Vendéglősök Lapja, 1902 (18. évfolyam, 1-24. szám)

1902-02-20 / 4. szám

4 Vendéglősök Lápja. 1902. február 20. 81 fill, felvételi dijakból 20 kor. kamat posta- i takarékból 4 kor. 11 fill, daring forgalom­nál a kiadás 2 kor. 19 fill, igy tiszta bevé­tel, a 32 kor. 37 fill, gyűjtő persely bevételt hozzászámítva 191 ö kor. 10 fill. — Évi kezelési kiadás 4 kor. 04 fill. Kommer Ferencz kívánatosnak tartja, j hogy minden választmány hasonló évi jelen- | tést terjesszen be. Az igazgatóság a jelentést tudomásul I veszi és felkéri az összes választmányok j elnökségeit, hasonló évi jelentéseket szer- kesztessenek be az igazgatósághoz. 772. Jogtanácsos bemutatja a szabadkai választmány befizetési lapját, mely szerint a választmány január havi felvételi és tagdíj bevétele 278 korona 88 fillér volt. A jelen­tés tudomásul vétetett. Jogtanácsos jelenti, hogy a Szabadká­ról beszerzett értesülés szerint az egyesü­letünk részére felajánlott 2000 koronás ala­pítványi ügy a legfelsőbb jóváhagyás elnyerése végett a nagym. m. kir. belügyministerium- hoz terjesztetett fel. A jelentés tudomásul vétetett. 774. Jogtanácsos bemutatja a győri választ­mány január 7-iki ülése jegyzőkönyvét, jelenti, hogy a választmánynak deczember havi bevétele 108 kor. 62 fill, mely összeg­ből a decz. 5-iki választmányi ülésen a pénzbeszedő dijára megszavazott évi 25 ko­ronából 15 kor. folyosittatott és le vonatott a fölöslegkép mutatkozó 93 kor. 62 fill, pedig beküldetett, hogy végül az ottani szakkörök j felerészben a nyugdíjalapra jövedelmező 1 elite-bált rendeznek. 775. Jogtanácsos bemutatja a temesvári gyujtógyár r. t. levelét, melyben értesít, hogy j a reclám levélpapírok költségeire 30ko- j rónát utalványoz, tudomásul vétetett. 776. Jogtanácsos jelenti hogy Wittmann j Károly a Szabadkai „Nemzeti szálló“ érdé- ! mes tulajdonosa 100 koronát küldött be ! egyletünk alaptőkéjéhez cheque utján. Jogtanácsos bemutatja a „Kézdi-Polyá- nai ásványvíz r. t.“ és Berczeller és Szlovák bpesti ezégnek ajánlatait, melyek szerint bevételükből 5 illetve 7°/'o-ot ajánlanak fel az egyesületnek Az igazgatóság az ajánlatok tárgyalá­sát a jövő ülésre halasztja. Több tárgy nem lévén elnök az ülést berekeszti. Kimutatás. A győri vendéglősök, kávésok ipar­társulata és a pinczér-egylet áltál 1902 január 22. rendezett bálon felül fizettek: tVágner Samu 4 K. Weisz Herman 5 kor. Lakner István 2 kor. Münz Ferencz 5 kor. Tosch Karoly 5 kor. Hautzinger Ádám 2 kor. Hanich József 3 kor. Templa Dezső 5 kor. Singer Adolf 5 kor. Putzer Ottó 1 kor. Németh Fe­rencz 2 kor. Markovszky Janos t kór. Dunkler György 3 kor, Stadler János 10 kor. Fleischman Zsigmond 2 kor. Posch Nándor 7 kor. Gönczöl Antal 3 kor. Kiss Istváu 1 kor. JJölfl Pál 5 kor. Berger József 1 kor. Csükly Lajos 6 kor. Perger Károly 2 kor. Romanek Ferencz 5 kor Czeloth János 2 kor. Hammer Sándor 1 kor. LefYler Béla 2 kor. Jakus Imre 5 kor. Grosz József 7 kor. Bujtás Kálmán 1 kor. Tosch János 4 kor. Csillag Pál 1 kor. Herczeg Ferencz ö kor. N. N. 2 K Kiss József 1 kor. Fehér László 2 kor. Kovács Béla 2 kor. Héberling Ferencz 2 kor. Falb Mátyás 2 kor Mizsan Alajos 2 kor. Opitz Károly 5 kor. Stach György 10 kor. Varga László 2 kor. Nagy Gyula 3 korona Königsberg Zsigmond 2 kor. Pernitz Lajos 3 kor. Szabó János 2 kor. Győry Márton 5 kor. Kovács József 2 kor Hilbert Károly 7 kor. Posch Vincze 5 kor. Németh József 1 kor. 20 fill. Polgár Pál 4 K Káldy Lajos 5 kor. Németh Lajos 3 kor. Labesz Jakab 20 kor. Beck Ferencz 1 kor. Demsits Janos 2 kor. Kramocher Elek 5 kor. Küster Béla 1 korona Küster László 1 kor. Fodor Pál 1 kor. Szabó \incze 1 kor. Szabó Elek 1 kor. Bakoss Miklós 1 kor. Kovács Jenő (Bécs) 5 kor. Folkner Károly o kor. Hébeiling Adolf 5 kor. Tóth Pál 2 kor. Dreiszker József 10 kor. Evny Kálmán 1 kor. Cerő testvérek 1 kor. Fleischner N. 3 kor. Lukovits János 10 kor. Sbözber Múlton 5 kor. Lukárdy Tamás 2 kor. Gyárfás Pál 20 kor. Marscbell Kálmán 2 kor. Hauser György 1 kor Meis- ner Mihály 15 kor. Marschall Pál 5 kor. Mai schall Mihály (óvár) 4 kor. Szántó Fülöp 1 kor. Biringer Károly 5 kor. Várady Annin 7 kor. Várady Béla / K. Rózsa Jakab 1 kor. Leibner István 2 kor. Papp Jó zsef 2 kor. Rózsa Lajos 6 kor. Buchler Lukács 2 kor. Marossfy Dezső 2 kor. Tóth Mihály 2 kor. Mike János 2 kor. Varga János 2 kor. Schüch Ferencz 2 korona Marschall Ödön 2 kor. Thaler Károly 2 kor. László József 2 kor. Hubert J. E. (Pozsonyi 20 kor. Törley József (Budapest) -20 kor. Belalini Braun (Budapesti 10 kor. Domány József (Arad) 5 kor. Schuster Ernő I Bpst) 10 kor. Prükler Mátyás 3 kor. Tüske Sándor 5 kor. Stern Sámuel 2 kor. Glück Frigyes (Budapest) 5 kor. Proser János 5 kor. Nibsinger Árpád 3 kor. Ezen alkalommal külön a Györöth felálitandó Pinczér Szakiskola javára adománj óztak : Ott Ernő ur 300 kor. Mojzer Antal ur 100 kor. Küster Géza ur 15 korona. Erbardt Antal ur 10 kor. A bal bevétele volt 1099 K. 20 fill. Kiadás 761 kor. maradt tisztán 338 K. 20 fii. Ebből 160 kor. 10 fill, a Nyugdijegyesület a Szakisko­lára pedig a fenti adományokkal 5ü4 kor. 10 fillér fordittatik. Mely hálás adományokért úgy a Nyugdijegye- sület, valamint a Szakiskola részéről őszinte köszöne­tét mond, Herczeg Ferencz elnök Küster Géza pénztárnok. Kohász János. Megint egy derék érdemes ifjú szak- , társunk arczképét mutatjuk be olvasóinknak. Kohász János ez a Király-utcza 59, számú, ezelőtt Stöhr-féle vendéglő uj tu­lajdonosa. Kohász János még alig 32 éves derék, megnyerő, kedves modorú fiatal vendéglős. Eperjen lépett a vendéglői pályára, ahol mint borfiu Kozsássynál szerezte első tanulmányait. Később Szolnokra került, majd Sátoralja-Ujhelyen, Szabadkán, Kolozsváron, Esztergomban, Kassán szerezte meg nem mindennapi tapasztalait. Kassáról Budapestre került és a Viga­dóban pinezéreskedett. A fővárosban később önálló szép kávé­házat nyitott. Ezt azonban eladta s a Bala- tonmellékinek meghívására Balaton-Fonyódon átvette az egyik legjobb szállodát. A vidéki eletet azonban egyhangúnak találta Visszakerült Budapestre, ahol ta­pasztalainak kibővítésére a Somossy-orfeum- ban a főpinezéri tisztesen végezte, migazután megnyitotta jelenlegi élénk forgalmú csinos mintavendéglőjét a Király-utczában. Kohász János nemrég nősült, szép ifjú neje van, aki a mintaszerű vendéglői konyhát személyesen vezeti. Kollászné született Vaczula Rozália kedves, finom urinő, aki igen tekintélyes nemes családból származik. Tizenöt éven át Baross Gábor minisz­ternek házvezetőnője volt s a felnőtt haja- dont maga a vasminiszter adta nőül Kollász Jánosnak. A kedves ifjú párt szívélyesen üdvö­zöljük a fővárosban s az uj üzlethez sok szerencsét s az életben sok boldogságot kívánunk nekik, mert megérdemlik. ' ' A szegedi pinczér-egylet 1902-ik évi rendes közgyűléséről jegyzőkönyvi kivonat. Felvétetett 1902. évi január Ló 16-án éjjel, a szegedi piuczér-egyletnek az Európa- szállóban megtartott évi rendes közgyűlé­séről. Juránovits Ferencz elnök üdvözli a szépszámban megjelent tagokat és bemu­tatja dr. Solti Ödön urat, közgyűlésünk ven­dégét, kit lelkesedve üdvözöltek és miután az egylet tagjai kevés kivétellel mind jelen voltak, a közgyűlést megnyitottnak és hatá­rozatképesnek nyilvánítva, — elrendelte a múlt évi közgyűlésről felvett jegyzőkönyv felolvasását és hitelesítését. Mely felolvastatott és miután kifogás ellene nem történt, hitelesíttetett. Randvégli József titkár, jelentésé­nek bevezetésében kiemeli, hogy ezúttal nem csak az egylet beléletében történtekre fog kiterjeszkedni, de azon főbb esemény­gazdag mozzanatokra is, melyek avval szo­ros kapcsolatban levők, sőt osztályunk minden egyes tagját közelről érintik azokra is, miért is kéri, hogy ha jelentése egy kissé hosszúra terjedne, hogy a közgyűlés őt figyelmével és türelmével megajándékozni szíveskedne, amit igyekezni fog kiérdemelni. A szegedi pinczér-egylet beléletére vonatkozólag előterjeszti, hogy a múlt évben 1 évi rendes, 2 rendkívüli közgyűlést, 3 választmányi ülést tartott. Tagjainak létszáma 28 pártoló és 155 rendes tagból állott, rendes tagjainak sorá­ból sajnálattal említi, hogy Polczer János elhalálozott. A pártoló és rendes tagdijak fejében 1241 Korona 37 fillér folyt be, melynek ellenében az alapszabályok betar­tása mellett 1293 Korona és 40 fillér kia­dás, illetve 51 Korona 03 fillér túlkiadás merült fel, a túlkiadást azon körülmény idézte elő, mivel egyletünk tagjai részére könyvtárt alapitott, melynek tetemes 745 Korona 75 fillér költségéhez pénztárunkból a táppénzek, segélyek és temetési költsé­geken kívül a könyvtár költségeihez 350 Koronával járult, melyen kívül egyletünk tagjai részére elhelyező iroda és könyvtár- hetyiségről is gondoskodott, melybe némely hiányzó tárgyakat is be kellett szerezni. Továbbá egyletünk a száll., vend., káv., pinezérek országos nyugdijegyesiileté- nek Budapesten tartott 1901-ik évi köz­gyűlésén mint alapitó tag és a lét. Orsz. Pinczér-Egyesület alakuló congressusán 1901. szept. 5-én is több tag által és ugyancsak a lét. Országos Pinczér-Eg3resület fenntartó bizottsága által 1901. évi decz 20-án egybe­hívott nagy gyűlésén is képviselve volt. Mindezek után a bevétellel szemben csak 51 Korona 03 fillér túlkiadás merült fel, azonban az egylet törzsvagyonát, mely 1736 Korona 14 fillért tesz ki, mely összeg gyümölcsöztetés végett a Csongrádi-Takarék­pénztárban van elhelyezve, nem érinti, mert annak kamataiból fedezhető. Miért is, ha mérlegeljük a szépet, jót, nemest és hasznosat a túlkiadással szemben, mindnyájunk megnyugvására lehet az a tu­dat, hogy az csak elenyésző csekélység avval szemben, ami üdvös és erkölcsi érte­lemben a múlt év leforgása alatt a szegedi pinczér-egylet beléletében történt. Mélyen tisztelt közgyűlés 1 Mint előterjesztésem bekezdésében em­lítem, hogy az egylet belétetén kiviil történt és annak minden egyes tagját érdeklő, sőt osztályunk jövőjére is nagy befolyással biró mozzanatokra is kiterjeszkedni fogok, teszem pedig nemcsak a magam, hanem azon kül­

Next

/
Oldalképek
Tartalom