Vendéglősök Lapja, 1926 (42. évfolyam, 1-24. szám)

1926-02-05 / 3. szám

6 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1936. február 5. jelenti, hogy üzemét megkezdte és kartellen kívül minden mennyiségű • vegytiszta szénsavat Budapest, VI., Petneházy ucca 23. igen olcsón szállít A vendéglősbálról hetekkel később is beszél még nemcsak a szakma, olyan volt a sikere. Budapest szakmabeli közönségén kívül a vidék is szép számmal képviseltette magát a Szent Gellért szálló helyiségeiben rendezett bálon. A Vigadó helyett azért esett az idén a választás a Gellértre, mert ez 20 millióval] volt olcsóbb s a jótékony céloktól ezt a 20 milliót sem akarta elvonni a rendezőség. A Dreher gyárak kedves csokoládéajándékkal lepték meg a bál hölgyeit s a táncolok hamar megbarát­koztak a szokatlan, sírna mozaiktalajjal is a parkett helyett. A megjelentek névsora körül is voltak apróbb bajok, a lapokban hiányos és tendenciózusnak látszó névsorok szerepeltek, erre több gondot kell fordítani. A bevételek és a jövedelem elszámolása még folyik. A kereseti és jövedelmi adóvallomások. A folyó évre szóló kereseti-, jövedelmi- és vagyonadó-vallomások február hó 28-ig beadandók. E célból minden kereskedő és iparos köteles 1925. december 31-ével mérleget készí­teni az 1925 esztendő nyereségének megállapítása céljából. Az általános kereseti adó alapja ugyanis az 1925. évben elért tiszta jövedelem, amely a nyers bevételből számítandó ki a következő tételek levonásával: Levonhatók az üzemi kiadások, mint például az anyag' és árukészlet karban­tartására, kezelésére fordított kiadások. Le szabad vonni a házadó alá nem eső épületeket, gépek, valamint az egyéb leltári tárgyak elhasználása fejében eszközölt évi tartalékolásokat vagy leírásokat (értékcsökkenési tartalék). Levonhatók a behajthatatlan követelések, a tényleg fizetett Garantált teljes SAJTJAINK mindenütt be­szerezhetők : Pálpuszta-s&jt, Derby-sajt, Romadour, Imperiál, Óvári, Trappista, Casino, Roque­fort, Roquefort dobozos DERBY SAJT- ÉS VAJTERMELÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZPONTI ÁRÖSÍTÓ-TELEP: BUDAPEST, Vili., TÖMŐ UTCA 33/a sz. TELEFON: József 61—10 JOEL BUDAPEST, V„ DOROTTYA ÜTCA 9, J Vfaifia Telefon: 3S—20 Állapíttatott 1858. Szállodai és éttermi fehérneműek: Asztalneműéit kerti abroszok, len- és pamutvásznak, törlőruhák eredeti gyári árakon kamarai illetékek és kárbiztosítási díjak, az üzletet terhelő állami és községi közvetett és forgalmi adók, illetékek és vámok, valamint mindazok a járulékok és költségek, amelyeket az adózó alkalmazottai után fizet. Le szabad vonni az üzleti adósságok kamatait és az első évben az első szervezés költségeit. Nem szabad azonban levonui a nyers bevételből az üzlet nagyobbítását, az üzemi adós­ságok törlesztését. Az adókulcs 5 százalék. A Bor-, Sör- és Ital mérők Egyesülete Elek Artur elnöklete alatt rendkívül népes tag­gyűlést tartott. Rendkívül izgatott hangú fel­szólalások hangzottak el a szikvízzel kapcsolat­ban. Az egyesület úgy határozott, hogy e kér­désnek intézésére albizottságot választ és a népjóléti minisztériumhoz fognak fordulni sérel­mük orvoslása végett. Rudolf Mosse: Magyarország Ujságkatalógusa. Még mindig súlyos, de mégis már az enyhülés reményé­vel kecsegtető napokban jut a Rudolf Mosse r.-t. „Magyar- ország Ujságkatalógusa" az érdekeltek kezébe. A gazda­sági betegség krízisén immár túl vagyunk és tanácsosnak látszik kellő, hathatós propagandával felkészülni az idők javulására. A modern üzleti életnek nélkülözhetetlen had­művelete a reklám és ennek a műveletnek megtervezésé­vel „Magyarország Ujságkatalógusa" a kereskedőnek körülbelül azt a szolgálatot teszi, mint a hadvezérnek a pontos, megbízható, áttekinthető terepszemlét nyújtó tér­kép. „Magyarország Ujságkatalógusáa-ból lehet meg­tudni, hogy a hirdetőnek milyen hazai napilapok és szak­lapok állanak rendelkezésére, hogy a felsorolt lapok útján milyen méretű hatást várhat, sőt a katalógus alapján a hirdetőnek módjában áll körülbelül számot vetni reklám­hadműveletének előrelátható költségeivel is. Ezek azok az értékes adatok, melyek a Rudolf Mosse r.-t. „Magyar- ország Ujságkatalágusát" közkedveltté, sőt nélkülözhe­tetlenné tették és amelyek révén ez a mű megbízható útmutatója lett immár a magyar kereskedelemnek is az újsághirdetések, a reklám és propaganda széles és annyira fontos területén. A honatya. Örffy Imre a neve annak az országgyűlési képviselőnek, aki úgy találta, hogy Magyarországon túlságosan olcsó a sör. A pénz­ügyi bizottságban ő ajánlotta a pénzügyminiszter­nek, hogy emelje föl a sör adóját és a miniszter szót fogadott. Végre egy őszinte honatya, aki keveselte a polgárok adóját! Akármilyen sokára lesznek is új választások, ajánljuk ezt a kép­viselőt az összes szakmánkbeliek jóindulatába. A budapesti vendéglősipartestület köz­gyűlésére febr. 10.-ig jelethetők be Írásban esetleges indítványok (Ferenc József tér. 5.). Magyarország első aranykoszorús mestere Jancsnrák Gusztáv réz műves mester kávéházi és vendéglői rézedényei és énozása elismerten a legjobbak Budapest, IX., Ferenc ucca 39. Telefon: J. 8-47 elismerten jók és zamatosak! Bármily mennyiséget szállít az ország minden rószóbe a termelő: KécsHe és vidéKe Gyümölcsérté- KesítS és Központi Szeszfőző Szövetkezet, Új* KécsKe. Mintával díjmentesen szolgálunk! Halálozás. Sárközi Ferenc hatvani MÁV pályaudvari vendéglős jan. 25-én elhúnyt. Teme­tése nagy részvét mellett ment végbe. —• Hor­váth Dániel budapesti vendéglőst jan. 29-én temették el a rákoskeresztúri temetőbe a szakma osztatlan részvétével. — Büchler Lukács győri vendéglős Győrött elhalálozott. Széleskörű rokonság és a dunántúli szakma gyászolja. PARÍDl VÍZ egyedárúsítás LITTKE pezsgő vezérképviselet. Hazai és külföldi ásványvizek főraktára. Forrástermék és Ás­ványvízkereskedelmi R.-T., Budapest, IV., Mária Valéria utca I. Telefon: J. 154-75 Bii mi Schaumhurg-Lippe her­ceg udvari pincéje Villány központi irodája: Budapest, V., Nádor u. 16 Grüníeld Ármin üueg- és porcelldnnagykereskeöő Budapest, X., fllazsa u. 19-Z3. Nagy választék kávéházi és vendéglői edényekben. ( 35—45. TELFON: Józaef < 36—78. 1112—23. Szent István Portersör a Polgári Serfőzde páratlan sörkülönlegessége IVANOVSZKY A. Telefon József 130-35. Budapest, csak Baross utca 84*» Szűz utca saroK. Telefon József 130-35.

Next

/
Oldalképek
Tartalom