A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1916

1916-00-00 / 4051

^ H*!$!«!(>■ A budapesti __kerületi__számú fémátvételi bizottság. a ház lakóihoz, illetőleg a háztulajdonoshoz. Felhívjuk, hogy a m. kir. honvédelmi miniszter úrnak 11.453/eln. 20. b)—1916. számú rendelete folytán igénybevett vörösrézből, sárgarézből, nikkelből és ónbél való háztartási fémtárgyaikat ________________hó___napján délután___órakor a bizottságnak____kér._________________-utca ___szám alatti iskola helyiségében lévő átvételi h elyére — a jogkövetkezmények terhe mellett — szol­gáltassák be. Budapest, 1916. évi___________hó ___n. b iz. elnök. KIVONAT a m. kir. honv. miniszter úr 11.453/eln. 20. b) számú rendeletéből. A beszolgáltatásra kötelezetteknek szabadságában áll fémtárgyaikat az azok beszolgáltatására kitűzött napot megelőző napig a „Magyar szent korona országainak fémközpontja részvénytársaságinak (IV., Városház-u. 10.), valamint az általa megbízott bevásárlóknak szabad kézből eladni. Aki a hadi célokra igénybevettnek kijelentett fémtárgyait eltitkolja, a beszolgáltatandó tárgyait a fémátvételi bizottság felhívásában jelzett időben és helyen be nem szolgáltatja, stb. . ., az, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és az 1914. évi L t.-c. 17. §-a értelmében két hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA mt ­FELHÍVÁS

Next

/
Oldalképek
Tartalom