Vendéglősök Lapja, 1909 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1909-04-05 / 7. szám

10 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1909. április 5. KELME.NYT9LD9 LE.6J9BB A VÍLÁ69N KÉSZÍTI : KOCH JENŐ MEÍDÍN6EI^ KÁLYHA BUDAPEST­VI., Szondy-utcza 53. ! Hazai szénfütésre alkamas szabadalmazott „Jupiter“ kályhák. ji Fafütéses és köpen kályhákról kívánatra ingyen ingyen árjegyzéket küldök. HAACK ANTAL-féle Hirdetmény. A „Kiskunfélegyházi Népbank Részvénytár­saság“ a tulajdonát képező és Kiskunfél­egyháza vasúti foutczáján, a Kossuth-utczán lévő „EURÓPA" szállodát és kávéházat 1910. január 1-től kezdődő 6, esetleg 10 évre újra bérbeadja, melyre ezennel pályá­zatot hirdet. Bővebb felvilágosítást nyújt úgy Írás­beli, mint személyes megkeresésre az in­tézet igazgatója ifj. Feuer Béla ur, kinél a stájer alpesi gyógyfü-gyomorlikör. Ezen a Stájerország alpeseinek legnemesebb és legjobb gyógyfüveiből a leggondosabb páralat utján készített likőr, az emberi belszervezeíre való jó behatásának köszönheti a mindig jobban emelkedő szétterjedését; ennek folytán és a rend­kívüli zamatja következtében jelenleg a likőrök között az elsőrendű helyet foglalja el. Mint utazási likőr, különösen a tengeren, ezen ital alig nélkülözhető és a gyomrot erősítendő Természeténél fogva legmelegebben ajánlható. Rendelmények kéretnek egyenest BRRTUSCHEK ERHŐ úrhoz BUDAPEST, VII., Hungária-körut 15. sz. alá intézni. Cs. k. orsz. szab. likörgyár HAACK ANTAL GRAZ. Alapittatott I808. évben. pályázati feltételek is megtudhatók. Kiskunfélegyházán, 1909. márczius 16-án. Az igazgatóság. Szilvorium uj! Kitűnő minőségű, 60 hektoliter, kétszer főzött 40—50°/0-os és 140 hektoliter egyszer főzött 28—30°/o-os eladó ki- sebb-nagyobb mennyiségben. 4 literes posta Demion mintával szívesen szol­gál utánvét mellett PUSKÁS GYIJLA és törköly főzdéje TEMERIN. -----­fa gylalt, jegeskávé, hidegké- szitmények előállításánál a jég sózására valamint hűtőkészü­lékekhez. Minden felvilágosí­tást és értesítést szóbeli vagy írásbeli kér- dezősködésre díjmentesen nyújt A Magyar Királyi Sojövedék Yezérügynöksége BUDAPEST, V., Váczi-kőrut 32. sz. Savanyított káposzta befőtt paradicsom, vizes és eczetes uborka és paprikáról kérjen árjegyzéket az „Első angyalföldi Conservgyár‘(-tól Buda jest, VI., Figyelö-utcza 16. sz. IF LITTKE L 1 PEZSGŐOYARTELEPE :: PÉCSETT :: BUDAPESTI FŐRAKTÁR: IV., SZÉP -UTCZA 3. fás. TELEFON 10-85. :: Cs. és kir. udvari és kamarai szállttá. DREHER ANTAL j|g| SERFŐZDÉJE Budapest Kőbányán. i Városi Iroda: YllÉJozsef-ntcza 36. ___________Saját palaczk-töltós. . Aj ánlja kitűnő minőségű ászok*, király-, márcziusi-, kiviteli márcziusi-, korona ! (á la pilseni), maláta*, bajor-, dupla mároziusi- éa bak-sörét, j Kihnhfenéir: dupla maláta kósör kőkmókbí«. Nafjíbb sérmeHHjiséget saját jégkocsijaiban stalhi I GROSSnflNN ADOLF mű, czim és czimer-festészeti műterem. BUDAPEST, Vili , flGGTELEKI-UTCZfl 4. SZ. (Ezelőtt VI., Király-utcza 82.) Legszebb és legizlésesebb kivitelű üvegtáblák fa- pléh és vászonczégtáblák, érczbetük, öntött táblák, fal-betűk stb. stb. Értesítés. Yan szerencsém a n. é. közönség tudomására adni, hogy Dömsödi-ut 21. szám alatt a mai kor igényeinek teljesen megfelelően az „Ördögsziget“-hez czimzett vendéglőmet ismét megnyitottam, hol jó és olcsó bor, alföldi kolbász és füstölt hús minden időben kapható. — A n. é. közön­ség b. pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel Szaráts István, Dömsödi-ut 21. sz. a városi erdő mellett, (a Kerepesi vámon kívül. — Családok és társaságok kellemes szórakozási helye; — A nyári idő alatt szép gyümölcsös kertt áll a tisztelt vendégek rendelkezésére. M. KIR. FÖLDMIVELESÜGYI MINISTERTÖL. 117215. szám. IV—9097” Hirdetmény. A radnaborbereki állami gyógyfürdő I az 1909. év fürdőidény kezdetétől az 1910. évi fürdőidény év- géig tartó s két fürdőidényt magáhan foglaló időtartamra leendő bérbeadása iránt a radnaborbereki m. kir. fürdőgondnskság által az óradnai bánya- és kohóhivatal irodai helyiségében 1909. évi április 17-én, délelőtt 7211 órakor zárt Írásbeli ver­senytárgyalás fog tartatni. Kikiáltási évi haszonbér 1000 K. Pályázni szándékozók felhivatnak, miszerint 1 koonás bélyeggel ellátott ajánlatukat, melyben kinyilatkoztat’andó, hogy ajánlattevő a szerződéstervezetben foglalt egyszersmind verseny- tárgyalási feltételeket ismeri és azokat magára nézve kötelező­nek elismeri. 200 K, azaz kettőszáz korona készpénz vagy ennek valamely állami pénztárnál történt letételét igazoló letéti jegy melléklésével a radnaborbereki m. kir. fürdő­gondnokságnál (Óradna) ezen határidőig annyival is inkább nyújtsák be, mert elkésetten, valamint a megállapított feltételek­től eltérő kikötéseket tartalmazó ajánlatok nem vétetnek figye- \ lembe. A szerződéstervezet egyszersmind versenytárgyalási fel­tételek IV. főosztályamban (III. em. 121. ajtó) és az óradnai bánya- és kohóhivatal hiv. helyiségeben a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthető s az érdeklődőknek postabélyeg mellék- í lése esetén kívánatra megküldetik. Fentartom magamnak azon jogot, hogy tekintet nélkül a megajánlott bérösszeg nagyságára, az ajánlatok közül szabadon választhassak, esetleg valamennyit visszautasitsam. Budapest, 1909. márczius 14-én. M. kir. fölcimivelésiigyi minister.

Next

/
Oldalképek
Tartalom