Vendéglősök Lapja, 1909 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1909-03-20 / 6. szám

1909. márczius 20 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 9 TÓTSÓVÁRI M. KIR. ERDÖHIVATALTÓL. 1163. ügyszám. 1909“ Árverési hirdetmény. A lillafüredi nyaralótetepen levő kincstári szálloda és vendéglő épület berendezésével és tartozékaival együtt 1909. évi január hó l-töl 1911. évi deczember hó 31-éig ter­jedő 3 (három) évre zárt Írásbeli versenytárgyalás utján a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog adatni. Kikiáltási ár mint egy évi haszonbér 400 kor. Az árverés Diósgyőrött, a m. kir. ellenőrködő erdőgondnokság hivatalos helyiségében 1909. évi április hó 2-ikán, délelőtt 10 órakor fog megtartatni. A zárt írásbeli ajánlatok — melyekhez 100 korona bánatpénz csatolandó — az árverésre ki­tűzött határidőig, a diósgyőri m. kir. ellenőrködő erdőgondnokságnál nyújtandók be. Az árverésre kitűzött határidőn túl, valamint utóajánlatok nem fogadtatnak el. Az árverési és szerződési feltételek Diós­győrött a m. kir. ellenőrködő erdőgondnokságnál és a tótsóvári m. kir. erdőhivatainál a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. Tótsóvár, 1909. évi márczius hó 11-én. M. kir. erdöhivatal. Najman József hentes-mester Budapest, Vili., Német- utcza 21. sz. Szállít vendéglősök, kávé­sok, korcsmárosok stb. részére a legjobb minőségű virstliket. kolbászokat napi árakon. Megrendelések pontosan teljesittetnek. Dr. SZULY ALADAR élelmiczikkek és fűszer nagykereskedése PÁRATLANUL GAZDAG KÜLÖN CSEMEGEOSZTÁLY Budapest, Muzeum-körut 23. A világhirü franczia DELBECK & Comp. i ——reimsi pezsgőbor=gyár l_ i magyarországi fölerakata: Válogatott fűszeráruk, D T 0) N í g !T a-j mindennemű bel- és kül­földi csemegék, magyar és franczia pezsgőborok, rum és tea, liqueurök, saji:, . vaj, kassai, prágai sonka fel­vágottak. gyümölcsök stb. stb. raktára. NI. KIR. FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISTER. 18601/IV. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A ránkfüredi állami gyógyfürdő- telepen levő vendéglő a hozzátartozó mellékhelyiségekkel három évre leendő bér­beadására 1909. évi április 3 án, d. e. 10 órakor a ránkfüredi m. kir. fürdöigazgatóság hiv. irodájában zárt Írásbeli ver­senytárgyalás tartatik. A vállalkozni szándékozók felhivatnak, hogy as egy koronás bélyeggel ellátott zárt Írásbeli ajánlatukat, a melyhez a megajánlott évi bér 5°/0-át kitevő készpénz vagy biztositökképen elfogadható értékpapírból álló bá­natpénznek valamely adóhivatalnál történt letételét igazoló nyugta csatolandó, fenti határidőig adják be. Elkésett ajánlatok tekintetce nem vétetnek. A beadott ajánlatokban tartoznak vállalkozók a szer­ződési egyszersmind versenytárgyalási feltételek ismeretét és azok elfogadását jelezni, megjegyezvén, hogy a szer­ződési feltételektől eltérő vagy különleges kikötéseket tartalmazó ajá latok nem vétetnek figyelembe. A szerződési feltételek IV. főosztályomban (földrrivelés- ügyi ministerium III. em. 121. sz.) s a ránkfüredi m. kir. fürdő- gondnokság hiv. irodájában a hivatalos órák alatt bármikor betekinthetek s kívánatra a postabélyeg melléklése esetén az érdeklődőknek meg is küldetnek. Fentartom magamnak azon jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül, tekintet nélkül a megajánlott bérösszegre, szabadon választhassak, esetleg valamennyit visszautasít­hassam. « Budapest, 1909. márczius 13-án. M. kir. földmivelésügyi minister. Rz igen tisztelt vendégló's és kávés urak szives figyelmét felhívjuk báró Nopcsa Elekné uj aradi uradalmi sör­főzőházában főzött „BIKA SÖR“-ére. A sörfőzőgyár, mely 125 év óta áll fenn, újabban a modern technika min­den vívmányainak felhasz­nálásával teljesen újonnan alakitatott át mi álal söré­nek izével tartalmasságá­val és táperejével a leg­kényesebb ízlést is képes kielégíteni. A „BIKA SÖR“ gyárnak legújabban Buda­pesten is van lerakata (IX., védjegy Tóth Kálmán-utcza 8—10.) Telefon: 108—40. Hütöház, a hol úgy hordóban, mint palaczkokban megrendelhető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom