Vendéglősök Lapja, 1907 (23. évfolyam, 1-24. szám)

1907-09-20 / 18. szám

2 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1907. szeptember 20. Schmidhauer-féle az elrontott gyomrot 2—3 óra alatt teljesen rendbe hozza. Hathatós óvszer a belső betegségek elterjedésének meggátlására, úgyszintén kiváló gyógyhatású gyomor-, bél- és vérbajokban, to­vábbá elkövéredés, szivelhájasodás és azzal járó fulladásnál, sárgaság, máj- és lépdaganat, czukorbetegség, aranyér, csúz- és köszvénynél, vérbőségnél s egyéb belszervezeti bajokban. — Főszétküldés a forrástulajdonos: Schmidthauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban. Kapható minden jobb gyógyszertár és füszerüzletben kis üveg 30 f, nagy üveg 50 f. — ssze nem tévesztendő más fajta keserüvizekkel. József, Prodoletz Ferenc, Mohos Ferenc, Neiger Jakab, Hecker György, Walter Károly, Kori István, Máday Lajos, Doktor László, Kamarás Mihály, Putnoky István, Steiner Pál, Kraicsovits Rezső, Hack Ist­ván, Wnuck Lajos, Vodiska Jenő, Takács János, Bittner Alajos, Csuthy Gyula, Jä­ger Ignác, Lővy Marcell, Lukács János, Horváth Dániel, Schafhauser Endre, Brück­ner József, Schuller Ferenc, Cseri Csery Kálmán és neje, ifj. Schlotter Antal. A vidékiek. A vidéki városokból érkeztek Pécsre: Nagy Lajos Miskolc, Gaál és leánya Pápa, Porgesz Mór Rózsahegy, Róth Sándor Ungvár, Polter Adolf, Weinberger Sándor dr., Lokody Sándor Debrecen, Rátczky Ágoston Medgyes, Grünwald Mór, Szabó Imre, Máyer Berci, Lobéi Ferenc, Máger József, Mester István, Krumpach Ferenc, Siklósi Ede, Tóth Antal Zsolna, Rosen­berger Mór Kaposvár, Pittner György Csokonya, boós József -Kutas, Gózler An­tal és neje Tab, Egyed Zsigmond Kőkút, Rózenberger Izidor, Weisz Ödön, Kiskor­pád, Frank József Mike, Mehringer Rezső, ifj. Mehringer Rezső, Mehringer Antal, Kalix Zoltán Pécel, Kovács József Kőszeg, Juranovits Ferenc, Cserzy Mihály és neje, Kéth Károly, Randi Adolf Szeged, Rosner Ignác Bruck-Királyhida, Rauskhberger Sán­dor Arad, Herceg Ferenc Szombathely, schwarz József Veszp. Jákó, Hecker György Kelenföld, Schwarz Antal, Németh József, Kiss Károly, Kramveter Elek, Né­meth Ferenc, Takács József, Buchler Lu­kács, Révész Sándor Győr, Matz Rezső, Prantner Lipót, Berinkey Bálint, Mészáros Pál, Molnár Gyula Komárom, Tóth Gyula Szekszárd, Böcögő József Miskolc, Horváth István Őzd, Francois Lajos pezsgőgyá­ros, Sebestyén Aladár, Salacz Nándor a Törley pezsgőgyár tisztviselői, Pernitz Lajos Győr. Első nap. A nyugdijegyesület közgyűlése. A szállodások, vendéglősök, kávésok, pin- czérek és kávéssegédek országos nyugdíj - egyesülete délután 4 órakor tartotta meg X. évi rendes közgyűlését a városi szék­ház közgyűlési termében. A közgyűlést Bokros Károly elnök nyi­totta meg, aki üdvözölte a megjelent ta­gokat, majd megemlékezett arról a súlyos veszteségről, amely az egyesületet csanta- véri Töley József és Kriszt Ferenc halá­lával érte. A közgyűlés határozatképességének meg­állapítása után Solti Ödön dr. budapesti ügyvéd, az egyesület jogtanácsosa olvassa fel terjedelmes és minden körülményre kiterjeszkedő évi jelentését, amelyben érinti a legközelebbi múlt viszonyainak ama rendkívül szerencsétlen alakulását, amelynek folytán munkás és munkaadó ellenségként kerültek egymással szembe. Pedig ez mindkettőre nézve végzetes csa­pás, mert az ipari élet e két mozgatójá­nak érdekei elválaszthatatlanul egymásra vannak utalva. A legszebb és legczélirányosabb socziális politika tehát az, amely munkás és munka­adó érdekét oly szervezett intézményhez köti, amely kell, hogy mindkettőnek fél­tékenyen őrzött sajátja legyen. A magyar vendéglős és kávésiparnak már meg is van ez az egyesülete s ez az országos nyugdijegyesület, amelynek ma már 564 rendesen fizető és 229 hátralékos, tehát összesen 79ö tagja van. Az egyesület alap­tőkéje 379.276 korona 44 fillér, amelyből az utolsó évi gyarapodás 76.110 kor. 12 fill. Az egyesületnek 7 választmánya mű­ködik és pedig Budapesten, Kassán, Szom­bathelyen, Aradon, Miskolcon, Szegeden és Győrött. A felügyelő-bizottság jelentésének meg­hallgatása után a közgyűlés úgy a költ­ségvetést mint a zárószámadást jóvá­hagyta, mire Bokros Károly elnök utalva arra, hogy egy újabb 3 éves ciklus tellett le, úgy a maga, mint tiszttársai nevében visszaadja a megbizatást a közgyűlésnek, amely megejti a tisztujitást. Az uj tisztikar. Elnökül újból közfelkiáltással, kitörő lelkesedéssel Bokross Károlyt választották meg. Alelnökök: Sztanoj Miklós és Müller Antal. Igazgatósági tagok: Olück Erős, Petanovics József, Fhm János, Prindl Nándor, Förster Konrád, Dökker Ferenc, Berger Leo, Weingruber István, Schnell József, Mittrovácz Adolf, Baar József, Peier Ferenc. A felügyelő-bizottság tagjai lettek: Frangois Lajos elnöklete alatt: Szuly Aladár dr., Mayr József, Páris Vil­mos, Hajdú Imre és Barta Béla. A leg­közelebbi közgyűlés helyének megállapí­tása tárgyában úgy döntöttek, hogy ugyan­ott fogják megtartani, ahol a magyar ven­déglősök országos szövetsége. Francois indítványa. Az indítványok során nagy tetszéssel találkozott Frangois Lajos pezsgőgyáros ama nagyjelentőségű indítványa, amely kimondani kívánja, hogy a felállítandó vendéglős és pinczérmenhelylyel kapcso­latban létesítsenek egy nyugdijházat, ahol azok a nyugdíjasok nyerjenek nyugdijuk vagy annak egy része fejében ellátást, akiknek nincs hozzátartozójuk s akik egyedül állva nehezebben tudnának nyug­dijukból megélni. E nemes cél megvaló­sítására anyagilag is hozzá kívánván já­rulni, 2500 koronás alapítványt tesz, amelyből 5 szoba rendeztessék be a men- ház, illetőleg nyugdijházban. A nagy lel­kesedéssel fogadott indítványt a közgyű­lés az elnök javaslatára az igazgatóság hatáskörébe utalja, hogy az 3 tagot küld­jön ki, épugy a magyar vendéglősök or­szágos szövetsége is és ez a bizottság döntsön végérvényesen az indítvány sorsa fölött. Frangois Lajosnak pedig úgy a nemesczélu alapítványáért, mint a szép eszméért meleg köszönetét fejezi ki a közgyűlés. Ugyancsak tetszéssel találko­zott Raisz Ferenc indítványa is, hogy a választmányi köteléken kívül álló tagok­nak évente egyszer egy levelező lapon nyugtassa az egyesület a befizetett tag­sági dijakat. Ezzel az elnök néhány zárszóval bere­kesztette a közgyűlést. Ezután a tagok testületileg vonultak le a kiállítás területére, ahol a Schaumburg- Lippe herczegi borokat kóstolták meg. Este pedig ismerkedési estre gyűltek egybe a Nádor szálló téli kertjében. Második nap. A közgyűlés. Délelőtt fél 11 órakor tartotta meg a magyar vendéglősök országos szövetsége VII. évi rendes közgyűlését a városi szék­ház közgyűlési termében, amelyet a tagok és az érdeklődők egészen megtöltöttek. Az elnöki széket Oundel János foglalta el, aki rövid néhány szóval üdvözölvén a megjelent tagokat, a közgyűlést megnyi­totta és üdvözölte a város képviseletében jelenlevő Tróber Aladár dr. polgármester­helyettest, amit Tróber Aladár dr. meg­köszönve, azt kívánja, hogy siker és ered­mény koronázza a közgyűlés munkás­ságát. Intelem az elnöki székből. Elnök, mielőtt hozzáfognának a tárgy- sorozat letárgyalásához, sajnálatosan em­lékezik meg azokról a széthúzó törekvések­ről, amelyek odavezettek, hogy nemrégiben Szabadkán külön gyülésezett a magyar vendéglősök egy része. Fz eredményre se­hogy sem vezethet, csupán csak az erőket forgácsolja szét, pedig csak közös, vállve­tett munkával lehet a sikert biztosítani. Nyugodt lélekkel mondhatja, hogy Magyar- országon egy második vendéglősegyesületrt nincsen szükség, mert ennek az egyesület­nek kebelében mindennemű törekvések meg­valósíthatók, amelyek a magyar vendéglős karnak jogos érdekeit képezik. A szövetség egyévi mnnkássága. Ezután F. Kiss Lajos egyesületi titkár számol be bő alapossággal a szövetség egy évi munkásságáról. Érinti ő is azt a secessiot, amely az idén következett be. TAft, Icfiróncs ésklr.szab.forgat- 1 Ulll IjlVdll hatótekeasztaigyára Budapest, VII., Nefelejts-u. 12. (Saját ház.) Ajánlja ebédlő-asztalait mint fordítható teke­asztal; úgyszintén gyermek-biliárdok minden nágyságban. Telefon: 60—55. Diszokmany: Páris. Magyarország legrégibb tekeasztalgyára Alapiítatott 1858-ban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom