Vendéglősök Lapja, 1905 (21. évfolyam, 1-24. szám)

1905-09-20 / 18. szám

Vendéglősök Lapja 1905. szeptember 20. nácz, Binder Ignácz, Schöberl József Csap : j Garay Ignácz. Miskolcz: Bokros Karoly, | Ausländer Gyula, Mayer József, Beregszaszy « Gyula és neje. Kőszeg: Randveg József, Ko­vács József. Kunhegyes: Braun Zsigmond. | Budafok: Eberhardt Antal, Francois Lajos, i Pécs: Littke József, Rózsa József, Radocsay ( Imre, Zidarits József, Czirják Antal, Weisz j Sándor. Oravicza: Plank Antal. Lugos: Su- j gár Miksa és neje. Medgyes: Racsky Agos- ; ton Purmann Ferencz, Lexa Emil es neje. : Debreczen: Hauer Bertalan, dr. P. Abra- hám Dezső, Szathmárv Zoltán, Privitzer Jó­zsef, Polster Adolf, Vetéssy Béla, Nemeth | András, Márkusz Jenő, Erős Jakab, Tóth István, Imre János. Szeged: Juránovics Fe­rencz és neje, Cserzy Mihály, Hutter József, Szarka István, Brankó János, Totzer Ferencz, Danczinger János, Nyáry György és neje, Pataky Tamás, Priváry Pál. Komárom: Fe- hér |ános, Bcrinkcy Bálint, Horváth Béla, Fritz Pál, Tomanóczy Sándor, Mészáros Pál, Tóth Árpád, Prandtner Lipót. Temesvár: Schubert Péter nejével és nővérével, Haunold János nejével és két leányával, Dozsé Döme, Gombás Gyula és neje, Wiczenetz Márton, Müller Mihály, Gombás István, Halmágyi Arnold. Székesfehérvár: Endresz János, Sza- kolczay Lajos. Kaposvár: Grünwald Mór, Lengyel József, Ackermann Antal. Szt.- Jakab: Bodó Imre. Tab: Grozly Antal. Mar- j czal: Keiser Dávid. Lakocsa: Mandl Márkus. | Csokonya: Pittner György. Hóból: Szabó | József. Somogyvár: Cséry Ignácz. Kassa: i Seress Márton, Ladomérszky Gyula, Szent- J györgyi Ferencz. Trencsén: Csermák Ágos­ton. Ruttka: Klein Ferencz, Wachsberger Li- linszky Lajos. Szombathely: Ringhofer Jó­zsef. Nagy-Kanizsa: Szilágyi Adolf. Ungvár: pót. Déva: Reif Vendel és neje. Pápa:Zsi- Róth Sándor. Szepesigló: Stern Jónás. Szat- már: Pongrácz Lajos. Pozsony: Mészáros Ferencz. Bácstopolya: Schwarcz Ernő, Mol­nár Rezső, Büchler Gyula és neje. Kolozs­vár: Karácsonyi János. Nagyvárad: Richter Antal, Weiszberger József, Pásztor Ede. Örömünkre szolgált, hogy kongresszu­sunkon megjelent G el 1 é r i Mór kir. taná­csos is, mint az «Országos Iparegyesület» küldötte. A kongresszus tagjai hétfőn délelőtt all óra 29 perczi gyorsvonattal és a délutáni fél 4 órai vonattal érkeztek. És utóbbiak a vonat­ról egyenesen a városház elé hajtattak, hogy idejében résztvehessenek a délután 5 órára kitűzött «Szállodások, vendéglősök és kávé­sok nyugdijegyesülete» VIII. évi rendes köz­gyűlésén. Az országos szövetség, valamint az or­szágos nyugdíjintézet vezérkara már a dél­előtti gyorsvonattal érkezett. Fogadtatásukra testületileg kivonult a pályaudvarra a győri ipartestület. Herczeg Ferencz elnök üdvözölte né­hány meleg szóval az érkezőket, megkö­szönve, hogy mikor Dunántúl földjére lép­nek, elsőnek Győrt tüntették ki. G und el János szövetségi elnök vála­szolt, örömét fejezve ki a fölött, hogy a szö­vetség Győrbe, e szép városba jöhetett. G un del János szövetségi elnök, Glück Frigyes és Petánovics József központi igazgató tanácstagok délután tisztelegtek Laszberg Rudolf gr. főispánnál és Wen- nes Jenő polgármesterhelyettesnél. Mind­két helyen örömmel fogadták a szakiparág előkelőségeit és kitüntetésszámba vették, hogy Győrt választották a kongresszus helyéül. Az országos szövetség budapesti elnök­ségét hétfőn délben Herczeg Ferencz ipar­társulati elnök látta vendegekül a «Feher bá­rány» emeleti helyiségében. Az ebeden kívüle Gundel János, Glück Frigyes, Bokross Károly mondtak rövid felköszöntoket a gyón elnökre és ipartársulatra. Az országos nyugdíjintézet meg ugyanezen napon délután 5 órakor tartott a városház nagytermében nagyon látogatott közgv ülést Bokros Károly elnöklete alatt. Solti Ödön jogtanácsos ismertette az intézet múlt évi működéséről nagy alapos­sággal összeállított jelentést. A jelentés szerint az intézet alaptőkéje 246.112 kor. 14 f., ebből 140.727 kor. 48 f. tagdijakból folyt be. Az igazgatóság foglal­kozik e nagy tőke jobb gyümölcsöztetésének kérdésével. A közgyűlés a jelentést elfogadta és egy­hangú határozattal intézte el a tárgysorozat többi pontjait. Az intézetnek hét választmánya van az országban, Budapest, Kassa, Szeged, Arad, Győr, Miskolcz és Szombathely városokban. "Másnap, kedden, reggel 8 órakor a «Ma­gyar Vendéglősök Országos Szövetsége» kezkte meg V. évi rendes közgyűlését. A gyűlésen résztvett G e 11 é r i Mór kir. tanácsos, akj a 'kereskedelmi miniszter üdvöz­letét adta át a közgyűlésnek. Azonkívül részt vett Hilbert Károly országgy. képviselő, Schlichter Lajos, az iparkamara alel- nöke, dr. Szom mer Ernő, kamarai másod­titkár. A közgyűlést Gundel János elnök meg­nyitva, üdvözölte a szép számban megjelent kartársakat. A központi igazgatóság jelentését a köz­gyűlés elfogadta. A jelentés kiterjeszkedik a vasárnapi munkaszünet, az alkohol elleni mozgalom, tanoncziskola s nyugdíjintézet kérdéseiben kifejtett igazgatósági tevékeny­ségre. — Majd az egyes szakosztályok jelen­tései olvastattak fel. Nagy elismeréssel találkozott Glück Fri­gyes jelentése a szakbeli tanoncz-ügy fejlődéséről. Ennek a legfontosabb kérdés­nek Glück nemcsak referense, hanem tevé­keny apostola is. Az ő kezdeményezésére, az ő áldozatkészségével létesültek a szak­irányú pinczériskolák, melyek igazán szép eredményt mutatnak föl, habár sok vidéki emporiumban még erős küzdelmet kell meg­vívni az e téren is jelentkező indolencziával De helyesen cselekszenek a vendéglősök, ha iparuk jövendőjét a képzettebb uj generá- czióra bazirozzák. Az erre fordított áldoza­tok busásan meg fognak térülni. Nagyobbszabásu akcziót kíván a Ven­déglősök Szövetsége az idegenforga­lom rendszeres emelése érdekében megindítani. A szakosztály idevonatkozó je­lentésében több érdekes följegyzést találunk, melyek közül kiemeljük a következőket: A jelentés első sorban a hazai fürdő­helyek látogatását ajánlja a nagyközön­ség figyelmébe, bár beismeri, hogy fürdőink sok tekintetben nem állják meg a versenyt a külföldi nyaralóhelyekkel. Nagy hibája ugyanis fürdőhelyeinknek, hogy csakis bi­zonyos rangú és rendű vendégek érezhetik magukat jól egyes helyeken és hijján va­gyunk oly fürdőhelyeknek, a hol minden rangú és rendű ember jól érezné magát. A külföldi nyaralóhelyeken kitűnő kiszolgálás­ban részesül az ember s nincsen rangkü- lömbség. A mely hazai fürdőinket ilyen el­vek vezérlik, azok virágoznák. Az idegenfor­galom emelésére a szakértelmen kívül tőke is szükséges s ha ehhez még csatlakozik a kartársi összetartás, akkor lehet majd ná­lunk az idegenforgalom emeléséről komo­lyan beszélni. A jelentés ezután hangoztatja annak szükségét, hogy a hazai természeti szépségeinket a külföldi lapokban ismer­tessék s erre vonatkozólag rendszeres pro­pagandát ajánl, melynek mielőbbi megindí­tását a közgyűlés áldozatok révén is elha­tározta. Ez az a két főpont, mely körül a szö­vetség és a kongresszus tevékenységének lényege forog. Hogy a szövetség sem ezekben a kérdé­sekben, sem egyéb ügyeknél nagyobb ered­ményt nem tudott elérni — a jelentés szerint — maguk a vendéglősök az okai vétkes kö­zönyösségükkel, melynél fogva az országos szövetségnek máig is csak 300 tagja van, úgy, hogy kiadásait is csak egyesek áldo­zatkészségéből fedezheti. A zárszámadást W i 1 b u r g e r Károly pénztáros olvasta föl. E szerint a felolva­sott zárszámadás szerint a szövetség va­gyona 4221 kor. 38 fill. Bevétel 6372 kor. Kiadás 2650 kor. Következtek az indítványok. Ezek közül a kongresszus elfogadta a kaposvári vendéglősök indítványát a mér sör megadóztatására, valamint az or­szágos szövetség hathatósabb propagálá­sáról. Springer Józsefnek országos fogyasz­tási és hitelszövetkezet létesítésére vonat­kozó indítványa ’ elvettetett. Radocsay Imre indítványát Májer Ferencz hosszabb felszólalása, dr, S i k- lóssy János szakszerű magyarázatai, G u n- del János, Glück Frigyes hozzászólalása után csak annyiban fogadja el, hogy utasítja az elnökséget, miszerint tegyen lépéseket az­iránt, hogy az italmérési illetékkivető bizott­ságba 2—2 tagot az ipartársulatok küld- hessenek, továbbá, hogy a létszám betartas­sák, továbbá, hogy bornagykereskedőknek ne adassák korcsmái és palaczkborelárusi- tási engedély, a meglevők vonassanak be, ha pedig ez nem volna keresztülvihető, a korcsmái engedélylyel biró bornagykeres­kedők ne egyezhessenek ki a fogyasztási adóra nézve. Nagy Lajos indítványát a tanonczok szer­ződtetésére és a pinczérek munkakönyvére vonatkozólag a közgyűlés tanulmányozás vé­gett kiadta az igazgatóságnak. A jövő évi gyűlés helyét illetőleg a kong­resszus nem határozott s igy valószínű, hogy Budapesten lesz. A közgyűlést délután 2 órakor diszebéd zárta be, mely alkalommal P r ü g e r Gyula a vigadó bérlője impozánsan pazar teríté­keivel a szemet, Ízletes ételeivel és italaival az étvágyat traktálta. Felköszöntőkben sem volt hiány. Az első felköszöntő ősi szokás szerint a királyt éltette, Gundel János el­nök ajkairól, utána Glück Frigyes Győr városát, W e n n e s, polgármesterhelyettes a vendéglősöket, Herczeg Ferencz Gun- d e 1 Jánost és Glück Frigyest, K o m m e r Ferencz a szövetség és a győri ipartársulat tagjait, dr. Németh Károly a vendéglő­söket, Koch József a jelenlevő hölgyeket éltették. A hölgyeket köszöntő beszédre Braun Gusztávné aradi vendéglős neje ügyes felköszöntővel válaszolt. A diszebéd kitűnő hangulattal végződött. A Vigadó előtt várakozó konflisok egymás­után vitték a vendéglősöket a győri gyá­rakba. Szerdán reggert 6 órakor a vendéglősök kö­zül 140-en a Balatonra rándultak. Jutáson át Almádiba mentek, a hol Öváry Ferencz országgyűlési képviselő fogadtass pompás ebéddel várta őket. HUTTL TIVADAR r °r ^ n ® r ° s* császári és királyi udvari szállító BUDAPESTEN. yar: VI. kér., Angyalföld. <$> «><$><$> <$><$> <$»<$> Raktár és iroda: IV. kér., Dorottya-utcza 14. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom