Vendéglősök Lapja, 1929 (45. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-20 / 2. szám

1920. január 20. VENDÉGLŐSÖK LAPJA 9 Lemondás az italmérési engedélyről. Abban az esetben, ha valakinek az engedélye elvonás alatt áll, de az illető engedélyének elvonása előtt lemond, az engedélyt lemondás címén törölni kell ugyan, de az arról szóló végzésben értesíteni kell a feleket, hogy törölt engedélyének az elvonása folyamatban van. Ha már a törölt engedély elvonása a törvény értelmében indokolt, az elvonás jogi következ­mények biztosítása végett az engedélyt alakilag el kell vonni és az anyakönyvben ezt fel kell jegyezni, hogy az 1921. évi IV. t.-c. 3. § 1—6. pontjaiban foglalt rendelkezéseknek érvény legyen szerezhető. Végül abban az esetben, ha olyan fél folyamodik engedélyért, aki más pénzügyigazgatóság területéből költözött át jelenlegi lakhelyére, illetőleg más kerületből folyamodik engedélyért, mindig meg­kérdezendő a fél korábbi, illetőleg jelenlegi lakó­helyére nézve illetékes pénzügyigazgatóság, hogy a folyamodó esetleges engedélye nem vonatott-e el, illetőleg, hogy folyamodóra nézve az 1921. évi IV. t.-c. 3. §-ában felsorolt kizárási okok nem forognak-e fenn. * Nagyon kevés katholikus háziasszony van ma Magyar- országon, akinek asztaláról hiányoznék a Katholikus Háziasszonyok Lapja. Ez a havonkint kétszer megjelenő asszony-újság kizárólag csak olyan közleményeket közöl, amelyek a háziasszonyt érdeklik, így az utóbbi számban Pillitz Dezső mérnök tollából ,,Jó világítás a háztartásban“ címmel rendkívül érdekes cikket ír. Divatlevelei, „Hasznos tudnivaló“ rovata, sütési és főzési kipróbált receptjei elsőrangúak és minden számban kétheti étlapot közöl. A sokezer tagot számláló Szövetség tagjai ingyen kapják tagsági díj fejében a lapot, elő­fizetési ára pedig y2 évre 2-50 P. Mutatványszámot kívánatra készséggel küld a Katholikus Háziasszonyok Lapja kiadóhivatala, Budapest, VIII., Mária ucca 7. A lap hirdetési kezelősége Erdős József hirdetési irodájá­ban van, Budapest, II., Vitéz ucca 2. Öthónapi fogház. A királyi ügyészség Márkus Árpád György vendéglős ellen csalás és sikkasztás büntette címén emelt vádat. A vendéglős 1925 szeptemberében Belatiny Artúr bornagykereskedő cégtől 14 millió korona értékű bort rendelt, amire egy 60 napos fedezeti váltót adott. Ugyancsak ebben az időben nyolc alkalmazottat vett fel óvadékkal, de néhány nap múlva- már kényszeregyezséget kért maga ellen és ekkor derült ki, hogy Márkus; amikor a bort megvette, már tudta-, hogy az érte járó összeget nem fogja kifizetni. Ugyancsak ebben az időben a Berndorfi Fémárúgyár is feljelentést tett Márkus ellen, mert 80 millió értékű evőeszközt rendelt, bár tudatában volt annak, hogy kötelezett­ségének nem fog tudni eleget tenni. A törvényszék Márkus Árpád Györgyöt felmentette a vád alól. Az ítélőtábla Zachár-tanácsa megsemmisítette az ítéletet és a vádlottat öthónapi fogházbüntetésre ítélte, amelyből a vizsgálati fogsággal három hónapot kitöltöttnek vett. A Tábla a tanúvallomásokból meg­állapította, hogy Márkus. Árpád György rossz­hiszeműen járt el, amikor fizetésképtelenségének tudatában egyre-másra vásárolta az árúkat, továbbá ugyancsak abban az időben nagymennyiségű bort is vett, amelyet üzletében kimért és ezzel elkövette a hitelezési csalást, mert a befolyt pénzt saját céljára használta fel. Márkus fellebbezett. * Árvereztetlk a régi budai Kéményseprő ven- | déglő. I., Pauler ucca 3., folyó hó 22-én reggel 8 órakor. A legtöbbet Ígérő megveheti. A zeneszerzői jogdíjak 1929-ben. A Magyar Szöveg­írók, Zeneszerzők stb. Szövetkezetével történt tárgyalások alapján az 1929. évre szóló zencjogdijak a következő osztályba csoportosítás alapján állapíttattak meg Buda­pestre : pestre : I/A osztály ............ ........ 400—600 pengőig I/B osztály............ ........ 300—400 „ 11 . osztály .............. ........ 200—300 „ 11 1. osztály................ ........ 160 „ IV . osztály................ ........ 80—120 ,, V. osztály ................ ........ 50— 75 „ VI. osztály................ ........ 36— 40 ,, Vannak üzemek, melyek osztályba egyáltalán nem soroztattak, ezek az üzemek az évi 36 pengő átalánynál is kisebb jogdíjátalányt fizetnek. A szezon üzemek részére külön jogdíjátalány állapíttatott meg. A pincéreknek háromnapi felmondás jár. 1925-ben új tulajdonost kapott az Emke-kávéház, Horti Károly személyében, aki nyomban felmondott a személyzetnek, a főpincérnek csupán 4 napi határ­időt adva. Feuer Jakab főpincér nem fogadta el a felmondást, hanem a bírósághoz fordult. A bíró­ság szakvéleményért a kávésipartestiilethez fordult, amely kimondotta, hogy az alkalmazottaknak emberemlékezet óta 3 napi felmondás jár. A bálozók feje fölött kigyulladt a vendéglő. Szombat­helyről táviratozzak : Az elszakított vasmegyei Alsólövő községben Szilveszter éjszakáján, a férfidalkör bálján kigyulladt a vendéglő, amelyben a bált tartották. A vendéglő és a szomszédos épületek leégtek. A kár igen nagy. A tüzet a tarcsafürdői és a felsőőri tűzoltóság segítségével csak reggelre tudták lokalizálni. Egy hatvanéves vendéglős családi drámája Berlinben. Berlinből jelentik : A német főváros keleti részében, a Frankfurterstrassen, szörnyű családi dráma játszódott le, amelynek ma este jöttek nyomára. Holtan találták meg lakásában Melzer Hermann 60 éves vendéglőst, feleségét és fiát. Az egész lakás gázzal volt tele. Midőn a rendőrök a zörgetésre és kopogtatásra választ nem kaptak, behatoltak a lakásba. Szörnyű látvány tárult eléjük. A vendéglős felesége a széken ült és szájában tartotta a gázcsövet, mellette férje és fia, a fiú ölében egy kis kutya. Mindannyian halottak voltak. Azonnal kinyitották az ablakokat és kihívták a mentőket, de az orvosok csak a beállt halált konstatálhatták. Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos Dr. KISS ISTVÁNNÉ. Egy nagy csónakházba szakképzett vendéglős kerestetik Cím megtudható a kiadóhivatalban. ’ gum ■MinwwMmm— .................... ítélet-kivonat A m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 104.897/927. számú jogerős ítéletével I. Balogh István és II. Balogh Istvánné, született Tiba Julianna, vendéglős hajdú­hadházi lakosokat 1. borhamisítás, 2. hamisított bor forgalombahozatala miatt I. r. terheltet 10 napi elzá­rásra, II. r. terheltet 120 pengő pénzbüntetés mint fő és mindkét terheltet egyenkint behajthatatlanság esetén további 3 -j- 3 napi elzárásra átváltoztatható 24 J- 24 pengő pénzbüntetésre mint mellékbüntetésre és egye­temlegesen 35 P eljárási köllség megfizetésére ítélte s egyben az ítéletnek terheltek költségére a „Hajdú­hadházi Lapok“ című hetilapban és „Vendéglősök Lapja“ című szaklapban való közzétételét, valamint az ítéletnek a debreceni m. kir. pénzügyigazgatósággal való közlését elrendelte. Az 1924. évi IX. t.-c. 9. §-ába ütköző kihágás vádja alól való felmentését jóváhagyta. Hajdúhadház, 1928. december hó 14. Dobos Béla s. k. m. kir. r.-kapitány a kaps. vezetője A kivonat hiteléül: Hajdúhadház, 1929. jan. 17. Szentkirályi kiadó. ÁrWörPQhnl sz0lc0l9 asztalok, kerti székek, fapadok, borpultok, HlicIGOUUl söraparátok és egyéb vendéglői felszerelések nagyon olosón. Rosenfeld, Budapest, Vili., Népszínház ucca 31. Udvarban. Mm Mi-is Hink II. BCROSZTÁLYA Pincék: BUDAFOK, Petőfi út KÖZPONTI IKOIlA: Budapest, V., Nádor ucca 16. szám Spór-könyvek cégnyomással drbja 8 fillér I főkönyv, a hozzávaló segédkönyvekkel, a legolcsóbban Bruck Ferencnél, papiriizlet-könyvnyomda, Bu­dapest, IX., Üllői út 95. Tel.: József 341—48 ■«■a—■—— mi 111 ————y Konyliáfelszerelések Budapest, IV., Vámház körút 6. szám (Központi vásárcsarnokkal ízemben). Tclcion: Aut. 84*—03 Minden étel előkészítéséhez és tálalásához való elő­készítő-, főző-, sütőedények, gépek és eszközök. Evőeszköz, asztalnemű. Üveg- és porcellanárú. Szombathelyen a legszebb, parkkal körülvett helyen fekvő, teljesen újonnan renovált vendéglő teljes felszereléssel bérbeadó, esetleg örök áron nyugalomba vonulás miatt. A bérlet, eset­leg vétel tárgyát képező vendéglő a leg­nagyobb befogadóképességgel bír; nagy termekkel, a nyári veranda 800 terítékkel, téli kuglizó, tágas pincék. A bérlethez tartozik háromszobás lakás is. A helységek villanyvilágítással és vízvezetékkel beren­dezettek. Mint Szombathelyen erre egyedül legalkalmasabb vendéglőben tartják a különböző nyári mulatságokat. — Cím megtudható a kiadóhivatalban. JES. ő n y o m kölcsönök fővárosi és környékbeli házakra. URBS IHSATLÄN R.-T„ BUDAPEST, IV., MOLNÁR UCCA 3. SZÁM. Irányi ucca sarok. Telefon: Aut. 847—10 ílrte kfizéfi: délelőtt'11—1. délután 6—7 órá’g Reklám- és cégtáblafestő és világítási reklám-vállalat Budapest, VIII., RÖkk Szilárd ucca 23. Telefon: József 385—28

Next

/
Oldalképek
Tartalom