Vendéglősök Lapja, 1925 (41. évfolyam, 1-24. szám)

1925-05-05 / 9. szám

6 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1925. május 5 MI ÚJSÁG? Elmarad a kincstári haszonrészesedés elengedése. Csak természetes, hogy a fürdő­vidékeken a szobák után fizetendő nagy kincs­tári haszonrészesedés beígért elhagyása megint csak remény maradt. A kormány követeli erre a szezonra a fizetéseket s emiatt a tervbevett olcsóbbodás is elmarad. A fürdőzési és nyaral- tatási akciók meddő mozgalmai helyett egyetlen kormányrendelet, amely a kincstári részesedés elengedéséről szól, hatásos és gyors orvosság lehetett volna, így igazán kár az időért és a sok beszédért. Szomorú május 1. A vendéglők, éttermek és korcs­mák részére május 1 mindig nagyon fontos nap volt, nagy forgalommal, hatalmas fogyasztással, a legelső szezónnapja a vígabb időknek. Sok későbbi rossz nap forgalmatlan voltát kárpótolta a víg és kedves május elseje. Az idén országszerte elmaradt ez a kárpótlás, — milliár­dos károkat okozva a szakmának. A zuhogó zápor, a sok helyt hűvös idő otthonában tartotta a közönséget. A nyári szezonnyitó így ebben az évben nagyon szomorú volt a szakmára. Leszavazták az ipartestület vezetőségét. A budapesti ipartestület rendkívüli közgyűlésén a megjelentek nagy meglepetésre elvetettek egy Walther Károly főtitkár által előadott javaslatot, amely az alapszabályok 9-ik és 29. szakaszai­nak a megváltoztatását tervezte és a szállodás­tagdíjakat öt osztályba akarta sorozni. A hiva­talos javaslattal szemben Gundel Károly beszéde után az ő indítványa győzött s a szállodás-tag­díjakat három osztályba sorozták. Hiába a küldöttségjárás. Lassankint rájön a buda­pesti vendéglős és szállósipar arra, amit rég megállapí­tottunk, mennyire haszontalan a sok küldöttség indítása ide is, oda is. Az italmérési engedélyilletékek sérelmes kivetése elleni akcióban már ott tart a budapesti ipar­testület is, hogy rendkívüli közgyűlésén elállóit attól, hogy küldöttség sürgesse meg az elintézést. De pár perc múlva mégsem állhatott ellen a küldöttségindító ragály­nak, így elhatározta, hogy a kisebb üzemű vendéglősök érdekében Ripka Ferenc kormánybiztoshoz és dr. Csupor Jenő tanácsnokhoz küldöttség kerekedjék föl a részlet- fizetési kamatok elengedéséért. Pedig az ünnepies föl­vonulások helyett az egyszerű kérelem is éppúgy meg­tenné, vagy éppúgy hatástalan marad. Kolossá Viktor új étterme. Kolossá Vik­tor, akinek ritka szervezőképességét a szakma osztatlan figyelme és elismerése kísérte eddig is egyre újabb és újabb üzemek gyors föl- virágoztatásában, — most ismét egy új, nagy budapesti üzletet vett a kezébe. Megvette az Erzsébet-kör út 17. szám alatti Tőkés-féle ven­déglőt és megvált a Vilmos császár úti kitűnő üzemétől, hogy minden erejét ennek az új üz­letnek szentelhesse. Kolossá Viktor kezében nemcsak hogy biztosítva látják a szakma szak­értői a vendéglő és étterem jövőjét, hanem azt is, hogy mint az eddigi Kolossa-éttermek vala­mennyien, úgy ez is hamarosan a világvárosi fejlődés útjára lép. Budapest centrumának a közönsége lesz most az övé és kétségtelen, hogy ez az új közönsége is csakhamar a leg­teljesebb elismeréssel fogja emlegetni Kolossá Viktor nevét és szaktudását. Tízmillió honorárium. A budapesti szállodások és vendéglősök ipartestülete az iparfelügyelő tiszteletdíját tízmillió koronára emelte fel. A rendkívüli közgyűlés helybenhagyta a határozatot. Esküvő. Wrabetz Gusztáv kőbányai kerületi elnök bájos sógornőjét, Remery Rózsikát a napokban vezette oltárhoz Kovács Rezső fő­hadnagy. Az esküvőn Keszey Vince, az ipar­testület elnöke és vitéz Lányi Sándor tábornok voltak a násznagyok. A fiatal pár e szerencse- kívánatok igen nagy tömegét kapta. Családi hír. Szentesről jelentik: Bartha Ferenc szentesi vasúti vendéglőst családi öröm érte, felesége április 17-én egészséges leánygyermeknek adott életet, bjagyszámú tisztelői és szakmabeli ismerősei elhalmozták szerencsekívánataikkal. Uzletátvételek. A Kerepesi-út 54. számú ház vendéglőjét Hesz Károly vette meg és az átalakítva, megnagyobbítva és modern fölszere­léssel most nyitotta meg. Ugyanabban a házban a kávéházat, szemben az új lóversenypályával tulajdonosa újjáalakítva nyitotta meg most, ké­zen a bizonyára forgalmas és élénk szezonra. Kötelező borfogyasztást? A Szőlőtermelők Országos Egyesülete a legutóbbi gyűlésén igen érdekes állásfogla­lásra határozta el magát. Memorandumban kéri a kor­mányt, hogy a belföldi borfogyasztás emelése érdekében néhány deci bort juttasson a katonaságnak. A kincstárnak ez alig lesz jelentős tétele, a borfogyasztással azonban javítaná a bortermelés helyzetét. A memorandum nagy feltűnést keltett és széles körökben igen humorosnak találták, úgy fogva föl, mint a legelső lépést a kötelező borfogyasztás elrendelése felé, szemben az alkoholellenes mozgalmakkal. Mivel azonban Franciaország, Olaszország és Spanyolország évek óta már helyt adott hasonló kére­lemnek, a dolog mégse olyan képtelenség, mint aminőnek első pillantásra különösen humoros beállításban látszik, Uj kerület a zenejogdíjak beosztásá­ban. Mint a Zeneszerzők Szövetsége közli velünk, a Vendéglősök Lapjá-ban ismertetett eddigi 16 kerülethez a szövetség most újabba­kat szervez. Teljesen megszervezve megkezdte működését a XVII. kerület most, a cinkotai kapitányság, amely Cinkota, Mátyásföld és Sas­halom területéből áll, képviselője Rádli Mihály, a Pestkörnyéki Bank és Kereskedelmi R.-T. cégvezetője (Mátyásföld). Legközelebbre vár­ható Békés vármegye külön kerületté szerve­zése, amikor is ez a terület elszakad a szegedi körzettől. Fogyóban a borkészletek. A borkereskedelem szak­értői a borárak emelkedését várják. A borpiacon máris nagyobb az érdeklődés, mert a készletek erősen fogytán vannak. A megindult mezei munkák alatt a fogyasztás országszerte nagyobb, a készletek már eddig is csekélyek voltak, úgyhogy hamarosan a végére érünk. Az árak emelkedését "azonban eddig igen furcsa rémhírek akadá­lyozzák, olyan hírek, amelyek : abnormálisán nagy szőllő- termést helyeztek kilátásba. Az egész országban úgy rügyeznek a venyigék, hogy ennek arányában hasonló nagy termésre alig emlékeznek a termelők. Ajánlatos tehát a legnagyobb óvatossággal eljárni a készletek körül. 700 milliót fizetett eddig zenedíjban a vidék. Az eddigi megállapodások és kiegye­zések alapján a vidék szállodái, éttermei, ven­déglői és korcsmái a mai napig több mint 700 milliót fizettek be a Zeneszerzők Szövetsé­gének, ezek vidéki képviselői útján. A beszol­gáltatás 35 százalékkal nagyobbarányú, mint Budapesté, de nincs a vidéken annyi pör s a szakmának annyi anyagi kára ezekből, mint a fővárosi szakmának. Különösen Szombathely, Győr, Szolnok, Debrecen és Hódmezővásárhely körzetei pontosak eddig a díjak befizetésében, ami erős bizonyítéka a szakma ottani szerve­zettségének, modern felfogásának és anyagi erejének. Autójáratok a Rákóczi út és a Margitsziget között. Mint értesülünk, a szakma kezelésében érdekes vállalkozás indul meg. Tarján Vilmos, a Margitszigeti felső vendéglő és étterem bérlője a Newyork kávéháztól — amely szintén a tulajdona — állandó autóközlekedés létesítését határozta el a Margitsziget felső végéig. Az egész út díja 10.000 korona lesz. Úgy a Newyork kávé­háznak, mint a Margitszigeti felső vendéglőnek a forgal­mára minden bizonnyal igen nagy hatású lesz ez az ér­dekes vállalkozás. A budapesti m. kir. államrendőrség III. kér. kapk tánysaga, mint I. fokú rendőri büntetcti|róság.\ Özv, Gallauner Lőrincié, III., utca 12. házszám alatti vendéglőst bor- hamisítás, hamis bor forgalombahoza- tala és az ellenőrzés akadályozása miatt az 1924. évi IX.t.-c.42.és 43. §-ai alapján 3 napi elzárást helyettesítő 300.000 K pénzbüntetésre és 200.000 + 250.000 + 50.000 Korona pénzbírságra, továbbá 1.280.000 K költség megtérítésére s az ítélet kivonatának hírlapi közzétételére ítélte. Budapest, 1925. április 25. Slacz Emil s. k. Farkas Elemér s. k. r. kapitány r. főtanácsos jegyzőkönyvvezető. r. büntetőbíró. A vidéki vendéglő és a haladás. Buda­pesten is eseményszámba menne, ha itt követ­nék a dunántúli Ajka község vendéglősének, Schwartz Lajosnak a példáját. Schwartz Lajos hatalmas rádiókészüléket szereltetett föl a vendég­lőjében a megfelelő hangerősítővel, úgy hogy közönsége nap-nap után hallgatja Berlin, München, Bécs, Budapest és más világvárosok koncertjeit és operaelőadásait. Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos Dr. KISS ISTVÁNNÉ. Cí Vendéglősöknek üvegárá részletre is porcellánárát kölcsön is KÁD 4b MIEIíÓS, Budapest, VIII., Bérkocsis-u. II. Telefon : József 134—69 szobafestő, mázoló és fényező Budapest, Vili., Nap-u. 36. Telefon: József 76—56 Másolat. 1925. kih. 73. szám. A m. kir. állami rendőrség zalaegerszegi kapitány« ságának alulírott r. büntető bírója az 1924. évi IX. t.«c. 14. és 17. §«aiba ütköző kihágás miatt öxv. Somody Sándorné zalaegerszegi lakos ellen in« dított kihágási ügyben a Zalaegerszegen 1925. évi január hó 28. napján a terhelt jelenlétében megtartott nyilvános tárgyalás alapján a vád és védelem meg« hallgatása után hozom a következő ítéletet: Özv. Somody Sándorné terheltet, aki 45 éves, r. kath. vallású, özvegy, zalaegerszegi születésű és lakos, magyar állampolgár, vagyonos korcsmáros foglalkozású, vétkesnek mondom ki az 1924. évi IX. t.«c. 14. és 17. §«aiba ütköző kihágás elkövetésében, melyet azáltal követett el, hogy 1924. május 31«én a söntésbeni borát megvizeszte s mert a bortörvény kivonatát italmérési helyiségében kifüggeszteni cl« mulasztotta, ezért özv. Somody Sándorné terheltet az 1924. évi IX. t.«c. 42. és 44. §«ok alapján a kbtk. j 21. § (Btkv. 92. §) alkalmazásával 3 napi önkölt«N J ségű elzárást helyettesítő 300.000 -f- 100.000 korona pénzbüntetésre, mint főbüntetésre, ezenfelül 100.000 korona pénzbüntetésre, mint mellékbüntetésre. A pénzbüntetés behajthatatlansága esetére az 5340/924. M. E. sz. rend. 8. § alapján 1 —{- 1 napi, tér« helt önköltségén foganatosítandó elzárásra változta« tandó át. A pénzbüntetést és az eljárási költséget az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt külön« beni végrehajtás terhe alatt az állami rendőrkapi« tányság pénztárába kell befizetni, mely összeg a 62.000/924. sz. F. M. r. 82. §«a értelmében a föld« míveléstigyi minisztérium Szőlészet és Borászat be« vételi számla javára a 60.276. sz. csekkszámlára fize« tendő be. Köteles terhelt a 62.000/924. sz. F. M. r. 83. §«a értelmében 170.000 korona eljárási költségeket az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt különbeni végrehajtás terhe mellett alulírott állami rendőrkapitányság pénztáránál befizetni. A bűnjelként lefoglalt 2 liter bort a törvény 47. §«a alapján elkobzom és a 47. § 6. pontja alapján kiöntés útján való megsemmisítését elrendelem. A 62.000/924. sz. F. M. r. 81. § alapján kötelezem terheltet a nála visszahagyott 1 liter hamisított bor árának 3000 koronának megtérítésére. Az ítélet hiteles másolatát a 62.000/924. sz. F. M. r. 85. §«a alapján a zalaegerszegi pénzügyigazgatósággal közlöm. Az ítéletnek a Zalamegyci Újság és a Vendéglősök Lapjában, a polgármesteri hivatal és az ipartestület hirdető«tábláján való közzétételét terhelt költségére a 62.000/924. sz. F. M. r. 80. §«a alapján elrendelem stb. Rendőrkapitány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom