Lipót......................... Friedländer Jakab .... Weisz Jakab..................... Csillag Sándor..................... Sohn András .................... C sángó-u. 5. Csángó-u. 13. Csengeri-u. 59. Dalnok-u. 24. Dévényi-u. 14. Felső er dősor-u. 38. Figyelő-u. 8. Forgách-u. 71. Fóthi-út 16. Fóthi-út 24. Gizella-út 47. Gizella-út 19. Gyár-u. 7. Hajós-u. 9. Hungária-körút 95. Hungária-körút 105. Hungária-körút 289. Hungária-körút 235. Jász-u. 62. Jász-u. 131. Király-u. 38. Lehel-u. 14. Levente-u. 24. Mohács-u. 17. Munkács-u. 33. Nagy János-u. 35. Nagymező-u. 42. Podmaniczky-u. 69. Röppentyű-u. 27. Rózsa-u. 73. Szabolcs-u. 12. Szt. László-u. 86. Szt. László-u. 180. Szív-u. 38. Szerecsen-u. 28. Szondy-u. 73. Telep-u. 99. Váci-út 43. Váci-út 138. Váci-út 43. Zápolya-u. 20. VII. kerület. Haas József és fia . .. . . Deutsch A ............................... K ardos Jakab..................... Berger Gézáné..................... Lihots Bodogné................. Fiala Adolf......................... F ischer Ármin..................... Reisz Miksa......................... S chüller Péter..................... Berger Miksa..................... Pollák Adolfné..................... A dler Fábián ................. Gyenes Dávid..................... Fischer János..................... Sugár Ede.................• . . Auer J. Gyula..................... Schächter és Szalka . . . Hilger Gáspár..................... Goldberger Árminné . . . Dohnát Rezső ..................... D eutsch Miklós................ W eisz Károly..................... G róf Sándorné..................... Städter Jenő ..................... Kohn Samu......................... S alamon Lajos..................... Schlésinger R......................... Kohn Lipót......................... N eumayer Hugó................ R osenfeld Testvérek . . . Fürst Mór............................. K lein Gyula......................... K irály Ignác......................... H albrohr Ede..................... Nemes Rezső..................... Szandel Hermán . : . . . Halmavánszky Károly . . Hoffmann Sándor .... Bálint Sándor..................... Friedmann Adolf................. K esztenbaum Izidor . . . Stifter Gyula................, . S trasser Jakab..................... Angol-u. 31. Akácfa-u. 38. Aréna-út 38. Bem-u. 30. Bethlen-u. 41. Bosnyák-u. 13. Cserey-u. 2. Damjanich-u. 41. Dembinski-u 43. Dob-u. 24. Dob-u. 106. Egressy-út 11. Elemér-u. 4. Erzsébet királyné-út 80. Főherceg Sándor-u. 34. Garay-tér 14. Garay-tér 7—8. Gyarmat-u. 24. Hajtsár-út 139. Hársfa-u. 42. Holló-u. 11. Hun\adi-tér 3. Ilka-u. 36. Ilka-u. 13. István-út 29. István-út 47. Izabella-u. 2. Izabella-u. 92. Kazinczy-u. 9. Király-u. 89. Huszár-u. 5. Klauzál-tér 9. Komócsi-u. 15. Kövér Lajos-u. 25. Murányi-u. 46. Nagydiófa-u. 32. Nefélejts-u. 27—29. őv-u. 150. Péterffy Sándor-u. 47. Rákóczi-tér 21. Rombach-u. 3. Rottenbiller-utca 12. Rottenbiller-utca 62. Renner Adolf ....................Szerecsen-utca 8. G rosz Jónás.........................Telep-utca 10. S zabó Gyula.........................Thököly-út 87. R ozmusz Gyuláné .... Utász-utca 4. Kohn Vilmos .....................Várna-utca 3. L antos Józsefné.....................Wesselényi-utca Lányai Béláné.....................Zugló-utca 1. Vili. kerület. Berger Adolf......................... G abos R. S............................. K őcse György.................... S teiner Jakab.................... H ochdorf Márk................. Majthényi J.-né................ P retz Péter......................... Kovács Lajos..................... Nagy Farkas..................... Kazár Gyuláné ................. Sauer Ármin......................... Vermes Vilmos................. Bogdány Izidor................. Läufer Róza ......................... V irág Pál............................. S chklenársch Józsefné . . Korbély György................. Sersli Andrásné................ H irschbein Salamonná . . Bergsmann Samu .... Roth Fülöp......................... K rashonitz Rezső .... Engel Mór............................. H osszú Máténé................ W eisz Sándorné................. Szellák Mihály..................... Schwarcz Tivadarnó . . . Váradi Ferenc..................... Findler Simon..................... Nagy Istvánná ................ P ick Mór............................. K lein Etel............................. B alogh Ignác..................... Krausz Sámuel................. Schwmdt Károlyné . . . Baross-utca 107. Baross-utca 69. Baross-utca 46. Dobozi-utca 41. Dugonits-utca 16. Gólya-ut.ca 42. Gyulai Pál-utca 12. Hunyadi-utca Illés-utca 22. József-utca 10. József-körút 36. József-u. 67. Kálvária-tér 19. Kálvária-tér 10. Karpfenstein-u. 18. Kőris-u. 12. Mátyás-tér 14. Losonczi-u. 19. Mária-u. 12. Német-u. 45. Népszinház-u. 33. őr-u. 10. • Óriás-u. 42. Örömvölgy-u. 36. Örömvölgy-u. 10. Pál-u. 4. Práter-u. 68. Práter-u. 46. Rock Szilárd-u. 17. Sörgyár-u. 51/b. Szeszgyár-u. 5. Szigetvári-u. 22. Teleki-tér 4. Tisza Kálmán-tér 27. Bórkocsis-u. IX. kerület. Balogh Istvánné ..Bokréta-u. 27. W eisz Jenő.......Ferenc-körút 30. W eisz R...................................Gyáli-u. 28. U ngár R...................................Gyep-u. 32. B ergstein Adolf...Hentes-u. 16. B arta Jenő................. . Kerepesi-út 30. Garay Fülöp.........................Kén-utca 3. Kertész Géza.......Lónyay-u. 41. Czeglédi Károly ....Mester-u. 16. B urián Vilmos, veje . . . Ráday-u. 16. Fuchs Dávid........Soroksári-út 134. S eemann Mihályné .... Soroksári-út 38. Follmann Lajos................Üllői-út 24. G ünthner Tivadar .... Üllői-út 68. Engel Dávid.........................Tűzoltó-u. K urták Emil.........................Viola-u. 27. X . kerület. Alkér-u. 3. Árok-u. 14. Breuer József Vadász Rezső Drakulits Józsefné . . . . Hruza Józsefné................ S chwarz Jakab................. Milch Etel............................. S pielberger Ferenc .... Weisz Ignácné..................... H aidler F................................. R osenfeld Miksáné .... Adler Simon......................... Eckmadn Jakab................ P ollitzer Jakab................. Révész Béla......................... W eisz Mórné..................... Pollitzer Jenő..................... Elbert Béla .... • . . Stern Gáspár .................... F leischmann Simon . . . Szenes Simon..................... Czeglédi-utcai városház. Gyömrői-út 16. Gyömrői-út 138. Jászberényi-út 18. Kada-u. 23. Kápolna-u. 25. Kőbányai-út 42. Liget-tér 40. Magló di-út 71. Maglódi-út 5. Noszlopy-u. 26. Szállás-u. 28. Petróczy-u. 39. Remete-u. 38. Százados-u. 35. Újhegyi-út 10. Újhegyi-út 7751. Zsivora-u. 17. BUDAPEST FŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA 1919. A budapesti forradalmi központi Munkás és Katonatanács elnöksége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom