Vendéglősök Lapja, 1926 (42. évfolyam, 1-24. szám)

1926-01-05 / 1. szám

VENDÉGLŐSÖK LAPJi 1936. január 5. 7 SALZER J. Iroda és raktár: Budapest, IV., Ferenc József rakpart 15. Alapítási év 1887 Telefon: J, 101-30 Gyárt * peesenyedíszeket, HalpapiroKat, t o r ta p a p i r o k a t, sütemény Hüvely eket, modern szervirozásHoz papírszalvétá­kat és papirabroszokat. Gyártelep: VI., Lehel utca 9. szám A felelősségre vont vendéglőst tehát felmen­tették. Ezzel azonban az ügye koránt sincs el­intézve. Bárki, akinek józan érzéke van, azt mondja, hogy így nem szabad üzletet vezetni. Itt súlyos egészségügyi és tisztasági szabályok vannak megsértve. És amellett az üzleti rezon is. El lehet képzelni, hogy az a vendég, akit valahol ilyen rohadt folyadékkal kínálnak meg, oly undort kap, hogy többé be sem teszi lábát abba az üzletbe, hanem fűnek-fának elmondja, hogy ővele milyen dolog történt. De a hatóságok szempontjából sem közöm­bös a kérdés. Ebben az esetben is a főkapi­tányság megtalálta azt a jogszabályt, melynek az alapján az illető vendéglős ellen el lehet és kell járni. Erről a jogszabályról és annak tar­talmáról nem minden italmérő van kellőleg tájékozódva, azért szükségesnek tartom, hogy az abban foglaltakról tüzetes ismertetést nyújt­sak, hogy az érdekeltek az ismertetett esethez hasonló eseteket és azok jogi hátrányait el­kerülhessék. Ismeretes, hogy az állami italmérési jövedé­ket újólag az 1921. évi IV. t.-c. szabályozta. Ez a törvény felhatalmazást adott úgy a pénz­ügyi, belügyi, valamint a népjóléti miniszter­nek, hogy a tárcájuk körébe vágó és az ital­mérési jövedékkel összefüggő kérdéseket ren­deletileg szabályozzák. így adatott ki 1922-ben az 502. számú népjóléti miniszteri rendelet is, mely az italmérésnél és italárúsításnál köve­tendő egészségügyi rendszabályokról, az ezek áthágására kiszabandó büntetésekről és az orvosrendőri felügyelet gyakorlásáról szól. A rendelet a következő tényleges rendel­kezéseket tartalmazza'. Megállapítja elsősorban, hogy az egészség- ügyi ellenőrzés kiterjed úgy az engedély meg­adása előtti véleményezésre, valamint a már engedélyt nyert italmérők állandó felügyeletére és vonatkozik a szeszes italoknak korlátlan vagy korlátolt kimérésével és kismértékben való eladásával foglalkozó összes engedélye­sekre és üzletvezetőkre, továbbá szeszes italok­nak nagyban való eladásával foglalkozó összes engedélyesekre és közvetítőkre. Az egészségügyi ellenőrzést Budapesten a kér. elöljáróságok és a kér. tisztiorvos, más városokban a m. kir. rendőrkapitányságok és a városi tiszti orvos, községekben pedig a községi elöljáróságok és a községi vagy kör­orvosok gyakorolják. Vásárok, búcsúk és egyéb sokadalmak alkalmával gyakorolt italkiméré­seknél a vásárfelügyelők és egészségellenőrök. Az ellenőrzés gyakorlására általában úgy a pénzügyi, valamint rendőri közegek is jogo­sultak. A kötelező tisztasági rendszabályok: Minden kimérés céljára szolgáló helyiséget és az azzal összefüggésben levő udvarokat állandóan tisztán kell tartani, a helyiségek m Gróf Somssich Tihamér borgazdasága, Részv.-Társaság Kitüntetett borai a legfelsőbb körök asztalának dísze. Palackbani eladás: Budapest, VI., Teréz körút 9. Telefon: 142—85. falait évente legalább egyszer ki kell meszelni vagy festeni, padlóját minden héten legalább egyszer fel kell súrolni, magát a helyiséget pedig naponkint legalább kétszer ki kell seperni és szellőztetni. Ez az elemi egészségügyi négy­parancsolat. Meg kell mondanom, hogy ez nemcsak a közönség érdekében történik. Oh nem 1 Minden jóérzésű tulajdonos számol a maga, hozzátartozói és alkalmazottai egészségé­vel is, akik életük javarészét az üzletükben töltik el. Ezek az üzletek a forgalomra, sok emberre vannak berendezve. Sok és minden fajta, gyakran beteg ember fordul meg bennük. Szállítják és lerakják a betegségek kórokozóit, FLEISCHMANN ÁRÜHÁZ lüä§iMr«*Iy kőrút Újévi occasiója felülmúl minden várakozást. Raktárapasztás céljából tetemesen leszállított árak vannak Örvényben, Kockás és csíkos ruhakelme 33.500 Tiszta gyapjú kamgarn, 85.000 első­rendű Strapa öltönykelme, 140 cm. 76.000 l melyet alanti árak igazolnak: Mosócreppe minden divatszínben 10.000 Sportflanell, 70 cm. széles, l-a minőség 14.800 Bársonyfianeil, minden színben 22.000 Nagy raktár mindennemű női- és férfidivat- és télikabátszövetekhen, ssíymekben, vászon- és mosóárúkban Marsdékok 1 Felruházó jótékony társaságok I Hintákat saíwe­feltűnő olcsón! | még külön kedvezményben rés resülnek! 8 sen küldök!

Next

/
Oldalképek
Tartalom