A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1918

1918-10-25 / 13766

s 1918. október 25. ÚJABB HIRDETÉS az influenza járvány (spanyol betegség) ellen való védekezésről. / Az 1876. évi XIV. t.-c. 157. g-ának c) pontjában biztosított jogomnál fogva a közegészségügyi bizottságnak, mint járványbizottságnak meghallgatása és javaslata alapján, kiegészítéséül a f. évi október hó 18-án 139.621/1918—X. szám alatt kiadott rendeletemnek, ezennel még a következőket rendelem el: 1. Folyó hó 31-étől (csütörtök) november hó 3-ig (vasárnap) bezárólag a* összes temetők látogatását meg­tiltom. Ezeken a napokon a temetőkbe csakis halottas menetek és az ezeket kisérő legközelebbi hozzátartozók engedhetők be. Kérem a főváros közönségét, hogy a sírok díszítését ez alkalommal mellőzze s hogy a járványra való tekintettel elhunyt hozzátartozói iránt érzett kegy életét majd akkor rójja le, ha a járvány már elmúlt. A síroknak, sírboltoknak, mauzóleumoknak Mindszentek- és Halottak-napja alkalmával szokásos kivilágí­tását megtiltom. Tilos a temetők környékén s az azokhoz vezető útvonalakon koszorúknak, virágoknak, gyertyáknak, élelmi cikkeknek, frissítőszereknek, stb. árúsítása. 2. Kívánatosnak tartom, hogy a temetőben a temetkezési szertárosok ne a halottas házak ravatalozó termeiben, hanem szép időben feltétlenül a szabadban tartassanak meg; továbbá, hogy a legközelebbi hozzátartozókon és az egyházi szertartást végző papságon kívül a gyászoló közönség még kedvezőtlen idő esetén se tartózkodjék a ravatalozó termekben. / 3. A járvány tartamára betiltom a főváros egész területén a jótékonycólú utcai gyűjtéseket. 4. Fölhívom a háztulajdonosokat, hogy a tanácsnak a vízvezetéki víz használatának korlátozása ügyében 1917. évi december hó 15-én 133.809/1917—XTI. számú rendelete értelmében szigorúan ügyeljenek arra, hogy a ház- felügyelők a vízvezetéki főcsapokat esti 11 óra előtt el ne zárják és reggel 6 órakor okvetlenül megnyissák. \5. Fölhívom a főváros közönségét, hogy a nyilvános telefonállomások, valamint a szállodákban, kávóházakban, vendéglőkben levő telefonok beszélőkagylóját (mikrofon) a beszélgetés megkezdése előtt vékony selyempapirral borítsa be; illetve bélelje ki, a beszélgetés befejezése után pedig ezt a papírt semmisítse meg. Az említett helyiségek tulajdonosai kötelesek gondoskodni, hogy telefonjaiknál ilyen selyempapirok rendelkezésre álljanak. A nyilvános telefonállomások tulajdonosait pedig kötelezem, hogy a beszólőkagylókat száraz (nem nedves) ruhadarabbal gyakran tisztítsák meg. 6. Értesítem a gyakorlóorvosokat, hogy az influenzabetegek gyógyításának megkönnyítése és a beteglátoga­tások gyors lebonyolítása érdekében a hadügyi kormány személyszállító gépkocsikat bocsátott a főváros hatósá­gának rendelkezésére. Ezek a gépkocsik délelőtt 8—2 óráig a főkapitányság bérkocsiosztályán (Telefon: Főkapitány­ság— bérkócsiosztály) délután 2 órától másnap reggel 8 óráig a főkapitányság őrségének telefonján (109—44) rendelhetők!meg. Ajánlatos a gépkocsikat a használat előtt való napon megrendelni; egy gépkocsi legfeljebb 2 óra hosszáig használható, s azokat kizárólag az influenzabetegeket kezelő orvosok vehetik igénybe. Mindennemű visszaélés szigorú büntetés alá esik. A kocsik használatáért kilométerenkint körülbelül 2 korona díjat keil fizetni, mely használati díj megtérítésének módja iránt később intézkedem. A díjat a soffőr kezéhez kifizetni nem szabad. Az orvoson és a soffőrön kívül a gépkocsin más helyet nem foglalhat. A gépkocsit igénybevevő orvos köteles a gép­kocsivezető által neki átadandó ellenőrzési jegyen följ egyezni azoknak a betegeknek a nevét és a lakását, akiket gépkocsival felkeresett, továbbá azt a pontos időt, amikor és a helyet, ahol a gépkocsit elbocsátotta. A bejegyzett adatok helyességének igazolásául az orvos az ellenőrző jegyet aláírásával ellátja. 7. Újból nyomatékosan figyelmeztetem a főváros közönségét a folyó évi szeptember hó 30-án közzétett hirdetésemben foglalt tudnivlókra. A tömeges összejövetelektől tartsuk távol magunkat. A nagy vasutakon és helyi közlekedési eszközökön csak szükség esetén utazzunk. Különösen is kérem a közönséget, hogy a közúti vasutakon az állóhelyek korlá­tozására vonatkozó rendelkezéseket tartsa meg, továbbá, hogy a közlekedési eszközökön (közúti vasúton, bérkocsin) utazni kívánó s magukat zöld igazolványokkal igazoló orvosokkal szemközt legyen előzékeny. Köhögés és tüsszentés alkalmával tartsuk zsebkendőnket az orrunk és szájunk elé. A csókolódzást s a kézfogást mellőzzük. Szájunkat és torkunkat naponkint többször fertőtlenítő szerrel öblítsük ki. Testünket, ruházatunkat és lakásunkat tartsuk tisztán. Minden étkezés előtt mossuk meg kezünket. Háztartásunkban ügyeljünk arra, hogy mindenki lehetőleg saját asztalkendőjét és türölközöjét használja. Óvakodjunk a meghűléstől. Ügyeljünk arra, hogy mértékletes életmóddal szervezetünk ellenálló képességét megőrizzük. Nátha, torokfájás, rekedtség, köhögés vagy láz esetén a beteg azonnal forduljon orvoshoz. Az ilyen beteg zsebkendőjét és törülközőjét forró vízben, — még jobb, ha forró lúgban, — főzzük ki. A beteget különítsüK el és ápolóján kívül mást a beteghez ne engedjünk. 8. Felkérem a közönséget, hogy úgy a közhivatalokat, mint magánintézeteket a szokásos sürgetések, látogatások vagy más hasonló és mellőzhető okokból a járvány tartama alatt ne keresse fel. A közhivatalokat és magánintézeteket pedig felhívom, hogy a hivataluk személyzetét kötelezzék, hogy távozásuk előtt kezüket mossák meg. 9. Aki a jelen rendeletem I. és 3. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi, a közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. t.-c. alapján fog büntettetni. A 4. pontban foglalt rendelkezések megszegése a 4688/I9I7. sz. miniszterelnöki rendelet alapján büntettetik. Felhívom a főváros közönségét, hogy a jelen felhívásomban foglalt rendelkezéseket pontosan tartsa be és a maga részéről is minden erejével támogassa a hatóságot a járvány elleni védekezésben. BÚDY s. k., Budapest Székesfőváros Házinyomdája - 1918. ­polgármester.

Next

/
Oldalképek
Tartalom