Vendéglősök Lapja, 1906 (22. évfolyam, 1-24. szám)

1906-01-20 / 2. szám

1906. január 20. Vendéglősök Lapja a öltve a farsangon a pinczér-szakiskola javára tánczmulatságot rendez. — Győrött az ipartársulat Ehrhardt Antal elnöklésé­vel elhatározta, hogy a kávéházaknak adott mozgó-képes mutatványok ellen fölir a tanácshoz; az italmérési illeték kiszabá- -sára alapul szolgáló fogyasztási adó föl- •csigázása miatt pedig a pénzügyigazgató­sághoz fordul jogorvoslatért. Önsegélyzósi alap. A «Budapesti Korcs- márosok Ipartársulata» Jankó Ferencz indítványára elhatározta, hogy a megszorult tag társak segítésére önsegélyző alapot léte­sít. Maga az indítványozó mindjárt 50 koro­nát adományozott a nemes czélra. Uj szállodás. Kolozsvárit a «Wesselényi- szállodát» Mezei Mór, az előnyösen ismert bátyúi vasúti vendéglős vette át s azt féuyesenátalakitva, «Mezei-szálloda» czimen nyitotta meg. Ajánljuk olvasóink figyel­mébe ! Gödöllőről. Az itteni «Központi» szállo­dát Verseghy Károly, a bártfai «Newyork» volt bérlője vette át. A budapesti pinczéregyletböl. Az egyesü­let helyeszközlő irodát szervezett, amely még ebben a hónapban megkezdi műkö­dését Molnár-utcza 37—39. szám alatt. Gyász. Schaffer J. Béla a pécsi «Nádor» fogadó bérlője, 60 éves korában elhunyt — Özv. Vadkerlhy Antalné, az ujdombo- vári pályavendéglős édesanyja, Dombová- rott elhunyt. A köztiszteletben állott úrnőt nagy részvéttel temették el ugyanott a családi sírboltban. A «City.» A Szabadság-tér e gyönyörű kávéházát Schreiber Hugótól Kaiser Miksa v< tte át. üj pezsgőgyár. «Muraközi pezsgőgyár» czimen Stráhia és Társa czég alatt uj pezsgőgyár alakult. A Pfau-czég uj tulajdonosa. A Pfau és társa-féle fiumei cognac-gyárat a fiumei Forgalmi bank rt. vette át és azt Pfau és társa czég alatt vezeti tovább. Jubileum. Deczember 18-án múlt 10 éve, hogy Burger Károly átvette a «Hungária» nagy szálló igazgatását s talentumos veze­tésével ennek világhírét emelte. Sokan üdvözölték az érdemes férfiút ebből az évforduló alkalmából s a személyzet nevé- König Jakab ecsetelte érdemeit, tolmá­csolva az alkalmazottak hálás ragasz­kodását. A temetkezési egyesületből. A «Buda­pesti szállodások, vendéglősök és korcs- márosok Ipartársulata» kebelében levő temetkezési egyesület január 15-én rend­kívüli kösgyülést tartott a melyen az egyesület deficzitjének eltüntetése okából elhatározta, hogy a tagsági dijat 1 kor. 60 fillérre emeli föl s minden temetés után 50 fill, pótdij fizetendő. A mi bálunk. ípartársnlatunk választ­mánya elhatározta, hogy idei bálját már- czius 7-ikén a «Boyal» szállóban ismét a «Budapesti Pinczér-egyesület»-tel közösen tartja meg. A rendezőség elnökévé újból Petánovics Józsefet választották; pénztáros; Wilbarger Károly; bálelnök Müller Antal. Bálanya : Müller Antalné úrnő. A pinczér- egylet részéről Varga István elnök; Gelb- mann András pénztáros. Segély ipariskolánknak. A budapesti kereskedelmi és iparkamara tudatta ipar- társulatunkkal, hogy szakiskolánknak a 200 kor. segélyt az 1906. évtől újból utal­ványozni fogja. Segély-kiutalás. Budapesti ipartársula­tunk jubileum-alapítványából 50—50 kor. segélyt az 1905. évre a Budapesti Pinczér- egylet» javaslatára Flori Alajosnak és Braut Benőnek utalványozta ki a választ­mány. Tengeri Aquarium. Dr. Lendl Adolf és dr Németh Béla kezdeményezéséből tudo­mányos czélra aquariumot akarnak léte­síteni. Az aquarium, hogy piaczunkat olcsóbbá tegye, tengeri halkereskedést is folytatna. E végből részvénytársaságot akarnak alapítani s ebbe való belépésre felszólították a vendéglősöket is. Szaktár­saink jól teszik, ha mentői több részvényt jegyeznek e szükséges s jövedelmes vál­lalathoz. Jóváhagyott szerződés. A szarvasi «Árpád-szálló» bérbeadására az elöljáró­ság újból a Garai testvérekkel kötött szerződést. Garainak eddigi működését mindennél jobban dicséri, hogy bár mostani bérajánlatuk az előzőnél hátrányosabb, a szállót az elöljáróság mégis az ő avatott vezetésükre bírta. Szabad nap. A pinczérek heti szabad napját, mintegy példaadasul, önként meg- I adta Pelerrnann Ferencz, a «Pannónia» vendéglőse. A szabad nap nemcsak a kávé­házi, hanem az éttermi személyzetre is kiterjed. Pelerrnann humánus példaadása, kívánjuk, úgy hasson, mint egykor Beze- rédié, az önkéntes jobbágyszabaditóé. Kastel Mihály vendéglője. Kastel bácsi vendéglője Rökk-Szilárd-utcza 7. szám alatt, a «Budapesti Hírlap» mellett, mind sűrűbben vonzza oda az intelligencziát jó boraival és izes ételeivel. Kaslel bátyánk kedélyessége is hozzájárul, hogy vendéglője egyre népszerűbbé válik, a miben külön­ben kongresszusainkon is tapasztaltak a szaktársak, a kiket — mint jó ismerősö­ket az újév alkalmából is jó kívánságai­val köszöntött mindnyájunk Kastel bácsija. Kastel Mihály az utóbbi napokban adta át vendéglőjét Milisics Istvánnak. Üdvö­zöljük. Péter bácsi vendéglőjébe (József- körut 75.) már beállítottak a farsangi vig malaczok, miért is sehol sem esik oly vigságos bor, mint nála, a jóféle alföldi borok mellett. Probatum est! Kávémérők kérése. A székesfővárosi kávémérők ipartársulatának küldöttsége Hergár Viktor elnök vezetésével tisztelgett Vörös László kereskedelmi miniszternél, a kit arra kért, hogy a kávésiparról szoló uj szabályrendeletet, a melyet a főváros 1 közgyűlése még 1904. évi szeptemberben elfogadott és jóváhagyás végett a minisz­terhez fólterjesztett, hagyja jóvá ; miután a mai mostoha viszonyok és üzleti pangás mellett kétszeres szükségét érzi a kávés­ipar annak, hogy a jelenlegi elavult s már meg nem felelő régi szabályrendelet­tel szemben az uj szabályrendelet sok üdvös intézkedése életbe léphessen. A miniszter szívesen fogadta a küldöttséget s megígérte, hogy a szabályrendeletet mi­előbb elintézi. Az újpestiek gyásza. Az «Újpesti szállo­dások, Vendéglősök és Korcsmárosok ipar­társulata» gyászlobogót lénget. Érdemes elnöke, Vass István, e hó 2-án elhunyt. Az ipartársulat külön gyászjelentést adott ki s testületileg vett részt a gróf Károlyi- kórházból történt végtisztt sségén. Szomorú hírek. Ringhoffer József, a szombathelyi vendéglős kar egyik jelese, közügyeink buzgó munkása, e hó 2-án elhunyt. Temetésén impozánsan nyilatko­zott meg iránta a közrészvét: az intelli- genczia is sürü csoportban állott ravata­lánál. Legyen áldott emlékezete! — Varga Istvánt, a «Budapesti Pinczéregylet» lel­kes elnökét nagy családi szomorúság érte. Mig egyik nővére Bécsben fekszik súlyos betegen, a másik itthon hirtelen elhunyt. Béke hamvaira! A legtakarékosabb jégszekrények. Bu­csanyecz József, a kinek különleges, szabadalmazott jégszekrényei, egyre na­gyobb tért hódítanak, üzletét Podmaniczky- utcza 27. szám alatt, a Teréz-körut sarkán rendezte be. Ajánljuk Bucsanyecz üzletét a megtekintésre. Jégszekrényeivel leg­utóbb a győri pályaudvari vendéglőben s Stanoj kávéházában tett bizonyságot arról, hogy az ő jégszekrényeivel érhető el a legnagyobb jégtakaritás. Egy szatársunk dicsérete. Egy sokat utazó idegen járt nálunk, a kiaz«Orient»-be szállva, nem győzte dicsérni Csepreghy Gyula szobásfőpinczér előzékeny modorát, figyelmességét s disztingvált műveltségét dicsérni. Örömmel jegyezzük föl ezt Csep­reghy barátunkról, a ki lapunknak is érdemes munkatársa. Az iparosvilág gyásza. A magyar ipart s ebben a mi szakmánkat súlyos veszte­ség érte oly férfin elhunytéval, a ki egy­szerű iparosból a modern, szép Budapest alapvetői közé tartozott s nekünk, vendég­lősöknek, mind haláláig igazi mentorunk volt. Mendl Istvánról van szó. Ez a kül­sőleg egyszerű, de lelkileg annál emelke- dettebb férfiú nincs többé. Mendl István gyáros, fővárosi biz. tag, az «Első Magyar Részv. Serfőződe» felügyelő biz. tagja 73 éves korában jobblétre szenderült Temetése f. hó 6-ikán ment végbe nagy részvét mellett. Végtisztességén megjelen­tek : Láng Lajos egyetemi rektor, Ghiczy Béla főrendiházi tag, Márkus József fő­polgármester, Halmos János polgármester, Sándor Pál országgyűlési képviselő s a Fontos vendéglősök n ek! ujbor alj bor, palaczkbor és betegbor legiyorsabban, legtisztábban szűrhető a sza­„M A L OV ItuSSéR? borszürővel, mely leg­könnyebben kezelhető Kapiiato minden nagyságban. Ara darabonként 16 koronától feljebb. Kimerítő árjegyzék ingyen és bérmentve SCIIOTTOLA ERNŐ BÜMPEST, VI., Andrw-iit 2. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom